Allmänna villkor för Förare

Dessa Allmänna Villkor framställer de huvudsakliga villkoren som tillämpas på, samt reglerar användningen av, Bolttjänsterna. För att kunna tillhandahålla Transporttjänster genom användningen av Boltplattformen, måste nedan framställda villkor godkännas.

1. DEFINITIONER

1.1. Bolt (som nedan också anges som ”vi”, ”vår” eller ”oss”) - Bolt Operations OÜ, ett privat aktiebolag som är registrerat enligt Republiken Estlands lagstiftning med Reg.nr. 14532901, som har sitt säte beläget i Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Republiken Estland, men också bolag som ingår i Taxify-koncernen och deras partners. Taxify-koncernen ska avse företag inom vilka Bolt Operations OÜ utövar kontroll (till exempel dotterbolag till Bolt Operations OÜ). Partners till Taxify ska avse lokala representanter, dotterbolag, agenter etc. som har utnämnts av Bolt Operations OÜ (t.ex. Betalningsombud). Listan över de bolag som ingår i Taxify-koncernen och partners finns tillgänglig via https://bolt.eu/cities/.

1.3. Bolttjänster - tjänster som Bolt tillhandahåller, exempelvis tillhandahållande och underhåll av Bolt-appen, Boltplattformen, In-app Betalning, kundtjänst, kommunikation mellan Föraren och Passageraren och andra liknande tjänster.

1.4. Bolt-appen - en smartphone-applikation där Förare och Passagerare kan beställa och erhålla Transporttjänster.

1.5. Boltplattformen - teknologi som kopplar samman Passagerare med Förare för att hjälpa dem att förflytta sig runt om i städer på ett mer effektivt sätt.

1.6. Passagerare - en person som beställer Transporttjänster via Boltplattformen.

1.7. Förare (som nedan också anges som ”du”) - personen som tillhandahåller Transporttjänster via Boltplattformen. Varje Förare kommer att få ett personligt Boltförarkonto för att använda Bolt-appen och Boltplattformen.

1.8. Avtal - detta avtal mellan Föraren och Bolt avseende användningen av Bolttjänsterna vilket består av:

1.8.1. dessa Allmänna Villkor;

1.8.2. särskilda villkor som anges i Bolt-appen, t.ex. avseende prisinformation eller beskrivningar av tjänster;

1.8.3. riktlinjer för Föraren; och

1.8.4. andra bestämmelser som hänvisas till i detta Avtal och som kan komma att förändras från tid till annan.

1.9. Taxa - avgiften som en Passagerare är skyldig att betala Föraren för tillhandahållandet av Transporttjänsterna.

1.10. Boltavgiften - avgiften som Föraren är skyldig att betala Bolt för användningen av Boltplattformen.

1.11. In-app Betalning - kort, faktura via mobiloperatör och andra betalningsmetoder som används av Passageraren via Bolt-appen för att betala för Transporttjänsterna.

1.12. Boltförarkonto - tillgång till en hemsida som innehåller information och dokument avseende användningen av Bolttjänsterna vid tillhandahållandet av Transporttjänsterna, inklusive redovisningsinformation. Föraren kan komma åt sitt Boltförarkonto på http://partners.bolt.eu genom att ange användarnamn och lösenord.

1.13. Transporttjänster - transporttjänst som Föraren tillhandahåller Passagerare vars beställning via Bolt-appen har godkänts av Föraren.

1.14. Betalningsombud - Bolt Operations OÜ, d.v.s. ett ombud som ansvarar för de tekniska supporttjänsterna för tillhandahållandet av betalningstjänsterna för att underlätta betalningar och/eller fakturering å Bolts vägnar. Betalningsombud kan också hantera eventuella klagomål samt hantera eventuella tvister relaterade till betalningar som gjorts av Bolt.

2. IKRAFTTRÄDANDE AV AVTALET

2.1. Inför användningen av Bolttjänsterna måste du registrera dig genom att tillhandahålla sådan information som efterfrågas i registreringsprocessen, t.ex. på hemsidan. I samband med registreringen kommer vi be dig ladda upp nödvändig dokumentation som begärs av oss så som exempelvis (i) kopior på giltigt körkort, taxiförarlegitimation, registreringar, intyg och annan dokumentation som krävs enligt svensk rätt vid tillhandahållandet av Transporttjänster; (ii) förarkod; (iii) registreringsbevis inklusive kopia på besiktningsprotokoll; (iv) utdrag ur belastningsregister; (v) information som styrker godkänd utbildningskurs; (vi) information som styrker tillgång till en mobil enhet som stödjer GPS; samt (vii) övrig information som efterfrågas. Vi kan också komma att skicka e-mail, SMS eller liknande till dig för att begära in kompletterande information eller dokumentation. Underlåtenhet att uppfylla något av dessa villkor kan leda till uppsägning av Avtalet och rätten att använda Bolttjänsterna. Efter en genomförd registrering av din ansökan kommer vi att ge dig åtkomst till ett personligt konto genom ett användarnamn och lösenord. Genom att trycka på ”Registrera dig” i slutet av registreringsansökan, garanterar du att:

