Globálne obchodné podmienky pre e-kolobežky Bolt

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky predstavujú dohodu („Dohoda“) uzatvorenú medzi vami („Vy“, „Používateľ“ alebo „Jazdec“) a spoločnosťou Bolt Technology OÜ, IČO 12417834, alebo našimi pridruženými spoločnosťami („Bolt“, „My“, „Nám“ alebo „Naše“) v súvislosti s Vašim používaním (i) elektrických kolobežiek („Kolobežka“); (ii) našej mobilnej aplikácie na prístup a používanie Kolobežky („Aplikácia“); a (iii) ostatných súvisiacich služieb potrebných na dobíjanie, údržbu, vyzdvihovanie Kolobežky a pod., ktoré My poskytujeme (Kolobežka, Aplikácia a súvisiace služby ďalej len ako „Služby“).

1.2 Nasledovné dokumenty sú zahrnuté v tejto Dohode formou odkazu:

1.2.1 pravidlá prevádzkovania Skútrov uvedené v Prílohe A k tejto Dohode („Pravidlá jazdy“);

1.2.2 cenník poplatkov, informácie o cenách a prípadne podmienky Zľavových kódov a všetky návody, príručky (vrátane Používateľskej príručky kolobežky) a pokyny uvedené v Aplikácii a

1.2.3 ostatné obchodné a produktové podmienky uvedené v tejto Dohode, spolu so všetkými opismi, zásadami a upozorneniami týkajúcimi sa našich služieb vrátane Našich zásad ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“), ktoré sú dostupné v Aplikácii alebo na stránke: https://bolt.eu/legal/

1.2.4 Doplňujúce podmienky špecifické pre danú krajinu alebo mesto („Miesto použitia služieb“), v ktorom sa jazdí na Kolobežke.

1.3 Spolu s vývojom Našich Služieb môžeme z času na čas túto Dohodu upravovať. Zmeny a doplnenia tejto Dohody nadobudnú účinnosť zverejnením upravenej Dohody alebo jej dodatočných podmienok na Našej webovej stránke alebo v Aplikácii. Vaše ďalšie používanie Služieb po tomto zverejnení predstavuje Váš súhlas s tým, že sa budete riadiť takýmto novým znením Dohody. Vyhradzujeme si právo informovať Vás o zmenách prostredníctvom Aplikácie, kontaktných informácií prihlásených k Vášmu Účtu alebo iným primeraným spôsobom.

2. Použitie Aplikácie

2.1 Služby sú využívané prostredníctvom Aplikácie. Aplikácia umožňuje osobám, ktoré sa potrebujú prepraviť na určité miesto, vyhľadať Kolobežku zdieľaním údajov o ich geografickej polohe.

2.2 Na použitie Služieb je potrebné si nainštalovať Aplikáciu a zaregistrovať si svoj používateľský účet („Účet“). Počas inštalácie Aplikácie sa vaše mobilné číslo prepojí s Vašim Účtom a pridá sa do Našej databázy.

2.3 Akékoľvek chyby v Aplikácií sa snažíme v čo najkratšom čase odstrániť, avšak Používateľ berie na vedomie, že funkčnosť Aplikácie môže byť z času na čas obmedzená z technických dôvodov a nie je možné zaručiť stále neobmedzené bezchybné fungovanie aplikácie. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré vzniknú v dôsledku nefunkčnosti alebo nesprávnej činnosti Aplikácie.

2.4 Na základe Vášho súhlasu s touto Dohodou Vám udeľujeme obmedzenú, nevýhradnú, nesublincencovateľnú, odvolateľnú, a neprevoditeľnú licenciu na prístup k Aplikácii a na jej použitie na Vašom zariadení výlučne v spojení s Vašim používaním Služieb.

3. Používateľské oprávnenia a účty

3.1 Môžete používať Služby, ak:

3.1.1 Máte založený Účet;

3.1.2 Váš Účet je prepojený s platnou kreditnou alebo debetnou kartou alebo inou platobnou metódou podporovanou Aplikáciou („Zvolená platobná metóda“);

3.1.3 Máte najmenej 18 rokov;

3.1.4 Máte platný vodičský preukaz v Mieste použitia služieb; a

3.1.5 Ste fyzicky v poriadku a disponujete potrebnými zručnosťami a odbornými znalosťami na bezpečné a kompetentné používanie a obsluhu Kolobežky, ako aj jazdu na nej.

