Zmluvné podmienky pre službu Bolt Business

Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na používanie služby Bolt Business.

Účinné od 03.12.2018

1. Vymedzenie základných pojmov

1.1 Bolt – Bolt Technology OÜ, súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným založená a zaregistrovaná podľa zákonov Estónskej republiky s identifikačným číslom 12417834, so sídlom na Vana-Lõuna tn 39/1, Tallin 10134, Estónska republika;

1.2. Aplikácia Bolt– smartfónová aplikácia používaná na sprístupnenie služieb spoločnosti Bolt;

1.3. Bolt Business – Služba spoločnosti Bolt pre obchodných zákazníkov na riadenie a platbu za jazdy pasažierov schválené obchodným zákazníkom;

1.4. Obchodný portál – brána na používanie Bolt Business prístupná prostredníctvom webovej stránky Bolt na http://business.bolt.eu;

1.5. Obchodný účet – účet Zákazníka, ktorý umožňuje používanie Bolt Business, napr. umožňuje Zákazníkovi zaregistrovať Pasažierov do Obchodného účtu a zaplatiť za použitie Bolt Business;

1.6. Zákazník – spoločnosť identifikovaná ako Zákazník na prihlasovacej stránke Obchodného portálu a ktorý používa Obchodný účet;

1.7. Pasažier / Cestujúc – osoba používajúca aplikáciu Bolt s cieľom požiadať o poskytnutie dopravných služieb;

1.8. Používateľ – Pasažier, ktorý je zaregistrovaný Zákazníkom pod Obchodným účtom a je tak oprávnený používať Bolt Business v limitoch stanovených Zákazníkom a schválených spoločnosťou Bolt;

1.9. Administrátor – osoba menovaná Zákazníkom na správu Obchodného účtu, napr. zaregistrovanie a mazanie Používateľov, prehliadanie a editovanie Informácií o používateľovi, správu Skupín používateľov a ich práv;

1.10. Vodič – poskytovateľ dopravných služieb, ktorého služby je možné požadovať prostredníctvom Aplikácie Bolt;

1.11. Zmluva – táto Zmluva medzi Zákazníkom a spoločnosťou Bolt, ktorá pozostáva z:

1.11.1. týchto Zmluvných podmienok;

1.11.2. osobitných podmienok zobrazených v Obchodnom portáli a/alebo Aplikáciou Bolt, napr. týkajúcich sa cenových informácií alebo spôsobov platby, používateľských príručiek, popisov služieb; a

1.11.3. iných podmienok uvedených v Zmluve, vrátane Zmluvných podmienok Bolt pre pasažierov a Všeobecných podmienok pre vodičov (dostupné na https://bolt.eu/legal/terms-for-riders/, resp. https://bolt.eu/legal/terms-for-drivers/) tak, ako môžu byť čas od času novelizované, príslušných podmienok promo kódov a pokynov alebo pravidiel pre používanie e-skútrov alebo iných vozidiel;

1.12. Jazdné – poplatok, ktorý je Používateľ povinný zaplatiť Vodičovi za dopravnú službu.

1.13. Poplatok za službu – poplatok za použitie služby Bolt Business Zákazníkom vo výške 10% z Jazdného.

1.14. Platobný agent - agent zodpovedný za služby technickej podpory za poskytovanie platobných služieb na uľahčenie platieb a/alebo fakturovanie v mene Bolt Technology OÜ: resp. Bolt Operations OÜ alebo Taxify B.V.

2. Založenie a správa Obchodného účtu

Založenie Obchodného účtu

2.1 Pred použitím Bolt Business sa musí Zákazník prihlásiť na Obchodný účet poskytnutím požadovaných informácií v Obchodnom portáli. Zákazník zaručuje, že osoba klikajúca na akceptovanie týchto Zmluvných podmienok je oprávnená zaviazať Zákazníka k tejto Zmluve.

2.2 Obchodný účet umožňuje Zákazníkovi zaregistrovať Pasažierov ako Používateľov a tým oprávniť Používateľov na použitie služby Bolt Business v limitoch stanovených Zákazníkom a spoločnosťou Bolt.

