Kasutustingimused - Beetaversioon

  1. Käesolevad tingimused (edaspidi „beetaversiooni tingimused“) sätestavad Bolti ning beetaversiooni kasutaja (edaspidi „Teie“) vahelise õigusraamistiku.

  2. Beetaversiooni tingimustes kasutatakse alljärgnevaid mõisteid:

Beetaversioonis tooted: Bolti tooted ja/või teenused, mida parasjagu testitakse, katsetatakse, millele on tagatud varajane ligipääs, eelvaade, või mis onarendusfaasis (edaspidi „beetaversioonis tooted“);

Bolt: Bolt Technologies OÜ, Eestis kohaldatava seadusandluse alusel asutatud ja registreeritud osaühing registrikoodiga 14532901, registrijärgne asukoht Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135, Eesti Vabariik, koos Bolti kontserni ettevõtete ning partneritega. Bolti kontserni ettevõtted on ettevõtted, mille üle omab kontrolli Bolt Technologies OÜ (kaasa arvatud Bolt Operations OÜ, Eestis kohaldatava seadusandluse alusel asutatud ja registreeritud osaühing registrikoodiga 14532901, registrijärgne asukoht Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135, Eesti Vabariik, ning muud Bolt Technologies OÜ tütarettevõtted). Bolti partnerid on Bolti kohalikud esindajad, sidusettevõtjad, Bolti määratud agendid jne.;

Bolti rakendus: Bolti poolt pakutav nutirakendus, mis on seotud mis tahes Bolti toote ja/või teenuse osutamisega;

Bolti teenused: mis tahes Bolti poolt aeg-ajalt (nii Bolti rakenduse kaudu või muul moel) pakutavad omadused, tehnoloogiad, teenused ja/või tooted (mida pakutakse kas kohalikul, regionaalsel või ülemaailmsel tasandil); ning

Üldtingimused: kõik Bolti poolt sätestatud üldtingimused, tegevuspõhimõtted ning juhtnöörid, mida Bolt aeg-ajalt väljastab seoses Bolti toodete ja/või teenuste kasutamisega õigusraamistikus, milles Teie beetaversioonis teenuseid kasutate (vastavad koopiad on kättesaadaval siin).

  1. Bolt võib kasutamisele anda beetaversioonis tooteid seoses mis tahes olemasolevate või uute Bolti teenuste parendamise, arendamise ning muutmisega.

  2. Beetaversioonis tooteid kasutatakse kooskõlas käesolevate beetaversioonitingimustega ning kohaldatavate üldtingimustega. Juhul, kui beetaversioonitingimuste ning mis tahes üldtingimuste vahel esineb vastuolusid, loetakse õiguslikult ülimuslikuks käesolevaid beetaversioonitingimusi.

  3. Bolt ei anna beetaversioonis toote osas mitte mingit garantiid ega kanna vastutust seoses selle töökindluse või ootuspärase toimimisega. Kasutades beetaversioonis tooteid mõistate, et võite kogeda tehnilisi probleeme, häireid või vigu teenuses või probleeme funktsionaalsusega, ning kasutate toodet omal riisikol.

  4. Bolt ei vastuta mis tahes beetaversioonis toote kasutamisest tuleneva (Bolti teenusega seotud või muul moel tuleneva) kahju, kahjunõuete, kulude või vastutuse eest, mis tuleneb beetaversiooni toodete häirest, ebamugavustest või kahjulikest mõjudest.

  5. Käesolevaga nõustute, et Bolt võib koguda beetaversioonis toodetega seoses andmeid ligipääsu, kasutamise, testimise, töökindluse ning funktsionaalsuse osas, mida töödeldakse kooskõlas asjaomases õigusruumis kehtivate privaatsuspõhimõtetega (vastavad koopiad on kättesaadaval siin).

  6. Bolt võib peatada või lõpetada beetaversioonis toodete kättesaadavaks tegemise igal ajal ilma etteteatamata ja mis tahes põhjusel.

  7. ​Kõik beetaversioonis toodete intellektuaalomandi õigused ning nende kasutamisest tekkivad andmed kuuluvad üksnes Boltile või tema litsentsiandjatele ning neid ei tohi mis tahes moel ilma Bolti eelneva loata kopeerida, levitada, üles laadida, taasavaldada, dekompileerida, osadeks jaotada või edastada.

  8. Juhul, kui mis tahes käesolevate beetaversioonitingimus on asjaomases õigusruumis ebaseaduslik, tõlgendatakse vastavat tingimust võimaluste piires selliselt, et see jääks kehtivaks(ilma, et see muudaks sätte tõlgendust teistes õigusruumides). Kui eelmainitud tõlgendamine osutub võimatuks, kohaldatakse vastavalt asjaomaseid üldtingimusi.

Allalaadimiseks skanni

Ainult üks samm veel

Rakenduse allalaadimiseks skanni seda QR-koodi oma telefoni kaameraga.