3.2 Pri vytváraní a používaní Účtu:

3.2.1 súhlasíte s tým, že pri nastavovaní Účtu budete používať svoje skutočné meno a pravdivé osobné údaje a informácie o karte a budete ich priebežne aktualizovať;

3.2.2 súhlasíte s tým, že na Našu žiadosť nám poskytnete doklad totožnosti vo forme fotografie Vášho vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu na účely získania a udržania si prístupu k Službám;

3.2.3 nesiete zodpovednosť za prístup k svojmu Účtu, za jeho kontrolu a zabezpečenie, a to predovšetkým za: (i) používateľské meno a heslo k svojmu Účtu; a (ii) všetky činnosti vykonané na Vašom Účte, ako je okrem iného aktivácia (odomknutie), použitie, vypnutie (dokončenie Vašej jazdy) a riadne zaparkovanie Kolobežky v súlade s touto Dohodou, rovnako aj za akékoľvek opomenutia, pokiaľ nenahlásite, že došlo k zneužitiu Vášho Účtu podľa časti 3.2.4. Predpokladáme, že všetky osoby, ktoré zadajú Vaše používateľské meno a heslo, k tomu majú Váš súhlas;

3.2.4 ste povinní nás bezodkladne informovať, ak sa dozviete, že došlo k neoprávnenému prístupu k Vášmu Účtu alebo k jeho neoprávnenému použitiu, resp. k iným okolnostiam, ktoré by mohli viesť k strate kontroly nad Vaším účtom;

3.2.5 súhlasíte s tým, že máme právo pozastaviť platnosť alebo zablokovať svoj Účet v rozsahu potrebnom na (i) zabezpečenie zákonného používania Aplikácie, ako je okrem iného prevencia podvodov, posudzovanie rizika, vyšetrovanie a podpora zákazníkov; (ii) zabezpečenie Vášho súladu s touto Dohodou; (iii) dodržiavanie príslušných právnych predpisov alebo nariadenia súdu, orgánov činných v trestnom konaní alebo iného štátneho alebo vládneho orgánu alebo (iv) iné účely uvedené v tejto Dohode;

3.2.6 súhlasíte s tým, že Vám môžeme zasielať textové správy (SMS), push oznámenia a emailové správy v súvislosti so Službami.

4. Použitie Kolobežky

4.1 Odomknutím Kolobežky prostredníctvom Aplikácie súhlasíte s tým, že si ju prenajímate podľa ustanovení tejto Dohody za poplatok vypočítaný v súlade s Našim cenníkom poplatkov platným počas doby prenájmu.

4.2 Odomknutím Kolobežky a začatím jazdy tvrdíte a ručíte za to, že ste si prečítali a porozumeli:

4.2.1 všetkým príslušným dopravným zákonom a predpisom;

4.2.2 Pravidlám jazdy uvedeným v Prílohe A;

4.2.3 obchodným podmienkam platným pre Vaše Miesto používania služieb; a podmienkam oprávnenosti uvedeným v oddieloch 3.1.1 – 3.1.5 a zároveň potvrdzujete, že ste ich splnili.

4.3 Odomknutím Kolobežky súhlasíte s tým:

4.3.1 že Kolobežka vrátane príslušenstva ostáva stále naším majetkom a že ju ani jej príslušenstvo nesmiete žiadnym spôsobom rozoberať, upravovať, opravovať, poškodzovať, resp. ničiť;

4.3.2 ju budete používať v súlade s touto Dohodou vrátane Pravidiel jazdy a akýchkoľvek ďalších pokynov, príručiek a návodov uvedených v Aplikácii a obchodných podmienkach platných pre Vaše Miesto použitia služieb;

4.3.3 že nesmiete umožniť inej osobe používať Kolobežku, ktorý ste Vy odomkli;

4.3.4 že preberáte zodpovednosť za starostlivosť o Kolobežku počas doby prenájmu a za jej vrátenie v rovnakom stave, v akom ste ho prevzali na začiatku prenájmu, na povolené parkovacie miesto uvedeného v Aplikácii („Povolené parkovacie miesto“). Ak je vrátená Kolobežka poškodená alebo v stave poruchy, bude Vám účtovaný poplatok vo výške nákladov potrebných na opravu podľa bodu 5.3.2.