2.3 Zákazník uznáva a súhlasí, že len Pasažier spĺňajúci nasledovné kritéria je oprávnený používať službu Bolt Business ako Používateľa:

2.3.1 Pasažier má aktívny osobný účet Bolt;

2.3.2 Pasažier potvrdil mobilné číslo poskytnuté počas procesu registrácie a

2.3.3 Osobný Bolt účet Cestujúceho nebol zablokovaný, pozastavený alebo ukončený v dôsledku porušenia Zmluvných podmienok Bolt pre Pasažierov.

2.4 Aby zaregistroval Cestujúceho ako Používateľa, Zákazník nahrá do Obchodného portálu požadované informácie o Cestujúcom.

2.5 Pasažieri pozvaní použiť službu Bolt Business budú automaticky prepojení s Obchodným účtom pre platby Zákazníka a bude im poskytnutá možnosť uhradiť Jazdné buď prostredníctvom osobného účtu Cestujúceho alebo Obchodného účtu od jazdy k jazde.

Spracúvanie osobných údajov

2.6 Spoločnosť Bolt a Zákazník zostávajú samostatnými prevádzkovateľmi osobných údajov v súvislosti s akýmikoľvek osobnými údajmi spracovanými na základe tejto Zmluvy. Spoločnosť Bolt a Zákazník:

2.6.1 budú dodržiavať všetky príslušné zákony o ochrane osobných údajov, vrátane aplikácie náležitých technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Bolt spracováva osobné údaje tak, ako je popísané v Politike ochrany osobných údajov pre pasažierov spoločnosti Bolt (k dispozícii na stránke https://bolt.eu/legal/privacy-for-riders/) pri zohľadnení príslušných estónskych zákonov;

2.6.2 okamžite sa vzájomne informujú o akýchkoľvek prípadoch spracúvania osobných údajov alebo porušenia, ktoré sú relevantné pri plnení tejto Zmluvy;

2.6.3 si budú primerane vzájomne pomáhať pri reagovaní na požiadavky dotknutých osôb a oprávnených štátnych orgánov;

2.7 Pokiaľ to vyžadujú príslušné zákony o ochrane osobných údajov, Zákazník súhlasí, že:

2.7.1informuje každého príslušného Cestujúceho, že požiadal spoločnosť Bolt, aby kontaktovala takéhoto Cestujúceho v súvislosti s registráciou Cestujúceho ako Používateľa a že po takejto registrácii môžu nasledovať priame elektronické marketingové správy spojené s Obchodným účtom, vrátane promo kódov a bonusov;

2.7.2 oznámi každému príslušnému Cestujúcemu, že prepojenie osobného Bolt účtu Cestujúceho s Obchodným účtom poskytne Zákazníkovi prístup k podrobným cestovným informáciám o jazdách účtovaných do Obchodného účtu.

Správa Obchodného účtu

2.8 Po úspešnej registrácii spoločnosť Bolt poskytne Zákazníkovi špecifické hlavné používateľské meno a hlavné heslo na prístup do jeho Obchodného účtu prostredníctvom Obchodného portálu.

2.9 Zákazník menuje jedného alebo viac Adminov, ktorí majú prístup do Obchodného účtu a Obchodného portálu s osobným(i) admin-používateľským(i) menom (menami) a admin-heslom (heslami).

2.10 Obchodný portál umožňuje Zákazníkovi:

2.10.1 prehliadať aktuálny zoznam Používateľov a Pasažierov, u ktorých prebieha registrácia (prepojenie) ako Používateľov;

2.10.2 pozvať ďalších Pasažierov ako Používateľov;

2.10.3 odstrániť Cestujúceho zo zoznamu Používateľov odpojením Cestujúceho z Obchodného účtu;

2.10.4 prehliadať podrobné informácie o ceste;

2.10.5 podľa potreby skúmať a riadiť výpisy z účtu;

2.10.6 prehliadať a sťahovať faktúry Vodiča;

2.10.7 prehliadať aktuálnych, určiť nových a odstrániť Adminov a

2.10.8 vykonávať iné činnosti podporované funkčnosťou a funkciami Obchodného portálu.

