Integritetspolicy för Förare

Bolt Operations OÜ (Reg.nr. 14532901), beläget i Vana Louna 39/1, Tallinn 10134, Republiken Estland, är personuppgiftsansvarig för förarens personuppgifter och har utsett ett Dataskyddsombud (privacy@bolt.eu).

Begreppen ”oss” och ”vi” avser ägaren av Bolt-appen, Bolt Operations OÜ, ett privat aktiebolag grundat i Republiken Estland.

1. Personuppgifter som vi behandlar

 • Namn, e-mailadress, telefonnummer, hemadress.
 • Förares geolokaliseringsuppgifter och körrutter.
 • Information om fordon (inklusive registreringsnummer).
 • Information avseende taxitrafiktillstånd, registreringsbevis, taxiförarlegitimation och andra handlingar som krävs för att bli registrerad som förare.
 • Förares effektivitet och betyg.
 • Förares körkort, foto, yrke och identitetshandlingar.
 • Information om fällande domar och brott. Den finansiella informationen om tillhandahållandet av transporttjänster anses inte som personuppgifter, eftersom förare tillhandahåller tjänster i ekonomisk och professionell verksamhet.
 • Information som krävs enligt tillämplig lag för beskattningsändamål: t ex ditt organisationsnummer, momsregistreringsnummer, födelseort, identifierare för finansiella konton, information om varje medlemsstat där du är bosatt.

2. Syften med behandlingen

 • Vi samlar in och behandlar personuppgifter med avsikten att koppla ihop passagerare med förare för att hjälpa dem att förflytta sig i städer på ett mer effektivt sätt.
 • Geolokaliseringsuppgifter och körrutter behandlas för att analysera det geografiska området och ge förslag till förare. Om du inte vill visa dina geolokaliseringsuppgifter för passagerare, måste du stänga ner Bolt-appen eller ange i Bolt-appen att du är offline och för tillfället inte tillhandahåller transporttjänster.
 • Körkort, yrke, identitetshandlingar och fällande domar och brott behandlas för att avgöra efterlevnaden av rättsliga krav och lämpligheten att vara yrkesförare.
 • Bolt-appen visar förarens foto, namn och fordonsinformation för passagerarna för att dessa ska kunna identifiera föraren och fordonet.
 • Du kommer att motta sammanfattningar från Bolts förarportal, vilka kommer att inbegripa din effektivitet och betyg som förare. Sammanfattningar och betyg av förare är nödvändiga för att kunna erbjuda pålitliga tjänster för passagerare.
 • Vi samlar in och använder information om förares engagemang och interaktion på marknadsplatsen samt deras betyg (inklusive Förarpoäng) för att främja våra användares säkerhet, säkerställa att förare följer Bolts Villkor för förare och för att säkerställa att vi kan leverera en högkvalitativ och trevlig tjänst för alla. Om din Förarpoäng sjunker under en viss gräns, kan vi komma att utfärda en notifiering eller anmodan att, till exempel, tillgodogöra dig ytterligare vägledning. Om din poäng fortsätter att sjunka kommer din tillgång till Bolt tillfälligt stängas av; ditt konto kommer att granskas manuell av teamet på Bolt som antingen lyfter spärren eller förlänger den i 12 månader. Du kan överklaga ett beslut att stänga av ditt konto. För mer information om hur du överklagar ett beslut att stänga av ditt konto, vänligen se vår FAQ om Förarpoäng här.

