ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผู้ขับรถ

ข้อกำหนดทั่วไปนี้วางข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักอันบังคับใช้แก่การใช้บริการโบลท์ (Bolt Service) (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ทั้งนี้ ท่านต้องตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เพื่อให้บริการขนส่งโดยใช้แพลตฟอร์มโบลท์ (Bolt Platform) (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง)

1. คำนิยาม

1.1 โบลท์ (หรือเรียกว่า “บริษัท”) – บริษัท โบลท์ ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดเอกชนที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทะเบียนเลขที่ 0105565075610 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 689 อาคารภิรัช แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 30 ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 การให้บริการในราชอาณาจักรไทยเป็นการให้บริการตาม หนังสือรับรองจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เลขที่การรับรอง 007 สำหรับแอปโบลท์ (Bolt App) และแพลตฟอร์มโบลท์ (Bolt Platform) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ระบบอิเล็กทรอนิกส์”) ได้รับการรับรองจาก ขบ. แล้ว

1.2 บริการโบลท์ – การให้บริการโดยโบลท์ รวมทั้งการจัดให้มีและดูแลแอปโบลท์ แพลตฟอร์มโบลท์ วิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอป (In-app Payment) การดูแลลูกค้า การสื่อสารกันระหว่างผู้ขับรถกับผู้โดยสาร และบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

1.3__แอปโบลท์__ – แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนสำหรับผู้ขับรถและผู้โดยสารใช้ในการให้บริการและรับบริการขนส่ง

1.4 แพลตฟอร์มโบลท์ – เทคโนโลยีซึ่งเชื่อมโยงระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับรถเพื่อช่วยให้เดินทางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.5 ผู้โดยสาร – ผู้ขอรับหรือใช้บริการขนส่งโดยใช้แพลตฟอร์มโบลท์

1.6__ผู้ขับรถ(หรือ“ท่าน”)__–ผู้ให้บริการขนส่งโดยใช้แพลตฟอร์มโบลท์ ผู้ขับรถแต่ละคนจะได้รับบัญชีผู้ขับรถโบลท์ส่วนบุคคลสำหรับใช้งานแอปโบลท์และแพลตฟอร์มโบลท์

1.7 สัญญา – สัญญานี้ เป็นสัญญาระหว่างผู้ขับรถกับโบลท์เกี่ยวกับการใช้บริการโบลท์ ซึ่งประกอบด้วย

1.7.1 ข้อกำหนดทั่วไปนี้

1.7.2 ข้อกำหนดพิเศษซึ่งปรากฏในแอปโบลท์ โดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลราคา รายละเอียดบริการ

1.7.3 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขับรถ และ

1.7.4 ข้อกำหนดอื่นที่กล่าวถึงในสัญญานี้ ตามที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

1.8 ค่าโดยสาร – ค่าบริการที่ผู้โดยสารต้องชำระให้ผู้ขับรถเพื่อตอบแทนการให้บริการขนส่ง

1.9 ค่าบริการโบลท์ – ค่าบริการที่ผู้ขับรถต้องชำระให้โบลท์เพื่อตอบแทนการใช้งานแพลตฟอร์มโบลท์

1.10 วิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่น (In-app Payment) – วิธีชำระเงินผ่านบัตร วิธีชำระเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และวิธีชำระเงินวิธีอื่น ๆ ที่ผู้โดยสารใช้ผ่านแอปโบลท์เพื่อชำระค่าบริการขนส่ง

1.11__บัญชีผู้ขับรถโบลท์–__ ช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์อันปรากฏข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการใช้บริการโบลท์เพื่อการให้บริการขนส่ง รวมทั้งเอกสารบัญชี ผู้ขับรถอาจเข้าบัญชีผู้ขับรถโบลท์ที่ https://partners.bolt.eu ได้โดยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

1.12__ค่าทิป(__Tip-gratuity)–ค่าตอบแทนที่ผู้โดยสารมอบให้ตามแต่ดุลพินิจตนโดยลำพัง โดยมอบให้เพิ่มเติมจากค่าโดยสารที่ได้ชำระแล้ว

1.13 บริการขนส่ง – บริการขนส่งที่ผู้ขับรถให้บริการแก่ผู้โดยสารโดยผู้ขับรถได้รับคำขอรับบริการผ่านแอปโบลท์

1.14__โบลท์__ - บริษัท โบลท์ ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดเอกชนที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทะเบียนเลขที่ 0105565075610 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 689 อาคารภิรัช แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 30 ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2. การเข้าทำสัญญา

2.1ก่อนเข้าใช้บริการโบลท์ ท่านต้องลงทะเบียนสมัครใช้บริการโดยกรอกข้อมูลตามที่ระบุไว้ในใบสมัครลงทะเบียนใช้บริการบนเว็บไซต์และอัปโหลด (upload)เอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ตามที่บริษัทกำหนด ท่านจะลงทะเบียนสมัครในฐานะนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ เมื่อกรอกข้อมูลในใบสมัครลงทะเบียนใช้บริการเรียบร้อยแล้วบริษัทจะเปิดบัญชีส่วนตัวให้ท่าน ซึ่งท่านสามารถเข้าบัญชีนั้นได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทั้งนี้ในการกดปุ่ม “สมัครลงทะเบียนใช้บริการ” ท้ายใบสมัครลงทะเบียนใช้บริการ ท่านรับรองและรับประกันว่า

2.1.1 ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ท่านมีสิทธิเข้าทำสัญญากับบริษัทเพื่อใช้แพลตฟอร์มโบลท์ให้บริการขนส่ง

2.1.2ท่านได้พิจารณาข้อกำหนดทั่วไปนี้ รวมทั้งหน้าที่ทั้งปวงอันเกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดทั่วไปนี้และจากสัญญาโดยละเอียดแล้ว โดยท่านเข้าใจข้อกำหนดทั่วไปนี้ รวมทั้งหน้าที่ดังกล่าวโดยตลอดและตกลงเข้าผูกพันตนตามข้อกำหนดทั่วไปนี้ รวมทั้งหน้าที่ดังกล่าว

2.1.3 ข้อมูลทั้งปวงที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

2.1.4ท่านจะปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ขับรถโบลท์ให้ถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว (profile information) ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

2.1.5 ท่านจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีผู้ขับรถโบลท์ของท่านหรือโอนหรือมอบบัญชีผู้ขับรถโบลท์ของท่านให้ผู้อื่น

2.1.6ท่านจะไม่ใช้บริการโบลท์เพื่อการอันไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทบต่อการให้บริการโบลท์โดยชอบ

2.1.7 ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับทั้งปวงอันมีผลบังคับใช้ในอาณาเขตที่ท่านให้บริการขนส่งอยู่ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กฎหมายควบคุมการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดเสมอ

2.2 ในการกรอกข้อมูลชำระเงินในขณะลงทะเบียน ท่านต้องให้ข้อมูลธนาคารของท่านมาด้วย ในกรณีที่ท่านเป็นนิติบุคคล ท่านต้องกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารของนิติบุคคล บริษัทจะโอนค่าบริการที่ชำระด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านให้ข้อมูลไว้ ในกรณีที่ท่านแจ้งข้อมูลธนาคารมาไม่ถูกต้อง บริษัทจะไม่รับผิดในธุรกรรมการเงินใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง

2.3หลังจากยื่นใบสมัครลงทะเบียนใช้บริการแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลที่ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งต้องปฏิบัติ ตามเพื่อใช้บริการโบลท์ โดยเงื่อนไขดังกล่าวนี้อาจรวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดให้แจ้งประวัติอาชญากรรม เงื่อนไขที่กำหนดให้แสดงหลักฐานการจดทะเบียนรถของท่านเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก เงื่อนไขที่กำหนดให้มีใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ เงื่อนไขที่กำหนดให้รถต้องมีสภาพดี เงื่อนไขที่กำหนดให้ผ่านการฝึกอบรม เงื่อนไขที่กำหนดให้มีอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สนับสนุนระบบจีพีเอส และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในอีเมลฉบับนั้นๆ ท่านยืนยันว่า ข้อมูลที่ให้ไว้แก่โบลท์เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และท่านจะรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากความไม่ถูกต้องของข้อมูลเช่นว่านั้น เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก ท่านจะแจ้งให้โบลท์ทราบทันที ท่านตกลงด้วยว่า ท่านจะไม่รับผู้โดยสารที่ขอใช้บริการขนส่งด้วยวิธีเรียกรถตามท้องถนน (physical hailing on the street) หากท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามสัญญานี้ โบลท์จะมีสิทธิใช้ดุลพินิจโดยลำพังที่จะระงับหรือบอกเลิกสัญญาและสิทธิใช้บริการโบลท์ ตลอดจนห้ามสมัครใช้บริการโบลท์ใหม่เป็นระยะเวลาไม่เกินห้า (5) ปี

2.4 ท่านตกลงว่า ในบางเมืองหรือบางประเทศ โบลท์ โอเปอเรชันส์ โอยู อาจมอบหมายหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทอันเกิดจากข้อกำหนดทั่วไปหรือสัญญาให้บริษัทในเครือและหุ้นส่วนทางธุรกิจของโบลท์ได้ ซึ่งรวมถึงโอนสิทธิหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครลงทะเบียนใช้บริการ การฝึกอบรม การเก็บค่าบริการโบลท์ การนำส่งค่าบริการที่ต้องชำระให้แก่ท่าน การเป็นตัวกลางชำระเงินโดยใช้วิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอป การอนุญาตให้ใช้แอปโบลท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดบริษัทในเครือและหุ้นส่วนธุรกิจของโบลท์ได้ที่ https://bolt.eu/cities

2.5กรณีการลงทะเบียนสมัครเปิดบัญชีในฐานะนิติบุคคล(กล่าวคือในฐานะบริษัท) บริษัทจะถือว่าท่านเป็นนิติบุคคลหากในส่วนข้อมูลชำระเงิน(ซึ่งเข้าถึงได้ในบัญชีผู้ขับรถโบลท์) ได้มีการระบุให้นิติบุคคลรายหนึ่งรายใดเป็นผู้รับค่าบริการ ในกรณีดังกล่าวจะถือว่านิติบุคคลที่ระบุไว้นั้นเป็นผู้ให้บริการขนส่งและเป็นคู่สัญญาในข้อกำหนดทั่วไปนี้ สัญญา และสัญญาอื่นใดอย่างไรก็ดี บุคคลธรรมดาที่ได้มีการระบุตัวตนไว้ในขั้นตอนสมัครลงทะเบียนใช้บริการเท่านั้นที่จะอาจให้บริการขนส่งในทางความเป็นจริงได้และบุคคลธรรมดานั้นจะใช้บัญชีของผู้ขับรถได้ต่อเมื่อได้อ่านและตกลงเข้าผูกพันตนตามข้อกำหนดทั่วไปนี้และเอกสารอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแล้ว นิติบุคคลที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลชำระเงินและบุคคลธรรมดาผู้ให้บริการขนส่งตามบัญชีโบลท์ในทางความเป็นจริงจะยังคงรับผิดร่วมกันและแทนกันเพื่อการใด ๆ ที่ผู้ขับรถกระทำการโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดทั่วไปและสัญญา

2.7กรณีการลงทะเบียนสมัครเปิดบัญชีผู้ขับรถโบลท์ในฐานะบริษัทผู้ประกอบธุรกิจรถเช่า เมื่อเข้าทำสัญญาแยกต่างหากอีกหนึ่งฉบับแล้ว บริษัทผู้ประกอบธุรกิจรถเช่าอาจลงทะเบียนสมัครเปิดบัญชีให้ลูกจ้างและ/หรือผู้ให้บริการของตนเองได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทผู้ประกอบธุรกิจรถเช่าต้องดูแลให้ลูกจ้างและ/หรือผู้ให้บริการของตนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของข้อกำหนดทั่วไป สัญญา และสัญญาอื่นใด และตกลงว่าจะปฏิบัติและเข้าผูกพันตนตามเงื่อนไขและหน้าที่ของตน บริษัทผู้ประกอบธุรกิจรถเช่า ตลอดจนลูกจ้างและหรือผู้ให้บริการของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจรถเช่า จะยังคงต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันในการละเมิดใด ๆ ที่ลูกจ้างและหรือผู้ให้บริการนั้นกระทำขึ้น

3. สิทธิในการใช้แอปโบลท์และบัญชีผู้ขับรถโบลท์

3.1ในส่วนของการอนุญาตให้ใช้แอปโบลท์และบัญชีผู้ขับรถโบลท์นั้น บริษัทอนุญาตให้ท่านใช้แอปโบลท์และบัญชีผู้ขับรถโบลท์ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านต้องปฏิบัติตามสัญญา การอนุญาตนี้ไม่ให้สิทธิแก่ท่านที่จะอนุญาตช่วงหรือโอนสิทธิใดๆ แก่บุคคลอื่นใดอย่างไรก็ตาม หากมีข้อตกลงเป็นอื่นแยกต่างหาก บริษัทผู้ประกอบธุรกิจรถเช่าอาจอนุญาตช่วงให้สมาชิกผู้รับบริการรถเช่าจากตนใช้แอปโบลท์และบัญชีผู้ขับรถโบลท์ได้

3.2 ในการใช้แอปโบลท์และหรือบัญชีผู้ขับรถโบลท์ ท่านต้องไม่กระทำการต่อไปนี้

3.2.1 นำแอปโบลท์ บัญชีผู้ขับรถโบลท์ หรือซอฟต์แวร์อื่นของโบลท์ไปถอดประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามหารหัสต้นฉบับด้วยวิธีอื่น

3.2.2ดัดแปลงแอปโบลท์หรือบัญชีผู้ขับรถโบลท์ในลักษณะหรือรูปแบบใด หรือใช้แอปโบลท์หรือบัญชีผู้ขับรถโบลท์ที่ถูกดัดแปลง

3.2.3ส่งไฟล์ที่มีไวรัสไฟล์วิบัติ(corruptedfiles) หรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งอาจสร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการใช้งานบนแพลตฟอร์มโบลท์

3.2.4 พยายามเข้าแอปโบลท์ บัญชีผู้ขับรถโบลท์ หรือบริการโบลท์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.3การอนุญาตอันให้ไว้ในข้อกำหนดทั่วไปนี้จะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติพร้อมกับการสิ้นสุดสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงแล้วท่านต้องเลิกใช้แอปโบลท์และบัญชีผู้ขับรถโบลท์ทันที และบริษัทมีสิทธิปิดกั้นและลบบัญชีผู้ขับรถโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