3. Pravidlá pre používanie služby Bolt Business

3.1 Zákazník je zodpovedný za poskytovanie len presných a úplných informácií spoločnosti Bolt a priebežnú aktualizáciu takýchto informácií.

3.2 Zákazník súhlasí, že okamžite informuje spoločnosť Bolt o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa zvoleného spôsobu platby Zákazníka prepojeného s Obchodným účtom, ktoré môžu poškodiť schopnosť spoločnosti Bolt účtovať Zákazníkovi v zmysle tejto Zmluvy.

3.3 Zákazník obmedzí prístup k Obchodnému portálu len na oprávnených Adminov, ktorí nesmú zdieľať alebo previesť svoje prístupové práva na žiadnu tretiu osobu/stranu. Zákazník je zodpovedný za celú činnosť, ku ktorej dochádza z jeho poverenia.

3.4 Pod podmienkou dodržania tejto Zmluvy zo strany Zákazníka udeľuje spoločnosť Bolt Zákazníkovi odvolateľnú, nevýlučnú, neprevoditeľnú, nepostúpiteľnú licenciu bez licenčného poplatku, bez práva na poskytnutie sublicencie tretej strane, na sprístupnenie a používanie Obchodného portálu v súlade s touto Zmluvou a počas celej doby jej trvania.

3.5 Keď sa Zákazník dozvie o strate alebo odcudzení mobilného zariadenia Používateľa, okamžite ukončí telefónne číslo takéhoto zariadenia v Obchodnom portáli.

3.6 Zákazník používa službu Bolt Business výlučne na zákonné obchodné účely v súlade s touto Zmluvou a nebude ju používať na neoprávnené alebo nezákonné účely, ani nenaruší jej riadnu prevádzku.

3.7 V prípade, že je osobný účet Používateľa pozastavený alebo ukončený, bude pozastavený aj prístup takéhoto Používateľa k Obchodnému účtu.

3.8 Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, odstrániť a aktualizovať funkcie a funkčnosť služby Bolt Business, vrátane ponuky bonusov Pasažierom na základe ich jázd realizovaných ako Používatelia.

3.9 Zákazník nebude sám, ani nedovolí tretím stranám:

3.9.1 dekompilovať, rozložiť, spätne dešifrovať, ani sa iným spôsobom nepokúsi odvodiť zdrojový kód alebo základnú technológiu, metodiky alebo algoritmy súvisiace so službou Bolt Business;

3.9.2 zneužiť Obchodný portál zámerným vkladaním vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý by akýmkoľvek spôsobom poškodil používanie služby Bolt Business;

3.9.3 obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do akýchkoľvek funkcií Obchodného portálu súvisiacich s bezpečnosťou;

3.9.4 propagovať, podporovať alebo zapájať sa do akéhokoľvek protiprávneho alebo nezákonného konania alebo konania, ktoré spôsobí škodu alebo poranenie akejkoľvek osoby alebo majetku;

3.9.5 zbierať akékoľvek údaje z Obchodného portálu inak ako v súlade so Zmluvou;

3.9.6 predložiť alebo prispieť akýmkoľvek obsahom, ktorý obsahuje nahotu alebo násilie, alebo je urážlivý, výhražný, obscénny, zavádzajúci, nepravdivý alebo útočný;

3.9.7 predložiť alebo prispieť akýmkoľvek obsahom, ktorý Zákazník/Používateľ nevlastní alebo nemá žiadne právo používať alebo inak porušuje autorské práva, ochrannú známku alebo iné práva tretích strán;

3.9.8 používať obsah v rozpore s akýmikoľvek licenčnými podmienkami špecifikovanými vlastníkom;

3.9.9 predložiť alebo prispievať akýmikoľvek informáciami alebo komentárom o inej osobe bez súhlasu tejto osoby;

3.9.10 ohrozovať, zneužívať alebo narušiť súkromie iného alebo spôsobiť nepríjemnosť, nepohodlie alebo zbytočnú úzkosť alebo obťažovať, rozčuľovať, uvádzať do rozpakov, znepokojovať alebo otravovať akúkoľvek inú osobu; alebo

3.9.11 používať akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane najmä 'robotov', 'botov', 'pavúkov' alebo 'offline čítačiek' na sprístupnenie Obchodného portálu spôsobom, ktorý zasiela do Obchodného portálu viac požiadavkových správ ako dokáže človek primerane vyprodukovať za rovnaké časové obdobie;

3.9.12 používať Bolt aplikáciu na zariadeniach, ktoré nemajú funkciu blokovania obrazovky;

3.9.13 zvyšovať alebo inak upravovať alebo manipulovať s Jazdným tak, ako je vypočítané prostredníctvom aplikácie Bolt;

3.9.14 ukladať Používateľovi akékoľvek dodatočné poplatky alebo náklady v súvislosti s používaním služby Bolt Business.