2.1.1. du har juridisk rätt att teckna avtal med oss för att använda Boltplattformen för tillhandahållandet av Transporttjänsten;

2.1.2. du noga har läst, helt förstått och uppfyller kraven i dessa Allmänna Villkor, inklusive samtliga skyldigheter som uppstår i enlighet med vad som anges häri eller annars följer av Avtalet;

2.1.3. all information som du har försett oss med är riktig, korrekt och fullständig;

2.1.4. ditt Boltförarkonto alltid ska innehålla korrekt och uppdaterad information om din profil;

2.1.5. du inte kommer ge någon annan person behörighet till ditt Boltförarkonto, och att du inte heller kommer överföra eller överlåta kontot till någon annan;

2.1.6. du inte ska använda Bolttjänsterna i obehörigt, olagligt eller olämpligt syfte;

2.1.7. alltid efterleva samtliga svenska lagar och bestämmelser, inklusive (men inte begränsat till) lagar som reglerar transporttjänster för passagerare enligt Taxitrafiklagen (2012:211), och Taxitrafikförordningen (2012:238) samt trafikförordning (1998:1276) senast ändrad genom lag (2017:1284).

2.2. Du är skyldig att lämna dina bankuppgifter vid registreringen. Om du är en juridisk person måste du ange bankuppgifterna för företaget. Vi överför avgifter från In-app Betalning till det bankkonto som du har angivit. Vi tar inte ansvar för felaktiga betalningsöverföringar som sker på grund av att du har angett felaktiga bankuppgifter.

2.3. Du samtycker till att Bolt Operations OÜ kan överlåta samtliga av våra skyldigheter som härrör från de Allmänna Villkoren eller Avtalet till bolag i Taxify-koncernen och partners. Detta innefattar, bland annat, att överlåta rättigheterna och skyldigheterna beträffande granskning av dokument relaterade till registreringansökningar, utbildningar, indrivning av Boltavgifter, vidarebefordran av förfallna avgifter till dig, medling av In-app Betalning, licensering av Bolt-appen, etc. Detaljer om Taxify-koncernen och partners finns tillgängliga på följande länk: http://bolt.eu/cities.

2.4. Registrering av kontot som juridisk person (d.v.s. ett företag). Du anses vara en juridisk person om mottagaren av avgifterna markeras som en juridisk person i betalningsuppgifterna (som finns tillgängliga i Boltförarkontot). I sådant fall anses den indikerade juridiska personen vara leverantören av Transporttjänster och part till dessa Allmänna Villkor, Avtalet samt eventuella ytterligare avtal. Enbart den specifika fysiska personen som indikeras i registreringsprocessen kan faktiskt erbjuda Transporttjänsterna. Sådan fysisk person får använda Förarens konto enbart om han/hon har läst och samtycker till att vara bunden av dessa Allmänna Villkor och eventuell ytterligare dokumentation som är en del av Avtalet. DEN JURIDISKA PERSONEN I BETALNINGSUPPGIFTERNA OCH DEN FYSISKA PERSONEN SOM FAKTISKT ERBJUDER TRANSPORTTJÄNSTERNA GENOM BOLTKONTO SKA FÖRBLI SOLIDARISKT ANSVARIGA FÖR SAMTLIGA AV FÖRARENS ÖVERTRÄDELSER AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN OCH AVTALET.

2.5. Registrering av Boltförarkonto som ett taxiåkeri. Genom ingående av Avtalet kan ett taxiåkeri på egen hand registrera konton åt sina anställda och/eller tjänsteleverantörer. I sådant fall måste taxiåkeriet säkerställa att dess anställda och/eller tjänsteleverantörer efterlever kraven i de Allmänna Villkoren, Avtalet och eventuella ytterligare avtal och samtycker till att agera i enlighet med och vara bunden av dessa villkor och skyldigheter. Taxiåkeriet och dess anställda och/eller tjänsteleverantörer ska förbli solidariskt ansvariga för samtliga överträdelser av sådan anställd och/eller tjänsteleverantör.

3. RÄTTEN TILL ATT ANVÄNDA BOLT-APPEN OCH BOLTFÖRARKONTO

3.1. Licens till att använda Bolt-appen och Boltförarkonto. Härmed beviljas du en licens att använda Bolt-appen och Boltförarkontot. Licensen ger dig inte rätt att upplåta, underlicensiera eller överföra några rättigheter till tredje part. Åkerier kan dock underlicensiera Bolt-appen och Boltförarkontot uteslutande till förare inom åkeriverksamheten.

3.2. Vid användning av Bolt-appen och/eller Boltförarkontot är det inte tillåtet att:

3.2.1. dekompilera, demontera, baklängeskonstruera eller på annat sätt försöka erhålla källkoden för Bolt-appen, Boltförarkontot eller annan av Bolts mjukvara;

3.2.2. modifiera Bolt-appen eller Boltförarkontot på något sätt, eller att använda modifierade versioner av Bolt-appen eller Boltförarkontot;

3.2.3. överföra filer som innehåller virus, skadade filer, eller andra program som kan komma att skada eller negativt påverka driften av Boltplattformen;

3.2.4. försöka få obehörig tillgång till Bolt-appen, Boltförarkonto eller några andra Bolttjänster.

