Γενικοί Όροι Καμπάνιας: Οδηγοί

Αυτοί είναι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που αφορούν όλες τις προσφορές και καμπάνιες που διατίθενται από τη Bolt και έχουν ως απόλυτο σκοπό το όφελος των οδηγών. Παρακαλούμε όπως αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο να τους διαβάσετε μια και αφορούν θέματα σαν:

 • πώς θα πληροίτε τις προϋποθέσεις για μια καμπάνια/προσφορά·
 • *πώς η Bolt θα διαθέσει σε εσάς τυχόν σχετικά οφέλη·
 • *πώς μπορεί ο Bolt να διακόψει ή να ακυρώσει καμπάνιες/προσφορές·
 • πότε η Bolt μπορεί να αρνηθεί να κάνει διαθέσιμα σε εσάς τα προνόμια καμπάνιας/προσφοράς.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι όροι έχουν την ίδια σημασία με τους Όρους και Προϋποθέσεις του προγράμματος οδήγησης.

1. Πότε θα ισχύουν αυτοί οι Γενικοί Όροι Καμπάνιας;

 • Αυτοί οι όροι ισχύουν κάθε φορά που εγγράφεστε σε μια προσφορά ή καμπάνια που διατίθεται από τη Bolt.
 • Αυτοί οι όροι ενδέχεται να σας κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της εφαρμογής Bolt Driver ή με άλλο τρόπο που η Bolt κρίνει κατάλληλο, μαζί με οποιουσδήποτε συγκεκριμένους όρους της καμπάνιας/προσφοράς.
 • Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για μια καμπάνια/προσφορά, πρέπει να πληροίτε όλους τους ειδικούς όρους που συνδέονται με μια συγκεκριμένη καμπάνια/προσφορά και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Γενικούς Όρους καμπάνιας καθώς και με όλους τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Οδηγών.

2. Πώς μπορεί η Bolt να αναστείλει ή να διακόψει οποιαδήποτε καμπάνια/προσφορά;

 • Η Bolt μπορεί να αναστείλει οποιαδήποτε προωθητική καμπάνια/προσφορά μέχρι νεωτέρας ή να τη διακόψει ανά πάσα στιγμή, εφόσον ισχύουν τα παρακάτω::
 • Δεν έχετε ακόμη ικανοποιήσει όλες τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που συνδέονται με μια συγκεκριμένη καμπάνια/προσφοράς· και
 • Η αναστολή ή η διακοπή μιας καμπάνιας/προσφοράς σας έχει ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός της εφαρμογής του Bolt's Driver ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου που η Bolt κρίνει κατάλληλο.

3. Απάτη και άλλες παρατυπίες

 • Η Bolt μπορεί να αναστείλει τη διάθεση σε Εσάς οποιωνδήποτε ωφελημάτων που σχετίζονται με καμπάνια/προσφορά, εν αναμονή της έρευνας για πιθανή δόλια δραστηριότητα ή παρατυπίες.
 • Η Bolt μπορεί αμέσως και χωρίς προειδοποίηση να αναστείλει ολόκληρη την καμπάνια/προσφορά ή να σας αποκλείσει από αυτήν, εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε δυνητικά δόλια δραστηριότητα ή άλλες παρατυπίες.
 • Δόλια δραστηριότητα: οποιεσδήποτε απόπειρες εξαπάτησης της πλατφόρμας Bolt, άλλων χρηστών της πλατφόρμας Bolt ή τρίτων (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, εκδότης καρτών πληρωμής κ.λπ.). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ψεύτικων δρομολογιών, μη εξουσιοδοτημένη χρήση μέσου πληρωμής· προκαθορισμένα ταξίδια, χειραγώγηση τιμών κ.λπ.
 • Παρατυπίες: τυχόν μη φυσιολογικές αλληλεπιδράσεις με την πλατφόρμα Bolt. Μεταξύ άλλων, αυτό περιλαμβάνει αυτοπαραγγελίες, πολλαπλά διαδοχικά δρομολόγια με τον ίδιο επιβάτη (συσκευή ή μέσα πληρωμής), υπερβολική χρήση κωδικών προσφοράς, ασυνήθιστα δρομολόγια (π.χ. υπερβολικά δρομολόγια που ξεκινούν από την ίδια τοποθεσία ή υπερβολικά δρομολόγια που είναι ασυνήθιστα μεγάλα ή μικρή σε απόσταση ή χρόνο). μη φυσιολογικά επίπεδα δρομολογίων με ζητήματα πληρωμών (αντιστροφές χρεώσεων, αποτυχημένες πληρωμές, κ.λπ.).

4. Οφέλη καμπάνιας/προσφοράς

 • Η Bolt κανονικά θα κάνει διαθέσιμα σε εσάς οφέλη καμπάνιας/προσφοράς με τη μορφή εκπτώσεων Bolt Fee, εκτός εάν οι συγκεκριμένοι όροι της καμπάνιας/προσφοράς ορίζουν διαφορετικά.
 • Σε περίπτωση έκπτωσης Bolt Fee - θα εφαρμοστεί για την επόμενη πληρωμή Bolt Fee για την ισχύουσα περίοδο αναφοράς αμέσως μετά το τέλος της καμπάνιας/προσφοράς ή την ικανοποίησή σας από την καμπάνια/προσφοράς ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο αναφοράς που προσδιορίζεται στην καμπάνια/προσφορά συγκεκριμένων όρων.
 • Πρέπει να διαθέτετε ενεργό λογαριασμό Bolt Driver με έγκυρα στοιχεία πληρωμής για να λαμβάνετε τυχόν οφέλη καμπάνιας/προσφοράς Bolt.
 • Όλα τα οφέλη καμπάνιας/προσφοράς είναι διαθέσιμα μόνο μία φορά ανά οδηγό, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά.

5. Αλλαγές σε αυτούς τους Γενικούς Όρους καμπάνιας

 • Ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, η Bolt μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους Καμπάνιας.
 • Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Γενικούς Όρους Καμπάνιας θα ισχύουν άμεσα σε καμπάνιες/προσφορές στις οποίες εγγραφείτε.
 • Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές στον Γενικό Όρο Καμπάνιας δεν θα ισχύουν για τυχόν τρέχουσες καμπάνιες/προσφορές στις οποίες έχετε ήδη εγγραφεί τη στιγμή της αλλαγής αυτής.

6. Άλλοι σημαντικοί όροι και προϋποθέσεις

 • Όλες οι άλλες πτυχές της συνεργασίας μας που απορρέουν από τις καμπάνιες/προσφορά του Bolt θα διέπονται από τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Οδηγών.
 • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των Όρων και Προϋποθέσεων Οδηγών και αυτών των Γενικών Όρων καμπάνιας - αυτοί οι όροι υπερισχύουν.
 • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των παρόντων Γενικών Όρων Καμπάνιας και των συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων καμπάνιας/προσφοράς, υπερισχύουν οι τελευταίοι.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.