Allmänna Villkor för Passagerare

Dessa Allmänna Villkor anger villkoren för användningen av Bolt-appen, vilken kopplar ihop passagerare med förare i syfte att passagerarna ska kunna förflytta sig i städer på ett mer effektivt sätt.

Begreppen ”oss” och ”vi” avser dels ägaren av Bolt-appen, Bolt Operations OÜ, ett privat aktiebolag grundat i Republiken Estland (Reg. nr. 14532901), vars säte är beläget i Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, dels bolag som ingår i Taxify-koncernen och partners till Taxify (lokala dotterbolag, representanter, närstående bolag, agenter etc.). Listan över de bolag som ingår i Taxify-koncernen och partners till Taxify finns tillgänglig via https://bolt.eu/cities/.

För att kunna använda Boltappen måste du acceptera villkoren nedan.

1. Användning av Bolt-appen

1.1 Bolt tillhandahåller en informationstjänst och inte en transporttjänst. Transporttjänster tillhandahålls istället av förarna enligt ett separat avtal med dig. Förarna tillhandahåller transporttjänster självständigt (antingen genom egen firma eller via företag) som näringsidkare och tjänsteleverantörer. Samtliga tvister som hänför sig till konsumenträttigheter, juridiska skyldigheter eller tillämplig lag om transporttjänster ska därmed lösas mellan passagerare och förare. Uppgifter om förare och deras transporttjänster finns tillgängliga i Bolt-appen och kvitton för resor skickas till den e-postadress som anges i passagerarens profil.

1.2 När du använder Bolt-appen betalar du föraren genom att använda Bolts In-app Betalning eller genom Rabattkodskredit enligt punkt 2. Bolt har rätt att introducera andra betalningsmetoder. Betalningar för Bolt Business-resor hanteras genom ett separat avtal för Business-resor. Kostnaderna kommer att inkludera tillämpliga skatter när det krävs enligt lag. Kostnaderna kan även inkludera andra tillämpliga avgifter, tullar och/eller tillägg inklusive bokningsavgifter, kommunala vägtullar, flygplatsavgifter eller behandlingsavgifter för delbetalningar.

1.3.Vid installationen av Bolt-appen kopplas passagerarens mobilnummer till respektive användarkonto hos Bolt och läggs till i vår databas. Om du inte längre använder ditt mobilnummer måste du meddela Bolt detta inom 7 dagar så att vi kan avidentifiera dina kontouppgifter. Om du inte meddelar oss att ditt nummer ändrats, kan din mobiloperatör ge ditt gamla nummer till en ny person som då, genom att använda Bolt-appen, kan komma att se dina uppgifter.

2. Rabattkoder

2.1 Bolt kan komma att skicka rabattkoder till dig i samband med marknadsföringskampanjer. Rabattkodskredit kan användas som betalning vid genomförandet av en resa, eller på andra funktioner eller förmåner kopplade till tjänsten och/eller en tredje Parts tjänst och som är föremål för eventuella ytterligare villkor som tillkommer per marknadsföringskampanj. Förfallodatum för rabattkoder kommer att synas i Bolt-appen så fort du har lagt till rabattkoden på ditt konto.

2.2 Om din resa överstiger beloppet som motsvarar den inlösbara krediten, kommer mellanskillnaden att automatiskt dras av från ditt kontos betalningsmetod. En rabattkodskredit gäller per resa och den kan inte överföras på en kommande resa. Enbart en rabattkod kan användas per resa.

2.3 Bolt förbehåller sig rätten att återkalla och/eller revidera värdet av rabattkoder när som helst och oavsett anledning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, om Bolt anser att koderna används på ett olagligt eller bedrägligt sätt, har utfärdats av misstag eller har förfallit.

3. Bolts In-app Betalning

3.1 Du kan betala för transporttjänsterna med betalkort genom In-app Betalning. Genom att tillhandahålla In-app Betalning företräder Bolt leverantörerna av transporttjänsterna. Din betalningsskyldighet till leverantören av transporttjänsten kommer att uppfyllas när betalningsorder ges för att överföra medel till Bolts bankkonto. Du som passagerare är ansvarig både för att betalningen sker och för att säkerställa att finansiella medel finns tillgängliga.

3.2 När du gör betalningar genom Bolts In-app Betalning mottar Bolt din betalning och vidarebefordrar denna till föraren. Bolt kan komma att begära ytterligare uppgifter från dig för att verifiera betalningsmetoden.

3.3 När du gör betalningar för transporttjänster genom Bolts In-app Betalning, tar Bolt inte ansvar för eventuella avgifter från tredje part (t.ex. mobiloperatörer, bankavgifter). Dessa tjänsteleverantörer kan debitera dig ytterligare kostnader vid hanteringen av betalningar som görs genom Bolts In-app Betalning. Din betalningsmetod kan också komma att bli föremål för ytterligare villkor som ålagts av eventuell betaltjänstleverantör; vänligen granska dessa villkor innan du använder dig av vald betalningsmetod.