3.3. Licensen som ges häri återkallas automatiskt vid uppsägning av Avtalet. Efter uppsägning av Avtalet måste du omedelbart sluta använda Bolt-appen och Boltförarkontot, och vi har rätt att blockera samt ta bort Boltförarkonto utan förvarning.

3.4. Användning av Bolts varumärke. Vi kan också komma att ge dig taggar, etiketter, klistermärken eller andra märken som hänvisar till Bolts varumärke eller annars indikerar att du är en användare av Boltplattformen. Vi beviljar dig härmed en icke-exklusiv licens att använda sådana märken, och enbart i syfte att indikera att du erbjuder Transporttjänster via Boltplattformen. Denna licens får inte underlicenseras eller överföras till tredje part. Efter uppsägning av Avtalet måste du omedelbart ta bort och kassera alla märken som hänvisar till Bolts varumärke.

3.5. All copyright och alla varumärkesrättigheter, inklusive källkod, databaser, loggor och visuell design ägs av Bolt och skyddas av copyright, varumärkeslagar och/eller lagar om affärshemligheter och internationella fördragsbestämmelser. Genom att använda Boltplattformen eller någon annan Bolttjänst, förvärvar du ingen äganderätt till några immateriella rättigheter.

4. TILLHANDAHÅLLANDE AV TRANSPORTTJÄNSTER

4,1. Förarens skyldigheter. Härmed garanterar du att tillhandahålla Transporttjänster i enlighet med de Allmänna Villkoren, Avtalet samt gällande svenska lagar och bestämmelser. Vänligen notera att du är fullständigt ansvarig för samtliga överträdelser av lagar föreskrifter eller andra bestämmelser som kan uppkomma genom tillhandahållandet av Transporttjänster.

4.2. Du måste inneha samtliga tillstånd och certifieringar, så som giltigt körkort, taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation, godkänd taxameterutrustning, bilförsäkring, ansvarsförsäkring (om tillämpligt), registreringar, intyg och annan dokumentation som krävs enligt svensk rätt vid tillhandahållandet av Transporttjänster. Det är din skyldighet att säkerställa att ovan nämnd dokumentation i alla avseende är giltig och korrekt. Bolt förbehåller sig rätten till att begära att du uppvisar bevis samt inkommer med kopior alla nödvändiga tillstånd, registreringsbevis och intyg för granskning.

4.3. Du måste tillhandahålla Transporttjänsterna på ett professionellt, fackmannamässigt och etiskt sätt, samt sträva efter att fullgöra Passagerarens beställning i enlighet med Passagerarens intressen. Bland annat, ska du: (i) ta den färdväg som kostar minst för Passageraren, om inte Passageraren uttryckligen ber om något annat; (ii) inte göra några otillåtna stopp; (iii) inte ha några andra passagerare i fordonet förutom Passageraren och passagerarna som medföljer Passageraren; och (iv) följa tillämpliga trafikbestämmelser, så som trafikförordning (1998:1276) senast ändrad genom lag (2017:1284) vilken innehåller ett krav på att mobiltelefon endast får användas under färd med ett fordon om detta inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.

4.4. Du behåller ensamrätten att avgöra när du vill tillhandahålla Transporttjänster. Du ska således acceptera, avböja eller ignorera Passagerares beställningar av Transporttjänster efter eget val.

4.5. Kostnader du ådrar dig när du tillhandahåller Transporttjänster. Du är skyldig att tillhandahålla och upprätthålla all utrustning och alla medel som är nödvändiga för att utföra Transporttjänsterna på egen bekostnad, inklusive en bil, smartphone, etc. Du är också ansvarig för att betala alla kostnader som du ådrar dig när du utför Transporttjänsterna, inklusive men inte begränsat till, bensin, kostnader för mobildata, avgifter, amortering av fordonet, försäkring, aktuella företagsskatter och arbetsgivaravgifter, etc. Vänligen beakta att användningen av Bolt-appen kan innebära att stora mängder data förbrukas från ditt mobilabonnemang. Vi föreslår därmed att du tecknar ett mobilabonnemang med obegränsad eller väldigt stor mängd surf.

4.6. Taxa. Du har rätt att ta betalt enligt en taxa för varje gång du har accepterat en Passagerare via Boltplattformen och slutfört Transporttjänsten så som den beställdes (s.k. Taxa). Beräkningen av Taxan är baserad på en standardgrundavgift, distansen för den specifika resan som fastställs via den GPS-baserade enheten och varaktigheten av den specifika resan. Standardgrundavgiften kan variera baserat på förhållandena på den lokala marknaden. Du kan förhandla Taxan genom att skicka in en skriftlig förfrågan till oss, som har signerats, antingen digitalt eller fysiskt. Utöver detta ska du alltid ha rätt att ta mindre betalt av Passageraren än den Taxan som framgår av Bolt-appen. Däremot innebär inte en lägre debitering av Passageraren än det belopp som framgår av Bolt-appen, en minskning av Boltavgiften.