3.4 ในส่วนของการใช้ป้ายระบุ (tag) และป้าย (label) ของโบลท์ บริษัทอาจมอบป้ายระบุ ป้าย สติ๊กเกอร์ หรือเครื่องหมายอื่นที่แสดงตราของโบลท์(BoltBrand) หรือบ่งชี้โดยประการอื่นว่าท่านใช้งานแพลตฟอร์มโบลท์อยู่ให้แก่ท่านด้วย บริษัทอนุญาตให้ท่านใช้เครื่องหมายเช่นว่านั้นเฉพาะเพื่อบ่งชี้ว่าท่านให้บริการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มโบลท์ โดยท่านไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวและท่านไม่อาจอนุญาตช่วงหรือโอนสิทธิตามที่ได้รับอนุญาตนั้นได้ หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง ท่านต้องถอดปลดเครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงตราของโบลท์ทันที

3.5 ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งปวง รวมทั้งรหัสต้นฉบับ ฐานข้อมูล ตราสัญลักษณ์ (logo) และงานออกแบบทัศนศิลป์ใด ๆ ล้วนเป็นของโบลท์และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า และ/หรือความลับทางการค้าและบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาใดจากการใช้แพลตฟอร์มโบลท์หรือบริการโบลท์อื่นใด

4. การให้บริการขนส่ง

4.1 ในส่วนของหน้าที่ของผู้ขับรถ ท่านรับประกันว่าจะให้บริการขนส่งตามข้อกำหนดทั่วไป สัญญา ตลอดจนกฎหมายข้อบังคับที่ใช้บังคับในรัฐหรือสถานที่ที่ท่านให้บริการขนส่งอยู่ โปรดทราบว่า ท่านจะต้องรับผิดอย่างเต็มที่เพื่อการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่นตามที่อาจเกิดจากการให้บริการขนส่ง

4.2 ท่านต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ) หนังสืออนุญาต ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยความรับผิด (หากเกี่ยวข้อง) ทะเบียน หนังสือรับรอง และเอกสารอื่น ๆ ทั้งปวงที่ต้องมีในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้สามารถให้บริการขนส่ง ท่านมีหน้าที่ดูแลให้เอกสารต่างๆ ข้างต้นทุกฉบับยังสมบูรณ์ใช้ได้ไม่หมดอายุ โบลท์ขอสงวนสิทธิเรียกให้ท่านแสดงหลักฐานและยื่นใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสืออนุมัติ หนังสือแสดงอำนาจ ทะเบียน และหนังสือรับรองที่จำเป็นต้องมีทั้งปวงเพื่อตรวจสอบพิจารณา ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้หรือหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดร้องขอโดยชอบให้บริษัทแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งของท่าน บริษัทอาจแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอันอาจบังคับแก่การให้บริการขนส่งด้วย

4.3ท่านต้องให้บริการขนส่งเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจสำหรับการให้บริการดังกล่าว และพยายามปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้โดยสารเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้โดยสาร นอกจากเรื่องอื่น ๆ แล้ว ท่าน (1) ต้องใช้เส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดสำหรับผู้โดยสาร เว้นแต่ผู้โดยสารจะร้องขอเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง (2) ต้องไม่หยุดแวะรถโดยไม่ได้รับอนุญาต (3) ต้องไม่รับผู้โดยสารคนอื่นใดในรถนอกเหนือจากผู้โดยสารคนนั้น ๆ และผู้โดยสารซึ่งติดตามมากับผู้โดยสารคนนั้นๆ และ (4) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับว่าด้วยการจราจรใด ๆ ที่ใช้บังคับ กล่าวคือต้องไม่กระทำการใดๆ อันอาจรบกวนขัดขวางการขับรถหรือการรับรู้สภาพจราจร รวมทั้งการถือโทรศัพท์ในมือในขณะที่รถเคลื่อนที่ด้วย

4.4 ท่านมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะตัดสินใจว่าท่านจะให้บริการขนส่งในเวลาใด ท่านจะรับ ปฏิเสธ หรือไม่ตอบรับคำขอรับบริการขนส่งจากผู้โดยสารได้ตามแต่ที่ท่านจะเลือก

4.5ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ท่านในขณะให้บริการขนส่ง ท่านต้องจัดหาและดูแลรักษาอุปกรณ์และปัจจัยสัมภาระทั้งปวงอันจำเป็นแก่การให้บริการขนส่งด้วยทุนทรัพย์ของท่านเอง ทั้งนี้ รวม (แต่ไม่จำกัดเพียง) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน ฯลฯ นอกจากนี้ ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดแก่ท่านในการให้บริการขนส่ง รวมทั้ง ค่าเชื้อเพลิง ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ค่าธรรมเนียมอากร ค่าผ่อนรถ ค่าประกันภัย ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฯลฯ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า การใช้แอปโบลท์นั้นอาจต้องใช้ข้อมูลมากบนโทรศัพท์มือถือของท่าน บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือตามแผนที่สามารถใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างไม่จำกัดหรือจัดเก็บได้มาก

4.6ในส่วนของค่าโดยสาร ท่านมีสิทธิคิดค่าโดยสารสำหรับแต่ละครั้งที่ท่านรับผู้โดยสารผ่านแพลตฟอร์มโบลท์และให้บริการขนส่งตามที่ร้องขอจนเสร็จสิ้น (ค่าโดยสารตามคำนิยาม) ค่าโดยสารจะคำนวณจากค่าโดยสารอัตราฐาน (default base fare) ระยะทางที่เดินทางตามที่อุปกรณ์ติดตั้งระบบจีพีเอสกำหนดและระยะเวลาที่ใช้เดินทาง ค่าโดยสารอัตราฐานอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตลาดท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ในตลาดที่สามารถใช้วิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปท่านอาจเจรจาค่าโดยสารด้วยการส่งคำร้องขอที่ลงลายมือชื่อดิจิทัลหรือลงลายมือชื่อด้วยมือถึงบริษัทได้ นอกจากนี้ ไม่ว่าในเวลาใด ท่านจะมีสิทธิคิดค่าโดยสารจากผู้โดยสารต่ำกว่าที่แอปโบลท์กำหนด แต่การคิดค่าโดยสารจากผู้โดยสารต่ำกว่าที่แอปโบลท์กำหนดจะไม่ทำให้ค่าบริการโบลท์ลดลง

4.7ในส่วนของค่าโดยสารแบบเหมา ท่านอาจเสนอทางเลือกในการเดินทางโดยให้ผู้โดยสารตกลงกำหนดค่าโดยสารเป็นจำนวนแน่นอนสำหรับบริการขนส่งที่ท่านให้ครั้งนั้น ๆ ได้ (กล่าวคือ ให้เป็นค่าโดยสารแบบเหมา) ค่าโดยสารแบบเหมานั้นจะแจ้งให้ทราบผ่านแอปโบลท์ โดยแจ้งผู้โดยสารก่อนขอรับบริการและแจ้งท่านเมื่อตอบรับคำขอใช้บริการหรือเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง หากผู้โดยสารเปลี่ยนที่หมายระหว่างโดยสาร หรือการโดยสารใช้เวลานานกว่าที่ประเมินไว้มากเนื่องจากสภาพจราจรหรือปัจจัยอื่น หรือเมื่อเกิดพฤติการณ์ที่ไม่คาดหมายอย่างอื่นซึ่งส่งผลต่อลักษณะการเดินทางอย่างมาก (เช่น ใช้เส้นทางที่ต้องเสียค่าทางพิเศษ) ให้ใช้ค่าโดยสารที่คำนวณตามข้อ 4.6 แทนค่าโดยสารแบบเหมา

