Zmluvné podmienky pre službu Bolt Business

Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na používanie služby Bolt Business. Účinné od 18.12.2019

1.Vymedzenie základných pojmov

1.1. Bolt– Bolt Technology OÜ, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ DPH: EE102090374, IČO:12417834, sídlo: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vana-Lõuna tn 15, 10134, Estónskarepublika;;

1.2. Aplikácia Bolt – smartfónová aplikácia používaná na sprístupnenie služieb spoločnosti Bolt;

1.3. Bolt Business – Služba spoločnosti Bolt pre obchodných zákazníkov na riadenie aplatbu za jazdypasažierov schválené obchodným zákazníkom;

1.4. Obchodný portál – brána na používanie Bolt Business prístupná prostredníctvom webovej stránkyBolt na http://business.bolt.eu;

1.5. Obchodný účet – účet Zákazníka, ktorý umožňuje používanie Bolt Business, napr. umožňujeZákazníkovi zaregistrovať Pasažierov do Obchodného účtu azaplatiť za použitie Bolt Business;

1.6. Zákazník – spoločnosť identifikovaná ako Zákazník na prihlasovacej stránke Obchodného portálu aktorý používa Obchodný účet;

1.7. Pasažier / Cestujúci – osoba používajúca aplikáciu Bolt scieľom požiadať oposkytnutie dopravnýchslužieb;

1.8. Používateľ – Pasažier, ktorý je zaregistrovaný Zákazníkom pod Obchodným účtom aje tak oprávnenýpoužívať Bolt Business vlimitoch stanovených Zákazníkom aschválených spoločnosťou Bolt;

1.9. Administrátor – osoba menovaná Zákazníkom na správu Obchodného účtu, napr. zaregistrovanie amazanie Používateľov, prehliadanie aeditovanie Informácií o používateľovi, správu Skupínpoužívateľov aich práv;

1.10. Dopravca – poskytovateľ dopravných služieb, ktorého služby je možné požadovať prostredníctvomAplikácie Bolt; Dopravca poskytuje dopravné služby osobne, resp. prostredníctvom vodičov

1.11.Zmluva – táto Zmluva medzi Zákazníkom aspoločnosťou Bolt, ktorá pozostáva z:

1.11.1.týchto Zmluvných podmienok; 1.11.2.osobitných podmienok zobrazených vObchodnom portáli a/alebo Aplikáciou Bolt, napr. týkajúcich sacenových informácií alebo spôsobov platby, používateľských príručiek, popisov služieb; a
1.11.3.iných podmienok uvedených v Zmluve, vrátane Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečinguVšeobecných zmluvných podmienok pre cestujúcich aVšeobecných zmluvných podmienok predopravcov a vodičov (dostupné na https://bolt.eu/legal/terms-for-riders/, resp.https://bolt.eu/legal/terms-for-drivers/) tak, ako môžu byť čas od času novelizované, príslušnýchpodmienok promo kódov apokynov alebo pravidiel pre používanie e-skútrov alebo iných vozidiel;

1.12.Jazdné – poplatok, ktorý je Používateľ povinný zaplatiť Vodičovi za dopravnú službu.

1.13.Poplatokza službu – poplatok za použitie služby Bolt Business Zákazníkom vo výške 10% zJazdného.

1.14. Platobný agent - agent zodpovedný za služby technickej podpory za poskytovanie platobných služiebna uľahčenie platieb a/alebo fakturovanie vmene Bolt: resp. Billify OÜ alebo Taxify B.V.

2.Založenie aspráva Obchodného účtuZaloženie Obchodného účtu

2.1. Pred použitím Bolt Business sa musí Zákazník prihlásiť na Obchodný účet poskytnutím požadovanýchinformácií vObchodnom portáli. Zákazník zaručuje, že osoba klikajúca na akceptovanie týchtoZmluvných podmienok je oprávnená zaviazať Zákazníka ktejto Zmluve.

2.2. Obchodný účet umožňuje Zákazníkovi zaregistrovať Pasažierov ako Používateľov a tým oprávniťPoužívateľov na použitie služby Bolt Business vlimitoch stanovených Zákazníkom a spoločnosťouBolt.

