Zmluvné podmienky pre službu Bolt Business

Tieto zmluvné podmienky platia pre využívanie služby Bolt Business.

Platné od 8.6.2020

1. Definície

1.1 Bolt – Bolt Technology OÜ, súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným založená a registrovaná podľa právnych predpisov Estónska, IČO 12417834, so sídlom na adrese Vana-Lõuna tn 15, Tallin 10134, Estónsko; 1.2. Aplikácia Bolt - aplikácia pre smartfóny, ktorá sa používa na sprístupnenie služieb spoločnosti Bolt; 1.3. Bolt Business – služba spoločnosti Bolt pre business zákazníkov na riadenie a platbu za jazdy cestujúcich schválené business zákazníkom; 1.4. Business portál – brána na využívanie služby Bolt Business prístupná prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Bolt http://business.bolt.eu; 1.5. Business účet – účet zákazníka, ktorý umožňuje využívanie služby Bolt Business, napr. umožňuje zákazníkovi zaregistrovať cestujúcich na Business účte a zaplatiť za využitie služby Bolt Business; 1.6. Platforma Ride Booker - účelová platforma služby Bolt Business, ktorá umožňuje zákazníkovi požiadať o dopravné služby pre cestujúceho používajúceho platformu Ride Booker; 1.7. Zákazník - osoba, ktorá je identifikovaná ako zákazník na prihlasovacej stránke Business portálu a ktorá využíva Business účet; 1.8. Cestujúci – osoba, ktorá používa aplikáciu Bolt za účelom vyžiadania dopravných služieb; 1.9. Cestujúci používajúci platformu Ride Booker - osoba požadujúca dopravné služby bez použitia aplikácie Bolt. Akýkoľvek odkaz v zmluve na cestujúceho zahŕňa cestujúceho používajúceho platformu Ride Booker, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 1.10. Užívateľ – cestujúci, ktorého zákazník zaregistroval pod Business účet a je preto oprávnený využívať službu Bolt Business v medziach stanovených zákazníkom a schválených spoločnosťou Bolt. 1.11. Administrátor – fyzická osoba, ktorú určil zákazník na správu Business účtu, t.j. na registráciu a vymazanie užívateľov, prehliadanie a editovanie informácií o užívateľoch, správu skupín užívateľov a ich práv; 1.12. Vodič – poskytovateľ dopravných služieb, ktorého služby je možné požadovať prostredníctvom aplikácie Bolt alebo platformy Ride Booker; 1.13. Zmluva – táto zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Bolt, ktorá pozostáva z:

1.13.1. týchto zmluvných podmienok 1.13.2. osobitných podmienok, ktoré sú zobrazené na Business portáli a/alebo v aplikácii Bolt, napr. týkajúcich sa cenových informácií alebo spôsobov platby, užívateľských príručiek, popisov služieb; a 1.13.3. ďalších podmienok uvedených v tejto zmluve, vrátane Všeobecných zmluvných podmienok spoločnosti Bolt pre cestujúcich (dostupných na adrese https://bolt.eu/legal/terms-for-riders/), ktoré sa môžu priebežne meniť a dopĺňať, príslušných podmienok a pokynov týkajúcich sa promo kódov alebo pravidiel pre používanie e-skútrov alebo iných vozidiel;

1.14. Jazdné - poplatok, ktorý je užívateľ povinný zaplatiť vodičovi za dopravnú službu. 1.15. Poplatok za službu – poplatok za využitie služby Bolt Business zákazníkom vo výške 10% z jazdného. 1.16. Platobný agent - Bolt Operations OÜ, agent zodpovedný za služby technickej podpory pre poskytovanie platobných služieb za účelom umožnenia platieb a/alebo fakturovania za spoločnosť Bolt Technology OÜ.

