Všeobecné obchodné podmienky - Balíček potravín - Zákazník

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne podmienky užívania služby Balíček potravín vyvíjanej a prevádzkovanej spoločnosťou Bolt Operations OÜ, so sídlom Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estónsko, registračné číslo: 52129471 (ďalej len „Bolt Operations OÜ“) v rámci prevádzky mobilnej aplikácie s názvom „Bolt“ (ďalej len „mobilná aplikácia“) na území Slovenskej republiky.

Všetky ustanovenia týchto VOP sú stanovené v súlade so zmluvnými podmienkami užívania mobilnej aplikácie: Všeobecné zmluvné podmienky pre vodičov (https://bolt.eu/sk/legal/sk/terms-for-drivers/), Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov (https://bolt.eu/sk/legal/sk/privacy-for-drivers/), Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich (https://bolt.eu/sk/legal/sk/terms-for-riders/) Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich (https://bolt.eu/sk/legal/sk/privacy-for-riders/) s ktorými užívatelia mobilnej aplikácie vyslovili svoj súhlas pri uzatváraní licenčnej zmluvy o užívaní mobilnej aplikácie. V prípade kolízie ustanovení uvedených dokumentov a týchto VOP, majú prednosť ustanovenia VOP.

Čl. I. Definície:

 1. Balíček potravín - Balíček potravín je služba, umožňujúca zákazníkovi prostredníctvom mobilnej aplikácie objednať od poskytovatela doručenie a odovzdanie balíka, za ktoré sa zaväzuje poskytovateľovi uhradiť odmenu.

 2. Zákazník – Zákazník je užívateľ mobilnej aplikácie v režime “cestujúci”. Zákazník prostredníctvom služby Balíček potravín objednáva u poskytovateľa doručenie a odovzdanie balíka a zaväzuje sa poskytovateľovi uhradiť odmenu.

 3. Poskytovateľ – Poskytovateľ je užívateľ mobilnej aplikácie v režime “vodič”. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe objednávky zákazníka prostredníctvom služby Balíček potravín doručiť a predať balíček zákazníkovi, za čo mu od zákazníka náleží odmena.

 4. Kúpna zmluva - kúpna zmluva je zmluvný vzťah uzatváraný medzi poskytovateľom a zákazníkom v nadväznosti na použitie služby Balíček potravín. Predmetom kúpnej zmluvy je balík, ktorý sa poskytovateľ zaväzuje doručiť a predať zákazníkovi a za ktorý zákazník zaplatí poskytovateľovi odmenu (kúpnu cenu). Kúpna zmluva vzniká odovzdaním balíka Zákazníkovi.

 5. Balík – Balík je súbor hnuteľných vecí (hlavne, nie však výlučne, potravín), ktorých doručenie a odovzdanie si zákazník objednáva u poskytovateľa prostredníctvom služby Balíček potravín.

 6. Adresa doručenia - adresa, ktorú zákazník zvolil ako miesto doručenie a odovzdania balíka.

Čl. II. Prehlásenia:

 1. Zákazník prehlasuje, že využitím služby Balíček potravín v mobilnej aplikácii dáva výslovný súhlas s týmito VOP, rozumie im a zaväzuje sa nimi riadiť.

 2. Zákazník prehlasuje, že v prípade využitia služby Balíček potravín vzniká zmluvný vzťah, ktorého predmetom je doručenie a odovzdanie balíka s jedlom a zaplatenie odmeny, výhradne medzi zákazníkom a poskytovateľom, nie spoločnosťou Bolt Operations OÜ.

 3. Zákazník prehlasuje, že berie na vedomie, že Bolt Operations OÜ je spoločnosťou zaoberajúcou sa vývojom a prevádzkou mobilnej aplikácie, nie doručovaním a odovzdávaním balíkov. Všetky práva a povinnosti súvisiace s doručovaním a odovzdávaním balíkov, vrátane prípadnej náhrady škody, je povinný plniť poskytovateľ.

 4. Zákazník prehlasuje, že berie na vedomie, že všetky nároky súvisiace s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi ním a poskytovateľom môže uplatňovať iba voči poskytovateľovi a to vrátane odstúpenia od kúpnej zmluvy, uplatňovania práv z vadného plnenia atď.. Bolt Operations OÜ nijako nezodpovedá za plnenie podľa kúpnej zmluvy, doručenie a odovzdanie balíka, ani žiadne súvisiace súkromnoprávne alebo verejnoprávne povinnosti poskytovateľa.

