ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้โดยสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้วางข้อกำหนดและเงื่อนไขอันบังคับใช้แก่การใช้แอปโบลท์ (Bolt App) เทคโนโลยีซึ่งเชื่อมโยงผู้โดยสารกับผู้ขับรถเพื่อช่วยให้เดินทางในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำว่า “บริษัท” หรือ “โบลท์” หมายถึง บริษัท โบลท์ ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทะเบียนเลขที่ 0105565075610 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 689 อาคารภิรัช แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 30 ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 การให้บริการในราชอาณาจักรไทยเป็นการให้บริการตาม ใบอนุญาต/เลขที่อนุมัติเลขที่ 007 ที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ออกในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 แอปโบลท์และแพลตฟอร์มโบลท์ (Bolt Platform) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ระบบอิเล็กทรอนิกส์”) ได้รับการรับรองจาก ขบ. แล้ว

เพื่อใช้งานแอปโบลท์ ท่านต้องตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปนี้

1. การใช้แอปโบลท์

1.1 โบลท์เป็นผู้ให้บริการเทคโนยีเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ (information society service) ผ่านแอปโบลท์ซึ่งเป็นตัวกลางรับส่งคำขอรับบริการขนส่งระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับรถ โดยที่โบลท์ไม่ได้ให้บริการขนส่ง ผู้ขับรถเป็นผู้ให้บริการขนส่งตามสัญญารับขนผู้โดยสาร (ที่ทำไว้กับท่าน) ผู้ขับรถให้บริการขนส่งอย่างอิสระ (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนิติบุคคล) ในฐานะผู้ให้บริการทางเศรษฐกิจและวิชาชีพ โบลท์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างผู้โดยสาร (ท่าน) กับผู้ขับรถ ข้อพิพาทอันเกิดจากสิทธิผู้บริโภค หน้าที่ทางกฎหมาย หรือจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่ง ให้ดำเนินการระงับผู้โดยสารและผู้ขับรถ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขับรถและบริการขนส่งของผู้ขับรถปรากฏอยู่ในแอปโบลท์ และใบเสร็จรับเงินค่าเดินทางจะจัดส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในข้อมูลส่วนตัว ของผู้โดยสาร (passenger profile)

1.2 ผู้โดยสาร (ท่าน) เข้าทำสัญญากับผู้ขับรถเพื่อใช้บริการขนส่งผ่านแอปโบลท์ ท่านอาจเลือกว่าจะชำระค่าบริการขนส่งให้แก่ผู้ขับรถเป็นเงินสด หรือด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปก็ได้ การชำระค่าเดินทางแบบ Bolt Business จะระบุอยู่ในสัญญาแยกต่างหากอีกฉบับหนึ่งสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ ค่าบริการยังรวมภาษีที่เกี่ยวข้องที่กฎหมายกำหนด ค่าบริการอาจรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าผ่านทาง และหรือเงินเพิ่มรวมถึงค่าสำรอง ค่าผ่านทางเทศบาล ค่าบริการสนามบิน หรือค่าประมวลผลรายการแบ่งชำระ หากท่านประสงค์ ท่านจะเลือกจ่ายค่าทิปให้แก่ผู้ขับรถโดยตรงหรือด้วยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปของโบลท์ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจจำกัดจำนวนค่าทิปสูงสุดได้ตามแต่ดุลพินิจบริษัทโดยลำพัง

1.3 ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มโบลท์ ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและสามารถทำสัญญาผูกพัน (หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย) เพื่อติดตั้งแอปโบลท์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile device) ของท่าน และลงทะเบียนและตั้งค่าบัญชีด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

1.4 ระหว่างการติดตั้งแอปโบลท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้โดยสารจะถูกเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้โบลท์ของตนและเพิ่มลงในฐานข้อมูล หากท่านไม่ใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านแล้ว ท่านต้องแจ้งให้โบลท์ทราบภายใน 7 วันเพื่อที่บริษัทจะสามารถดำเนินการล้างข้อมูลบัญชีของท่านเป็นข้อมูลนิรนาม หากท่านไม่แจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่านอาจออกหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้รายใหม่ และเมื่อผู้ใช้รายใหม่ดังกล่าวใช้แอปโบลท์ เขาอาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