2.3. Zákazník uznáva asúhlasí, že len Pasažier spĺňajúci nasledovné kritéria sú oprávnení používať službuBolt Business ako Používatelia:

2.3.1. Pasažier má aktívny osobný účet Bolt; 2.3.2. Pasažier potvrdil mobilné číslo poskytnuté počas procesu registrácie a 2.3.3. Osobný Bolt účet Cestujúceho nebol zablokovaný, pozastavený alebo ukončený vdôsledkuporušenia Všeobecných zmluvných podmienok pre cestujúcich.

2.4. Aby zaregistroval Cestujúceho ako Používateľa, Zákazník nahrá do Obchodného portálu požadovanéinformácie o Cestujúcom.

2.5. Pasažieri pozvaní použiť službu Bolt Business budú automaticky prepojení sObchodným účtom preplatby Zákazníka abude im poskytnutá možnosť uhradiť Jazdné buď prostredníctvom osobného účtuCestujúceho alebo Obchodného účtu od jazdy kjazde. Spracúvanie osobných údajov

2.6. Spoločnosť Bolt a Zákazník zostávajú samostatnými prevádzkovateľmi osobných údajov vsúvislosti sakýmikoľvek osobnými údajmi spracovanými na základe tejto Zmluvy. Spoločnosť Bolt aZákazník:

2.6.1. budú dodržiavať všetky príslušné zákony o ochrane osobných údajov, vrátane aplikácie náležitýchtechnických aorganizačných opatrení na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Bolt spracovávaosobné údaje tak, ako je popísané vZásadách ochrany osobných údajov pre cestujúcich spoločnostiBolt (k dispozícii na stránke https://bolt.eu/legal/privacy-for-riders/) pri zohľadnení príslušnýchestónskych zákonov; 2.6.2. okamžite sa vzájomne informujú o akýchkoľvek prípadoch spracúvania osobných údajov aleboporušenia sú relevantné pri plnení tejto Zmluvy; 2.6.3. si budú primerane vzájomne pomáhať pri reagovaní na požiadavky dotknutých osôb aoprávnenýchštátnych orgánov;

2.7. Pokiaľ to vyžadujú príslušné zákony oochrane osobných údajov, Zákazník súhlasí, že:

2.7.1. informuje každého príslušného Cestujúceho, že požiadal spoločnosť Bolt, aby kontaktovala takéhotoCestujúceho vsúvislosti sregistráciou Cestujúceho ako Používateľa a že po takejto registrácii môžunasledovať priame elektronické marketingové správy spojené s Obchodným účtom, vrátane promokódov abonusov; 2.7.2. oznámi každému príslušnému Cestujúcemu, že prepojenie osobného Bolt účtu Cestujúceho sObchodným účtom poskytne Zákazníkovi prístup k podrobným cestovným informáciám ojazdáchúčtovaných do Obchodného účtu. Správa Obchodného účtu

2.8. Po úspešnej registrácii spoločnosť Bolt poskytne Zákazníkovi špecifické hlavné používateľské menoahlavné heslo na prístup do jeho Obchodného účtu prostredníctvom Obchodného portálu.

2.9.Zákazník menuje jedného alebo viac Adminov, ktorí majú prístup do Obchodného účtu aObchodnéhoportálu sosobným(i) admin-používateľským(i) menom (menami) aadmin-heslom (heslami).

2.10. Obchodný portál umožňuje Zákazníkovi:

2.10.1. prehliadať aktuálny zoznam Používateľov a Pasažierov, u ktorých prebieha registrácia (prepojenie)ako Používateľov; 2.10.2. pozvať ďalších Pasažierov ako Používateľov; 2.10.3. odstrániť Cestujúceho zo zoznamu Používateľov odpojením Cestujúceho zObchodného účtu; 2.10.4. prehliadať podrobné informácie o ceste; 2.10.5. podľa potreby skúmať ariadiť výpisy zúčtu; 2.10.6. prehliadať asťahovať faktúry Dopravcu;2.10.7.prehliadať aktuálnych, určiť nových aodstrániť Adminov a 2.10.8. vykonávať iné činnosti podporované funkčnosťou afunkciami Obchodného portálu.

3.Pravidlá pre používanie služby Bolt Business

3.1. Zákazník je zodpovedný za poskytovanie len presných a úplných informácií spoločnosti Boltapriebežnú aktualizáciu takýchto informácií.

