Villkor för marknadsförings-kampanj för kunder

Allmänt

 1. Bolt Operations OÜ, adress Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estland, registreringskod 14532901, är arrangören av kampanjen End of Year ‘22.

 2. Kampanjen kommer att hållas från 19.12.2022 till och med den 31.01.2023 (Kampanjens löptid) i Azerbajdzjan, Cypern, Estland, Frankrike, Ghana, Irland, Kenya, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nigeria, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tunisien, Tyskland, Uganda, Ukraina.

 3. Kampanjens förfarande fastställs i gällande villkor och under de villkor som anges i kampanjens kampanjmaterial och ytterligare material, som är obligatoriska för alla deltagare.

 4. Alla användare som har ett personligt Bolt-konto har rätt att delta i kampanjen (Deltagare).

 5. Förhandsregistrering för kampanjen krävs inte; men för att delta i kampanjen måste deltagaren acceptera kampanjens villkor (inkl. att prisvinnare samtycker till att deras namn publiceras på Bolts hemsida, i kundkommunikation, e-post och sociala medier).

 6. Anställda på Bolt och företag som tillhör samma grupp som Bolt, liksom deras familjemedlemmar, är inte berättigade att delta i kampanjen.

 7. Det är möjligt för en enda deltagare att vinna den flera gånger.

Vinst

 1. 3x 1100 kr i Bolt-krediter kommer att delas ut till de vinnande deltagarna i kampanjen (Vinst).

 2. Vinsten kommer att betalas ut till genom Bolt-kampanjkoder som är giltiga i 12 månader från det att det görs tillgängligt.

 3. Vinsten betalas inte ut eller återbetalas inte kontant. Vinsten kan inte bytas ut eller växlas in på annat sätt och Bolt ersätter inte några kostnader relaterade till mottagande av vinsten.

 4. Om tillämpligt kommer Bolt att betala eventuella skatter relaterade till att betala ut vinsten.

Dragning

 1. Vinstdragningarna kommer att äga rum från 21.12.2022 till och med den 01.02.2023.

 2. Bolts representanter kommer att dra vinsten det eller de datum som anges ovan, i närvaro av Bolts juridiska ombud.

 3. Vi kontrollerar och verifierar att de fastställda kampanjvillkoren för deltagande har uppfyllts och att vinnaren av dragningen meddelas om vinsten inom 3 (tre) arbetsdagar efter vinstdragningen har ägt rum. Namnet på vinnaren/vinnarna av kampanjen kommer att publiceras på Bolts hemsida, i kundkommunikation, e-post och/eller sociala mediekanaler.

Integritet

 1. I kampanjen behandlar Bolt deltagarens uppgifter för att uppfylla kampanjens villkor, för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter och för att utöva sina legitima intressen, i enlighet med artikel 6 (1) (c) och (f) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 April 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna meddela deltagarens namn och för att tilldela vinsten. Bolt är personuppgiftsansvarig för deltagarens personuppgifter.

 2. Uppgifterna tillhandahålls till Bolt frivilligt, men om vinnaren inte vill göra det kan Bolt inte kontakta vinnaren av kampanjen. Bolt kan överföra personuppgifter till en godkänd registerförare, som kommer att dra vinster. Om kampanjen görs på en social medieplattform (som, men inte begränsat till, Facebook, Instagram) kommer Bolt-deltagarna att lämna information om sin sociala medieprofil och sociala medieaktivitet (publicera, gilla, kommentera). Bolt kan också dela deltagarens data med andra enheter inom Bolt-gruppen, leverantörer av molnlagringstjänster samt andra viktiga IT-tjänster och leverantörer av marknadsföringstjänster. Bolt kan också vara skyldig att dela deltagarens personuppgifter med offentliga myndigheter som är behöriga för att behandla personuppgifter. Om Bolt delar uppgifter med sina leverantörer utanför EU eller EES kommer sådan överföring av personuppgifter endast att ske på lämplig, rättslig grund och Bolt kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler eller det beslut om adekvat skyddsnivå som utfärdats av Europeiska kommissionen.