Čl. III. Doručovanie balíka

 1. Ak si zákazník objedná doručenie balíka od poskytovateľa prostredníctvom služby Balíček potravín, bude balík doručený na adresu doručenia. Zákazník je povinný v službe Balíček potravín sledovať čas dojazdu poskytovateľa na adresu doručenia a v dobe jeho príjazdu prevziať balík na adrese doručenia a zaplatiť dohodnutú odmenu.

 2. Zákazník, prípadne osoba poverená zákazníkom k prevzatiu balíka od poskytovateľa, musí byť pritomný na adrese doručenia alebo dostupný na telefónnom čísle, ktoré uvedie v rámci služby Balíček potravín. Ak nie je prítomný na adrese doručenia v dobre príjazdu poskytovateľa na adresu doručenia alebo dostupný na uvedenom telefónnom čísle, poskytovateľ si vyhradzuje právo doručovanie balíka zrušiť a naúčtovať zákazníkovi plnú odmenu podľa kúpnej zmluvy.

 3. Balík bude zákazníkovi doručený v najkratšej možnej dobe od vykonania objednávky, pričom stav doručovania balíka môže zákazník sledovať v službe Balíček potravín. Všetky nároky súvisiace s oneskorením doručenia balíka možno uplatniť iba voči poskytovateľovi, ktorý je povinný doručiť balík na základe kúpnej zmluvy.

 4. V prípade vád doručeného balíka je zákazník oprávnený kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Bolt Operations OÜ, ktoré sprostredkuje komunikáciu s poskytovateľom.

 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi poplatok v prípade, že zákazník zruší svoju objednávku balíka predtým, než sa poskytovateľ dostaví na adresu doručenia.

Čl. IV. Platenie za balík

 1. Zákazník platí poskytovateľovi odmenu za doručenie a odovzdanie balíka spôsobom obdobným plateniu platieb podľa čl. 3 Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich.

 2. Odmena za doručenie a odovzdanie balíka (kúpna cena) je splatná odovzdaním balíka zákazníkovi. V odmene je zahrnutá aj cena za doručovanie balíka poskytovateľovi na adresu doručenia.

 3. Finálna suma odmeny za doručenie a odovzdanie balíka (kúpna cena) je zákazníkovi zobrazená v službe Balíček potravín už pred uskutočnením objednávky vybraného obsahu balíka, táto výška je nemenná. Výška odmeny sa môže líšiť v závislosti na zvolenom druhu obsahu balíka (viď čl. V, bod 1 VOP)

Čl. V. Obsah balíka

 1. Zákazník môže v rámci služby Balíček potravín zvoliť konkrétny druh obsahu požadovaného balíka. V náväznosti na druh obsahu balíka bude stanovená výška odmeny za doručenie balíka poskytovateľom.

 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nahradiť zákazníkom objednané hnuteľné veci tvoriace obsah balíka hnuteľnými vecami obdobného druhu (substitúty) v prípade nedostupnosti pôvodne objednaných hnuteľných vecí. Posúdenie prípustnosti nahradenia pôvodne objednaných nedostupných hnuteľných vecí prináleží výhradne poskytovateľovi.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

 1. Bolt Operations OÜ si vyhradzuje právo znenie týchto VOP jednostranne meniť, či doplňovať. Bolt Operations OÜ informuje zákazníkov o zmene VOP na webových stránkach Bolt.eu, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa zákazník mohol s aktuálnym znením VOP zoznámiť. Podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na portáli Bolt.eu.

 2. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a i.) si hradí zákazník sám.

 3. Bolt Operations OÜ je oprávnená vylúčiť zákazníka z využívania služby Balíček potravín s okamžitou platnosťou alebo odmietnuť alebo zrušiť jeho objednávky balíkov a to aj bez udania dôvodu.

 4. Služba Balíček potravín sa neustále vyvíja. Bolt Operations OÜ je oprávnená meniť, čiastočne alebo úplne, či odstrániť rôzne časti služby Balíček potravín. Služba Balíček potravín môže byť kedykoľvek prerušená alebo trvalo ukončená.

 5. Ak je alebo ak sa stane niektoré z ustanovení VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto týchto neplatných ustanovení vstúpi do platnosti ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

 6. Tieto podmienky vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňa 18.3.2020.