2. Založenie a správa Business účtu

Založenie Business účtu

2.1. Pred využitím služby Bolt Business sa musí zákazník prihlásiť do Business účtu poskytnutím požadovaných informácií na Business portáli. Zákazník ručí za to, že osoba klikajúca na akceptovanie týchto zmluvných podmienok je oprávnená zaviazať zákazníka k tejto Zmluve. 2.2. Business účet umožňuje zákazníkovi zaregistrovať cestujúcich ako užívateľov a tým oprávniť užívateľov na využitie služby Bolt Business v medziach stanovených zákazníkom a spoločnosťou Bolt. 2.3. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že len cestujúci spĺňajúci nasledovné kritéria sú oprávnení využívať službu Bolt Business ako užívatelia:

2.3.1. cestujúci má aktívny osobný Bolt účet (neplatí pre cestujúceho používajúceho platformu Ride Booker); 2.3.2. cestujúci potvrdil mobilné číslo poskytnuté počas procesu registrácie; a 2.3.3. osobný Bolt účet cestujúceho nebol zablokovaný, pozastavený alebo zrušený v dôsledku porušenia Všeobecných zmluvných podmienok spoločnosti Bolt pre cestujúcich. 2.4. Za účelom registrácie cestujúceho ako užívateľa zákazník nahrá do Business portálu požadované informácie o cestujúcom. 2.5. Cestujúci prizvaní k využívaniu služby Bolt Business budú automaticky prepojení s Business účtom pre platby zákazníka a bude im poskytnutá možnosť uhradiť jazdné za každú jednotlivú jazdu buď prostredníctvom osobného účtu cestujúceho alebo prostredníctvom Business účtu zákazníka. 2.6. Po úspešnej registrácii poskytne spoločnosť Bolt zákazníkovi jedinečné hlavné prihlasovacie meno a heslo na prístup k jeho Business účtu prostredníctvom Business portálu. 2.7. Zákazník určí jedného alebo viacerých administrátorov, ktorí budú mať prístup k Business účtu a Business portálu s osobným administrátorským prihlasovacím menom (menami) a heslom (heslami).

Spracúvanie osobných údajov

2.8. Spoločnosť Bolt a zákazník zostávajú samostatnými prevádzkovateľmi osobných údajov v súvislosti s akýmikoľvek osobnými údajmi spracúvanými na základe tejto Zmluvy. Z tohto dôvodu spoločnosť Bolt a zákazník:

2.8.1. budú dodržiavať všetky príslušné zákony o ochrane osobných údajov, vrátane uplatňovanie vhodných technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Bolt spracúva osobné údaje, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov pre cestujúcich spoločnosti Bolt (dostupné na stránke https://bolt.eu/legal/privacy-for-riders/), pri zohľadnení príslušný právnych predpisov Estónska; 2.8.2. sa budú bezodkladne navzájom informovať o všetkých incidentoch alebo porušeniach pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sú relevantné pre plnenie tejto zmluvy; 2.8.3. si navzájom poskytnú primeranú súčinnosť pri odpovedaní na žiadosti dotknutých osôb a príslušných štátnych orgánov;

2.9. Zákazník súhlasí s tým, že má príslušný právny základ na spracúvanie osobných údajov a pokiaľ to vyžadujú príslušné zákony o ochrane osobných údajov, získa súhlas od každého cestujúceho a: 2.9.1. informuje každého príslušného cestujúceho o tom, že požiadal spoločnosť Bolt, aby kontaktovala tohto cestujúceho v súvislosti s jeho registráciou ako užívateľa a že po tejto registrácii môžu nasledovať priame elektronické marketingové správy spojené s Business účtom, vrátane promo kódov a bonusov (priamy marketing neplatí pre cestujúcich používajúcich platformu Ride Booker); 2.9.2. oznámi každému príslušnému cestujúcemu, že prepojenie osobného Bolt účtu cestujúceho s Business účtom poskytne zákazníkovi prístup k podrobným cestovným informáciám o jazdách účtovaných na Business účet; 2.9.3. bude prijímať správy a inú komunikáciu od spoločnosti Bolt za účelom poskytovania služby Bolt Business.