2. รหัสส่งเสริมการขาย

2.1 โบลท์อาจส่งรหัสส่งเสริมการขายให้แก่ท่านตามรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ เครดิตรหัสส่งเสริมการขาย (promotional code credit) สามารถนำไปใช้ร่วมกับการชำระเงินเมื่อการโดยสารเสร็จสิ้น หรือแบบลักษณะเฉพาะ (features) หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบริการและหรือบริการของบุคคลภายนอก และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมของรหัสส่งเสริมการขายแต่ละรหัส เมื่อท่านใช้รหัสส่งเสริมการขายกับบัญชีของท่านจะมีวันหมดอายุของรหัสส่งเสริมการขายปรากฏอยู่ในแอป

2.2 หากค่าเดินทางของท่านเป็นจำนวนเกินกว่าเครดิตที่แลกได้ (redeemable credit) ซึ่งจัดสรรสำหรับการโดยสารของท่าน ยอดคงเหลือจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากวิธีชำระจากบัญชีของท่าน ในทำนองเดียวกัน เครดิตรหัสส่งเสริมการขายจะสามารถใช้ได้กับการโดยสารแต่ละครั้งเท่านั้น โดยจะไม่สามารถยกยอดไปใช้กับการโดยสาร/การเดินทางครั้งถัดไปได้ และจะถูกริบคืน รหัสส่งเสริมการขายหนึ่งรหัสสามารถใช้กับการเดินทางได้หนึ่งเที่ยวเท่านั้น

2.3 โบลท์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรหัสส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กรณีที่โบลท์เห็นว่า มีการใช้รหัสในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือทุจริต มีความผิดพลาดในการออกรหัส และรหัสที่หมดอายุแล้ว

3. วิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปโบลท์

3.1 ท่านสามารถชำระค่าบริการขนส่งด้วยวิธีชำระผ่านบัตร วิธีชำระเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ หรือวิธีชำระเงินวิธีอื่น ๆ (เช่น Bolt Business) ตามที่มีอยู่ผ่านแอปโบลท์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการชำระเงินที่สำหรับการเดินทางนั้น ในการให้บริการชำระค่าโดยสารผ่านแอปโบลท์นั้น โบลท์กระทำการในฐานะตัวแทนการค้าสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ขับรถทุกคนอนุญาตให้โบลท์ โอพีเป็นตัวแทนการค้าเพื่อการอำนวยในการเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ขับรถกับผู้โดยสาร รวมถึงมีอำนาจในการรับชำระเงินจากผู้โดยสารและนำส่งยอดชำระดังกล่าวให้แก่ผู้ขับรถต่อไป หน้าที่ชำระเงินของท่านที่มีต่อผู้ให้บริการขนส่งจะถือว่าชำระแล้วเมื่อได้มีการส่งคำสั่งชำระเงินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโบลท์ โอพี ในฐานะผู้โดยสาร ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการชำระเงินและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอสำหรับการชำระค่าโดยสาร

3.2 ท่านอาจเลือกชำระค่าทิปให้แก่ผู้ขับรถโดยใช้บริการชำระค่าโดยสารผ่านแอปโบลท์ได้ โดยสามารถชำระค่าทิปผ่านวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปซึ่งเป็นวิธีการที่โบลท์อนุญาตเพื่อการนั้น โบลท์จะไม่หักค่าบำเหน็จตอบแทน (commission) จากการเป็นตัวแทนรับค่าทิป โดยจะโอนค่าทิปให้แก่ผู้ขับรถเต็มจำนวน ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีหากมีการเรียกเก็บ โบลท์ขอสงวนสิทธิยึดหน่วงค่าทิปไว้ หากสงสัยว่าการจ่ายค่าทิปนั้นเป็นการทุจริต ผิดกฎหมาย มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อเป็นค่าตอบแทนบริการที่ให้ไป หรือใช้ในประการอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบลท์

3.3 เมื่อชำระเงินโดยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปโบลท์ โบลท์ โอพีจะได้รับยอดชำระของท่านและส่งต่อยอดเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขับรถ โบลท์อาจสอบถามท่านเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวิธีชำระเงิน

3.4 เมื่อชำระค่าบริการขนส่งโดยวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปโบลท์ โบลท์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระเงินของบุคคลภายนอกที่อาจมี (เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าธรรมเนียมธนาคาร) ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากท่านขณะประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวกับวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปโบลท์ โบลท์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใด ๆ เช่นว่านั้น และไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในเรื่องดังกล่าว วิธีชำระเงินของท่านอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดโดยผู้ให้บริการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนใช้วิธีชำระเงินของท่าน