3. Rättslig grund

 • Personuppgifter behandlas för fullgörandet av avtalet som ingåtts med föraren. En förutsättningen för användning av Bolts tjänster är behandlingen av förarens identifierings- och geolokaliseringsuppgifter.
 • Personuppgifter kan komma att behandlas på grunden intresseavvägning för att undersöka och upptäcka bedrägliga betalningar.
 • Uppgifter gällande fällande domar och brott behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

4. Mottagare

 • Dina personuppgifter visas endast till passagerare vars beställning har blivit accepterad av dig. Passagerare kommer att se förarens namn, fordon, foto, geolokaliseringsuppgifter och i vissa fall telefonnummer. Passagerare kommer också att se förarens personuppgifter på kvittot.
 • Beroende på förarens lokalisering kan personuppgifter komma att visas för Bolt Operations OÜs lokala dotterbolag, representanter, närstående bolag, agenter etc. Behandlingen av personuppgifter kommer att ske under samma villkor som är fastställda i denna Integritetspolicy.
 • Vi kan komma att lämna ut information enligt ett domstolsbeslut eller i samarbete med en tillsynsmyndighet för dataskydd vid hantering av klagomål eller utredningar. Vi kan också dela dina personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga myndigheter (t ex skattemyndigheter) samt svara på förfrågningar när informationen krävs enligt lag eller främjar en uppgift av allmänt intresse. Oavsett fall kommer vi alltid att säkerställa att vi har en rättslig grund för att dela informationen och att vi dokumenterar vårt beslut.

5. Säkerhet och åtkomst

 • Alla personuppgifter som samlas in i samband med tillhandahållandet av tjänsterna överförs till och lagras i datacenter tillhörande Zone Media Ltd. och/eller Amazon Web Services Inc., belägna inom någon av medlemsstaterna i EU. Endast behörig personal från bolagen som ingår i Bolt Operations OÜ-koncernen och partners till Bolt Operations OÜ har tillgång till personuppgifterna och dessa får endast åtkomst till uppgifterna i syfte att lösa problem kopplade till användningen av tjänsten (inklusive tvister gällande transporttjänsten).
 • Bolag i Bolt Operations OÜ-koncernen och partners till Bolt Operations OÜ kan få tillgång till personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla kundtjänst i respektive land, se mer på följande hemsida https://bolt.eu/cities/.

6. Behandling av passagerares personuppgifter

 • Du får inte behandla passagerares personuppgifter utan vårt tillstånd. Du får inte kontakta någon passagerare eller insamla, registrera, lagra, ge åtkomst till, eller på annat sätt använda personuppgifter som tillhandahålls av passageraren, eller som gjorts tillgängliga för dig via Bolt-appen av någon annan anledning än för att uppfylla transporttjänsten.
 • Du måste efterleva reglerna och villkoren för behandling av passagerares personuppgifter som anges i Integritetspolicy för Passagerare (http://www.bolt.eu/legal/). Om du bryter mot kraven för behandling av passagerares personuppgifter, kan vi komma att avsluta ditt förarkonto och kräva skadestånd från dig.

7. Tillgång, rättelse, gallring, radering och dataportabilitet

 • Personuppgifter kan granskas och rättas i Bolts förarportal.
 • Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som du har ett aktivt förarkonto. Om ditt konto stängs av kommer dina personuppgifter att sparas i ytterligare 3 år.
 • Uppgifter som krävs för bokföringssyften kommer att lagras i 7 år.
 • I de fall det förekommer misstanke om administrativa eller kriminella överträdelser, bedrägeri eller falsk information kommer uppgifterna att lagras i 10 år.
 • Vid tvister kommer uppgifterna att behållas tills dess att fordran är betald, eller tills datumet då fordran förfaller har passerat.
 • Vi svarar på alla förfrågningar om att radera och överföra personuppgifter som inkommer via e-mail inom en månad och specificerar då hur lång tid raderingen och överföringen av uppgifterna kommer att ta.

8. Tvistlösning

 • Tvister som rör behandlingen av personuppgifter löses genom kundtjänsten (info@bolt.eu) eller genom att kontakta Bolt Operations OÜ’s Dataskyddsombud (privacy@bolt.eu).
 • Tillsynsmyndigheten är Estländska Dataskyddsinspektionen (Estonian Data Protection Inspectorate) (www.aki.ee) som kan kontaktas via e-mail info@aki.ee.

Last updated 30.12.2022.

Skanna för att ladda ner

Nästan där!

Skanna QR-koden med mobilkameran för att ladda ner appen.