4.8ในตลาดที่สามารถใช้วิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอป หากท่านพบว่ามีความผิดพลาดในการคำนวณค่าโดยสารและประสงค์จะแก้ไขวิธีคำนวณค่าโดยสารให้ถูกต้อง ท่านต้องยื่นคำขอในส่วน “ตรวจสอบค่าโดยสาร” ของแอปโบลท์ หากไม่ยื่นคำขอในส่วน “ตรวจสอบค่าโดยสาร” ของแอปโบลท์ โบลท์จะไม่คำนวณค่าโดยสารให้ใหม่หรือชดใช้ความผิดพลาดในการคำนวณค่าโดยสารให้ท่าน ทางเลือกนี้ใช้ไม่ได้ในตลาดที่ใช้วิธีชำระเงินด้วยเงินสดเพียงวิธีเดียว

4.9หากบริษัทตรวจพบการฝ่าฝืน (เช่นการใช้เส้นทางที่ไกลขึ้น หรือไม่หยุดมาตรคิดค่าโดยสารของแอปโบลท์หลังจากให้บริการขนส่งเสร็จสิ้น) หรือในกรณีที่พบข้อผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งส่งผลต่อจำนวนค่าโดยสารที่คิดจริง โบลท์อาจปรับค่าโดยสารสำหรับคำสั่งใด ๆ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วได้นอกจากนี้ โบลท์ยังอาจลดหรือยกเลิกการคิดค่าโดยสารในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีผู้โดยสารร้องเรียนว่าท่านกระทำผิดได้ด้วย โบลท์จะใช้สิทธิลดหรือยกเลิกการคิด ค่าโดยสารเพียงเท่าที่พอสมควรและมีเหตุอันควร

4.10ผู้โดยสารอาจเลือกชำระค่าโดยสารสำหรับบริการขนส่งโดยชำระให้ท่านโดยตรง หรือชำระด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปในตลาดที่สามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดทั่วไปนี้ได้ ในกรณีที่ผู้โดยสารชำระค่าโดยสารให้โดยตรง ท่านมีหน้าที่เก็บค่าโดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ชำระหรือปฏิเสธที่จะชำระ โบลท์จะมีหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ถึงผู้โดยสารแทนท่าน โดยอำนาจกระทำการดังกล่าวเป็นอำนาจจากการแต่งตั้งโบลท์เป็นตัวแทนชำระเงินและไม่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่โบลท์ที่จะต้องชดใช้ค่าโดยสารที่ผู้โดยสารไม่ยอมชำระหากผู้โดยสารในรถไม่ยอมชำระค่าโดยสารเพื่อตอบแทนการให้บริการขนส่ง บริษัทจะให้ผู้โดยสารซึ่งทำคำสั่งขอรับบริการขนส่งเป็นผู้ชำระค่าโดยสาร หากผู้โดยสารมีเหตุอันควรในการปฏิเสธที่จะชำระค่าโดยสารเนื่องจากข้อมูลของท่านที่ระบุไว้ในแอปโบลท์ไม่ถูกต้อง โบลท์จะไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายเช่นว่านั้นให้ท่าน

4.11 ค่าทิป ในบางตลาด ผู้โดยสารอาจสามารถเลือกจ่ายค่าทิปให้ท่านหลังจากท่านให้บริการขนส่งสำเร็จลุล่วง ผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าทิปแก่ท่านแต่ด้วยวิธีที่โบลท์อนุญาตไว้สำหรับการจ่ายค่าทิปเท่านั้น ค่าทิปจะไม่ส่งผลต่อจำนวนค่าบริการโบลท์ และโบลท์จะไม่หักค่าบำเหน็จตอบแทน (commission) จากค่าทิปที่ผู้โดยสารจ่ายให้ ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภาษีใดๆ อันเกิดจากการจ่ายค่าทิปโดยเคร่งครัด บริษัทอาจจำกัดจำนวนค่าทิปสูงสุดได้ตามแต่ดุลพินิจบริษัทโดยลำพัง

4.12 ในส่วนของใบเสร็จรับเงิน หลังจากให้บริการขนส่งสำเร็จลุล่วงแล้ว โบลท์จะออกและมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้โดยสาร โดยใบเสร็จรับเงินนั้นจะระบุข้อมูลต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด กล่าวคือ ชื่อธุรกิจของบริษัท สถานประกอบการ ชื่อจริงและนามสกุลของผู้ขับรถ ภาพถ่ายผู้ขับรถ เลขใบอนุญาตให้บริการ (หากเกี่ยวข้อง) เลขทะเบียนรถ วันเวลา ต้นทาง ปลายทาง ระยะเวลา ระยะทาง ค่าโดยสาร และค่าโดยสารและค่าทิปที่ชำระเพื่อตอบแทนการให้บริการขนส่ง ท่านตรวจสอบใบเสร็จรับเงินสำหรับการให้บริการขนส่งแต่ละครั้งได้ โดยตรวจสอบผ่านบัญชีผู้ขับรถโบลท์

4.13ในส่วนของค่าธรรมเนียมยกเลิกและค่าธรรมเนียมในการรอ(waiting time fee) ผู้โดยสารอาจยกเลิกคำขอรับบริการขนส่งที่ผู้ขับรถรับผ่านแอปโบลท์ได้ในบางตลาด ผู้ขับรถอาจมีสิทธิได้รับค่าโดยสารสำหรับบริการขนส่งที่ถูกยกเลิก(ค่าธรรมเนียมยกเลิก) ในกรณีที่ผู้โดยสารยกเลิกคำขอรับบริการขนส่งที่ได้รับแล้วหลังพ้นระยะเวลาที่แอปโบลท์กำหนดไว้

4.14หากในระหว่างการให้บริการขนส่งผู้โดยสารหรือผู้ที่ร่วมโดยสารมากับผู้โดยสารประมาทเลินเล่อจนทำให้รถหรืออุปกรณ์ตกแต่งรถเสียหาย(เช่นทำให้รถมีตำหนิหรือคราบหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์) ท่านมีสิทธิขอให้ผู้โดยสารชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,800 บาทและเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายส่วนใด ๆ ที่เกินกว่าค่าปรับนั้น หากผู้โดยสารไม่ยอมจ่ายค่าปรับและหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ท่านต้องแจ้งบริษัททราบ โดยบริษัทจะพยายามเรียกเก็บค่าปรับและหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากผู้โดยสารแทนท่านให้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า บริษัทจะไม่รับผิดเพื่อความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมใด ๆ อันเกี่ยวกับการล้างหรือบำรุงรักษารถซึ่งมีสาเหตุจากผู้โดยสาร

4.15ในส่วนของหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของท่านท่านยอมรับว่า ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภาษีทั้งปวงที่ท่านมีอยู่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการขนส่งโดยเคร่งครัด รวมทั้ง (1) จ่ายภาษีเงินได้ เงินสะสมหรือเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายงานและชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าคอมมิชชั่นผู้ขับขี่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและมอบใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัท หลังจากชำระเงินแล้วเช่นกัน หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (2) ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงอันเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนลูกจ้างและการจดทะเบียนภาษีเพื่อคำนวณในด้านบัญชีและนำส่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด ในกรณีที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีมีคำร้องขอโดยชอบให้บริษัทแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่าน บริษัทอาจแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีทราบเท่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอันอาจบังคับแก่การให้บริการขนส่งด้วย ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าจะชดใช้ให้โบลท์ในส่วนค่าธรรมเนียม เงินเรียกร้อง เงินชำระ ค่าปรับ หรือหนี้ค่าภาษีอื่น ๆ ทั้งปวงที่หน่วยงานรัฐเรียกให้โบลท์ชำระ ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่อันเกิดจากข้อบังคับเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งไม่จ่ายภาษีเงินได้และเงินสะสมหรือเงินสมทบกองทุนประกันสังคม) นั้น