3.10 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek obchodných, technických alebo finančných informáciách, vrátane podmienok tejto Zmluvy, získaných od druhej zmluvnej strany v súvislosti s touto Zmluvou, pokiaľ:

3.10.1. zverejňujúca zmluvná strana písomne nepovolí požadované zverejnenie špecifických informácií;

3.10.2 už takéto informácie nie sú verejné;

3.10.3 prijímajúca zmluvná strana bude využívať dôverné informácie výlučne pre účely dovolené na základe tejto Zmluvy;

3.10.4 prijímajúca zmluvná strana prijíma správny alebo súdny príkaz alebo akúkoľvek inú žiadosť o zverejnenie akýchkoľvek dôverných informácií, ak prijímajúca zmluvná strana poskytla zverejňujúcej zmluvnej strane písomné oznámenie o takejto žiadosti umožňujúce zverejňujúcej zmluvnej strane uplatniť akékoľvek dostupné ochranné opatrenia voči zverejneniu.

3.11 Prijímajúca zmluvná strana bude chrániť dôverné informácie zverejňujúcej zmluvnej strany rovnakým spôsobom ako ochraňuje dôvernosť svojich vlastných vlastníckych a dôverných informácií, ale v žiadnom prípade s uplatnením nižšieho ako primeraného štandardu starostlivosti.

4. Platby a refundácie

Všeobecné informácie

4.1 Počas doby trvania tejto Zmluvy Zákazník poskytne a bude viesť jednu alebo viac kreditných kariet prepojených s Obchodným účtom s cieľom umožniť spoločnosti Bolt účtovať akékoľvek platby spojené s používaním služby Bolt Business tak, ako je stanovená v tejto Zmluve.

4.2 Zákazník si zvolí zo zoznamu dostupných spôsobov platby poskytnutých v Obchodnom portáli, ktorý môže zahŕňať napr. priame platby a fakturované platby, spôsob platby pre svoj Obchodný účet.

4.3 Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo odstrániť alebo meniť a dopĺňať podľa svojho výhradného uváženia dostupné spôsoby platby.

4.4 Zákazník je zodpovedný voči spoločnosti Bolt za platby všetkých cien Jazdného spolu s Poplatkom za službu, ktoré vzniknú Používateľom na základe možnosti Obchodného účtu, bez ohľadu na to, či mal Používateľ oprávnenie Zákazníka vynaložiť takéto náklady.

4.5 Zákazník súhlasí s uhradením akýchkoľvek pokút, poplatkov, penále a akýchkoľvek iných nákladov, ktoré vzniknú spoločnosti Bolt, ktoré vyplývajú zo zrušenia jazdy Používateľom, použitia akéhokoľvek vozidla Používateľom, nesprávneho parkovania akéhokoľvek vozidla Používateľom alebo v dôsledku porušenia akéhokoľvek iného zákona, pravidla, predpisu alebo nariadenia Používateľom počas použitia služby Bolt Business. Zákazník oprávňuje spoločnosť Bolt automaticky odpočítať takéto čiastky z kreditnej karty Zákazníka.

4.6 Ak Zákazník spochybňuje akékoľvek transakcie účtované do zvoleného spôsobu platby Zákazníka, Zákazník musí do 10 pracovných dní kontaktovať spoločnosť Bolt.

4.7 Pri realizácii platieb je príjemcom platby spoločnosť Bolt OÜ. Zákazník súhlasí, že platby spoločnosti Bolt OÜ môže podľa potreby uľahčiť príslušný Platobný agent. Spoločnosť Bolt OÜ menovala príslušne každého Platobného agenta, aby reagoval na akékoľvek sťažnosti a urovnal akékoľvek spory vo vzťahu k platbám spoločnosti Bolt OÜ. Zákazník súhlasí, že prerokuje akékoľvek sťažnosti priamo s Platobným agentom.

