Pravidlá pre značku

Vitajte v našom centre pre usmernenia značky Bolt a aktíva na stiahnutie. Pomocou tejto stránky sa môžete oboznámiť s materiálmi našej značky a ich používaním.

Značky Bolt zahŕňajú slovo Bolt, logo Bolt, Bolt Food, Bolt Market, Bolt Drive a akékoľvek slovo, slogan, logo alebo iný znak, ktorý označuje zdroj alebo pôvod niektorého z našich výrobkov a služieb.

Na používanie značiek a aktív spoločnosti Bolt potrebujete a) písomné povolenie od spoločnosti Bolt a b) dodržiavať tieto pokyny.

Ochranu duševného vlastníctva berieme vážne. Používajte značky Bolt presne a nie zavádzajúcim spôsobom. Ak máte so spoločnosťou Bolt uzavretú samostatnú zmluvu upravujúcu používanie značiek Bolt, platí táto zmluva.

Pred použitím akýchkoľvek značiek Bolt nás o tom vopred informujte e-mailom brand@bolt.eu a priložte vizuálnu maketu vášho zamýšľaného použitia.

Ak máte otázky týkajúce sa používania značiek Bolt, chcete získať povolenie na používanie značiek Bolt alebo chcete používať značky Bolt spôsobom, ktorý nie je uvedený v týchto usmerneniach, kontaktujte nás na adrese brand@bolt.eu.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť, zmeniť alebo zrušiť tieto povolenia podľa nášho uváženia.

Používaním značiek Bolt súhlasíte s nasledujúcimi skutočnosťami:

  • Vlastnícke práva na značky Bolt patria spoločnosti Bolt. Nemôžete si zaregistrovať ani nárokovať práva na značky Bolt – vrátane ochrannej známky, názvu spoločnosti, obchodného názvu alebo názvu domény, ktorý je totožný alebo podobný značkám Bolt.
  • Značky Bolt nemôžete používať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť spoločnosť Bolt. To zahŕňa akýkoľvek spôsob, ktorý by mohol viesť k oslabeniu, poškodeniu alebo strate dobrého mena značiek Bolt.
  • V závislosti od spôsobu používania značiek Bolt môžeme uplatniť poplatky.
  • Akákoľvek dobrá povesť vyplývajúca z vášho používania značiek Bolt pripadá spoločnosti Bolt.
  • Značky Bolt nemôžete nijako meniť – vrátane ich prvkov a proporcií.
  • Nemôžete vzbudzovať dojem, že ste spoločnosť Bolt alebo že vaša služba je vytvorená, schválená alebo podporovaná spoločnosťou Bolt.
  • Nemôžete používať iné ochranné známky (vrátane svojich vlastných) ani žiadne vizuálne prvky v úzkej kombinácii so značkami Bolt. Svoje názvy a ochranné známky vždy uvádzajte výraznejšie ako ochranné známky spoločnosti Bolt.
  • Vždy uvádzajte vo všetkých materiáloch nasledujúce upozornenie na ochranné známky: Názov a logo Bolt sú ochranné známky spoločnosti Bolt Technology OÜ alebo jej dcérskych spoločností. Všetky práva sú vyhradené.
  • Značky Bolt nemôžete používať na nič, čo by bolo v rozpore s Obchodnými podmienkami spoločnosti Bolt.