4.4 Ak sa Kolobežka vybije počas doby prenájmu, musíte jazdu ukončiť v súlade s pokynmi Aplikácie a podmienkami tejto Dohody a zaparkovať ju na Povolenom parkovacom mieste.

4.5 Máte povinnosť hlásiť Nám akékoľvek nehody, poškodenia, zranenia, krádež alebo stratu Kolobežky v súlade s bodom 10.1, a to čo najskôr, avšak nie neskôr ako 24 hodín od takejto udalosti. V prípade, že došlo k zraneniu, poškodeniu majetku alebo krádeži Kolobežky, máte povinnosť nahlásiť takúto udalosť do 24 hodín miestnemu policajnému útvaru.

5. Platby a poplatky

5.1 Za používanie Kolobežky a Služieb Vám budeme účtovať poplatky v súlade s Naším cenníkom uvedeným v Aplikácii („Cenník poplatkov“). Každé použitie Kolobežky začína momentom kliknutia na „Odomknúť“ a končí kliknutím na „Dokončiť jazdu“ alebo na obdobné tlačidlo v Aplikácii. Naše poplatky a ostatné zrážky môžu podliehať platným daniam a iným zrážkam miestnej samosprávy, o ktoré môžu byť Naše poplatky zvýšené.

5.2 Z času na čas môžeme vydávať reklamné a zľavové kupóny alebo kódy podliehajúce doplnkovým podmienkam danej akcie („Zľavové kódy“). Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť alebo rušiť Zľavové kódy podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia. Zľavové kódy a Vaše používanie Aplikácie môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť, ak máme dôvodné podozrenie, že použitie alebo uplatnenie Zľavových kódov bolo nesprávne, podvodné, nezákonné alebo v rozpore s platnými podmienkami použitia Zľavového kódu alebo tejto Dohody.

5.3 Ak Kolobežka odomknutá pomocou Vášho Účtu:

5.3.1 je zaparkovaná mimo Povoleného parkovacieho miesta, máme na základe vlastného uváženia právo účtovať Vám poplatok za vyzdvihnutie do výšky 100 €;

5.3.2 je podľa všetkého poškodená nad rámec bežného opotrebenia, v stave poruchy alebo úmyselne zničená, na základe vlastného uváženia máme právo účtovať Vám poplatok vo výške nákladov potrebných na opravu alebo výmenu Kolobežky a jej príslušenstva;

5.3.3 je opustená bez upozornenia, budete zodpovedný/-á za všetky poplatky až do doby jej nájdenia, plus poplatky za hľadanie, a to až do maximálnej sumy 120 € uvedenej v Aplikácii v závislosti od doby potrebnej na jej vyhľadania;

5.3.4 sa nenájde alebo nevráti (jazda dokončená a Kolobežka zaparkovaná) v priebehu 48 hodín, môžeme ju na základe vlastného uváženia považovať za stratenú alebo odcudzenú, pričom v takom prípade máme právo účtovať Vám pokutu až do výšky 500 € za Kolobežku a nahlásiť incident na polícii.

5.4 Súhlasíte s tým, že uhradíte všetky postihy, poplatky, pokuty a/alebo iné sumy, ktoré Vám vyúčtujeme v dôsledku Vášho nesprávneho použitia alebo zaparkovania Kolobežky alebo iného konania počas používania Služieb v rozpore s platnými právnymi predpismi, pravidlami a nariadeniami.

5.5 Všetky sumy, ktoré nám máte uhradiť, budú účtované podľa Vašej Zvolenej platobnej metódy. Ak nedôjde k úspešnému uskutočneniu danej platobnej metódy, môžeme využiť iné postupy vymáhania. Súhlasíte s tým, že Nám uhradíte všetky náklady spojené s vymáhaním vrátane všetkých primeraných právnych nákladov, pokiaľ dôjde k omeškaniu vašich platobných povinností.