4.7. Fast pris. Passagerare ges möjligheten att använda sig av ett resealternativ som innebär att Passageraren godkänner en fast taxa (s.k. fast pris). Fast pris kommuniceras via Bolt-appen till Passageraren innan beställning av resan görs, och till dig när resan är accepterad eller i slutet av resan. Taxan som beräknas i enlighet med punkt 4.6 ska tillämpas istället för fast pris om Passageraren ändrar destination under resans gång, om resan tar väsentligt mycket längre tid än beräknat p.g.a. faktorer så som trafik, väglag, väderlek, eller när oförutsedda omständigheter väsentligt påverkar resan (t.ex. om en färdväg där vägtull tillämpas används).

4.8. Om du noterar felaktigheter i beräkningen av Taxan och önskar göra justeringar, måste du lämna in en ansökan under rubriken ”Granskning av Taxa“ i Bolt-appen. Om en ansökan under rubriken ”Granskning av Taxa“ i Bolt-appen inte har lämnats in, har Bolt ingen skyldighet att räkna om Taxan, eller återbetala dig för felaktigheter i beräkningen av Taxan.

4.9. Bolt kan komma att justera Taxan för en genomförd beställning om vi upptäcker en överträdelse (som att du exempelvis har tagit en längre färdväg eller inte har stängt av taxametern i Bolt-appen efter det att Transporttjänsten har avslutats) eller i det fall ett tekniskt fel som påverkar den slutgiltiga Taxan har upptäckts. Bolt kan också komma att reducera eller upphäva Taxan i det fall vi har rimlig anledning att misstänka bedrägeri, eller om ett klagomål från Passageraren indikerar en överträdelse. Bolt kommer att utöva sin rätt att reducera eller upphäva Taxan på ett skäligt och berättigat sätt.

4.10 Passagerare betalar Taxan för Transporttjänsterna via In-app Betalning som beskrivs i punkt 6 i dessa Allmänna Villkor. I det fall Passageraren misslyckas eller vägrar att betala kommer Bolt att skicka ett meddelande om obetald skuld till Passageraren å dina vägnar. Denna rättighet härleder Bolt från rollen som Betalningsombud, som getts till Bolt, och innebär inte att Bolt har en skyldighet att ersätta Taxan som inte betalas av Passageraren. Om passagerarna i fordonet inte kommer överens om vem som ska betala Taxan för tillhandahållandet av Transporttjänst, ska Taxan betalas av Passageraren som beställde Transporttjänsten. Om Passageraren berättigat vägrar att betala Taxan baserat på att dina uppgifter i Bolt-appen är inkorrekta, kommer Bolt följaktligen inte heller att ersätta sådana kostnader.

4.11 Användningen av taxameterutrustningen. Härmed bekräftar du att du kommer att (i) använda taxameterutrustningen enligt tillämpliga regler för tillhandahållandet av taxitrafik och (ii) redovisa Transporttjänsterna på ett korrekt sätt i taxameterutrustningen för att efterleva samtliga tillämpliga skatteregler samt andra föreskrifter såsom Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik.

4.12. Kvitton. Efter varje slutförd Transporttjänst kommer Bolt framställa och vidarebefordra ett kvitto till Passageraren som bland annat innehåller följande information: (i) transportföretagets namn, organisationsnummer och driftställe; (ii) Förarens för- och efternamn; (iii) ett foto på Föraren; (iv) förarkod, registreringsnumret för fordonet, datum, tidpunkt, start- och slutdestination, varaktighet; och (v) sträcka, Taxan och Taxan som betalats för tillhandahållandet av Transporttjänsten. Kvittot för varje tillhandahållande av Transporttjänster finns tillgängligt för dig i Boltförarkontot.

4.13. Avboknings- och väntetidsavgift. Passagerare kan avboka en beställning av Transporttjänst som en Förare har accepterat via Bolt-appen. Förare har rätt till Taxan för avbokade Transporttjänster (Avbokningsavgift) i det fall Passageraren avbokar en accepterad beställning för Transporttjänst efter en särskild tidsperiod som fastställts av Bolt-appen.

4.14. Om en Passagerare eller dess medföljande passagerare oaktsamt skadar fordonet eller dess inredning (bland annat genom att orsaka fläckar eller missfärgningar, eller orsakar att fordonet blir illaluktande), ska du ha rätt att begära en straffavgift på upp till 50 EUR av Passageraren, samt begära kompensation för eventuella skador som överskrider straffavgiften. Om Passageraren inte samtycker till att betala straffavgiften och/eller kompensera skadan, måste du meddela oss och vi kommer då att försöka inkassera straffavgiften och/eller aktuella kostnader å dina vägnar från Passageraren. Notera dock att vi inte tar något ansvar för direkta eller indirekta skador i samband med städning eller underhåll av fordonet som orsakats av Passageraren.