4.16ในส่วนของการออกใบแจ้งหนี้ของผู้ขับรถ โบลท์มีสิทธิออกใบแจ้งหนี้ถึงผู้โดยสารแทนท่านเพื่อให้ชดใช้แก่ท่านสำหรับค่าโดยสาร ค่าปรับตามสัญญา หรือค่าธรรมเนียมอื่นซึ่งโบลท์รับเป็นตัวแทนดำเนินการให้ท่าน ท่านจะตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้ผ่านทางบัญชีผู้ขับรถโบลท์ในตลาดที่โบลท์ออกใบแจ้งหนี้ให้

5. ค่าบริการโบลท์

5.1เพื่อใช้บริการโบลท์ท่านต้องชำระค่าบริการ(กล่าวคือค่าบริการโบลท์) ค่าบริการโบลท์จะชำระโดยคิดจากค่าโดยสารตามคำขอรับบริการขนส่งแต่ละรายการที่ท่านได้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งจำนวนค่าบริการโบลท์ให้ท่านทราบทางอีเมล แอปโบลท์ บัญชีผู้ขับรถโบลท์ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม โปรดทราบว่าค่าบริการโบลท์อาจปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมโบลท์ ที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยพิจารณาจากหลักการคิดราคาค่าคอมมิชชันแบบไดนามิกที่คำนึงถึง (1) ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานสำหรับบริการขนส่ง (2) ลักษณะของรถที่สั่ง; และ (3) เงื่อนไขของแคมเปญที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียม โบลท์ จะต้องไม่เกินอัตราสูงสุดสำหรับค่าธรรมเนียมโบลท์ ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้คุณทราบ (“อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดของโบลท์”) อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดของโบลท์ เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

5.2 ท่านต้องชำระค่าบริการโบลท์และค่าบริการอื่นใดอันพึงชำระแก่บริษัทสำหรับเดือนก่อนหน้าอย่างช้าภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากชำระค่าบริการโบลท์ล่าช้า ท่านต้องชำระค่าปรับฐานชำระล่าช้าในอัตราร้อยละ 0.04 (ศูนย์จุดศูนย์สี่) ของยอดเงินค้างชำระต่อวัน ท่านต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดแก่บริษัทเกี่ยวการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้

6. วิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอป

6.1 บริษัทอาจอนุญาตให้ผู้โดยสารชำระค่าบริการขนส่งด้วยวิธีชำระผ่านบัตร วิธีชำระผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และวิธีชำระเงินวิธีอื่นๆ (เช่น Bolt Business) ในแอปโบลท์โดยตรง (กล่าวคือ ใช้วิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอป) ท่านอนุญาตให้โบลท์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางการค้าของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงใดๆ สำหรับบริการขนส่ง คุณให้สิทธิ์บริษัทในการเจรจาและสรุปข้อตกลงสำหรับบริการขนส่งกับผู้โดยสารในนามของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในนามของบริษัทที่ผู้โดยสารชำระผ่านการชำระเงินในแอปให้กับคุณ ภายใต้ข้อตกลงสำหรับบริการขนส่งและเพื่อส่งต่อเงินทุนที่เกี่ยวข้องให้กับคุณตามข้อตกลงนี้ คุณรับทราบว่าในกรณีนี้ภาระผูกพันในการชำระเงินของผู้โดยสารที่เกิดจากข้อตกลงสำหรับบริการขนส่งจะถือว่าสำเร็จเมื่อการชำระเงินที่เกี่ยวข้องเข้าบัญชีการชำระเงินของบริษัท6.2 ท่านต้องไม่ปฏิเสธการชำระเงินของผู้โดยสารด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปหรือชักจูงให้ผู้โดยสารไม่ใช้วิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอป ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่รับชำระเงินด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปโดยปราศจากเหตุอันควร บริษัทมีสิทธิคิดค่าปรับตามสัญญาจากท่านเป็นเงินจำนวน 550 บาทสำหรับการปฏิเสธแต่ละทุก ๆ ครั้งและหรือระงับสิทธิใช้บริการโบลท์ของท่านในกรณีกระทำซ้ำ

6.3 โบลท์ขอสงวนสิทธิแจกรหัสส่งเสริมการขาย (promo code) ให้ผู้เดินทาง (rider) ตามแต่ดุลพินิจบริษัทตามรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ ท่านต้องยอมให้ใช้รหัสส่งเสริมการขายเฉพาะเมื่อผู้เดินทางใช้รหัสในแอปพลิเคชันกับการเดินทางที่ใช้วิธีชำระเงินผ่านบัตรเท่านั้น รหัสส่งเสริมการขายไม่อาจใช้ในการเดินทางที่ใช้วิธีชำระเงินเป็นเงินสดได้ หากสงสัยว่าการใช้รหัสส่งเสริมการขายเป็นการทุจริต ผิดกฎหมาย หรือถูกผู้ขับรถใช้ในประการอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้รหัสส่งเสริมการขายของบริษัท รหัสส่งเสริมการขายอาจถูกยกเลิก และโบลท์จะไม่ชดใช้เงินส่วนที่เหลือให้ผู้ขับรถ

6.4 หากเป็นกรณีที่เลือกได้และผู้โดยสารเลือกจ่ายค่าทิปให้ท่านโดยตรงผ่านแอปโบลท์ โบลท์จะรับชำระค่าทิปแทนท่านพร้อมกับค่าโดยสารและค่าบริการอื่น ๆ ที่ผู้โดยสารชำระด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอป หากสงสัยว่าการจ่ายค่าทิปเป็นการทุจริต ผิดกฎหมาย มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อเป็นค่าตอบแทนบริการที่ให้ไป หรือถูกผู้ขับรถใช้ในประการอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท โบลท์สามารถยึดหน่วงค่าทิปเอาไว้ได้

6.5 ท่านมีสิทธิตรวจสอบรายงานวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปในบัญชีผู้ขับรถโบลท์หรือแอปโบลท์ รายงานดังกล่าวจะแสดงยอดเงินชำระด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปซึ่งมีขึ้นในสัปดาห์ก่อนและยอดเงินค่าบริการโบลท์ที่ยึดหน่วงไว้ ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบพฤติการณ์สำคัญใด ๆ อันอาจกระทบหน้าที่บริษัทในการรับชำระและจัดสรรค่าโดยสารซึ่งชำระด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอป

6.6 หากชำระเงินด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปไม่สำเร็จเนื่องจากรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือด้วยวิธีอื่นของผู้โดยสารถูกยกเลิก หรือทำรายการไม่สำเร็จด้วยเหตุผลอื่น บริษัทไม่มีหน้าที่ชำระค่าโดยสารที่ต้องได้รับชำระจากผู้โดยสารให้แก่ท่าน ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะช่วยท่านขอรับค่าโดยสารที่ต้องได้รับชำระจากผู้โดยสาร และจะโอนเงินให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารชำระเงินตามร้องขอแล้ว

6.7 ก่อนให้บริการขนส่ง ท่านต้องตรวจสอบว่า จะเป็นการให้บริการแก่ผู้โดยสารถูกคนจริง หรือผู้โดยสารยืนยันโดยชัดแจ้งแล้วว่าตนอนุญาตให้ผู้โดยสารคนอื่นเดินทางโดยใช้บัญชีของผู้โดยสาร หากท่านระบุตัวตนผู้โดยสารผิดพลาดและมีการเรียกให้ผู้ใดซึ่งไม่ได้รับบริการหรือไม่ได้อนุญาตให้ให้บริการขนส่งแก่ผู้โดยสารรายอื่นชำระค่าโดยสารโดยใช้วิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอป บริษัทจะชดใช้ค่าโดยสารให้ผู้นั้น ในกรณีดังกล่าว ท่านไม่มีสิทธิรับค่าโดยสารจากบริษัท นอกจากนี้ สำหรับการชำระค่าโดยสารด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปโดยไม่ถูกต้องแต่ละทุก ๆ ครั้ง บริษัทมีสิทธิคิดค่าปรับตามสัญญาจำนวนไม่เกิน 370 บาทจากท่าน