5.6 Za Služby môžete platiť Vašou Zvolenou platobnou metódou, ktorá vyžaduje predchádzajúcu aktiváciu v Aplikácii. Súhlasíte s tým, aby sme Vám účtovali všetky poplatky a sumy, ktoré Vám vznikli v zmysle tejto Dohody, a to prostredníctvom Zvolenej platobnej metódy prepojenej s Vašim Účtom. Takéto poplatky a ostatné zrážky môžu podliehať platným daniam, o ktoré môžu byť Naše poplatky zvýšené.

5.7 My a naši dodávatelia podporujeme platby v Aplikácii, poskytujeme pomoc a riešime spory súvisiace s platbami v Aplikácii. V prípade, že nesúhlasíte s akýmkoľvek poplatkom účtovaným prostredníctvom Vašej Zvolenej platobnej metódy, musíte nás do 10 pracovných dní kontaktovať v súlade s bodom 10.1.

5.8 Za platby kreditnou a debetnou kartou môžeme účtovať servisný poplatok za každú platbu, ktorá sa pripočíta k jednotlivým objednávkam Služieb. Servisný poplatok sa týka poplatkov za služby Visa/Mastercard. Výška servisného poplatku je uvedená v Aplikácii. Vaša banka môže účtovať ďalšie poplatky za používanie Vašej kreditnej alebo debetnej karty, ktoré nie sú zobrazené v Aplikácii. Upozorňujeme, že po rezervácii Kolobežky dochádza k automatickej rezervácii sumy z Vašej kreditnej karty na potvrdenie dostupnosti platby.

5.9 Súhlasíte s tým, že nás budete okamžite informovať o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa Vašej Zvolenej platobnej metódy pripojenej k Vášmu Účtu, ktoré by mohli znemožniť úhradu akýchkoľvek Nami účtovaných poplatkov v zmysle tejto Dohody.

6. Zodpovednosť

6.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Vaše používanie Služieb, Kolobežiek a súvisiaceho príslušenstva je na Vaše výhradné osobné riziko a že My nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek dôsledky, nároky, požiadavky, žaloby, straty, záväzky, škody, zranenia, poplatky, náklady a výdavky, pokuty, právne poplatky alebo odškodnenia akéhokoľvek druhu, či už predvídateľné alebo nepredvídateľné a či už známe alebo neznáme, ktoré by ste Vy alebo tretie strany mohli utrpieť v súvislosti s Vašim využívaním Služieb. Chápete všetky takéto riziká a beriete na vedomie, že:

6.1.1 jazda na Kolobežke zahŕňa mnoho zrejmých a menej zrejmých rizík, nebezpečenstiev a hrozieb, ktoré môžu viesť k zraneniu alebo smrti Vás alebo iných osôb, ako aj k škodám na majetku, a že takéto riziká, nebezpečenstvá a hrozby nie je možné vždy predpovedať alebo im predísť;

6.1.2 Kolobežka je stroj, ktorý môže zlyhať, aj keď je správne udržiavaný, pričom takáto porucha môže viesť k zraneniu; a

6.1.3 nosenie prilby alebo iného ochranného vybavenia a dôsledné dodržiavanie Pravidiel jazdy a tejto Dohody je nevyhnutné na zníženie rizika zranenia Vás a rizika toho, že zraníte iné osoby alebo im ublížite.

6.2 Ak Vašim využitím niektorej Služieb dôjde k zraneniu inej osoby alebo k škodám na majetku, budete niesť zodpovednosť za všetky následky, nároky, požiadavky, žaloby, straty, záväzky, škody, zranenia, poplatky, náklady a výdavky, pokuty, právne poplatky, súdne spory alebo odškodnenia akéhokoľvek druhu, či už predvídateľné alebo nepredvídateľné, či už známe alebo neznáme. V prípade, že v dôsledku vášho konania budeme musieť vyhovieť nárokom tretích strán, budete niesť výhradnú zodpovednosť, pričom súhlasíte s tým, že Nás odškodníte za všetky straty, ktoré Nám vzniknú v súvislosti s takýmito nárokmi tretích strán.