4.15. Dina skattskyldigheter. Härmed bekräftar du att du är skyldig att till fullo efterleva samtliga skattskyldigheter som du har enligt tillämpliga lagar vid tillhandahållandet av Transporttjänster, inklusive (i) att betala inkomstskatt, sociala avgifter och annan tillämplig skatt; och (ii) att uppfylla samtliga skyldigheter avseende registrering av arbetstagare och skatt för beräkningar avseende redovisning och överföringar till tillämpliga statliga myndigheter som krävs enligt tillämplig lagstiftning. I det fall Skatteverket lämnar in en giltig förfrågan till oss för att erhålla information angående dina aktiviteter, kan vi komma att tillgängliggöra information om dina aktiviteter till Skatteverket i den omfattning som bestäms av gällande lag. Utöver detta är det din skyldighet att efterleva samtliga tillämpliga skatteregler som kan gälla i samband med tillhandahållandet av Transporttjänster. Härmed samtycker du till att ersätta Bolt samtliga statliga avgifter, fordringar, utbetalningar, böter eller andra skattskyldigheter som Bolt kommer att ådra sig i samband med de skyldigheter som uppstår genom tillämpliga skatteregler som inte har uppfyllts av dig (inklusive betalning av inkomstskatt och sociala avgifter).

4.16. Bolts tillstånd att utfärda fakturor. Bolt har rätt att utfärda en faktura å dina vägnar till Passageraren för att ersätta dig för eventuell Taxa, avtalsviten eller andra avgifter som Bolt förmedlar till dig. Fakturan kommer att göras tillgänglig för dig genom Boltförarkontot.

5. BOLTAVGIFTER

5.1. För att kunna använda Bolttjänsterna måste du betala en avgift (s.k. Boltavgiften). Boltavgiften beräknas baserat på Taxan för varje enskild beställning av en Transporttjänst som du har genomfört. Boltavgiftens belopp görs tillgänglig för dig genom e-mail, Bolt-appen, Boltförarkontot eller genom andra relevanta kommunikationsmedel. Vänligen beakta att metoden för beräkningen av Boltavgiften kan ändras. Vi kommer att skicka en förvarning innan varje sådan ändring.

5.2. Du måste betala Boltavgiften och eventuella andra skulder till oss för föregående månad senast den 15:e nästkommande månad. Vid försenad betalning av Boltavgiften, kommer du att bli skyldig att betala en straffavgift på 0,04% av den obetalda avgiften per dag. Du är dessutom skyldig att täcka samtliga kostnader som vi har ådragit oss relaterade till inkassoaktiviteter.

6. IN-APP BETALNING

6.1. Vi kan möjliggöra för Passagerare att betala för Transporttjänsterna via kort, faktura eller genom andra betalningsmetoder (Bolt Business etc.) direkt i Bolt-appen (s.k. In-app Betalning). Härmed ger du oss befogenhet att agera för din räkning uteslutande i syfte att inkassera Taxa eller andra avgifter som betalas av Passageraren via In-app Betalning. Alla Passagerarens betalningsskyldigheter vid In-app Betalning ska anses vara uppfyllda vid den tidpunkten då betalningen genomförts.

6.2. Du får inte vägra att ta emot betalning av en Passagerare genom In-app Betalning, eller påverka Passageraren negativt vad avser användandet av In-app Betalning. Om du vägrar att ta emot betalning genom In-app Betalning utan försvarbar anledning, har vi rätt att debitera dig ett avtalsvite om 15 EUR för varje vägran och/eller blockera dina rätt att använda Bolttjänsterna i det fall beteendet upprepas.

6.3. Bolt förbehåller sig rätten att dela ut rabattkoder till resenärer efter eget gottfinnande, baserat på behovet av marknadsföring. Du är skyldig att godta användningen av en rabattkod uteslutande när resenären använder koden i Bolt-appen för en resa där kortbetalning används. I det fall Bolt inför kontantbetalning kan rabattkoder inte tillämpas. Om användningen av rabattkoder misstänks bedräglig, olaglig eller misstänks användas av en Förare i strid med våra Allmänna Villkor, kan rabattkoden upphävas varefter det utestående beloppet inte kommer att återbetalas av Bolt till Föraren.

6.4. Du har rätt att granska rapporter avseende In-app Betalningar i Boltförarkontot eller i Bolt-appen. Rapporterna kommer att visa beloppen som In-app Betalningar förmedlade den föregående veckan samt de reserverade beloppen för Boltavgifter. Du måste meddela oss om eventuella förändrade omständigheter som kan påverka våra möjligheter att inkassera och fördela Taxa som betalats via In-app Betalning.

6.5. Vi är inte skyldiga att betala dig för Taxan från Passageraren om In-app Betalningen misslyckas på grund av att Passagerarens kreditkort, eller annat betalningsmedel, avbryts eller misslyckas av andra anledningar. I sådant fall kommer vi att hjälpa dig med en begäran om betalning av Taxan från Passageraren, och överföra relevant belopp till dig så fort Passageraren har genomfört begärd betalning.