3. Pravidlá pre využívanie služby Bolt Business

3.1. Zákazník je zodpovedný za poskytovanie len presných a úplných informácií spoločnosti Bolt a priebežnú aktualizáciu týchto informácií. 3.2. Zákazník sa zaväzuje okamžite informovať spoločnosť Bolt o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa zvoleného spôsobu platby zákazníka prepojeného s Business účtom, ktoré môžu poškodiť schopnosť spoločnosti Bolt účtovať zákazníkovi podľa tejto Zmluvy. 3.3. Zákazník obmedzí prístup k Business portálu len na oprávnených administrátorov, ktorí nesmú zdieľať alebo previesť svoje prístupové práva na žiadnu tretiu osobu. Zákazník je zodpovedný za všetku činnosť, ku ktorej dochádza z jeho poverenia. 3.4. Pod podmienkou dodržania tejto zmluvy zo strany zákazníka udeľuje spoločnosť Bolt zákazníkovi bezplatnú, odvolateľnú, nevýlučnú, neprevoditeľnú a nepostúpiteľnú licenciu, bez práva na udelenie sublicencie tretej strane, na prístup k Business portálu a jeho používanie v súlade s touto Zmluvou a počas celej doby jej trvania. 3.5. V prípade, že sa zákazník dozvie o strate alebo odcudzení mobilného zariadenia užívateľa, okamžite zruší telefónne číslo tohto zariadenia na Business portáli. 3.6. Zákazník používa službu Bolt Business výlučne na zákonné obchodné účely v súlade s touto Zmluvou a nebude ju používať na neoprávnené alebo nezákonné účely, ani nenaruší jej riadnu prevádzku. 3.7. V prípade, že je osobný účet užívateľa pozastavený alebo zrušený, bude pozastavený aj prístup tohto užívateľa k Business účtu. 3.8. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, odstrániť a aktualizovať funkcie a funkčnosť služby Bolt Business, vrátane ponuky bonusov pre cestujúcich na základe nimi uskutočnených jázd 3.9. Zákazník nebude sám, ani nedovolí tretím stranám:

3.9.1. dekompilovať, rozložiť, spätne dešifrovať, ani sa iným spôsobom nepokúsi odvodiť zdrojový kód alebo základnú technológiu, metodiky alebo algoritmy súvisiace so službou Bolt Business; 3.9.2. zneužiť Business portál úmyselným vkladaním vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý by akýmkoľvek spôsobom poškodil používanie služby Bolt Business; 3.9.3. obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do akýchkoľvek funkcií Business portálu súvisiacich s bezpečnosťou; 3.9.4. propagovať, podporovať alebo zapájať sa do akéhokoľvek protiprávneho alebo nezákonného konania alebo konania, ktoré spôsobí škodu alebo ujmu akejkoľvek osobe alebo na majetku; 3.9.5. zbierať akékoľvek údaje z Business portálu inak ako v súlade so zmluvou; 3.9.6. predložiť alebo prispieť akýmkoľvek obsahom, ktorý obsahuje nahotu alebo násilie alebo je urážlivý, výhražný, obscénny, zavádzajúci, nepravdivý alebo útočný; 3.9.7. predložiť alebo prispieť akýmkoľvek obsahom, ktorý zákazník/užívateľ nevlastní alebo nemá žiadne právo používať alebo inak porušuje autorské práva, ochranné známky alebo iné práva tretích strán; 3.9.8. používať obsah v rozpore s akýmikoľvek licenčnými podmienkami, ktoré určil vlastník; 3.9.9. predložiť alebo prispieť na Business portál akýmikoľvek informáciami alebo komentárom o inej osobe bez súhlasu tejto osoby; 3.9.10. ohrozovať, zneužívať alebo narušiť súkromie inej osoby alebo spôsobiť nepríjemnosť, nepohodlie alebo zbytočnú úzkosť alebo obťažovať, rozčuľovať, uvádzať do rozpakov, znepokojovať alebo otravovať akúkoľvek inú osobu; alebo 3.9.11. používať akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane, ale nie len 'robotov', 'botov', 'pavúkov' alebo 'offline čítačiek' na získanie prístupu k Business portálu spôsobom, ktorý zasiela do Business portálu viac správ so žiadosťami ako dokáže človek primerane vyprodukovať za rovnaké časové obdobie; 3.9.12. zvyšovať alebo inak upravovať alebo manipulovať s jazdným vypočítaným prostredníctvom aplikácie Bolt; 3.9.13. ukladať užívateľovi, s výnimkou cestujúceho používajúceho platformu Ride Booker, akékoľvek dodatočné poplatky alebo náklady v súvislosti s využívaním služby Bolt Business.

