Information för din bokföring

Bolt har mottagit ett antal frågor från förare angående förares skattedeklarationer. Vi vill påminna om att du bör rådfråga Skatteverket eller din revisor för personlig rådgivning, men här har vi samlat några vanligt förekommande frågor för att underlätta din bokföring.

Du bör även läsa utfärdade instruktioner från Skatteverket. Dessa beskriver de mest grundläggande kraven för att få bedriva taxiverksamhet.

Du som förare är inte anställd av Bolt. Du kan själv välja i vilken bolagsform du vill bedriva verksamheten på, exempelvis som enskild näringsidkare eller via ett eget aktiebolag. Detta innebär att du i egenskap av näringsidkare ska redovisa intäkter, inkomstskatt samt egna sociala avgifter till Skatteverket.

Är Bolt ett utländskt företag?

Enligt våra användarvillkor ingår alla förare kontrakt med Bolt OÜ som är ett estniskt bolag. Fakturering och utbetalningar hanteras av Bolt OÜs estniska dotterbolag Bolt Operations OÜ. Bolt Operations OÜs bolagsinformation framgår på dina fakturor.

Hur fungerar mervärdesbeskattning (momsbeskattning)?

Moms är en indirekt skatt på konsumtion. Skatten ska därmed i slutändan betalas av konsumenter. Företag fungerar som en sorts mellanhand, då de debiterar och samlar in moms för statens del. Tanken med systemet är därmed att momsen inte ska bli en kostnad för företagen. Momssystemet är uppbyggt på så sätt att företagen debiterar moms på sina fakturor för momspliktig försäljning av varor/tjänster, så kallad utgående moms. Då ett företag köper in tjänster eller varor är även dessa fakturor belagda med moms om de är momspliktiga, så kallad ingående moms. Den utgående och ingående momsen kvittas mot varandra. Är den ingående momsen högre än den utgående momsen kan ditt företag få tillbaka mellanskillnaden från Skatteverket. Är den utgående momsen högre än den ingående momsen måste ditt företag betala in mellanskillnaden till Skatteverket. 

Inom EU finns det speciella regler för tjänster som säljs eller köps in från andra länder. Då Bolt är ett estniskt företag med säte i Estland kommer dessa särskilda regler att gälla er. Då Bolt skickar ut en faktura för en tjänst som de utfört för er del kommer det att stå "reverse charge" (omvänd skatteskyldighet) på den vilket innebär att du som köpare ska stå för momsen (25%). I det omvända fallet då Bolt betalar en bonus åt dig ska det även stå "reverse charge" på fakturan och då är det Bolt som är skyldig att betala momsen.

Momsregistrering

Då ett företag utför tjänster som transporttjänster ska företaget registrera sig för moms.  Denna registrering kan göras på www.verksamt.se under fliken "Momsregistrering". 

I vissa fall behöver företag inte momsregistrera sig. Det gäller för mindre företag och nystartade företag var totala försäljning under de två senaste åren understiger 31 800 kr eller för nystartade företag om den förväntade försäljningen inte överstiger 31 800 kr.  Om företaget inte är registrerat för moms har företaget inte rätt att dra av ingående moms.

Observera dock att eftersom ditt företag kommer att mottaga fakturor med så kallad omvänd skatteskyldighet från Bolt måste du registrera ditt företag för moms. Undantaget ovan är inte tillämpligt i ert fall.

En momsdeklaration ska skickas in till Skatteverket månatligen, kvartalsvis eller årligen beroende på omsättningen i företaget. I mindre företag med en lägre omsättning sker deklarationen vanligtvis årsvis, medan större företag med en högre omsättning ska deklarera moms varje månad. I deklarationen deklarerar du både in- och utgående moms. Nedan följer en beskrivning av hur du deklarerar de olika transaktionerna som uppkommer. 

Moms på kundfordringar

Moms på taxiverksamhet i Sverige är 6%. Då en kund beställer transport och betalar för denna debiterar Bolt passageraren för förarens del. I det debiterade totalbeloppet är momsen inkluderad. Denna moms ska även framgå på kvittona för alla körningar och ska redovisas i momsdeklarationen till Skatteverket. 

Moms på Bolts avgift

Som beskrivits ovan gäller särskilda regler då en tjänst utförs av ett företag som inte har säte i Sverige. På fakturan kommer du att se "revese charge" skrivet. Momsen är alltså inte medräknad och syns inte på denna faktura. Det blir din uppgift att redovisa denna moms i din deklaration med 25%.  

Moms på bonusar

Bonusar som Bolt betalar ut är ersättningar för förarlojalitet (din beredvillighet att acceptera körningar via Bolts plattform). Detta är alltså i momshänseende en ersättning för en tjänst som du utfört, en så kallad "lojalitetstjänst". Fakturor kommer att produceras för din del av Bolt där du som förare fakturerar Bolt Operations OÜ. På fakturan står det "reverse charge" vilket innebär att Bolt ska redovisa momsen. Observera att du måste ta in uppgiften om momsbeloppet i din deklaration. 

Notera att Bolts fakturering sköts av dotterbolaget Bolt Operations OÜ. Din momsdeklaration behöver därför innehålla organisationsnumret för Bolt Operations OÜ - EE102090374. Du behöver inte betala någon moms på erhållen bonus, däremot är det att betrakta som inkomst för ditt företag och bonusen måste tas upp i inkomstskattedeklarationen för ditt företag. 

Ett räkneexempel:

Nedan presenteras ett exempel för att visa på vilken summa du erhåller efter moms och förmedlingsavgifter.

Taxa inklusive moms: 106 kr (belopp som kund betalar)

Moms taxitjänst (6%): 6 kr

Taxa exklusive moms: 100 kr

Bolts förmedlingsavgift 20% av taxan inklusive moms: 21,2 kr

Moms på Bolts förmedlingsavgift (25%): 5 kr (omvänd momsskyldighet, redovisas som ingående moms och dras av som utgående)

Total inkomst: 106 - 6 - 21,2 - 5 + 5 = 78,8 kr

Nettobehållning för dig som företagare efter att moms och förmedlingsavgift har betalats: 78,8 kr.

Var hittar vi all dokumentation nödvändig för bokföring?

Alla fakturor och rapporter finns tillgängliga i Bolts:

Kundfakturor: Kvitton för körningar utförda av föraren till passageraren. Bolt skapar dessa fakturor på förarens vägnar. Månatliga utdrag med detaljerat momsunderlag finns tillgängliga för nedladdning i csv -och i förekommande fall PDF format. Om du är registrerad för moms som företag eller enskild firma behöver du rapportera nettosumman av dina fakturor (utan moms) i mervärdesskattedeklaration.

Fakturor från Bolt: Fakturor för Bolts förmedlingsavgift adresserade till föraren och utfärdade av Bolt Operations OÜ. Du behöver fastställa värdet av tjänster som är föremål för omvänd skattskyldighet.

Summan på fakturan är den totala förmedlingsavgiften du betalat till Bolt under månaden. Om du kontrollerar Utgifter i menyn Resultatrapporter i åkeriportalen så kan den siffran vara annorlunda från det på månadsfakturan. Detta då informationen i åkeriportalen också inkluderar återbetalningar till kunder.”

Fakturor för bonusar: Se ovan under avsnittet moms på bonusar.

Vi hoppas denna information underlättar din bokföring.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Available for iOS and Android devices.
Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.