6.6. Innan tillhandahållandet av Transporttjänster, måste du verifiera att tjänsten tillhandahålls till rätt Passagerare eller att Passageraren uttryckligen har bekräftat att han/hon tillåter att andra passagerare reser via Passagerarens konto. Om du misstar dig vid identifieringen av Passageraren, och In-app Betalningen debiterar en person som inte har tillhandahållits Transporttjänsten, eller godkänt Transporttjänsten för andra passagerare, kommer vi att återbetala personen för Taxan. I sådant fall har du inte rätt till ersättning för Taxan från oss. Vi har vidare rätt att debitera dig ett avtalsvite på upp till 10 EUR för varje felaktigt tillämpad In-app Betalning.

6.7. Vänligen notera att vi kommer att kvitta all Taxa som betalas via In-app Betalning mot de belopp som du är skyldig oss (t.ex. Boltavgifter och avtalsvite). Vi förbehåller oss rätten att uppfylla ditt eventuella ekonomiska ansvar gentemot något av bolagen som ingår i Taxify-koncernen samt göra gällande regresskrav mot dig. Vi förbehåller oss även rätten att kvitta samtliga anspråk du gör gällande gentemot oss mot motstående fordringar som vi har mot dig.

6.8. Om vi inte kan betala Taxan till dig på grund av att du inte har inkluderat dina bankuppgifter på ditt Boltförarkonto, eller om bankuppgifterna som har angetts är felaktiga, kommer vi att reservera sådana betalningar i 180 dagar. Om du inte meddelar oss de korrekta bankuppgifterna inom 180 dagar från det datum då rätten att kräva sådan betalning fastställdes, kommer ditt anspråk på betalning av Taxa att förfalla.

6.9: Du står risken att Taxan för Omfattande resor (enligt definitionen i denna klausul) inte betalas. Vid utebliven betalning för en Omfattande resa hjälper Bolt dig att begära in Taxan som Passageraren ska betala, och Bolt kommer att överföra relevant belopp till dig om Taxan slutligen inkommer från Passageraren. Om Bolt däremot konstaterar att resan är bedräglig eller bedömer att Taxan för en Omfattande resa inte kan begäras in från en Passagerare efter att genomfört ett försök, kommer ingen överföring att ske till dig för den resan. Med ”Omfattande resa” avses i denna klausul en resa med Passagerare som överstiger ett avstånd om 150 kilometer och/eller som varar i över två timmar.

7. KUNDTJÄNST

Vi erbjuder Förarna kundtjänst vad avser användningen av Bolttjänsterna. Vi har rätt att sluta tillhandahålla kundtjänsten om du är försenad med någon av dina betalningar med mer än 5 (fem) kalenderdagar.

8. BETYGSSÄTTNING OCH AKTIVITET

8.1. För att kunna garantera högkvalitativ service och tillhandahålla ytterligare goodwill till Passagerarna, bekräftar du härmed att Passagerarna får ge dig ett betyg och lämna feedback angående kvaliteten på de Transporttjänster som du har tillhandahållit. Ditt genomsnittliga betyg kommer att kopplas till ditt Boltförarkonto och kommer finnas tillgängligt för Passagerare via Bolt-appen. Om vi upptäcker att betyget eller kommentaren inte har givits på ett korrekt sätt av verkliga passagerarare, kommer betyget eller kommentaren inte återspeglas i beräkningen av ditt betyg.

8.2. Utöver betyget mäter vi din aktivitetsnivå och ger dig aktivitetspoäng, baserat på hur du accepterar, avvisar, ignorerar och slutför förfrågningar av Transporttjänster.

8.3. För att kunna erbjuda tillförlitliga tjänster till Passagerare, kan vi bestämma ett minimumvärde för genomsnittsbetyg och aktivitetspoäng som Förare måste uppnå och upprätthålla. Ditt Boltförarkonto kommer automatiskt att stängas av, antingen temporärt eller permanent, om du inte inom en förskriven tidsperiod förbättrar ditt genomsnittsbetyg eller aktivitetspoäng till minimumnivån efter att vi meddelat dig om detta. Vi kan sätta igång ditt konto efter en avstängning, om det t.ex. upptäcks att avstängningen skedde på grund av ett systemfel eller falska betygssättningar.

9. MARKNADSÖVERSIKTER OCH KAMPANJER

9.1. Marknadsöversikter. Vi kan komma att skicka marknadsöversikter till dig genom Bolt-appen, Boltförarkontot, SMS, e-mail eller genom andra medel, för att öka din medvetenhet om när Passagerarnas efterfrågan är som störst. Sådana marknadsöversikter utgör enbart rekommendationer och medför inga skyldigheter för dig. Eftersom marknadsöversikterna baseras på tidigare statistik, kan vi inte garantera att den faktiska marknadssituationen motsvarar uppskattningarna i marknadsöversikten.