3.2. Zákazník súhlasí, že okamžite informuje spoločnosť Bolt o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sazvoleného spôsobu platby Zákazníka prepojeného s Obchodným účtom, ktoré môžu poškodiťschopnosť spoločnosti Bolt účtovať Zákazníkovi vzmysle tejto Zmluvy.

3.3. Zákazník obmedzí prístup kObchodnému portálu len na oprávnených Adminov, ktorí nesmú zdieľaťalebo previesť svoje prístupové práva na žiadnu tretiu osobu. stranu. Zákazník je zodpovedný za celúčinnosť, ku ktorej dochádza z jeho poverenia.

3.4. Pod podmienkou dodržania tejto Zmluvy zo strany Zákazníka udeľuje spoločnosť Bolt Zákazníkoviodvolateľnú, nevýlučnú, neprevoditeľnú, nepostúpiteľnú licenciu bez licenčného poplatku, bez práva naposkytnutie sublicencie tretej strane, na sprístupnenie a používanie Obchodného portálu v súlade stouto Zmluvou a počas celej doby jej trvania.

3.5. Keď sa Zákazník dozvie o strate alebo odcudzení mobilného zariadenia Používateľa, okamžite ukončítelefónne číslo takéhoto zariadenia vObchodnom portáli.

3.6. Zákazník používa službu Bolt Business výlučne na zákonné obchodné účely vsúlade stouto Zmluvoua nebude ju používať na neoprávnené alebo nezákonné účely, ani nenaruší jej riadnu prevádzku.

3.7. Vprípade, že je osobný účet Používateľa pozastavený alebo ukončený, bude pozastavený aj prístuptakéhoto Používateľa kObchodnému účtu.

3.8. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, odstrániť a aktualizovať funkcie afunkčnosťslužby Bolt Business, vrátane ponuky bonusov Pasažierom na základe ich jázd realizovaných akoPoužívatelia.

3.9. Zákazník nebude sám, ani nedovolí tretím stranám:

3.9.1. dekompilovať, rozložiť, spätne dešifrovať, ani sa iným spôsobom nepokúsi odvodiť zdrojový kódalebo základnú technológiu, metodiky alebo algoritmy súvisiace so službou Bolt Business; 3.9.2. zneužiť Obchodný portál zámerným vkladaním vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômbalebo iného materiálu, ktorý by akýmkoľvek spôsobom poškodil používanie služby Bolt Business; 3.9.3. obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do akýchkoľvek funkcií Obchodného portálusúvisiacich sbezpečnosťou; 3.9.4. propagovať, podporovať alebo zapájať sa do akéhokoľvek protiprávneho alebo nezákonnéhokonania alebo konania, ktoré spôsobí škodu alebo poranenie akejkoľvek osoby alebo majetku; 3.9.5. zbierať akékoľvek údaje zObchodného portálu inak ako vsúlade so Zmluvou; 3.9.6. predložiť alebo prispieť akýmkoľvek obsahom, ktorý obsahuje nahotu alebo násilie, alebo je urážlivý,výhražný, obscénny, zavádzajúci, nepravdivý alebo útočný; 3.9.7. predložiť alebo prispieť akýmkoľvek obsahom, ktorý Zákazník/Používateľ nevlastní alebo nemážiadne právo používať alebo inak porušuje autorské práva, ochrannú známku alebo iné práva tretíchstrán; 3.9.8. používať obsah vrozpore s akýmikoľvek licenčnými podmienkami špecifikovanými vlastníkom; 3.9.9. predložiť alebo prispievať akýmikoľvek informáciami alebo komentárom o inej osobe bez súhlasutejto osoby; 3.9.10. ohrozovať, zneužívať alebo narušiť súkromie iného alebo spôsobiť nepríjemnosť, nepohodlie alebozbytočnú úzkosť alebo obťažovať, rozčuľovať, uvádzať do rozpakov, znepokojovať alebo otravovaťakúkoľvek inú osobu; alebo 3.9.11. používať akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane najmä 'robotov', 'botov', 'pavúkov' alebo 'offlinečítačiek' na sprístupnenie Obchodného portálu spôsobom, ktorý zasiela do Obchodného portálu viacpožiadavkových správ ako dokáže človek primerane vyprodukovať za rovnaké časové obdobie; 3.9.12. používať Bolt aplikáciu na zariadeniach, ktoré nemajú funkciu blokovania obrazovky; 3.9.13. zvyšovať alebo inak upravovať alebo manipulovať s Jazdným tak, ako je vypočítané prostredníctvomaplikácie Bolt; 3.9.14. ukladať Používateľovi akékoľvek dodatočné poplatky alebo náklady v súvislosti s používaním službyBolt Business.

