Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων Για Οδηγούς

Η Bolt Technology OÜ (Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας 12417834) έχει έδρα την Vana-Louna 39/1, Ταλίν, Εσθονία και τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων των επιβατών, παράλληλα τοποθετώντας λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (…bolt)

O όροι ‘μας’ ή ‘εμείς’ αναφέρεται στον ιδιοκτήτη της εφαρμογής Bolt, την Bolt Technology OÜ, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδρυθείσα στη Δημοκρατία της Εσθονίας.

1. Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

-Όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας -γεωγραφική θέση οδηγών και διαδρομών -πληροφορίες για τα οχήματα (περιλαμβανομένου αριθμού εγγραφής) -αποδοτικότητα οδηγού και συγκεκριμένη αξιολόγηση -άδεια οδηγού, φωτογραφία, επάγγελμα και έγγραφα ταυτοποίησης -Πληροφορίες για καταδίκες και αδικήματα. Τα οικονομικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, καθώς οι οδηγοί παρέχουν υπηρεσίες ως οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα

2. Λόγοι επεξεργασίας δεδομένων

-Συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με στόχο την ευκολότερη επικοινωνία των επιβατών με τους οδηγούς, ώστε να διακινούνται στις πόλεις πιο αποτελεσματικά. -Η γεωγραφική θέση και οι διαδρομές τυγχάνουν επεξεργασίας προς ανάλυση της περιοχής ώστε να δοθούν εισηγήσεις στους οδηγούς. Αν δεν επιθυμείτε να αποκαλύψετε τη γεωγραφική σας θέση στους επιβάτες, θα πρέπει να κλείσετε την εφαρμογή Bolt ή να ενημερώσετε την εφαρμογή ότι είστε εκτός δικτύου και δεν παρέχετε την δεδομένη ώρα υπηρεσίες μεταφοράς. -Η άδεια οδηγού, το επάγγελμα, τα έγγραφα ταυτότητας, καθώς και ποινικές καταδίκες και αδικήματα τυγχάνουν επεξεργασίας ώστε να καθοριστεί αν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις και η καταλληλότητα του οδηγού. -Η εφαρμογή Bolt παρέχει πρόσβαση στη φωτογραφία, το όνομα και τα στοιχεία οχήματος του οδηγού ώστε ο εκάστοτε επιβάτης να έχει δυνατότητα αναγνώρισης οδηγού και οχήματος -Θα λάβετε δεδομένα κατά περιληπτικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη Bolt των οδηγών, που θα περιλαμβάνει την αποδοτικότητα καθώς και την αξιολόγηση σας. Η περιληπτική αυτή πληροφόρηση καθώς και η αξιολόγηση του οδηγού είναι απαραίτητη για παροχή αξιόπιστης υπηρεσίας στον επιβάτη.

3. Νομικό υπόβαθρο

-Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας προς αξιολόγηση τήρησης του συμβολαίου που έχει συναφθεί με τον οδηγό. Η προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών Bolt είναι η επεξεργασία της ταυτότητας του οδηγού και δεδομένα γεωγραφικής θέσης. -Επιπρόσθετα, προσωπικά δεδομένα ενδεχομένως να τύχουν επεξεργασίας για έρευνα μετά από βάσιμη υποψία παράνομων πληρωμών. -Στοιχεία που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα, τυγχάνουν επεξεργασίας με στόχο τη συμμόρφωση προς τις νομικές υποχρεώσεις.

4. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

-Τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται μόνο στους επιβάτες των οποίων την παραγγελία έχετε αποδεχθεί. Οι επιβάτες θα έχουν το όνομα του οδηγού, τον αριθμό εγγραφής του οχήματος, το τηλέφωνο, φωτογραφία του οδηγού και γεωγραφική θέση. Τα προσωπικά στοιχεία του οδηγού καταγράφονται στην απόδειξη. -Με βάση τη θέση του οδηγού, τα προσωπικά του δεδομένα ενδεχομένως να δοθούν σε τοπικές θυγατρικές της Bolt Technology OÜ, αντιπροσώπους, πράκτορες κλπ.). Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διεξάγεται κάτω υπό τις ίδιες συνθήκες, όπως καθορίζονται στην παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων.

5. Ασφάλεια και πρόσβαση

-Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών, μεταφέρονται και αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της Zone Media LTD και/η της Amazon Web Services Inc., οι οποίες βρίσκονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο εγκεκριμένο προσωπικό του ομίλου εταιρειών και συνεργατών της Bolt Technology OÜ, έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και η πρόσβαση αυτή αιτιολογείται αυστηρά σε περιπτώσεις επίλυσης διαφορών που αφορούν την χρήση των υπηρεσιών (περιλαμβανομένων διαφωνιών για τις υπηρεσίες μεταφοράς). -Η ομάδα εταιρειών, θυγατρικών και συνεργαζόμενων εταίρων του ομίλου Bolt Technology OÜ δύναται να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μόνο σε αναγκαίες περιπτώσεις εξυπηρέτησης πελατών στην αντίστοιχη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://bolt.eu/cities/.

6. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιβατών

-Απαγορεύεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιβατών χωρίς έγκριση από εμάς. Απαγορεύεται επίσης να προσεγγίσετε οποιοδήποτε επιβάτη ή να συγκεντρώσετε, καταγράψετε, αποθηκεύσετε, δώσετε πρόσβαση, ή χρησιμοποιήσετε, διασταυρούμενα ή μη, προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον επιβάτη και στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Bolt. Η μόνη αιτιολογημένη χρήση είναι η ολοκλήρωση των υπηρεσιών μεταφοράς. -Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους όρους και προϋποθέσεις της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων επιβατών όπως καθορίζονται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων Επιβατών (http://www.bolt.eu/legal/ ). Σε περίπτωση παραβίασης των όρων για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιβατών, θα τερματίσουμε τις υπηρεσίες σας, αξιώνοντας και αποζημιώσεις.

7. Πρόσβαση, διόρθωση, κράτηση, διαγραφή και φορητότητα δεδομένων

-Τα προσωπικά δεδομένα είναι προσβάσιμα και μπορούν να διαφοροποιηθούν, επικαιροποιηθούν ή διορθωθούν στην διαδικτυακή πύλη οδηγών Bolt. -Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκεμένα στη βάση δεδομένων, όσο διατηρείτε ενεργό λογαριασμό οδηγού. Αν κλείσετε το λογαριασμό σας, τα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκεμένα για επιπρόσθετη περίοδο τριών χρόνων. -Αναγκαία στοιχεία για λογιστικούς σκοπούς θα αποθηκεύονται για 7 χρόνια. -Σε περίπτωση υποψίας διοικητικών ή ποινικών αδικημάτων, απάτης ή ψευδούς πληροφόρησης, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για 10 χρόνια. -Σε περίπτωση διαφορών, τα δεδομένα θα κατακρατούνται μέχρι επίλυσης της διαφωνίας ή την ημερομηνία λήξης οποιωνδήποτε διεκδικήσεων. -Ανταποκρινόμαστε εντός ενός μηνός σε αιτήματα διαγραφής και μεταφοράς προσωπικών δεδομένων τα οποία καταχωρούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσδιορίζοντας την περίοδο διαγραφής και μεταφοράς των δεδομένων.

8. Επίλυση διαφορών

-Διαφορές που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιλύονται μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών (info@bolt.eu ) ή επικοινωνία με τον λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Bolt ΟU (privacy@bolt.eu ) -Εποπτική Αρχή είναι η Επιθεωρητική Αρχή Προσωπικών Δεδομένων της Εσθονίας (www.aki.ee) με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@aki.ee .