6.8 โปรดทราบว่า บริษัทจะนำค่าโดยสารหรือค่าทิปใดที่ชำระด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปไปหักกลบลบกับยอดเงินที่ท่านต้องชำระให้บริษัท (กล่าวคือ ค่าบริการโบลท์และค่าปรับตามสัญญา) บริษัทขอสงวนสิทธิในการหักชำระหนี้สินทางการเงินใด ๆ ของท่านที่มีต่อบริษัทในเครือโบลท์ รวมทั้งโบลท์ โดยในกรณีดังกล่าวบริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิเรียกร้องที่มีต่อท่านต่อไป บริษัทอาจนำหนี้สินทางการเงินใด ๆ ของท่านไปหักกลบลบกับหนี้สินทางการเงินที่ท่านอาจมีต่อบริษัทได้

6.9 หากบริษัทไม่สามารถชำระค่าบริการหรือค่าทิปแก่ท่านเนื่องจากท่านไม่ระบุข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้ในบัญชีผู้ขับรถของท่าน หรือหากระบุข้อมูลบัญชีธนาคารไว้ไม่ถูกต้อง บริษัทจะเก็บเงินนั้นไว้ 180 วัน หากท่านไม่แจ้งให้บริษัททราบข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้องภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดสิทธิเรียกร้องให้ชำระเงินดังกล่าวขึ้น สิทธิเรียกร้องของท่านเกี่ยวกับการไม่โอนเงินค่าโดยสารหรือค่าทิปให้แก่ท่านจะสิ้นสุดลง

7. การดูแลลูกค้า

บริษัทจะให้บริการช่วยเหลือลูกค้า (customer support) เกี่ยวกับการใช้บริการโบลท์ให้กับผู้ขับรถ ในกรณีที่ท่านชำระเงินจำนวนใดล่าช้าเกินกว่า 5 (ห้า) วันปฏิทิน บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการดูแลลูกค้า

8. การให้คะแนนและกิจกรรม

8.1 เพื่อรับประกันว่าบริการจะมีคุณภาพสูงและเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร ท่านยอมรับว่า ผู้โดยสารอาจให้คะแนนท่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการขนส่งของท่านได้ คะแนนเฉลี่ยของท่านจะเชื่อมโยงเข้าบัญชีผู้ขับรถของท่าน และผู้โดยสารจะตรวจสอบบนแอปโบลท์ได้ หากบริษัทพบว่าการให้คะแนนหรือความเห็นไม่เป็นไปโดยสุจริต การให้คะแนนหรือความเห็นนี้อาจไม่นำไปใช้คำนวณคะแนนของท่าน

8.2 นอกจากคะแนนแล้ว บริษัทยังวัดระดับกิจกรรมของท่านและให้คะแนนกิจกรรมท่านด้วย โดยจะคิดจากกิจกรรมของท่านเกี่ยวกับการรับ ปฏิเสธ ไม่ตอบ และดำเนินการตามคำร้องขอรับบริการขนส่ง

8.3 เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ไว้วางใจได้ บริษัทอาจกำหนดคะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำและคะแนนกิจกรรมขั้นต่ำซึ่งผู้ขับรถต้องได้รับและรักษาไว้ได้ หากหลังจากได้รับแจ้งจากบริษัทแล้วท่านไม่ทำให้คะแนนเฉลี่ยหรือคะแนนกิจกรรมของท่านเพิ่มขึ้นถึงระดับขั้นต่ำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ บัญชีผู้ขับรถของท่านจะถูกระงับชั่วคราวหรือถาวรโดยอัตโนมัติ บริษัทอาจกลับคำสั่งระงับบัญชีของท่านในกรณีที่มีพฤติการณ์ภายนอกอันเป็นเหตุให้พึงกระทำเช่นนั้นหรือพบว่าการระงับนั้นมีสาเหตุจากความผิดพลาดของระบบหรือการให้คะแนนที่ไม่ตรงตามความจริง

9. ข้อมูลภาพรวมตลาดและแผนโครงการ

9.1 ในส่วนของข้อมูลภาพรวมตลาด บริษัทอาจส่งข้อมูลภาพรวมตลาดถึงท่านผ่านแอปโบลท์ บัญชีผู้ขับรถโบลท์ ข้อความสั้น อีเมล หรือช่องทางอื่นเพื่อให้ท่านตระหนักมากขึ้นว่าความต้องการจากผู้โดยสารอยู่ในระดับสูงที่สุดในช่วงเวลาใด ข้อมูลภาพรวมตลาดดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลชี้แนะและไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ใด ๆ ต่อท่าน โดยที่การประเมินข้อมูลภาพรวมตลาดเป็นการประเมินตามสถิติในอดีต บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันว่า สภาวะตลาดที่แท้จริงจะเป็นไปตามที่ประเมินไว้ในข้อมูลภาพรวมตลาด

9.2 ในส่วนของโครงการรับประกันรายได้ขั้นต่ำ บริษัทยังอาจจัดโครงการในลักษณะที่บริษัทจะรับประกันรายได้ขั้นต่ำหากท่านให้บริการขนส่งภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ด้วย โดยหากท่านทำได้ไม่ถึงระดับขั้นต่ำที่ระบุไว้ บริษัทจะชดเชยส่วนต่างให้ ทั้งนี้ จะส่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะให้ผ่านทางแอปโบลท์ บัญชีผู้ขับรถโบลท์ ข้อความสั้น อีเมล หรือช่องทางอื่น บริษัทมีดุลพินิจเด็ดขาดในการตัดสินใจว่าจะจัดโครงการเช่นว่านั้นหรือไม่ จัดเมื่อใด และจะให้ผู้ขับรถรายใดเข้าร่วมโครงการบ้าง หากบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าท่านกระทำการใดโดยทุจริต บริษัทอาจยึดหน่วงค่าโดยสารของท่านไว้จนกว่าจะสิ้นข้อสงสัยเรื่องการทุจริตแล้ว

9.3 ในส่วนของแผนสำหรับผู้โดยสาร บริษัทยังอาจจัดแผนต่าง ๆ สำหรับผู้โดยสารเป็นครั้งคราวเพื่อส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มโบลท์ หากค่าโดยสารที่ผู้โดยสารชำระลดลงเนื่องจากแผนดังกล่าว บริษัทจะชดเชยเงินให้ท่านเป็นจำนวนตามมูลค่าเป็นตัวเงินของผลประโยชน์ที่มอบให้ผู้โดยสาร บริษัทอาจนำเงินชดเชยเพื่อกิจกรรมการตลาดไปหักกลบลบกับค่าบริการโบลท์ได้