3.10. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť oakýchkoľvek obchodných, technických alebofinančných informáciách, vrátane podmienok tejto Zmluvy, získaných od druhej zmluvnej stranyvsúvislosti stouto Zmluvou, pokiaľ:

3.10.1. zverejňujúca zmluvná strana písomne nepovolí požadované zverejnenie špecifických informácií; 3.10.2. už takéto informácie nie sú verejné; 3.10.3. prijímajúca zmluvná strana bude využívať dôverné informácie výlučne pre účely dovolené nazáklade tejto Zmluvy; 3.10.4. prijímajúca zmluvná strana prijíma správny alebo súdny príkaz alebo akúkoľvek inú žiadosťozverejnenie akýchkoľvek dôverných informácií, ak prijímajúca zmluvná strana poskytlazverejňujúcej zmluvnej strane písomné oznámenie o takejto žiadosti umožňujúce zverejňujúcejzmluvnej strane uplatniť akékoľvek dostupné ochranné opatrenia voči zverejneniu.

3.11. Prijímajúca zmluvná strana bude chrániť dôverné informácie zverejňujúcej zmluvnej strany rovnakýmspôsobom ako ochraňuje dôvernosť svojich vlastných vlastníckych a dôverných informácií, ale vžiadnom prípade suplatnením nižšieho ako primeraného štandardu starostlivosti.

4.Platby arefundácieVšeobecné informácie

4.1. Počas doby trvania tejto Zmluvy Zákazník poskytne abude viesť jednu alebo viac kreditných karietprepojených s Obchodným účtom scieľom umožniť spoločnosti Bolt účtovať akékoľvek platby spojenéspoužívaním služby Bolt Business tak, ako je stanovená vtejto Zmluve.

4.2. Zákazník si zvolí zo zoznamu dostupných spôsobov platby poskytnutých vObchodnom portáli, ktorýmôže zahŕňať napr. priame platby afakturované platby, spôsob platby pre svoj Obchodný účet.

4.3. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo odstrániť alebo meniť adopĺňať podľa svojho výhradnéhouváženia dostupné spôsoby platby.

4.4. Zákazník je zodpovedný voči spoločnosti Bolt za platby všetkých cien Jazdného spolu sPoplatkom zaslužbu, ktoré vzniknú Používateľom na základe možnosti Obchodného účtu, bez ohľadu na to, či malPoužívateľ oprávnenie Zákazníka vynaložiť takéto náklady.

4.5. Zákazník súhlasí suhradením akýchkoľvek pokút, poplatkov, penále aakýchkoľvek iných nákladov,ktoré vzniknú spoločnosti Bolt, ktoré vyplývajú zo zrušenia jazdy Používateľom, použitia akéhokoľvekvozidla Používateľom, nesprávneho parkovania akéhokoľvek vozidla Používateľom alebo vdôsledkuporušenia akéhokoľvek iného zákona, pravidla, predpisu alebo nariadenia Používateľom počaspoužitia služby Bolt Business. Zákazník oprávňuje spoločnosť Bolt automaticky odpočítať takétočiastky zkreditnej karty Zákazníka.

4.6. Ak Zákazník spochybňuje akékoľvek transakcie účtované do zvoleného spôsobu platby Zákazníka,Zákazník musí do 10 pracovných dní kontaktovať spoločnosť Bolt.

4.7. Pri realizácii platieb je príjemcom platby spoločnosť Bolt OÜ. Zákazník súhlasí, že platby spoločnostiBolt OÜ môže podľa potreby uľahčiť príslušný Platobný agent. Spoločnosť Bolt OÜ menovala príslušnekaždého Platobného agenta, aby reagoval na akékoľvek sťažnosti aurovnal akékoľvek spory vovzťahu kplatbám spoločnosti Bolt OÜ. Zákazník súhlasí, že prerokuje akékoľvek sťažnosti priamosPlatobným agentom.4.8.Všetky platby sú nevratné okrem prípadov, kde to môže byť výslovne stanovené inak vtejto Zmluvealebo vpríslušnom zákone. Refundácie budú realizované na Obchodný účet vo forme kreditu, ktorý jemožné použiť na platbu za budúce jazdy.