3.4 Bolt kommer att ta ansvar för funktionaliteten av Bolts In-app Betalning och erbjuda support för att lösa eventuella problem. Lösning av betalningstvister i samband med Bolts In-app Betalning sker också genom oss. För betalningssupport vänligen kontakta: info@bolt.eu. Förfrågningar som lämnas in genom e-mail eller Bolt-appen kommer att besvaras inom en arbetsdag. Bolt kommer att hantera klagomål och förfrågningar relaterade till Bolts In-app Betalning inom två arbetsdagar.

3.5. Fast pris. Du kan ges möjligheten att använda dig av ett resealternativ som innebär att du kan godkänna en fast taxa för en given transporttjänst (s.k. ”fast pris”). Fast pris kommuniceras till dig via Bolt-appen innan resan beställs. Fast pris ska inte gälla om du ändrar destination under resans gång, resan tar väsentligt mycket längre tid än beräknat p.g.a. faktorer så som trafik, väglag, väderlek, eller när oförutsedda omständigheter väsentligt påverkar resan (t.ex. om en färdväg där tull tillämpas används).

3.6 Kvitto. Efter att resan är slutförd, och debitering av ditt kort har skett, kommer du att tillhandahållas ett digitalt kvitto. Kvittot innehåller bland annat information om den debiterade taxan för resan, registreringsnumret för fordonet, datum, tidpunkt, start- och slutdestination samt resans varaktighet. Kvittot skickas till den mailadress du har uppgivit i din profil. Bolt kräver att förarna måste redovisa taxan för resan på ett korrekt sätt enligt tillämpliga skatteregler samt taxireglering såsom Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik.

4. Beställning och avbokning av transporttjänster

4.1 Om du beställer en transporttjänst och föraren har åtagit sig körningen så anses transporttjänsten vara beställd.

4.2 Så fort en förare bekräftar att hon/han kommer att genomföra din resa, tecknar du ett separat avtal med föraren angående tillhandahållandet av resan baserat på villkor överenskomna med föraren. Bolt erbjuder inte resor och är inte en part i avtalet med aktuell förare.

4.3 Avbokning av en beställd transporttjänst anses ske när föraren har svarat på din beställning och du därefter avslår, avbokar eller vägrar transporttjänsten. När en transporttjänstförfrågan avbokas efter en viss tidsperiod är du tvungen att betala en avbokningsavgift.

4.4 Om du avbokar en transporttjänstförfrågan flera gånger under en 24-timmarsperiod kan vi komma att temporärt inaktivera ditt konto som en varning. Efter ett flertal sådana varningar kan vi komma att inaktivera ditt konto under en längre period (t.ex. 6 månader). Efter den perioden kan du be om att få ditt konto återaktiverat och din förfrågan kommer att granskas av Bolt.

4.5 När föraren meddelar passageraren om att fordonet har anlänt till dess destination, och passageraren eller personerna som transporten beställdes för inte är på plats vid fordonet inom en viss tidsperiod som specificeras i Bolt-appen, anses beställningen vara avbokad. Ibland kan förare komma att avboka din beställning, vänligen notera att Bolt inte är ansvarig för sådana handlingar.

4.6 När föraren har anlänt och skickat en notis till dig att han/hon har anlänt, kan Bolt-appen komma att börja debitera taxa baserat på väntetid i enlighet med avgifter som specificeras i Bolt-appen.

4.7 Om du har beställt transporttjänster genom Bolt-appen och skadar förarens fordon eller dess utrustning (bland annat genom att orsaka fläckar eller missfärgningar, eller orsaka att fordonet blir illaluktande), ska föraren ha rätt till att begära en straffavgift av dig upp till 50 EUR, samt begära kompensation för eventuella skador som överskrider straffavgiften. Om du inte betalar straffavgiften och/eller ersätter skadorna, kan Bolt inkassera anspråken för transporttjänsteleverantörs räkning.

5. Tillstånd att använda Bolt-appen

5.1 Så länge som du efterlever dessa Allmänna Villkor, erhåller du en royaltyfri, icke-exklusiv, licens att nyttja och använda Bolt-appen i enlighet med dessa Allmänna Villkor, Privacy Notice och tillämpliga app-store villkor. Du får inte överföra eller underlicensera din rätt att använda Bolt-appen. För det fall din rätt till att använda Bolt-appen upphävs, kommer den tillhörande icke-exklusiva licensen också att upphävas.

6. Ansvar

6.1 Eftersom Bolt-appen är en informationstjänst (ett kommunikationsmedel) mellan passagerare och förare, kan vi inte garantera eller ta något ansvar för kvaliteten, tillgängligheten eller fel i transporttjänsterna.

6.2 Bolt-appen erbjuder inte och utför inte transporttjänster för passagerare. Bolt-appen används uteslutande som medel för att organisera tillhandahållandet av transporttjänster.