6.3 Vyhradzujeme si právo ponúknuť poistenie zodpovednosti za škodu („Poistné krytie“) v niektorých alebo všetkých Miestach používania služieb na poistenie, s výhradou obmedzení a výnimiek z Poistného krytia, zodpovednosti, ktorá Vám vznikne v súvislosti so zranením tretej strany alebo náhodného poškodenia fyzického majetku tretej strany vyplývajúceho z Vášho použitia Kolobežky. Ak nezaplatíte Poistné krytie, beriete na vedomie a potvrdzujete prevzatie zodpovednosti za akékoľvek náklady, ktoré spôsobíte tretím stranám vrátane všetkých nákladov na prepravu sanitkou, nemocničnú starostlivosť a lekárske ošetrenie.

6.4 Všetky Služby, Kolobežka a príslušenstvo sú poskytované v stave, v „akom sú“ a „ako sú dostupné“. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom vylučujeme všetky záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, či už výslovné alebo predpokladané, uložené akýmkoľvek platným zákonom, a zároveň sa ich zriekame. Neposkytujeme žiadne tvrdenia, ručenie ani záruky ohľadne toho, že by naše Služby, Kolobežky alebo príslušenstvo boli v dobrom alebo bezchybnom stave alebo že v súvislosti s nimi nebude dochádzať k omeškaniam, opomenutiam, prerušeniam alebo nepresnostiam. Osobitne sa zriekame všetkých tvrdení, záruk, súhlasov, resp. prísľubov, či už predpokladaných alebo výslovných, pokiaľ ide o to:

6.4.1 či sú informácie (vrátane pokynov v Aplikácii) o Službách presné, úplné, správne, primerané, užitočné, včasné alebo spoľahlivé;

6.4.2 či budú akékoľvek chyby alebo poruchy v Službách odstránené alebo opravené;

6.4.3 či budú Služby dostupné kedykoľvek v určitom čase alebo Mieste používania služieb; a

6.4.4 či je Vaše využitie Služieb v súlade so zákonmi v akejkoľvek konkrétnej jurisdikcii.

6.5 Všetky predpokladané podmienky a záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti so Službami sú vylúčené v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Nič v tejto Dohode nevylučuje, neobmedzuje ani nemení akékoľvek záruky, vyhlásenia, podmienky, práva alebo opravné prostriedky vyplývajúce z ktoréhokoľvek platného zákona alebo týmto zákonom uložené, pokiaľ sa nedajú zákonným spôsobom vylúčiť, upraviť alebo zmeniť.

6.6 Pokiaľ je akékoľvek vyhlásenie, záruka alebo podmienka predpokladaná alebo uložená ktorýmkoľvek platným zákonom a nie je možné ju vylúčiť („Nevylúčiteľné ustanovenie“), pričom My nemôžeme obmedziť Váš opravný prostriedok v prípade porušenia Nevylúčiteľného ustanovenia, potom Naša zodpovednosť za porušenie Nevylúčiteľného ustanovenia je obmedzená výlučne (v rozsahu povolenom zákonom) na Naše rozhodnutie:

6.6.1 v prípade tovaru, či tovar vymeníme alebo dodáme náhradný tovar, opravíme ho, zaplatíme náklady na výmenu tovaru alebo na obstaranie rovnocenného tovaru alebo zaplatíme náklady na zabezpečenie opravy tovaru; alebo

6.6.2 v prípade služieb, či služby opätovne poskytneme alebo zaplatíme náklady na náhradné opätovné zabezpečenie služieb.

6.7 Naša celková zodpovednosť za akékoľvek nároky vyplývajúce z tejto Dohody vrátane nárokov založených na delikte alebo iných dôvodoch nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 500 € alebo sumu poplatkov uhradených našej osobe za dobu prenájmu, počas ktorého došlo k incidentu, nehode alebo udalosti vedúcej k vzniku nárokov podľa toho, ktorá suma je nižšia.