4.9. Zákazníkovi bude sprístupnený výpis zúčtu, ktorý uvádza jazdy na krajinu a či bola do cien Jazdnéhozapočítaná DPH alebo nie. V Obchodnom portáli sú pre Zákazníka k dispozícii na prehliadanieasťahovanie faktúry Vodiča. Zákazníkovi je kdispozícii spolu svýpisom zúčtu faktúra za Poplatok zaslužbu.

Priame platby

4.10. Po predložení žiadosti o jazdu zo strany Používateľa spoločnosť Bolt automaticky vopred schváličiastku zkreditnej karty Zákazníka.

4.11. Ak automatické predschválenie zkreditnej karty zlyhá, žiadosť ojazdu bude zamietnutá a Používateľbude požiadaný, aby si zvolil alternatívny spôsob platby dostupný vaplikácii Bolt pod osobným účtomPoužívateľa. Zákazník zostáva zodpovedným za platobnú povinnosť aj vprípade, kde zamietnutiejazdy zlyhalo bez ohľadu na okolnosti, ktoré normálne spúšťajú takéto zamietnutie.

4.12. Po ukončení jazdy Používateľa spoužitím Obchodného účtu spoločnosť Bolt automaticky odčítavazkreditnej karty Zákazníka čiastku, ktorá je rovná Jazdnému splatnému za príslušnú jazdu Používateľaspolu sPoplatkom za službu auvoľňuje nepoužitú časť automaticky predschválenej čiastky uvedenejvods. 4.10.

4.13. Všetky platby, vrátane Poplatku za službu, budú spracované vmiestnej mene použiteľnej vkrajinedanej jazdy Používateľa.

4.14. Banka Zákazníka môže uložiť ďalšie poplatky za použitie kreditnej karty zo strany Zákazníka, čo nie jezapočítané vJazdnom, ani vPoplatku za službu.

Fakturované platby

4.15. Spoločnosť Bolt môže podľa svojho výhradného uváženia ponúknuť Zákazníkovi mesačný kreditnýlimit, vrátane mesačného Poplatku za službu.

4.16. Ak Zákazník minul kreditný limit, žiadosť ojazdu (ako aj všetky budúce jazdy) bude zamietnutá až dokonca bežného kalendárneho mesiaca aPoužívateľ je požiadaný, aby si zvolil spôsob platby dostupnývaplikácii Bolt pod osobným účtom Používateľa. Zákazník zostáva zodpovedný za platobnú povinnosťaj vprípade zamietnutie jazdy zlyhalo bez ohľadu na okolnosti, ktoré normálne spúšťajú takétozamietnutie.

4.17. Spoločnosť Bolt predkladá Zákazníkovi mesačný výpis zúčtu za Poplatok za službu aza jazdyrealizované Používateľmi pod Obchodným účtom počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.Spoločnosť sprístupní Zákazníkovi vObchodnom portáli výpis z účtu do 14. dňa nasledujúcehokalendárneho mesiaca.

4.18. Zákazník realizuje platbu podľa výpisu zúčtu do 30 dní odo dňa výpisu zúčtu. Pokiaľ nebola platbaobdržaná vtermíne splatnosti, všetky žiadosti Používateľov ojazdu budú zamietnuté.

4.19. V prípade, že Zákazník nevykoná platbu v termíne splatnosti podľa výpisu zúčtu, je povinný zaplatiťúrok vo výške 0,25% za každý deň zcelkovej čiastky, ktorá je po termíne splatnosti. Zákazník jepovinný nahradiť spoločnosti Bolt všetky primerané výdavky (vrátane výdavkov účtovaných ľubovoľnouagentúrou na vymáhanie pohľadávok) spolu sovšetkými správnymi, právnymi ainými nákladmi, ktoré vzniknú pri výbere akejkoľvek platby po termíne splatnosti. Minimálny kompenzačný poplatok za takétonáklady je 10 EUR.