3.5 โบลท์ โอพีจะรับผิดชอบการทำงานของวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปโบลท์ และให้บริการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปโบลท์อาจดำเนินการผ่านบริษัทได้ โปรดติดต่อ info@bolt.eu เพื่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการสนับสนุนการชำระเงิน ข้อสงสัยที่ส่งทางอีเมลหรือแอปโบลท์ จะได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งวันทำการ โบลท์จะทำการแก้ไขข้อร้องเรียนและคำขอเกี่ยวกับวิธีชำระค่าโดยสารผ่านแอปโบลท์ภายในสองวันทำการ

3.6 ในส่วนของค่าโดยสารแบบเหมา ในบางกรณี​ท่านอาจได้รับการเสนอให้ใช้ทางเลือกการโดยสารที่ท่านสามารถตกลงกำหนดค่าโดยสารเป็นจำนวนแน่นอนกับผู้ขับรถให้บริการขนส่งได้ (กล่าวคือ ให้เป็นค่าโดยสารแบบเหมา) ค่าโดยสารแบบเหมานั้น จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านแอปโบลท์ก่อนขอรับบริการ หากท่านเปลี่ยนที่หมายระหว่างโดยสาร หรือการโดยสารใช้เวลานานกว่าที่ประเมินไว้มากเนื่องจากสภาพจราจรหรือปัจจัยอื่น หรือเมื่อเกิดพฤติการณ์ที่ไม่คาดหมายอย่างอื่นซึ่งส่งผลต่อลักษณะการเดินทางอย่างมาก (เช่น ใช้เส้นทางที่ต้องเสียค่าทางพิเศษ) จะไม่มีการคิดค่าโดยสารแบบเหมา

4. การสั่งและยกเลิกบริการขนส่ง

4.1 หากท่านทำคำสั่งขอรับบริการขนส่งและผู้ขับรถได้ตกลงดำเนินงานแล้ว จะถือว่ามีการสั่งขอรับบริการขนส่ง

4.2 เมื่อผู้ขับรถยืนยันว่าจะให้บริการขนส่งแก่ท่าน ท่านจะเข้าทำสัญญาแยกต่างหากอีกฉบับหนึ่งกับผู้ขับรถสำหรับการอำนวยการเดินทางนั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านตกลงกับผู้ขับรถ โบลท์ไม่ได้เป็นให้บริการขนส่งและไม่ใช่คู่สัญญาของท่านกับผู้ขับรถนั้น ๆ

4.3 การยกเลิกการใช้บริการขนส่งที่สั่งไว้ถือเป็นกรณีที่ผู้ขับรถได้ตอบรับคำขอของท่านแล้วและในภายหลังท่านได้ปฏิเสธ ยกเลิก หรือไม่ยอมรับบริการขนส่งดังกล่าว เมื่อคำขอรับบริการขนส่งถูกยกเลิกหลังจากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมยกเลิก

4.4 หากท่านยกเลิกคำขอรับบริการขนส่งหลายครั้งติดต่อกันภายในเวลา 24 ชั่วโมง ท่านอาจถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงบัญชีของท่านชั่วคราวเพื่อเป็นการตักเตือน หากมีการแจ้งเตือนหลายครั้ง บริษัทอาจระงับบัญชีของท่านเป็นระยะเวลานานกว่านั้น (เช่น 6 เดือน) หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ท่านอาจขอเปิดใช้บัญชีของท่านอีกครั้งได้ โดยโบลท์จะผู้พิจารณาคำขอของท่านในกรณีดังกล่าว

4.5 เมื่อผู้ขับรถแจ้งผู้โดยสารว่ารถมาถึงแล้ว และผู้โดยสารหรือบุคคลที่จะรับบริการขนส่งไม่มาถึงรถภายในระยะเวลาตามที่ระบุในแอปโบลท์ จะถือว่าคำขอดังกล่าวถูกยกเลิก บางครั้งผู้ขับรถอาจตัดสินใจยกเลิกคำขอของท่าน โปรดทราบว่า โบลท์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์เช่นว่านั้น