6.3 Konsumenters eventuella rätt till återbetalning gäller inte avseende beställningar via Bolt-appen. Förfrågan om återbetalning för transporttjänster innebär inte att du frångår avtalet under vilket transporttjänsten beställdes.

6.4 Bolt-appen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig”. Bolt ansvarar eller garanterar inte att tillgången till Bolt-appen kommer att vara oavbruten eller felfri. För det fall det upptäcks felaktigheter i mjukvaran kommer vi att sträva för att få dem rättade så fort som möjligt, men vänligen beakta att funktionaliteten av Bolt-appen kan begränsas på grund av tillfälliga tekniska fel, och att vi inte har möjlighet att garantera att Bolt-appen alltid kommer att fungera.

6.5 Bolt, dess representanter, ledning och anställda är inte ansvariga för någon förlust eller skada som kan uppkomma till följd av användningen av Bolt-appen, inklusive, men inte begränsat till:

6.5.1 direkt eller indirekt skada på egendom eller finansiell förlust;

6.5.2 utebliven vinst;

6.5.3 förlust av avtal, kontakter, goodwill, rykte och eventuell förlust som kan uppkomma till följd av avbrott i verksamheten;

6.5.4 förlust av eller felaktighet i data; och

6.5.5 någon annan typ av förlust eller skada.

6.6 Bolts totala ekonomiska ansvar gentemot dig är begränsat till 500 EUR. Du har enbart rätt att kräva skadestånd för skador som Bolt medvetet har orsakat. Bolt kommer inte att ansvara för handlingar, eller underlåtenhet att handla, som utförs av föraren och kommer inte att ansvara för eventuella skador som föraren orsakar passagerarna.

6.7 Du samtycker till att du kommer att fullständigt hålla Bolt, dess dotterbolag, representanter, anställda och ledning skadeslösa gentemot anspråk eller förluster (inklusive ansvar, skador, kostnader och utgifter av alla slag) som det drabbas av till följd av din användning av Bolt-appen (inklusive de resorna du erhåller genom användningen av Bolt-appen).

6.8 Bolt kan omedelbart avsluta din användning av Bolt-appen om du överträder dessa Allmänna Villkor, eller om vi anser det nödvändigt att skydda Bolts integritet eller förares säkerhet.

7. Good practice vid användningen av Bolt-appen

7.1. Eftersom Bolt inte är en leverantör av transporttjänster, kommer alla problem angående felaktigheter i utförandet av transporttjänsterna lösas i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser för transporttjänstleverantörer.

7.2. Vi ber dig fylla i feedbackformuläret i Bolt-appen. Detta ger oss möjligheten att erbjuda förslag till våra förare för dem att kunna förbättra kvaliteten på deras service.

7.3. Vi förväntar oss att du använder Bolt-appen på ett lämpligt sätt och agerar respektfullt mot förarna som erbjuder sina tjänster genom Bolt-appen. Bolt förbehåller sig rätten att stänga av ditt konto om du har överträtt villkoren som anges i dessa Allmänna Villkor eller om du t.ex. undanhåller betalning, uppför dig bedrägligt eller agerar respektlöst gentemot förarna. I dessa fall kan ditt konto i Bolt-appen stängas av utan förvarning.

7.4. Bolt kommer att göra sitt yttersta för att säkerställa att enbart förare, som uppträder på ett professionellt och fackmannamässigt sätt gentemot sina passagerare använder Bolt-appen. Vi har dock inte möjlighet att garantera att varje leverantör av transporttjänster, via Bolt-appen, alltid uppfyller det ovannämnda. Om en förare har agerat inkorrekt i något avseende, vänligen meddela företaget som ansvarar för transporttjänsten, en tillsynsmyndighet eller vår kundtjänst.

8. Tillägg till de Allmänna Villkoren

8.1 Om några väsentliga ändringar görs av de Allmänna Villkoren kommer du att informeras om detta via e-post eller notiser i Bolt-appen. Om du fortsätter att använda Bolt-appen kommer du anses ha accepterat ändringarna.

9. Slutliga Villkor

De Allmänna Villkoren och Avtalet ska regleras av, tolkas och tillämpas i enlighet med estnisk rätt. Om en tvist till följd av de Allmänna Villkoren eller Avtalet inte kan lösas genom dialog och förhandlingar, ska tvisten lösas i Harju County Court i Tallinn, Estland. Om någon bestämmelse i de Allmänna Villkoren inte anses giltig, ska parterna ersätta den aktuella bestämmelsen med en verkställbar bestämmelse som har ungefär samma avsikt och ekonomiska effekt som den utbytta bestämmelsen.

Datum för ikraftträdande av de Allmänna Villkoren: 01.07.2019

Skanna för att ladda ner

Nästan där!

Skanna QR-koden med mobilkameran för att ladda ner appen.