6.8 Ani Vy, ani My nebudeme niesť zodpovednosť za škody, omeškania alebo zlyhania v plnení tejto Dohody v dôsledku okolností mimo primeranej kontroly porušujúcej strany vrátane akýchkoľvek prírodných udalostí, zemetrasení, požiarov, povodní, vojen, teroristických činov, občianskych, priemyselných alebo vojenských nepokojov, sabotáži, štrajkov alebo pracovných výluk, pandémií, epidémií, vzbúr, straty alebo prerušenia komunikačných služieb, veľkých kybernetických útokov, súdnych uznesení, aktov civilnej alebo vojenskej moci alebo vládnych, súdnych alebo regulačných opatrení.

6.9 V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi nenesieme My ani naše pridružené podniky zástupcovia, riaditelia alebo zamestnanci zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré by Vám mohli vzniknúť na základe tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou alebo v dôsledku používania Aplikácie, ako sú okrem iného:

6.9.1 akékoľvek priame alebo nepriame škody na majetku alebo peňažné straty;

6.9.2 strata zo zisku alebo očakávaných úspor;

6.9.3 strata podnikania, zmlúv, kontaktov, dobrého mena a dobrej povesti a iné straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prerušenia podnikania;

6.9.4 strata alebo nepresnosť údajov; alebo

6.9.5 Akákoľvek iná strata alebo škoda.

7. Váš obsah

7.1 Potvrdzujete, že akýkoľvek text, obrázky alebo informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní Služieb („Váš obsah“) budú spĺňať Pravidlá povoleného použitia, ako je uvedené nižšie v článku 8.

7.2 Nenárokujeme si vlastnícke práva k Vášmu obsahu a toto vlastníctvo ostáva Vám a akýmkoľvek tretím stranám, ktorých obsah pripojíte do svojho obsahu. Udeľujete Nám celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú a trvalú licenciu na používanie, kopírovanie, reprodukciu, distribúciu, prispôsobenie, preformátovanie, upravovanie, zverejňovanie, preloženie, udeľovanie licencie, udeľovanie sublicencie a využívanie Vášho obsahu kdekoľvek a v akejkoľvek podobe na účely poskytovania Služieb (vrátane prípadného umožnenia ostatným používateľom prezerať si Váš obsah).

7.3 Musíte zabezpečiť, aby ste Nám mohli udeliť vyššie uvedenú licenciu na akýkoľvek obsah vo vlastníctve tretích strán, ktorý pripojíte k svojmu obsahu.

7.4 Naše právo používať Váš obsah žiadnym spôsobom nezasiahne do Vášho práva na súkromie. Informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje, nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.

7.5 Máme právo monitorovať akýkoľvek Váš obsah a odmietnuť alebo zmazať Váš obsah, ak sa domnievame, že porušuje ktorékoľvek z Pravidiel povoleného použitia.

8. Pravidlá povoleného použitia

8.1 Okrem ostatných požiadaviek v tejto Dohode opisuje táto časť špecifické pravidlá, ktoré sa týkajú Vášho použitia Aplikácie („Pravidlá povoleného použitia“).

8.2 Pri používaní Aplikácie nesmiete:

8.2.1 obchádzať bezpečnostné funkcie Aplikácie, rušiť ich alebo do nich iným spôsobom zasahovať;

8.2.2 umožniť inej osobe používať Aplikáciu vo Vašom mene, pokiaľ to tejto osobe výslovne nepovolíte;

8.2.3 používať túto Aplikáciu, ak sme Vám jej používanie pozastavili alebo zakázali;

8.2.4 obhajovať, resp. propagovať akékoľvek nezákonné alebo nelegálne konanie alebo konanie, ktoré môže viesť ku škode na majetku alebo k zraneniu akejkoľvek osoby, ani sa do takéhoto konania zapájať;

8.2.5 upravovať, rušiť, resp. meniť Aplikáciu, zasahovať do nej ani prenikať do jej kódu;

8.2.6 aplikáciu vedome zneužívať zavedením vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý by Aplikáciu alebo ktoréhokoľvek jej používateľa poškodil;

8.2.7 zhromažďovať údaje z Aplikácie v rozpore s touto Dohodou;