 3. Uppgifterna förvärvas direkt från deltagaren och via ytterligare verktyg eller applikationer som används för att genomföra kampanjen, såsom End of Year ‘22.

 4. Deltagaren har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Om en deltagares uppgifter behandlas på grundval av ett samtycke har deltagaren rätt att återkalla det när som helst, utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserad på samtycke innan den återkallas. Vid eventuella olösta integritetsfrågor har deltagaren rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet.

 5. För eventuella frågor relaterade till Bolts behandlingssätt, kan deltagaren kontakta Bolt per post: Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135, Estland. Deltagaren kan även kontakta Bolts dataskyddsombud via e-post på privacy@bolt.eu.

 6. Deltagarens personuppgifter kommer att behållas tills vinnaren presenteras med vinsten. Efter att vinsten har delats ut till vinnaren behåller Bolt endast vinnarens för- och efternamn i ett år för användning i media, reklam och andra Bolt-relaterade evenemang, i förekommande fall och vid behov för att uppfylla lagliga skyldigheter under lagstadgade lagringsperioder.

 7. Om deltagaren använder tredje persons personuppgifter när hen deltar i kampanjen (till exempel, men ej begränsat till, lägga upp ett foto av en tredje part) måste denna deltagare få ett tydligt godkännande från tredje parten om att använda tredje persons personuppgifter för syftet med denna kampanj.

Förbjudna aktiviteter

 1. Deltagaren kommer inte att delta i någon bedräglig, oetisk eller olaglig aktivitet, någon aktivitet som inte är transparent för Bolt eller någon aktivitet som avsiktligt eller oavsiktligt missbrukar eller kringgår kampanjen.

 2. Deltagaren kommer inte heller att visa eller överföra något material (antingen direkt eller indirekt, till exempel via en hänvisningslänk eller något annat media) som:

2.1. är olämpligt, oetiskt, hotfullt, kränkande eller inkräktande av andras integritet, eller orsakar irritation, besvär eller onödig ångest.

2.2. sannolikt kommer att trakassera, uppröra, genera, störa eller irritera någon annan person.

2.3. imiterar någon person, eller förvränger deltagarnas identitet eller anknytning till någon person.

2.4. ger intryck av att sådant material härrör från Bolt, såvida det inte specifikt ges till deltagaren av Bolt för detta ändamål, eller

2.5. är skadligt för Bolts rykte.

Skyldigheter / Övrigt

 1. Genom att delta i kampanjen bekräftar deltagaren att hen har läst och samtycker till kampanjvillkoren.

 2. I fall av force majeure har Bolt har rätt att avbryta kampanjen utan föregående meddelande eller några konsekvenser. Om möjligt ska Bolt meddela om sådant upphörande via Bolts hemsida, i kundkommunikation, e-post och/eller sociala mediekanaler.

 3. Bolt förbehåller sig rätten att fatta beslut om kampanjen, inklusive att ensidigt ändra och komplettera kampanjens villkor, utan föregående meddelande om detta. Bolt kommer att publicera sådana beslut angående kampanjen via Bolts hemsida, i kundkommunikation, e-post och/eller sociala mediekanaler.

 4. Bolt har rätt att ta bort deltagaren från kampanjen utan föregående meddelande om deltagaren bryter mot kampanjvillkoren.

 5. Bolt ansvarar inte för eventuella fel som orsakats av en tredje part som hindrar deltagaren från att delta i kampanjen.

 6. Alla klagomål relaterade till organiseringen av kampanjen måste presenteras för Bolt under kampanjens löptid till följande e-post: giveaways@bolt.eu. Bolt kommer inte att behandla klagomål angående kampanjen som skickas efter kampanjens löptid.

Skanna för att ladda ner

Nästan där!

Skanna QR-koden med mobilkameran för att ladda ner appen.