4.8 Všetky platby sú nevratné okrem prípadov, kde to môže byť výslovne stanovené inak v tejto Zmluve alebo v príslušnom zákone. Refundácie budú realizované na Obchodný účet vo forme kreditu, ktorý je možné použiť na platbu za budúce jazdy.

4.9 Zákazníkovi bude sprístupnený výpis z účtu, ktorý uvádza jazdy na krajinu a či bola do cien Jazdného započítaná DPH alebo nie. V Obchodnom portáli sú pre Zákazníka k dispozícii na prehliadanie a sťahovanie faktúry Vodiča. Zákazníkovi je k dispozícii spolu s výpisom z účtu faktúra za Poplatok za službu.

Priame platby

4.10 Po predložení žiadosti o jazdu zo strany Používateľa spoločnosť Bolt automaticky vopred schváli čiastku z kreditnej karty Zákazníka.

4.11 Ak automatické predschválenie z kreditnej karty zlyhá, žiadosť o jazdu bude zamietnutá a Používateľ bude požiadaný, aby si zvolil alternatívny spôsob platby dostupný v aplikácii Bolt pod osobným účtom Používateľa. Zákazník zostáva zodpovedným za platobnú povinnosť aj v prípade, kde zamietnutie jazdy zlyhalo bez ohľadu na okolnosti, ktoré normálne spúšťajú takéto zamietnutie.

4.12 Po ukončení jazdy Používateľa s použitím Obchodného účtu spoločnosť Bolt automaticky odčítava z kreditnej karty Zákazníka čiastku, ktorá je rovná Jazdnému splatnému za príslušnú jazdu Používateľa spolu s Poplatkom za službu a uvoľňuje nepoužitú časť automaticky predschválenej čiastky uvedenej v ods. 4.10.

4.13 Všetky platby, vrátane Poplatku za službu, budú spracované v miestnej mene použiteľnej v krajine danej jazdy Používateľa.

4.14 Banka Zákazníka môže uložiť ďalšie poplatky za použitie kreditnej karty zo strany Zákazníka, čo nie je započítané v Jazdnom, ani v Poplatku za službu.

Fakturované platby

4.15 Spoločnosť Bolt môže podľa svojho výhradného uváženia ponúknuť Zákazníkovi mesačný kreditný limit, vrátane mesačného Poplatku za službu.

4.16 Ak Zákazník minul kreditný limit, žiadosť o jazdu (ako aj všetky budúce jazdy) bude zamietnutá až do konca bežného kalendárneho mesiaca a Používateľ je požiadaný, aby si zvolil spôsob platby dostupný v aplikácii Bolt pod osobným účtom Používateľa. Zákazník zostáva zodpovedný za platobnú povinnosť aj v prípade zamietnutie jazdy zlyhalo bez ohľadu na okolnosti, ktoré normálne spúšťajú takéto zamietnutie.

4.17 Spoločnosť Bolt predkladá Zákazníkovi mesačný výpis z účtu za Poplatok za službu a za jazdy realizované Používateľmi pod Obchodným účtom počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Spoločnosť sprístupní Zákazníkovi v Obchodnom portáli výpis z účtu do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

4.18 Zákazník realizuje platbu podľa výpisu z účtu do 30 dní odo dňa výpisu z účtu. Pokiaľ nebola platba obdržaná v termíne splatnosti, všetky žiadosti Používateľov o jazdu budú zamietnuté.

4.19 V prípade, že Zákazník nevykoná platbu v termíne splatnosti podľa výpisu z účtu, je povinný zaplatiť úrok vo výške 0,25% za každý deň z celkovej čiastky, ktorá je po termíne splatnosti. Zákazník je povinný nahradiť spoločnosti Bolt všetky primerané výdavky (vrátane výdavkov účtovaných ľubovoľnou agentúrou na vymáhanie pohľadávok) spolu so všetkými správnymi, právnymi a inými nákladmi, ktoré vzniknú pri výbere akejkoľvek platby po termíne splatnosti. Minimálny kompenzačný poplatok za takéto náklady je 10 EUR.