9.2. Kampanjer som utlovar minimiintäkt. Vi kan också erbjuda kampanjer, varvid vi garanterar en minimiinkomst om du tillhandahåller Transporttjänster inom en viss tidsram. Om det specificerade minimikravet inte uppnås, kommer vi att ersätta mellanskillnaden. De specifika kraven och villkoren för sådana kampanjer kommer att skickas genom Bolt-appen, Boltförarkonto, SMS, e-mail eller genom andra medel. Vi kan efter eget gottfinnande bestämma om, när och till vilka Förare vi tillhandahåller kampanjerna. Om vi har rimlig anledning att misstänka bedräglig aktivitet från dig, kan vi hålla inne din Taxa tills denna misstanke har retts ut.

9.3. Kampanjer för Passagerare. Vi kan också från tid till annan arrangera olika kampanjer för Passagerare, i syfte att marknadsföra Boltplattformen. Om Taxan som betalas av Passagerare reduceras som en del av en sådan kampanj, kommer vi att ersätta dig med ett monetärt belopp som motsvarar den förmån som erbjudits Passagerarna. Vi kan kvitta marknadsföringskompensationen mot Boltavgiften.

10. RELATIONEN MELLAN DIG, OSS OCH PASSAGERARNA

10.1. Härmed bekräftar du och samtycker till att vi tillhandahåller en informationstjänst och inte en Transporttjänst. Genom att tillhandahålla Boltplattformen och Bolttjänster agerar vi som en marknadsplats som kopplar ihop Passagerare med Förare. Du bekräftar att du tillhandahåller Transporttjänster baserat på av ett avtal med enskilda Passagerare samt att du tillhandahåller Transporttjänster antingen individuellt eller via ett företag som en näringsverksamhet.

10.2. Du bekräftar härmed att inget anställningsavtal eller anställningsförhållande har eller kommer att föreligga mellan dig och oss. Du bekräftar också att detta avtal inte konstituerar ett bolagsförhållande eller ett joint venture. Du får inte agera som vår anställd, agent eller representant och inte heller ingå avtal å våra vägnar. Om du anses vara anställd hos oss, med stöd av tvingande lagar, samtycker du härmed till att avstå från att göra gällande anspråk mot oss som kan uppkomma som ett resultat av ett sådant anställningsförhållande.

10.3. Du får inte överföra dina rättigheter och skyldigheter som följer från de Allmänna Villkoren eller Avtalet till någon tredje part.

11. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Privacy Notice, som finns tillgänglig via https://bolt.eu/sv/legal/se/privacy-for-drivers/.

12. ANSVAR

12.1. Boltplattformen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”såsom tillgänglig”. Vi garanterar inte att tillgången till Boltplattformen kommer att vara oavbruten eller felfri. Eftersom användningen av Boltplattformen för att beställa transporttjänster beror på Passagerarnas beteende, kan vi inte garantera att din användning av Boltplattformen kommer att resultera i några förfrågningar om Transporttjänster.

12.2. Varken vi, Bolts representanter, ledning eller anställda är, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, ansvariga för någon förlust eller skada som kan uppkomma till följd av användningen av Bolttjänsterna, inklusive men inte begränsat till:

12.2.1. direkt eller indirekt skada på egendom eller finansiell förlust;

12.2.2. utebliven vinst eller förlust av förväntade besparingar;

12.2.3. förlust av avtal, kontakter, goodwill, rykte och eventuell förlust som kan uppkomma till följd av avbrott i verksamheten;

12.2.4. förlust av eller felaktighet i data; och

12.2.5. någon annan typ av förlust eller skada.

12.3. Vårt totala ansvar för överträdelser av de Allmänna Villkoren eller Avtalet kommer att vara begränsat till 500 EUR. Du har enbart rätt att kräva skadestånd om vi medvetet har överträtt de Allmänna Villkoren eller Avtalet.

12.4. Vi är inte ansvariga för Passagerarnas eller dess medpassagerares handlingar eller underlåtenhet att handla, och ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som kan drabba dig eller ditt fordon till följd av Passagerarnas eller dess medpassagerares handlande eller underlåtenhet att handla.

12.5. Du ska hållas fullt ansvarig för överträdelse av de Allmänna Villkoren, Avtalet eller andra tillämpliga lagar eller bestämmelser och ska upphöra med en sådan överträdelse omedelbart efter att detta har påtalats (exempelvis av oss eller av en myndighet). Du ska ersätta oss för eventuella direkta och/eller indirekta förlust och/eller skador, utebliven vinst, utgifter, straffavgifter, avtalsvite som kan uppkomma i samband med din överträdelse av de Allmänna Villkoren, Avtalet och tillämpliga lagar och bestämmelser. Om Passageraren framför krav mot oss i samband med ditt tillhandahållande av Transporttjänster, ska du ersätta oss för en sådan skada inom 7 (sju) dagar räknat från mottagandet av motsvarande begäran från oss. I det fall vi har rätt att framföra anspråk mot dig, ska du ersätta oss för eventuella sammanhängande juridiska kostnader.