10. ความสัมพันธ์ระหว่างท่าน บริษัท และผู้โดยสาร

10.1 ท่านยอมรับและตกลงว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีเกี่ยวกับบริการสังคมสารสนเทศ (information society service) และมิได้ให้บริการขนส่งแต่อย่างใด ในการจัดหาแพลตฟอร์มโบลท์และให้บริการโบลท์นั้น บริษัทกระทำการเป็นตลาด (marketplace) ที่เชื่อมโยงผู้โดยสารกับผู้ขับรถเพื่อช่วยให้สามารถเดินทางภายในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่านยอมรับว่าท่านให้บริการขนส่งตามสัญญารับขนผู้โดยสาร และท่านให้บริการขนส่งโดยอิสระหรือผ่านนิติบุคคลในลักษณะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิชาชีพ โบลท์ ในฐานะผู้ดูแลระบบแอปโบลท์ กระทำการเป็นตัวแทนการค้าของผู้ขับรถในการอำนวยให้เกิดการทำสัญญากันขึ้นระหว่างผู้ขับรถกับผู้โดยสาร จึงกระทำการต่าง ๆ รวมทั้งการรับยอดชำระของผู้โดยสารและส่งต่อยอดเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขับรถ

10.2 ท่านยอมรับว่าไม่มีสัญญาจ้างแรงงานหรือนิติสัมพันธ์เชิงนายจ้างลูกจ้างซึ่งเกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับบริษัทแต่อย่างใด ท่านยอมรับด้วยว่าไม่มีกิจการร่วมค้าหรือห้างหุ้นส่วนระหว่างท่านกับบริษัทเช่นกัน ท่านไม่อาจกระทำการในฐานะลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท หรือเข้ากระทำการผูกพันสัญญาใดแทนบริษัทได้ หากต้องถือว่าท่านเป็นลูกจ้างของบริษัทไม่ว่าโดยผลของกฎหมายอันเป็นบทบังคับหรือโดยเหตุอื่น ท่านตกลงว่าจะสละสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่มีต่อบริษัทตามที่อาจเกิดขึ้นจากนิติสัมพันธ์เชิงนายจ้างลูกจ้างโดยปริยายเช่นว่านั้น

10.3 ท่านไม่อาจโอนสิทธิหน้าที่ของท่านอันเกิดจากข้อกำหนดทั่วไปหรือสัญญาให้ผู้อื่นได้

11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงข้อมูล

11.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลตามประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตรวจสอบได้ที่ https://bolt.eu/en/legal/privacy-for-drivers/

11.2 โบลท์สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งปวงที่ให้ไว้หรือสร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโบลท์ของท่าน โบลท์จะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงเพื่อรักษาความลับของข้อมูลเช่นว่านั้นและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลเช่นว่านั้นมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย เว้นแต่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โบลท์จะยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นแม้หลังจากสัญญาระหว่างท่านกับโบลท์จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

11.3 ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่ท่านให้ไว้หรือที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโบลท์ของท่านเท่าที่จัดให้ไว้แก่ท่านตามบัญชีผู้ขับรถโบลท์ของท่านผ่านแอปโบลท์ ท่านจะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงเพื่อรักษาความลับของข้อมูลเช่นว่านั้นและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตราบเท่าที่ข้อมูลเช่นว่านั้นยังมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารอยู่ด้วย

12. ความรับผิด

12.1 แพลตฟอร์มโบลท์นั้นจัดให้ไว้ตามสภาพและตามที่มี บริษัทไม่ขอรับรอง ยืนยัน หรือรับประกันว่า การเข้าถึงแพลตฟอร์มโบลท์จะปราศจากอุปสรรคหรือข้อผิดพลาด เนื่องจากการใช้แพลตฟอร์มโบลท์ขอรับบริการขนส่งจะขึ้นกับพฤติกรรมผู้โดยสารบริษัทจึงไม่ขอรับประกันว่า เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มโบลท์แล้วจะมีผู้ขอรับบริการขนส่ง

12.2 เท่าที่อนุญาตไว้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัท ตลอดจนผู้แทน กรรมการ และลูกจ้างของโบลท์ ไม่ขอรับผิดเพื่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดแก่ท่านจากการใช้บริการโบลท์ รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

12.2.1 ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการสูญเสียเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

12.2.2 การขาดกำไรหรือสูญเสียสิ่งที่คาดว่าจะรักษาไว้ได้ (anticipated savings)

12.2.3 การสูญเสียงานธุรกิจ สัญญา ช่องทางติดต่อ ค่าความนิยม ชื่อเสียง และความสูญเสียใด ๆ อันอาจเกิดจากธุรกิจหยุดชะงัก

12.2.4 การสูญเสียข้อมูลหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูล และ

12.2.5 ความสูญเสียหรือเสียหายประเภทอื่นใด

12.3 ความรับผิดทางการเงินของบริษัทเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดทั่วไปหรือสัญญาจะจำกัดไว้เพียง 12,000 บาท ท่านจะมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเฉพาะในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนข้อกำหนดทั่วไปหรือสัญญาโดยเจตนา

12.4 บริษัทไม่ขอรับผิดเพื่อการกระทำหรืองดเว้นไม่กระทำการของผู้โดยสารหรือผู้ร่วมโดยสาร อีกทั้งไม่ขอรับผิดเพื่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดแก่ท่านหรือรถของท่านจากการกระทำหรืองดเว้นไม่กระทำการของผู้โดยสารหรือผู้ร่วมโดยสารด้วย

12.5 ท่านจะต้องรับผิดเพื่อการทำผิดข้อกำหนดทั่วไป สัญญา หรือกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และเมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดให้ระงับและแก้ไขเยียวยาการทำผิดเช่นว่านั้นแล้ว ท่านต้องดำเนินการเช่นว่านั้นทันที ท่านจะชดใช้ความสูญเสียและหรือเสียหายทางตรงและหรือทางอ้อม ค่าขาดกำไร ค่าใช้จ่าย เบี้ยปรับ ค่าปรับใด ๆ อันอาจเกิดแก่บริษัทเกี่ยวกับการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดทั่วไป สัญญา และกฎหมายข้อบังคับให้แก่บริษัท หากผู้โดยสารใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งของท่าน ท่านจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเช่นว่านั้นให้บริษัทจนเต็มจำนวนภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ท่านได้รับคำร้องขอจากบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อท่าน ท่านจะชดใช้ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายใด ๆ อันเกี่ยวกับการประเมินค่าเสียหายและการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้นแก่บริษัท

13. ระยะเวลา การระงับ และการบอกเลิก

13.1 เงื่อนไขอันระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดทั่วไปนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในขณะยื่นใบสมัครลงทะเบียนใช้บริการ สัญญาและข้อกำหนดอื่น ๆ จะเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อท่านได้รับเอกสารหรือข้อความที่เกี่ยวข้องและเริ่มให้บริการขนส่งโดยใช้แพลตฟอร์มโบลท์หรือให้บริการขนส่งโดยใช้แพลตฟอร์มโบลท์ต่อไป

13.2 ท่านอาจบอกเลิกสัญญาได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยแจ้งบอกกล่าวโบลท์อย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้า โดยหลังจากนั้นสิทธิใช้แพลตฟอร์มโบลท์และบริการโบลท์ของท่านจะสิ้นสุดลง โบลท์อาจบอกเลิกสัญญาได้ไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตามแต่ดุลพินิจบริษัทโดยลำพังโดยแจ้งบอกกล่าวท่านอย่างน้อย 3 (สาม) วันล่วงหน้า

13.3ในกรณีที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดทั่วไปหรือสัญญาหรือกฎหมายหรือข้อบังคับใดที่เกี่ยวข้องหรือ ใบอนุญาตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูหมิ่นโบลท์ หรือทำให้ตรา (brand) ชื่อเสียง หรือธุรกิจของโบลท์เสียหาย ตามที่โบลท์จะพิจารณาตามดุลพินิจตนโดยลำพัง โบลท์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและปิดกั้นมิให้ท่านเข้าแพลตฟอร์มโบลท์โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจใช้ดุลพินิจห้ามท่านมิให้ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ขับรถใหม่ได้