3.10. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých obchodných, technických alebo finančných informáciách, vrátane podmienok tejto zmluvy, získaných od druhej zmluvnej strany v súvislosti s touto zmluvou, pokiaľ:

3.10.1. poskytujúca zmluvná strana písomne nepovolí požadované zverejnenie konkrétnych informácií; 3.10.2. tieto informácie už nie sú verejné; 3.10.3. prijímajúca zmluvná strana bude využívať dôverné informácie výlučne na účely dovolené na základe tejto zmluvy; 3.10.4. prijímajúca zmluvná strana obdrží príkaz od správneho orgánu alebo súdu alebo akúkoľvek inú žiadosť o zverejnenie akýchkoľvek dôverných informácií, ak prijímajúca zmluvná strana poskytla poskytujúcej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto žiadosti umožňujúce poskytujúcej zmluvnej strane uplatniť všetky dostupné ochranné opatrenia voči zverejneniu.

3.11. Prijímajúca zmluvná strana bude chrániť dôverné informácie poskytujúcej zmluvnej strany rovnakým spôsobom ako ochraňuje dôvernosť svojich vlastných majetkových a dôverných informácií, ale v žiadnom prípade s uplatnením nižšieho ako primeraného štandardu starostlivosti.

4. Platby a refundácie

Všeobecné informácie

4.1. Zákazník si zo zoznamu možných spôsobov platby uvedených na Business portáli zvolí spôsob platby pre svoj Business účet, ktorý môže zahŕňať napr. priame platby, platby vopred a fakturované platby. 4.2. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť možné spôsoby platby podľa svojho výhradného uváženia. 4.3. Zákazník zodpovedá spoločnosti Bolt za všetky platby jazdného vrátane poplatku za službu, ktoré vzniknú užívateľom na základe možnosti Business účtu, a to bez ohľadu na to, či mal užívateľ súhlas zákazníka vynaložiť takéto náklady. 4.4. Zákazník sa zaväzuje uhradiť akékoľvek pokuty, poplatky, penále a akékoľvek iné poplatky a náklady, ktoré vzniknú spoločnosti Bolt v dôsledku toho, že užívateľ zruší jazdu, použije akékoľvek vozidlo, nesprávne zaparkuje akékoľvek vozidlo alebo v dôsledku porušenia akéhokoľvek iného zákona, pravidla, predpisu alebo nariadenia užívateľom počas využitia služby Bolt Biziness. Zákazník oprávňuje spoločnosť Bolt automaticky odpočítať takéto čiastky z kreditnej karty zákazníka (ak sa pre príslušný spôsob platby vyžaduje poskytnutie kreditnej karty). 4.5. V prípade, ak zákazník spochybní akékoľvek transakcie účtované podľa zvoleného spôsobu platby zákazníka, zákazník je povinný do 10 pracovných dní odo dňa predmetnej transakcie kontaktovať spoločnosť Bolt. 4.6. Pri úhrade platieb je príjemcom platby spoločnosť Technology OÜ. Zákazník súhlasí s tým, že realizáciu platieb spoločnosti Bolt Technology OÜ môže umožniť príslušný platobný agent. Spoločnosť Bolt Technology OÜ určila platobného agenta, aby odpovedal na všetky sťažnosti a urovnal všetky spory v súvislosti s platbami hradenými spoločnosti Bolt Technology OÜ. Zákazník sa zaväzuje prerokovať všetky sťažnosti priamo s platobným agentom. 4.7. Všetky platby sú nerefundovateľné, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v tejto zmluve alebo v príslušnom zákone. Refundácie budú realizované na Business účet vo forme kreditu, ktorý je možné použiť na platbu za budúce jazdy. 4.8. Zákazníkovi bude sprístupnený výpis z účtu, v ktorom budú uvedené jazdy podľa krajiny. V Business portáli sú pre zákazníka k dispozícii na prehliadanie a sťahovanie faktúry.