4.6 เมื่อผู้ขับรถมาถึงและแจ้งให้ท่านทราบว่าผู้ขับรถมาถึงแล้ว แอปโบลท์จะเริ่มคิดค่าโดยสารตามระยะเวลาที่รอตามอัตราที่ระบุในแอปโบลท์

4.7 หากท่านได้ขอรับบริการขนส่งโดยใช้แอปโบลท์และสร้างความเสียหายกับรถหรืออุปกรณ์ตกแต่งรถของผู้ขับรถเสียหาย (เช่น ทำให้รถมีตำหนิหรือคราบหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์) ผู้ขับรถจะมีสิทธิเรียกให้ท่านจ่ายค่าปรับจำนวน 50 ยูโร และเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกินกว่าค่าปรับดังกล่าวได้ หากท่านไม่จ่ายค่าปรับและหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายดังกล่าว โบลท์อาจดำเนินการฟ้องร้องต่อท่านแทนผู้ให้บริการขนส่งได้

5. การอนุญาตให้ใช้แอปโบลท์

5.1 ตราบเท่าที่ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ บริษัทตกลงให้สิทธิแก่ท่านในการเข้าถึงและใช้งานแอปโบลท์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดร้านค้าบนแอป (app-store) ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการให้สิทธิที่ปลอดค่าสิทธิและเพิกถอนได้ และท่านมิใช่ผู้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ท่านไม่อาจอนุญาตช่วงหรือโอนสิทธิการใช้แอปโบลท์นี้ได้ ในกรณีที่สิทธิของท่านในการใช้แอปโบลท์ถูกยกเลิก การอนุญาตให้ท่านเป็นผู้หนึ่งที่สามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกันจะถูกยกเลิกไปด้วย

6. ความรับผิด

6.1 เนื่องจากแอปโบลท์เป็นการให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับบริการสังคมสารสนเทศ (สื่อกลางในการสื่อสาร) ระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับรถ บริษัทไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดชอบคุณภาพหรือการปราศจากความชำรุดบกพร่องในการให้บริการขนส่งได้ เนื่องจากการใช้งานแอปโบลท์เพื่อขอรับบริการขนส่งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ขับรถ โบลท์จึงไม่อาจรับประกันว่า ท่านจะได้รับการเสนอให้บริการขนส่งตลอดเวลา

6.2 แอปโบลท์ไม่ได้เสนอหรือเป็นตัวแทนให้บริการขนส่งแก่ผู้โดยสาร และไม่ได้ให้บริการตัวแทนรับขนเพื่อค้นหาผู้โดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง แอปโบลท์ใช้เป็นสื่อในการจัดการการให้บริการขนส่ง

6.3 สิทธิของผู้บริโภคในการขอเงินคืนไม่ใช้บังคับกับคำสั่งในแอปโบลท์ การขอเงินคืนจากบริการขนส่งไม่เป็นการเพิกถอนท่านจากข้อตกลงในระหว่างที่มีคำสั่งขอรับบริการขนส่ง

6.4 แอปโบลท์นั้นจัดหาให้ไว้ตามสภาพและตามที่มี โบลท์ไม่ขอรับรอง ประกัน หรือรับประกันว่าการเข้าถึงแอปโบลท์จะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ บริษัทจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่โปรดระลึกไว้ด้วยว่า การทำงานของแอปอาจมีข้อจำกัดเนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และบริษัทไม่สามารถรับประกันว่า แอปจะทำงานได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์ฉุกเฉินอาจส่งผลให้บริการหยุดชะงักได้

6.5 โบลท์ ตลอดจนผู้แทน กรรมการ และลูกจ้างของโบลท์ ไม่ขอรับผิดเพื่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดแก่ท่านจากการใช้แอปโบลท์ หรือยึดถือตามการเดินทางที่ว่าจ้างผ่านโบลท์แอป รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

6.5.1 ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการสูญเสียเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

6.5.2 การขาดกำไร

6.5.3 การสูญเสียธุรกิจ สัญญา ช่องทางติดต่อ ค่าความนิยม ชื่อเสียง และความสูญเสียใด ๆ อันอาจเกิดจากธุรกิจหยุดชะงัก

6.5.4 การสูญเสียข้อมูลหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูล และ