8.2.8 Poskytovať alebo odosielať Váš obsah, ktorý obsahuje nahotu alebo násilie alebo je urážlivý, výhražný, obscénny, zavádzajúci, nepravdivý alebo agresívny;

8.2.9 poskytovať alebo odosielať Váš obsah, ktorý nevlastníte alebo na používanie ktorého nemáte právo alebo ktorý by inak porušoval autorské práva, ochranné známky alebo iné práva tretích strán;

8.2.10 používať Váš obsah v rozpore s licenčnými podmienkami stanovenými vlastníkom;

8.2.11 poskytovať alebo odosielať akékoľvek informácie alebo komentáre o inej osobe bez jej súhlasu;

8.2.12 vyhrážať sa, zneužívať alebo narušovať súkromie iných osôb alebo spôsobovať nepríjemnosti alebo problémy, vyvolávať strach, úzkosť, rozpaky alebo poplach alebo inak obťažovať ostatné osoby;

8.2.13 na prístup k Aplikácií používať automatické systémy vrátane všetkých „robotov“, „pavúkov“ alebo „offline čítačky“, a to spôsobom, ktorý do Aplikácie zasiela väčší počet správ, než môže človek v rovnakom čase rozumne sám vytvoriť; alebo

8.2.14 vykonávať iné kroky, ktoré sa považujú za nevhodné používanie Aplikácie.

8.3 Nedodržanie Pravidiel povoleného použitia predstavuje podstatné porušenie tejto Dohody a môže viesť:

8.3.1 k okamžitému dočasnému alebo trvalému odvolaniu Vášho práva používať Aplikáciu;

8.3.2 k okamžitému dočasnému alebo trvalému odstráneniu Vášho obsahu;

8.3.3 k upozorneniu;

8.3.4 k prijatiu právnych krokov voči Vám vrátane konaní o náhradu všetkých nákladov (ako sú okrem iného primerané administratívne a právne náklady), ktoré vznikli v súvislosti s týmto porušením; a

8.3.5 k poskytnutiu týchto informácií orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu, ktorý budeme považovať za nevyhnutný.

9. Rozhodné právo

9.1 Táto Dohoda sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Estónskej republiky.

9.2 Vaše povinnosti sa môžu riadiť zákonmi Miesta použitia služieb, napríklad dopravnými zákonmi a predpismi platnými v Mieste použitia služieb („Miestne zákony“), pričom súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky takéto Miestne zákony.

9.3 My aj Vy sa neodvolateľne a bezpodmienečne podriaďujeme nevýlučnej jurisdikcii súdov Estónska a všetkým súdom, ktoré majú právomoc rozhodovať o odvolaniach z ktorýchkoľvek takýchto súdov a zriekame sa všetkých práv namietať proti začatiu akéhokoľvek konania na týchto súdoch.

10. Rôzne

10.1 Oznámenia a akákoľvek ďalšia komunikácia v súvislosti s touto Dohodou alebo Službami by sa mala uskutočňovať prostredníctvom Aplikácie – odoslaním e-mailu na adresu info@bolt.eu alebo podaním hlásenia prostredníctvom kanálov zákazníckej podpory dostupných na Našej webovej stránke.

10.2 Súhlasíte s tým, že túto Dohodu a všetky zapracované dohody môžeme automaticky postúpiť na základe Nášho výhradného a absolútneho uváženia.

PRÍLOHA A

Všeobecné pravidlá jazdy - elektrické kolobežky

1 Bezpečnostné kontroly

1.1 Ste zodpovedný/-á za to, aby ste pred každým použitím Kolobežky vykonali bezpečnostnú kontrolu, ktorá okrem iného zahŕňa kontrolu:

(a) dobrého stavu rámu;

(b) dobrého stavu kolies (t.j. že kolesá nie sú vydraté, resp. nie sú blokované nečistotami alebo blatom);

(c) bezpečnej činnosti bŕzd;

(d) dostatočne nabitej batérie;

(e) funkčnosti zvončeka Kolobežky;

(f) dobrého stavu svetiel a reflektorov, ak máte v úmysle jazdiť na Kolobežke v noci;

(g) toho, či je Kolobežka bez známok poškodenia, neobvyklého alebo nadmerného opotrebenia alebo iného mechanického problému alebo či potrebuje údržbu; a

(h) toho, či postupujete podľa pokynov, ktoré ste dostali v čase prenájmu Kolobežky.