Priame platby

4.9. Počas doby platnosti tejto zmluvy zákazník poskytne a bude viesť jednu alebo viac platných kreditných kariet prepojených s Business účtom, aby umožnil spoločnosti Bolt účtovať akékoľvek platby súvisiace s využívaním služby Bolt Business v súlade s touto zmluvou. 4.10. Po tom, čo užívateľ požiada o jazdu, spoločnosť Bolt bude automaticky účtovať z kreditnej karty zákazníka sumu, ktorá zodpovedá jazdnému za príslušnú jazdu užívateľa spolu s poplatkom za službu, ktorý sa účtuje mesačne. 4.11. V prípade, ak automatické účtovanie z kreditnej karty zlyhá, žiadosť o jazdu bude zamietnutá a užívateľ bude požiadaný, aby si zvolil alternatívny spôsob platby dostupný v aplikácii Bolt. Zákazník naďalej zodpovedá za platobnú povinnosť aj v prípade, že zamietnutie jazdy zlyhalo bez ohľadu na okolnosti, ktoré obvykle spôsobujú takéto zamietnutie. 4.12. Všetky platby, vrátane poplatku za službu, budú spracované v miestnej mene, ktorá sa používa v krajine danej jazdy užívateľa. 4.13. Banka zákazníka môže uložiť ďalšie poplatky za používanie kreditnej karty zákazníkom, ktoré nie sú zahrnuté v jazdnom ani v poplatku za službu.

Platby vopred

4.14. Po tom, čo užívateľ požiada o jazdu, spoločnosť Bolt bude automaticky účtovať zo zostatku zákazníka sumu, ktorá zodpovedá jazdnému za príslušnú jazdu užívateľa spolu s poplatkom za službu. 4.15. V prípade, ak zákazník minul predplatený zostatok, žiadosť o jazdu (ako aj všetky budúce jazdy) bude zamietnutá a užívateľ bude požiadaný, aby si zvolil alternatívny spôsob platby dostupný v aplikácii Bolt. Zákazník naďalej zodpovedá za platobnú povinnosť aj v prípade, že zamietnutie jazdy zlyhalo bez ohľadu na okolnosti, ktoré obvykle spôsobujú takéto zamietnutie. 4.16. Všetky platby, vrátane poplatku za službu, budú spracované v miestnej mene, ktorá sa používa v krajine danej jazdy užívateľa.

Fakturované platby

4.17. Spoločnosť Bolt môže podľa svojho výhradného uváženia ponúknuť zákazníkovi mesačný kreditný limit vrátane mesačného poplatku za službu. 4.18. V prípade, ak zákazník minul kreditný limit, žiadosť o jazdu (ako aj všetky budúce jazdy) bude zamietnutá a užívateľ bude požiadaný, aby si zvolil alternatívny spôsob platby dostupný v aplikácii Bolt. Zákazník naďalej zodpovedá za platobnú povinnosť aj v prípade, že zamietnutie jazdy zlyhalo bez ohľadu na okolnosti, ktoré obvykle spôsobujú takéto zamietnutie. 4.19. Spoločnosť Bolt predloží zákazníkovi mesačný výpis z účtu za poplatok za službu a za jazdy uskutočnené užívateľmi pod Business účtom počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Spoločnosť Bolt sprístupní zákazníkovi na Business portáli výpis z účtu do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 4.20. Zákazník uhradí platbu podľa výpisu z účtu do 15 dní odo dňa vystavenia výpisu z účtu. Pokiaľ nebola platba obdržaná v termíne splatnosti, všetky žiadosti užívateľov o jazdu budú zamietnuté. 4.21. V prípade, ak zákazník neuhradí platbu v termíne splatnosti podľa výpisu z účtu, je povinný zaplatiť úrok vo výške 0,5% za každý deň z celkovej čiastky, ktorá je po termíne splatnosti. Zákazník je povinný nahradiť spoločnosti Bolt všetky primerané výdavky (vrátane výdavkov účtovaných akoukoľvek agentúrou na vymáhanie pohľadávok) spolu so všetkými správnymi, právnymi a inými nákladmi, ktoré vzniknú pri vymáhaní akejkoľvek platby po termíne splatnosti. Minimálny kompenzačný poplatok za takéto náklady je 10 EUR. 4.22. Výpis z účtu bude poskytnutý v mene platnej pre adresu sídla zákazníka. Spoločnosť Bolt podľa svojho primeraného uváženia určí platný výmenný kurz na prepočet cien jazdného spolu s poplatkom za službu za jazdy uskutočnené v geografických oblastiach s inými menami.