6.5.5 ความสูญเสียหรือเสียหายประเภทอื่นใด

6.6 ในกรณีผิดสัญญา โบลท์จะจำกัดความรับผิดที่เป็นตัวเงินไว้เพียงจำนวน 12,000 บาท ท่านจะมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเฉพาะกรณีที่โบลท์ฝ่าฝืนสัญญาโดยเจตนา โบลท์ไม่ต้องรับผิดสำหรับการกระทำหรือไม่กระทำของผู้ขับรถ และไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายอันเกิดกับผู้โดยสารโดยมีสาเหตุจากผู้ขับรถ

6.7 ท่านตกลงว่าจะชดใช้และปกป้องโบลท์ บริษัทในเครือ ผู้แทน ลูกจ้าง และกรรมการของโบลท์ให้พ้นจากการเรียกร้องหรือความสูญเสียใด ๆ (รวมถึง ความรับผิด ค่าเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ไม่ว่าลักษณะใด) ที่บุคคลดังกล่าวได้รับอันเป็นผลจากการที่ท่านใช้แอปโบลท์ (รวมถึง การเดินทางที่ท่านขอรับบริการผ่านการใช้งานแอปโบลท์ของท่าน) 6.8 โบลท์อาจยกเลิกการใช้งานแอปโบลท์ของท่านทันทีหากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ หรือบริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องปกป้องบูรณภาพ (integrity) ของโบลท์หรือความปลอดภัยของผู้ขับรถ

7. หลักปฏิบัติที่ดีในการใช้แอปโบลท์

7.1 เนื่องจากโบลท์ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหรือตัวแทนให้บริการขนส่ง ประเด็นปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องหรือคุณภาพของบริการขนส่งจะได้รับการแก้ไขตามกฎและระเบียบของผู้ให้บริการขนส่งหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

7.2 บริษัทขอให้กรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในแอปโบลท์ เพื่อให้บริษัทสามารถเสนอข้อชี้แนะทั้งหลายให้แก่ผู้ขับรถเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของผู้ขับรถต่อไป

7.3 บริษัทคาดหมายว่าท่านจะใช้แอปโบลท์ด้วยความสุจริตและให้เกียรติผู้ขับรถผู้ให้บริการผ่านแอปโบลท์ โบลท์ขอรักษาสิทธิในการปิดบัญชีของท่าน หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ หรือหากท่านกระทำการอันเป็นการสร้างความเสียหาย กล่าวคือ การปฏิเสธไม่ชำระค่าบริการขนส่ง ทุจริต ไม่ให้เกียรติผู้ขับรถ ฯลฯ ในกรณีเหล่านี้ บัญชีแอปโบลท์ของท่านอาจถูกยกเลิกโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

7.4 โบลท์จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ขับรถที่ใช้แอปโบลท์ ล้วนเป็นผู้มีบูรณภาพและเคารพในอาชีพของตนและผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่า ผู้ให้บริการขนส่งทุกรายที่ค้นหาจากแอปโบลท์ มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้นตลอดเวลา หากท่านได้รับบริการขนส่งไม่เป็นที่น่าพอใจ โปรดแจ้งบริษัทที่รับผิดชอบบริการดังกล่าว หน่วยงานกำกับดูแล หรือฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท

8. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

8.1 หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในสาระสำคัญ ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมลหรือข้อความแจ้งในแอปโบลท์ หากท่านยังคงใช้แอปโบลท์อยู่ จะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

9. ข้อกำหนดสุดท้าย

9.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ให้บังคับและตีความตามบทบัญญัติอันเป็นบทบังคับของสาธารณรัฐเอสโทเนีย ยกเว้นในกรณีที่บังคับให้นำบทบัญญัติภายใต้บังคับของราชอาณาจักรไทยมาใช้บังคับแก่ผู้โดยสารในฐานะผู้บริโภค หากมีข้อพิพาทอันเกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ไม่อาจระงับได้ด้วยการเจรจา ให้ระงับข้อพิพาทนั้นจนถึงที่สุดในศาลแขวงฮาร์จู (Harju County Court) ในกรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโทเนีย (Tallinn, Estonia) ยกเว้นในกรณีที่เนื่องด้วยตามกฎเกณฑ์อันเป็นบทบังคับที่เกี่ยวข้องแล้วต้องระงับข้อพิพาทนั้นในศาลที่มีเขตอำนาจในถิ่นภูมิลำเนาของท่าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 13 พฤษภาคม 2566

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

ใกล้แล้ว!

สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยกล้องโทรศัพท์ของคุณเพื่อดาวน์โหลดแอป