13.4หากบริษัทสงสัยว่าทางท่านกระทำการฝ่าฝืนสัญญาหรือทุจริตหรือกระทำผิดใบอนุญาตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทยังอาจระงับ (ปิดกั้น) การเข้าแพลตฟอร์มโบลท์และ บัญชีผู้ขับรถโบลท์ของท่านตลอดระยะเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทันทีด้วย คำสั่งปิดกั้นการเข้าถึงดังกล่าวจะยกเลิกทันทีที่ผลตรวจสอบข้อเท็จจริงลบล้างข้อสงสัยเช่นว่านั้น

13.5บริษัทมุ่งให้บริการคุณภาพขั้นสูงที่สุดแก่ผู้โดยสารทุกราย บริษัทจึงคอยตรวจตราตรวจสอบกิจกรรมของผู้ขับรถบนแพลตฟอร์มโบลท์ หากท่านไม่ทำตามข้อกำหนดขั้นต่ำในการบริการ เช่น ในเรื่องคะแนนขั้นต่ำและคะแนนกิจกรรม บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

14. การแก้ไขเพิ่มเติม

14.1 โบลท์ขอสงวนสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดทั่วไปนี้ไม่ว่าในเวลาใดด้วยการอัปโหลดข้อกำหนดฉบับแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเว็บไซต์ของตน (https://bolt.eu/legal/) และแจ้งให้ท่านทราบ (เช่น ทางอีเมล แอปโบลท์ หรือบัญชีผู้ขับรถโบลท์) เมื่อใดก็ตามที่โบลท์เห็นตามสมควรว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญ

14.2 โบลท์จะทำคำบอกกล่าวอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (เช่น ทางอีเมล แอปโบลท์ หรือบัญชีผู้ขับรถโบลท์) เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมอันกระทบสิทธิของผู้ใช้ภาคธุรกิจที่ประกอบกิจการในรัฐสมาชิก เว้นแต่

14.2.1 โบลท์มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดทั่วไปในประการที่จะทำให้โบลท์ไม่สามารถทำคำบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาดังกล่าว

14.2.2 จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมทันทีเพื่อจัดการภัยอันตรายที่ไม่อาจคาดหมายได้และใกล้จะถึงอันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือปกป้องคุ้มครองบริการโบลท์ ผู้โดยสาร หรือผู้ขับรถให้รอดพ้นจากการทุจริต มัลแวร์ (malware) สแปม (spam) หรือการละเมิดสิทธิในข้อมูล

14.2.3 ท่านเลือกแล้วว่าจะสละสิทธิได้รับคำบอกกล่าวล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (เช่น หลังจากได้รับแจ้งเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ท่านยังคงใช้บริการโบลท์ต่อไป) หรือ

14.2.4 โบลท์เห็นตามสมควรว่า การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับรถและไม่ต้องให้ผู้ขับรถปรับแก้รายละเอียดทางเทคนิค

14.3 หากท่านไม่ตกลงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดทั่วไปหรือเงื่อนไขอื่นของสัญญา ท่านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยเลิกใช้บริการโบลท์และมีคำบอกกล่าวเลิกสัญญาถึงโบลท์ การบอกเลิกสัญญาจะมีผลในวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เสนอนั้นเริ่มมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำบอกกล่าวเลิกสัญญาจากท่าน หากท่านใช้บริการโบลท์ในหรือหลังพ้นวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมเริ่มมีผลใช้บังคับ จะถือว่าท่านยินยอมเข้าผูกพันตนตามข้อกำหนดทั่วไปหรือสัญญาตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

15. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

15.1ข้อกำหนดทั่วไปนี้และสัญญาให้บังคับและตีความตามบทบัญญัติอันเป็นบทบังคับราชอาณาจักรไทยมาใช้บังคับแก่ผู้โดยสาร
หากมีข้อพิพาทอันเกิดจากข้อกำหนดทั่วไปนี้และสัญญาไม่อาจระงับได้ด้วยการเจรจา ให้ระงับข้อพิพาทนั้นจนถึงที่สุดในศาลแขวงฮาร์จู (Harju County Court) ในกรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโทเนีย (Tallinn, Estonia) ยกเว้นในกรณีที่เนื่องด้วยตามกฎเกณฑ์อันเป็นบทบังคับที่เกี่ยวข้องแล้วต้องระงับข้อพิพาทนั้นในศาลที่มีเขตอำนาจในถิ่นภูมิลำเนาของท่าน

16. คำบอกกล่าว

16.1 ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลติดต่อของท่านทันที

16.2 คำบอกกล่าวใด ๆ ที่ต้องส่งตามข้อกำหนดทั่วไปและสัญญา ให้ถือว่าส่งโดยชอบหากกระทำการดังนี้

16.2.1 ส่งมอบด้วยตนเอง

16.2.2 ส่งโดยใช้บริการผู้รับจัดส่งพัสดุพร้อมหลักฐานการส่ง

16.2.3 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

16.2.4 ส่งทางอีเมล หรือ

16.2.5 แจ้งไว้ในแอปโบลท์หรือบัญชีผู้ขับรถโบลท์

16.3 คำบอกกล่าวใด ๆ ที่ส่งหรือจัดส่งตามความในข้อก่อน ให้ถือว่าได้รับดังนี้

16.3.1 ในกรณีส่งมอบด้วยตนเอง ให้ถือว่าได้รับในขณะส่งมอบให้คู่สัญญาฝ่ายนั้น ๆ

16.3.2 ในกรณีส่งโดยใช้บริการผู้รับจัดส่งพัสดุ ให้ถือว่าได้รับในวันที่ผู้ให้บริการรับจัดส่งพัสดุระบุว่าเป็นวันส่งมอบซองจดหมายที่บรรจุคำบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น ๆ

16.3.3 ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้รับในวันที่ 10 หลังจากมอบเอกสารให้ที่ทำการไปรษณีย์เพื่อส่งมอบให้คู่สัญญาฝ่ายนั้น ๆ

16.3.4 ให้ถือว่าได้รับหากแจ้งไว้ในแอปโบลท์หรือบัญชีผู้ขับรถโบลท์ หรือ

16.3.5 ในกรณีส่งทางอีเมล ให้ถือว่าได้รับในวันที่คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับอีเมลยืนยันว่าได้รับอีเมลฉบับที่เกี่ยวข้องแล้ว หรือในวันที่ 2 หลังจากส่งอีเมล แต่ผู้ส่งต้องไม่ได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาด (ซึ่งแจ้งว่าไม่ได้ส่งอีเมลถึงคู่สัญญาฝ่ายนั้น ๆ) และต้องส่งอีเมลให้อีกครั้งในวันปฏิทินถัดไปและไม่ได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดทำนองเดียวกัน

17. ข้อกำหนดสุดท้าย

หากข้อความใดของข้อกำหนดทั่วไปถูกวินิจฉัยว่าไม่อาจบังคับได้ ให้คู่สัญญาใช้ข้อความอันบังคับได้ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจ (economic effect) ได้ใกล้เคียงกับของข้อความที่ถูกวินิจฉัยเช่นว่านั้นแทนข้อความที่ถูกวินิจฉัยเช่นว่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 12 มิถุนายน 2566

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

ใกล้แล้ว!

สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยกล้องโทรศัพท์ของคุณเพื่อดาวน์โหลดแอป