4.20 Výpis z účtu bude poskytnutý v mene vzťahujúcej sa na primárnu adresu Zákazníka. Výpis z účtu bude obsahovať výmenný kurz použitý na konverziu cien Jazdného spolu s Poplatkom za službu za jazdy uskutočnené v geografických oblastiach s inými menami. Spoločnosť Bolt určí príslušný výmenný kurz podľa svojho primeraného uváženia.

5. Zodpovednosť

5.1 Spoločnosť Bolt neponúka, ani nesprostredkováva dopravné služby. Nie je ani poskytovateľom služieb dopravnej agentúry pre vyhľadávanie Pasažierov pre Vodičov. Spoločnosť Bolt nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu alebo absenciu nedostatkov pri poskytovaní dopravných služieb zo strany Vodičov. Nakoľko poskytovanie a dostupnosť dopravných služieb závisí od Vodičov, spoločnosť Bolt nemôže garantovať a negarantuje, že dostupnosť Vodičov napĺňa potreby Používateľov.

5.2 Služba Bolt Business je poskytovaná na základe "tak, ako je" a “tak, ako je k dispozícii”. Spoločnosť Bolt negarantuje, že prístup k službe Bolt Business bude neprerušovaný alebo bezchybný. V prípade akýchkoľvek porúch v softvéri sa bude spoločnosť Bolt usilovať ich čo najskôr odstrániť.

5.3 Spoločnosť Bolt nie je zodpovedná za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť Zákazníkovi alebo Používateľovi v dôsledku použitia služby Bolt Business, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Finančná zodpovednosť spoločnosti Bolt v súvislosti s ňou je obmedzená na 500 EUR. Bolt nie je zodpovedná za konanie, chyby alebo opomenutia Vodiča.

5.4 Spoločnosť Bolt nie je zodpovedná voči Zákazníkovi alebo Používateľovi alebo akejkoľvek inej strane za žiadne náklady, straty alebo škody spôsobené v dôsledku nepresných alebo neúplných údajov poskytnutých Zákazníkom.

5.5 Nedodržanie pravidiel stanovených v tejto Zmluve predstavuje vážne porušenie a oprávňuje spoločnosť Bolt (s alebo bez oznámenia):

5.5.1 okamžite, dočasne alebo trvalo ukončiť právo Zákazníka alebo jeho Používateľa používať Obchodný účet a v prípadoch, kde je to relevantné, aplikáciu Bolt a

5.5.2 uplatniť a požadovať akékoľvek iné opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii v zmysle tejto Zmluvy a príslušného práva.

5.6 Zákazník je zodpovedný za všetky činnosti Adminov a Používateľov. Zákazník je zodpovedný aj za ceny Jazdného, ktoré vznikne v priebehu neoprávnenej, podvodnej alebo iného nezákonnej činnosti spojenej s použitím služby Bolt Business zo strany Používateľa. Zákazník informuje spoločnosť Bolt okamžite po zistení akejkoľvek takejto neoprávnenej, podvodnej alebo nedovolenej činnosti.

5.7 Pokiaľ už Používateľ nie je oprávnený používať službu Bolt Business, je výhradnou zodpovednosťou Zákazníka odstrániť túto osobu zo zoznamu Používateľov pod jeho Obchodným účtom. Zákazník zostáva zodpovedný za akékoľvek poplatky, ktoré vzniknú Pasažierovi pod Obchodným účtom do okamihu odstránenia takéhoto Pasažiera zo zoznamu Používateľov.

5.8 V každom prípade nesmie žiadna druhá strana používať alebo odkazovať na meno, logo, ochranné známky alebo servisné značky druhej zmluvnej strany v tlačovej správe alebo inak bez predchádzajúceho súhlasu takejto druhej strany.

5.9 Neplnenie povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany na základe tejto Zmluvy bude ospravedlnené v miere a počas obdobia, v ktorom je plnenie znemožnené štrajkom, požiarom, záplavami, zemetrasením, vládnymi aktami alebo príkazmi alebo obmedzeniami, zlyhaním dodávateľov alebo zmluvných dodávateľov / zhotoviteľov alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, kde je neplnenie mimo primeranej kontroly a nie je spôsobené zanedbaním neplniacej zmluvnej strany.