4.20. Výpis zúčtu bude poskytnutý vmene vzťahujúcej sa na primárnu adresu Zákazníka. Výpis zúčtu budeobsahovať výmenný kurz použitý na konverziu cien Jazdného spolu sPoplatkom za službu za jazdyuskutočnené v geografických oblastiach sinými menami. Spoločnosť Bolt určí príslušný výmenný kurzpodľa svojho primeraného uváženia.

5.Zodpovednosť

5.1. Spoločnosť Bolt neponúka, ani nesprostredkováva dopravné služby. Nie je ani poskytovateľom služiebdopravnej agentúry pre vyhľadávanie Pasažierov pre Vodičov. Spoločnosť Bolt nepreberá žiadnuzodpovednosť za kvalitu alebo absenciu nedostatkov pri poskytovaní dopravných služieb zo stranyVodičov. Nakoľko poskytovanie adostupnosť dopravných služieb závisí od Vodičov, spoločnosť Boltnemôže garantovať anegarantuje, že dostupnosť Vodičov napĺňa potreby Používateľov.

5.2. Služba Bolt Business je poskytovaná na základe "tak, ako je" a “tak, ako je k dispozícii”. SpoločnosťBolt negarantuje, že prístup kslužbe Bolt Business bude neprerušovaný alebo bezchybný. Vprípadeakýchkoľvek porúch vsoftvéri sa bude spoločnosť Bolt usilovať ich čo najskôr odstrániť.

5.3. Spoločnosť Bolt nie je zodpovedná za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť Zákazníkovialebo Používateľovi vdôsledku použitia služby Bolt Business, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Finančnázodpovednosť spoločnosti Bolt vsúvislosti s ňou je obmedzená na 500 EUR. Bolt nie je zodpovednáza konanie, chyby alebo opomenutia Vodiča.

5.4. Spoločnosť Bolt nie je zodpovedná voči Zákazníkovi alebo Používateľovi alebo akejkoľvek inej straneza žiadne náklady, straty alebo škody spôsobené vdôsledku nepresných alebo neúplných údajovposkytnutých Zákazníkom.

5.5. Nedodržanie pravidiel stanovených v tejto Zmluve predstavuje vážne porušenie a oprávňujespoločnosť Bolt (s alebo bez oznámenia):

5.5.1. okamžite, dočasne alebo trvalo ukončiť právo Zákazníka alebo jeho Používateľa používať Obchodnýúčet avprípadoch, kde je to relevantné, aplikáciu Bolt a
5.5.2. uplatniť apožadovať akékoľvek iné opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii v zmysle tejto Zmluvyapríslušného práva.

5.6. Zákazník je zodpovedný za všetky činnosti Adminov aPoužívateľov. Zákazník je zodpovedný aj zaceny Jazdného, ktoré vznikne v priebehu neoprávnenej, podvodnej alebo iného nezákonnej činnostispojenej spoužitím služby Bolt Business zo strany Používateľa. Zákazník informuje spoločnosť Boltokamžite po zistení akejkoľvek takejto neoprávnenej, podvodnej alebo nedovolenej činnosti.

5.7. Pokiaľ už Používateľ nie je oprávnený používať službu Bolt Business, je výhradnou zodpovednosťouZákazníka odstrániť túto osobu zo zoznamu Používateľov pod jeho Obchodným účtom. Zákazníkzostáva zodpovedný za akékoľvek poplatky, ktoré vzniknú Pasažierovi pod Obchodným účtom dookamihu odstránenia takéhoto Pasažiera zo zoznamu Používateľov.

5.8. Vkaždom prípade nesmie žiadna druhá strana používať alebo odkazovať na meno, logo, ochrannéznámky alebo servisné značky druhej zmluvnej strany v tlačovej správe alebo inak bezpredchádzajúceho súhlasu takejto druhej strany.

5.9. Neplnenie ktorejkoľvek zmluvnej strany na základe tejto Zmluvy bude ospravedlnené v miere a počasobdobia, vktorom je plnenie znemožnené štrajkom, požiarom, záplavami, zemetrasením, vládnymiaktami alebo príkazmi alebo obmedzeniami, zlyhaním dodávateľov alebo zmluvných dodávateľov /zhotoviteľov alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, kde je neplnenie mimo primeranej kontroly anie jespôsobené zanedbaním neplniacej zmluvnej strany.