5. Zodpovednosť

5.1. Spoločnosť Bolt neponúka dopravné služby. Nie je ani poskytovateľom služieb dopravnej agentúry pre vyhľadávanie pasažierov pre vodičov. Spoločnosť Bolt nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu alebo absenciu nedostatkov pri poskytovaní dopravných služieb zo strany vodičov. Vzhľadom na to, že poskytovanie a dostupnosť dopravných služieb závisí na vodičoch, spoločnosť Bolt nemôže garantovať a negarantuje, že dostupnosť vodičov uspokojí potreby užívateľov. 5.2. Služba Bolt Business je poskytovaná na základe "tak, ako je" a “tak, ako je k dispozícii”. Spoločnosť Bolt negarantuje, že prístup k službe Bolt Business bude neprerušovaný alebo bezchybný. V prípade akýchkoľvek porúch v softvéri sa bude spoločnosť Bolt usilovať ich čo najskôr odstrániť. 5.3. Spoločnosť Bolt nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť zákazníkovi alebo užívateľovi v dôsledku použitia služby Bolt Business, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Finančná zodpovednosť spoločnosti Bolt v súvislosti s ňou je obmedzená na 500 EUR. Spoločnosť Bolt nezodpvedá za konanie, chyby alebo opomenutia vodiča. 5.4. Spoločnosť Bolt nezodpovedá zákazníkovi ani užívateľovi ani akejkoľvek inej strane za žiadne náklady, straty alebo škody spôsobené v dôsledku nepresných alebo neúplných údajov poskytnutých zákazníkom. 5.5. Nedodržanie pravidiel stanovených v tejto zmluve predstavuje vážne porušenie a oprávňuje spoločnosť Bolt (s oznámením alebo bez neho):

5.5.1. okamžite, dočasne alebo natrvalo ukončiť právo zákazníka alebo jeho užívateľa používať Business účet a, prípadne, aplikáciu Bolt a 5.5.2. uplatniť a domáhať sa akýchkoľvek iných opravných prostriedkov, ktoré sú dostupné podľa tejto Zmluvy a príslušného zákona.

5.6. Zákazník zodpovedá za všetky činnosti administrátorov a užívateľov. Zákazník tiež zodpovedá za jazdné, ktoré vznikne v priebehu neoprávnenej, podvodnej alebo inej nezákonnej činnosti v súvislosti s využitím služby Bolt Business zo strany užívateľa. Zákazník informuje spoločnosť Bolt okamžite po zistení akejkoľvek takejto neoprávnenej, podvodnej alebo nedovolenej činnosti. 5.7. V prípade, ak užívateľ už nie je oprávnený využívať službu Bolt Business, je výhradnou zodpovednosťou zákazníka odstrániť túto osobu zo zoznamu užívateľov pod jeho Business účtom. Zákazník naďalej zodpovedá za akékoľvek poplatky, ktoré vzniknú cestujúcemu pod Business účtom do okamihu odstránenia tohto cestujúceho zo zoznamu užívateľov. 5.8. V každom prípade nesmie žiadna zmluvná strana používať alebo odkazovať na meno, logo, ochranné známky alebo servisné značky druhej zmluvnej strany v tlačovej správe alebo inak bez predchádzajúceho súhlasu tejto druhej zmluvnej strany. 5.9. Neplnenie ktorejkoľvek zmluvnej strany podľa zmluvy bude ospravedlnené v rozsahu a počas doby, kedy je plnenie znemožnené štrajkom, požiarom, záplavami, zemetrasením, vládnymi aktami alebo príkazmi alebo obmedzeniami, zlyhaním dodávateľov alebo zmluvných zhotoviteľov alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, kde je neplnenie mimo primeranej kontroly neplniacej zmluvnej strany a nie je spôsobené jej nedbalosťou.