6. Doba trvania a ukončenie Zmluvy

6.1 Zmluva nadobúda platnosť okamihom úspešného spracovania prihlasovacej aplikácie Zákazníka a zostáva v platnosti až do jej vypovedania / ukončenia v súlade s jej ustanoveniami.

6.2 Zákazník môže vypovedať Zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vyrozumením spoločnosti Bolt minimálne 7 dní vopred.

6.3 Spoločnosť Bolt môže vypovedať Zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vyrozumením Zákazníka minimálne 3 dni vopred.

6.4 Všetky dosiaľ neuhradené platobné povinnosti, ako aj povinnosti vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy týkajúcich sa právnej zodpovednosti a dôvernosti zostanú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.

6.5 Spoločnosť Bolt je oprávnená vypovedať Zmluvu a zablokovať prístup Zákazníka do Obchodného portálu bez predchádzajúceho oznámenia v prípadoch, kde Zákazník porušuje túto Zmluvu, akékoľvek príslušné zákony alebo predpisy, alebo poškodzuje značku, dobré meno alebo podnikateľskú činnosť spoločnosti Bolt.

6.6 Spoločnosť Bolt môže okamžite zablokovať prístup Zákazníka do Obchodného portálu na obdobie vyšetrovania, pokiaľ má Bolt podozrenie z porušenia Zmluvy alebo podvodnej činnosti spojenej s Obchodným účtom Zákazníka.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Akékoľvek oznámenie na základe tejto Zmluvy bude dostatočne predložené, pokiaľ je doručené a považované za obdržané:

7.1.1 ak je doručené osobne, v čase doručenia zmluvnej strane;

7.1.2 ak je doručené kuriérom, v deň uvedený kuriérom ako deň, v ktorom bola obálka obsahujúca oznámenie doručená zmluvnej strane;

7.1.3 ak je zaslané doporučenou poštou, v 10. deň po odovzdaní dokumentu na pošte pre doručenie zmluvnej strane;

7.1.4 ak je sprístupnené cez Obchodný portál alebo zaslané e-mailom, v deň, v ktorom zmluvná strana prijímajúca e-mail potvrdí prijatie príslušného e-mailu, alebo v 2. deň nasledujúci po odoslaní e-mailu za predpokladu, že odosielateľ neobdržal oznámenie o chybe (s oznámením, že e-mail nebol doručený zmluvnej strane) a znovu zaslal e-mail v nasledujúci kalendárny deň a neobdržal obdobné oznámenie o chybe.

7.2 Všetky zmeny Zmluvy nadobudnú platnosť po ich sprístupnení Zákazníkovi prostredníctvom Obchodného portálu alebo oznámení kontaktným údajom zaznamenaným pod jeho Obchodným účtom. Nepretržité používanie služby Bolt Business po takto oznámených zmenách predstavuje súhlas Spoločnosti s takýmito zmenami.

7.3 Zákazník nesmie postúpiť túto Zmluvu, v celku alebo čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Bolt. Zákazník môže postúpiť Zmluvu bez takéhoto súhlasu, ale s oznámením spoločnosti Bolt, v súvislosti s fúziou alebo predajom celého kmeňového kapitálu alebo aktív Zákazníka, Spoločnosť Bolt môže postúpiť Zmluvu podľa svojho výhradného uváženia.

7.4 Táto Zmluva tvorí celkovú zmluvu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa jej predmetu a nahrádza všetky predchádzajúce komunikácie, návrhy, dohody, vyhlásenia, záruky, ustanovenia a záväzky akejkoľvek povahy, či už ústne alebo písomné medzi zmluvnými stranami.

7.5 Zmluva sa bude riadiť a bude interpretovaná a presadzovaná v súlade s estónskymi zákonmi. Pokiaľ by nebolo možné urovnať určitý spor vyplývajúci zo Zmluvy na základe rokovaní, bude urovnaný s konečnou platnosťou na súde v rámci Harju County.