6.Doba trvania aukončenie Zmluvy

6.1. Zmluva nadobúda platnosť okamihom úspešného spracovania prihlasovacej aplikácie Zákazníkaazostáva vplatnosti až do jej vypovedania / ukončenia vsúlade sjej ustanovenami.

6.2. Zákazník môže vypovedať Zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vyrozumením spoločnosti Boltminimálne 7 dní vopred.

6.3. Spoločnosť Bolt môže vypovedať Zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vyrozumenímZákazníka minimálne 3 dni vopred.

6.4. Všetky dosiaľ neuhradené platobné povinnosti, ako aj povinnosti vyplývajúce zustanovení tejto Zmluvytýkajúcich sa právnej zodpovednosti adôvernosti zostanú vplatnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.

6.5. Spoločnosť Bolt je oprávnená vypovedať Zmluvu a zablokovať prístup Zákazníka do Obchodnéhoportálu bez predchádzajúceho oznámenia vprípadoch, kde Zákazník porušuje túto Zmluvu, akékoľvekpríslušné zákony alebo predpisy, alebo poškodzuje značku, dobré meno alebo podnikateľskú činnosťspoločnosti Bolt.

6.6. Spoločnosť Bolt môže okamžite zablokovať prístup Zákazníka do Obchodného portálu na obdobievyšetrovania, pokiaľ má Bolt podozrenie z porušenia Zmluvy alebo podvodnej činnosti spojenej sObchodným účtom Zákazníka.

7.Záverečné ustanovenia

7.1. Akékoľvek oznámenie na základe tejto Zmluvy bude dostatočne predložené, pokiaľ je doručenéapovažované za obdržané:

7.1.1. ak je doručené osobne, včase doručenia zmluvnej strane; 7.1.2. ak je doručené kuriérom, vdeň uvedený kuriérom ako deň, v ktorom bola obálka obsahujúcaoznámenie doručená zmluvnej strane; 7.1.3. ak je zaslané doporučenou poštou, v10. deň po odovzdaní dokumentu na pošte pre doručeniezmluvnej strane; 7.1.4. ak je sprístupnené cez Obchodný portál alebo zaslané e-mailom, v deň, v ktorom zmluvná stranaprijímajúca e-mail potvrdí prijatie príslušného e-mailu, alebo v2. deň nasledujúci po odoslaní e-mailuza predpokladu, že odosielateľ neobdržal oznámenie o chybe (s oznámením, že e-mail neboldoručený zmluvnej strane) aznovu zaslal e-mail vnasledujúci kalendárny deň aneobdržal obdobnéoznámenie o chybe.

7.2. Všetky zmeny Zmluvy nadobudnú platnosť po ich sprístupnení Zákazníkovi prostredníctvomObchodného portálu alebo oznámení kontaktným údajom zaznamenaným pod jeho Obchodnýmúčtom. Nepretržité používanie služby Bolt Business po takto oznámených zmenách predstavuje súhlasSpoločnosti stakýmito zmenami.

7.3. Zákazník nesmie postúpiť túto Zmluvu, vcelku alebo čiastočne, bez predchádzajúceho písomnéhosúhlasu spoločnosti Bolt. Zákazník môže postúpiť Zmluvu bez takéhoto súhlasu, ale soznámenímspoločnosti Bolt, vsúvislosti sfúziou alebo predajom celého kmeňového kapitálu alebo aktívZákazníka, Spoločnosť Bolt môže postúpiť Zmluvu podľa svojho výhradného uváženia.

7.4. Táto Zmluva tvorí celkovú zmluvu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa jej predmetu anahrádzavšetky predchádzajúce komunikácie, návrhy, dohody, vyhlásenia, záruky, ustanovenia a záväzkyakejkoľvek povahy, či už ústne alebo písomné medzi zmluvnými stranami.

7.5. Zmluva sa bude riadiť abude interpretovaná apresadzovaná vsúlade sestónskymi zákonmi. Pokiaľby nebolo možné urovnať určitý spor vyplývajúci zo Zmluvy na základe rokovaní, bude urovnanýskonečnou platnosťou na príslušnom súde vrámci Harju County v estónskom Tallinne.