Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov

Bolt Operations OÜ, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ DPH: EE102090374, IČO: 14532901, sídlo: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vana-Lõuna tn 15, 10134, Estónska republika, je prevádzkovateľom osobných údajov cestujúcich. Spoločnosť tiež vymenovala zodpovednú osobu, ktorej úlohou je dohliadať na plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy. (​privacy@bolt.eu). Termín "nás" alebo "my" sa vzťahuje na vlastníka aplikácie Bolt, spoločnosť Bolt Operations OÜ, Bolt spoločnosť s ručením obmedzeným, založenej v Estónskej republike.

1. Osobné údaje ktoré spracúvame

 • Meno, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska.
 • Geolokácia vodičov a jazdných trás.
 • Informácie o vozidlách (vrátane evidenčného čísla).
 • Efektivita a hodnotenie vodiča.
 • Vodičský preukaz, fotografia, profesia a doklady totožnosti.
 • Údaje z registra trestov. Finančné údaje týkajúce sa poskytovania dopravných služieb sa nepovažujú za osobné údaje, pretože vodiči poskytujú služby v rámci odborných činností.

2. Účely spracovania

 • Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame za účelom prepojenia cestujúcich s dopravcami resp. s vodičmi, aby sme im pomohli sa pochybovať po mestách efektívnejšie.
 • Údaje o geografickej polohe a jazdných trasách sú spracované tak, aby analyzovali geografickú oblasť a poskytli dopravcom a vodičom užitočné návrhy. Ak nechcete zverejniť svoju geografickú polohu cestujúcim, musíte zatvoriť aplikáciu Bolt alebo uviesť v aplikácii Bolt, že ste v režime offline a momentálne neposkytujete prepravné služby.
 • Vodičský preukaz, povolanie, doklady totožnosti a informácie z registra trestov sa spracúvajú s cieľom dodržať zákonné požiadavky a určiť, či je vodič vhodný na výkon povolania.
 • Aplikácia Bolt zobrazuje fotografiu vodiča, meno a údaje o vozidle, aby mohli cestujúci vodiča a vozidlo identifikovať.
 • Portálu Bolt Driver Portal poskytne údaje ohľadom vašej efektívnosti a vášho hodnotenia ako vodiča. Súhrn a hodnotenie o vodičovi sú potrebné na zabezpečenie spoľahlivých služieb pre cestujúcich.

3. Právny základ

 • Osobné údaje sa spracúvajú na plnenie zmluvy uzatvorenej s dopravcom resp. vodičom. Podmienkou využitia služieb Bolt je spracovanie identifikačných a údajov o geografickej polohe vodiča.
 • Osobné údaje sa môžu spracúvať na základe oprávneného záujmu na vyšetrovaní a odhaľovaní podvodných platieb.
 • Údaje z registra trestov sa spracúvajú na účely splnenia zákonnej povinnosti.

4. Príjemcovia

 • Vaše osobné údaje sa poskytujú len cestujúcim, ktorých objednávku ste prijali. Cestujúci uvidia meno vodiča, vozidlo, telefónne číslo, fotografiu a geografickú polohu. Cestujúci vidia osobné údaje vodiča aj na potvrdení o platbe.
 • V závislosti od lokácie vodiča môžu byť osobné údaje poskytnuté miestnym dcérskym spoločnostiam, zástupcom, pobočkám, agentom atď. Bolt. Spracovanie osobných údajov sa uskutoční za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

5. Bezpečnosť a prístup

 • Všetky osobné údaje zozbierané počas poskytovania služieb sa prenášajú a ukladajú v dátových centrách spoločnosti Zone Media LTD a / alebo Amazon Web Services, Inc., ktoré sa nachádzajú na území členských štátov Európskej únie. Prístup k osobným údajom majú len autorizovaní zamestnanci spoločností a partneri skupiny Bolt, ktorí majú prístup k údajom len na účely riešenia problémov spojených s využívaním služieb (vrátane sporov týkajúcich sa dopravných služieb).
 • Spoločnosti v rámci skupiny Bolt a partneri skupiny majú prístup k osobným údajom v rozsahu potrebnom na poskytovanie zákazníckej podpory v príslušnej krajine. Pre viac informácií navštívte ​https://bolt.eu/cities/.

6. Spracúvanie osobných údajov cestujúcich

 • Nesmiete spracúvať osobné údaje cestujúcich bez nášho súhlasu. Nesmiete kontaktovať žiadneho cestujúceho ani zbierať, zaznamenávať, uchovávať, udeľovať prístup, používať alebo krížovo využívať osobné údaje poskytnuté cestujúcim alebo prístupné prostredníctvom aplikácie Bolt z akéhokoľvek iného dôvodu ako na účely poskytovania prepravných služieb.
 • Ste povinný dodržiavať pravidlá a podmienky spracovania osobných údajov cestujúcich, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov cestujúcich (https://www.bolt.eu/legal/). Ak porušíte pravidlá a podmienky spracovania osobných údajov cestujúcich, máme právo zrušiť váš účet vodiča a požadovať od vás náhradu škôd.

7. Prístup, oprava, uchovávanie, vymazávanie a prenosnosť údajov

 • Osobné údaje je možné zobraziť a opraviť na portáli Bolt Driver Portal.
 • Vaše osobné údaje budú uložené po dobu aktívnosti vášho účtu vodiča. Ak bude váš účet zrušený, osobné údaje budú uchovávané po dobu ďalších 3 rokov.
 • Údaje potrebné na účtovné účely sa uchovávajú po dobu 7 rokov.
 • V prípade podozrenia z administratívneho alebo trestného činu, podvodu alebo nepravdivých informácií sa údaje uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • V prípade sporov sa údaje uchovávajú až do ukončenia reklamácie alebo uplynutia platnosti týchto nárokov.
 • Na žiadosť o vymazanie a prenos osobných údajov zaslanú prostredníctvom e-mailu reagujeme do jedného mesiaca a následne určíme termín vymazania a prenosu údajov.

8. Riešenie sporov

 • Spory týkajúce sa spracovania osobných údajov sa riešia prostredníctvom zákazníckej podpory (info@bolt.eu) alebo cez zodpovednú osobu Bolt (privacy@bolt.eu).
 • Orgánom dohľadu je estónsky inšpektorát pre ochranu údajov www.aki.ee), na ktorý sa môžete obrátiť zaslaním e-mailu na adresu info@aki.ee.