13. AVTALSLÄNGD OCH UPPSÄGNING

13.1. Villkoren som anges i dessa Allmänna Villkor ska träda i kraft vid inlämningen av registreringsansökan. Avtalet och andra villkor ska träda i kraft när det specifika dokumentet eller meddelandet har gjorts tillgänglig för dig och du påbörjar eller fortsätter att tillhandahålla Transporttjänster genom Boltplattformen.

13.2. Du kan säga upp Avtalet när du som helst genom att meddela Bolt minst 7 (sju) dagar i förväg, varefter din rätt att använda Boltplattformen och Bolttjänsterna upphör. Bolt kan säga upp Avtalet av eget gottfinnande, när som helst oavsett anledning, genom att meddela dig minst 3 (tre) dagar i förväg.

13.3. Bolt har rätt att omedelbart säga upp Avtalet och blockera din tillgång till Boltplattformen utan att ge någon förvarning i det fall du bryter mot de Allmänna Villkoren eller Avtalet, bryter mot tillämpliga lagar eller bestämmelser, talar nedsättande om Bolt eller skadar Bolts varumärke, rykte eller verksamhet, vilket avgörs efter Bolts egna gottfinnande. I de ovannämnda fallen kan vi komma att, efter vårt eget gottfinnande, förbjuda dig från att registrera ett nytt Boltförarkonto.

13.4. Vi kan också omedelbart blockera din åtkomst till Boltplattformen och till Boltförarkontot under tiden för utredningen, om vi misstänker överträdelse av Avtalet eller bedrägliga aktiviteter från din sida. Blockeringen av åtkomsten kommer att upphävas när utredningen avvisar sådana misstankar.

13.5. Vårt mål är att erbjuda service av högsta kvalitet till våra Passagerare, därför övervakar vi Förarnas aktivitet på Boltplattformen. Om du misslyckas med att uppfylla minimikraven för service, såsom minimibetyg och aktivitetspoäng, har vi rätt att omedelbart säga upp Avtalet utan förvarning.

14. TILLÄGG

14.1. Eventuella ändringar i Avtalet ska träda i kraft efter att de har gjorts tillgängliga till dig via e-mail, Bolt-appen eller Boltförarkontot, förutsatt att du fortsatt tillhandahåller Transporttjänsterna.

14.2. För att kunna ändra de Allmänna Villkoren, ska vi publicera en reviderad version på hemsidan (http://bolt.eu/legal/) och meddela dig minst 14 (fjorton) dagar i förväg. Om du fortsätter att använda Bolttjänsterna, ska du anses ha accepterat de reviderade villkoren.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

15.1. De Allmänna Villkoren och Avtalet ska regleras, tolkas och tillämpas i enlighet med estnisk rätt. Om en tvist till följd av de Allmänna Villkoren eller Avtalet inte kunde lösas genom förhandlingar, ska tvisten lösas i Harju County Court.

16. MEDDELANDEN

16.1. Du är skyldig att omedelbart meddela oss om dina kontaktuppgifter ändras.

16.2. Alla meddelanden som ska lämnas enligt de Allmänna Villkoren och Avtalet, ska anses vara korrekt överlämnade om:

16.2.1. de levereras personligen,

16.2.2. de översänds genom budservice med mottagningsbevis,

16.2.3. de översänds via rekommenderad post,

16.2.4. de översänds via e-mail eller

16.2.5. de görs tillgängliga via Bolt-appen eller Boltförarkontot.

16.3. Alla meddelanden som översänds eller skickas i enlighet med föregående klausul ska anses vara mottagna:

16.3.1. om de levereras personligen, vid tidpunkten för leverans till parten;

16.3.2. om de översänds genom budservice, det datum som budgivaren menar att kuvertet som innehåller meddelandet levereras till parten;

16.3.3. om de översänds med rekommenderad post, den 10:e dagen efter att brevet lämnades till postkontoret för leverans till parten;

16.3.4. om de görs tillgängliga via Bolt-appen eller Boltförarkontot, eller

16.3.5. Om de översänds via e-mail, den dag då parten som mottar mailet bekräftar mottagandet av det aktuella mailet, eller den 2:a dagen efter utskicket av mailet, förutsatt att avsändaren inte har mottagit ett felmeddelande (som meddelar att mailet inte levererades till parten) och har skickat mailet igen nästkommande kalenderdag och ännu inte mottagit liknande felmeddelande.

**17. SLUTLIGA VILLKOR **

Om någon bestämmelse i de Allmänna Villkoren inte anses kunna verkställas, ska parterna ersätta den aktuella bestämmelsen mot en verkställbar bestämmelse som har ungefär samma avsikt och ekonomiska effekt som den utbytta bestämmelsen.

Datum för ikraftträdande av de Allmänna Villkoren: 01.07.2019.

Skanna för att ladda ner

Nästan där!

Skanna QR-koden med mobilkameran för att ladda ner appen.