6. Trvanie a ukončenie zmluvy

6.1. Zmluva nadobúda platnosť okamihom úspešného spracovania prihlasovacej žiadosti zákazníka a zostáva v platnosti až do jej ukončenia v súlade s jej ustanoveniami. 6.2. Zákazník môže vypovedať Zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vyrozumením spoločnosti Bolt minimálne 7 dní vopred. 6.3. Spoločnosť Bolt môže vypovedať Zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vyrozumením zákazníka minimálne 3 dni vopred. 6.4. Všetky dosiaľ neuhradené platobné záväzky, ako aj záväzky vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy týkajúcich sa právnej zodpovednosti a mlčanlivosti zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy. 6.5. Spoločnosť Bolt je oprávnená vypovedať Zmluvu a zablokovať prístup zákazníka do Business portálu bez predchádzajúceho upozornenia v prípadoch, kedy zákazník poruší túto zmluvu, akékoľvek platné zákony alebo predpisy alebo poškodí značku, dobré meno alebo podnikateľskú činnosť spoločnosti Bolt. 6.6. Spoločnosť Bolt môže okamžite zablokovať prístup zákazníka do Business portálu na obdobie vyšetrovania, pokiaľ má spoločnosť Bolt podozrenie, že došlo k porušeniu zmluvy alebo k podvodnej činnosti spojenej s Business účtom zákazníka.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Akékoľvek oznámenie na základe tejto Zmluvy bude riadne doručené, pokiaľ bude doručené a považované za prijaté:

7.1.1. ak je doručené osobne, v čase doručenia zmluvnej strane; 7.1.2. ak je doručené kuriérom, v deň uvedený kuriérom ako deň, v ktorom bola obálka obsahujúca oznámenie doručená zmluvnej strane; 7.1.3. ak je zaslané doporučenou poštou, v 10. deň po odovzdaní dokumentu pošte na doručenie zmluvnej strane; 7.1.4. ak je sprístupnené cez Business portál alebo zaslané e-mailom, v deň, v ktorom zmluvná strana prijímajúca e-mail potvrdí prijatie príslušného e-mailu, alebo v 2. deň nasledujúci po odoslaní e-mailu za predpokladu, že odosielateľ neobdržal oznámenie o chybe (s oznámením, že e-mail nebol doručený zmluvnej strane).

7.2. Akékoľvek zmeny zmluvy nadobudnú platnosť po ich sprístupnení zákazníkovi prostredníctvom Business portálu alebo oznámení na kontaktné údaje uvedené pod jeho Business účtom. Pokračujúce používanie služby Bolt Business po takto oznámených zmenách predstavuje súhlas zákazníka s týmito zmenami. 7.3. Zákazník nie je oprávnený postúpiť túto zmluvu v celku ani čiastočne bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Bolt. Zákazník môže postúpiť zmluvu bez takéhoto súhlasu, ale s oznámením doručeným spoločnosti Bolt, v súvislosti so zlúčením alebo predajom všetkého vlastného imania alebo aktív zákazníka. Spoločnosť Bolt môže postúpiť zmluvu podľa svojho výhradného uváženia. 7.4. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa jej predmetu a nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo písomné oznámenia, návrhy, dohody, vyhlásenia, záruky, ustanovenia a záväzky akejkoľvek povahy medzi zmluvnými stranami. 7.5. Zmluva sa riadi, vykladá a vykonáva podľa právneho poriadku Estónska. V prípade, ak prípadný spor vyplývajúci zo zmluvy nebude možné urovnať vzájomnými rokovaniami, potom sa o spore s konečnou platnosťou rozhodne na okresnom súde v Harju.