1.2 Počas jazdy musíte neustále sledovať, či Kolobežka a jej prevádzka spĺňa vyššie uvedené bezpečnostné požiadavky. Ak kedykoľvek počas jazdy zistíte, že došlo k porušeniu bezpečnostných požiadaviek, alebo si všimnete iné potenciálne nebezpečenstvo, hrozbu alebo poruchu, musíte jazdu na Kolobežke prerušiť v prvom bezpečnom momente a nahlásiť incident v súlade s bodom 10.1 Dohody.

2 Bezpečnosť na cestách

2.1 Pri jazde na Kolobežke a pri jej obsluhe musí byť vždy na prvom mieste bezpečnosť. Pri používaní Kolobežky, jazde na nej alebo jej obsluhe:

(a) musíte dodržiavať všetky platné dopravné zákony a predpisy;

(b) musíte používať bezpečnostnú výstroj podľa odporúčaní a požiadaviek platných zákonov a predpisov, ktorá sa primerane vyžaduje na zníženie rizika zranenia osôb (ako je prilba, chrániče a vhodná obuv);

(c) nesmiete obsluhovať Kolobežku pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných látok, ktoré môžu zhoršiť Vašu schopnosť bezpečného ovládania Kolobežky;

(d) musíte dodržiavať rýchlostný limit a prispôsobovať rýchlosť podľa situácie a s ohľadom na Vaše skúsenosti s jazdou, podmienky a stav vozovky, stav Kolobežky, poveternostné podmienky, hustotu premávky a ďalšie dopravné podmienky tak, aby ste mohli Kolobežku zastaviť bez nárazu do akejkoľvek prekážky, ktorú možno na ceste rozumne očakávať;

(e) nesmiete používať mobilný telefón, tablet, laptop, zariadenie na odosielanie textových správ, hudobný prehrávač ani iné zariadenie, ktoré by mohlo odtiahnuť vašu pozornosť od bezpečnej obsluhy Kolobežky;

(f) na Kolobežke nesmiete jazdiť po nespevnených cestách, po vode (mimo bezpečných mestských komunikácii) alebo kdekoľvek inde, kde je to zakázané, protizákonné, alebo kde to môže byť pre ostatných nepríjemné;

(g) Kolobežku nesmiete používať na pretekanie, jazdu po horách alebo na kaskadérske či obdobné účely;

(h) Kolobežku nesmiete používať na rýchlostných cestách a na cestách s obmedzenou premávkou;

(i) na Kolobežke nesmiete jazdiť v protismere;

(j) na Kolobežke nesmiete jazdiť na cestách, ktoré sú určené výlučne pre chodcov;

(k) nesmiete jazdiť mimo povoleného úseku uvedeného v Aplikácii;

(l) nesmiete jazdiť na rozbitých alebo nebezpečných cestách alebo za zlých alebo nebezpečných poveternostných podmienok vrátane snehu, krupobitia, poľadovice, námrazy, mrznúceho dažďa alebo búrok s bleskami, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť jazdy na Kolobežke;

(m) presahovať jej maximálny hmotnostný limit (210 libier/95 kilogramov);

(n) voziť ďalšie osoby;

(o) voziť žiadne predmety (napr. aktovky, batohy, tašky a/alebo iné predmety), ak by vám bránili v bezpečnom riadení Kolobežky; a

(p) musíte nosiť svetlé oblečenie alebo reflektor, aby si Vás mohli ostatní účastníci cestnej premávky ľahko všimnúť.

3 Parkovanie

3.1 Musíte:

(a) parkovať Kolobežku spôsobom, ktorý nie je v rozpore s akýmikoľvek platnými zákonmi a predpismi; a

(b) parkovať Kolobežku na viditeľnom mieste a v stojacej polohe, aby ju mohli využívať ostatní používatelia.

Dodatočné podmienky pre Španielsko

1. Madrid