Bolti elektriliste sõidukite kasutamise üldtingimused

Kehtivad alates 22.03.2023

1. Üldsätted

1.1 Need üldtingimused moodustavad lepingu (edaspidi leping), mille lepingupoolteks olete teie (edaspidi teie, kasutaja või sõitja) ja Bolt Operations OÜ, registrikood 14532901, või meie sidusettevõtjad (edaspidi Bolt või meie erinevates käänetes) ning millega sätestatakse i) rakenduses kättesaadavaks tehtud inimjõul töötavate ja elektrilise abimootoriga sõidukite, nagu elektriliste tõukerataste ja elektriliste jalgrataste (edaspidi elektriline sõiduk), ii) elektrilisele sõidukile juurdepääsu saamiseks ja selle kasutamiseks vajaliku mobiilirakenduse (edaspidi rakendus) ning iii) muude meie osutatavate laadimise, hooldamise, pealevõtmise ja teiste sarnaste teenuste (edaspidi seotud teenused) (elektrilised sõidukid, rakendus ja seotud teenused edaspidi koos kui teenused) kasutamise tingimused.

1.2 Kui teil on vaja meiega ühendust võtta, kasutage järgmisi kontaktandmeid:

1.2.1 meie aadress: Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Eesti Vabariik;

1.2.2 internetis: meie klienditoe meeskonnaga on võimalik ühendust võtta rakenduses oleva vestlusfunktsiooni kaudu.

1.3 Lepingul on alljärgnevad siduvad ja lahutamatud osad:

1.3.1 elektriliste sõidukite kasutamise eeskirjad, mis on sätestatud lepingu lisas A (edaspidi: sõitmise eeskirjad);

1.3.2 rakenduses kuvatavad elektriliste sõidukite kasutamisega seotud ohutusjuhised ja olenevalt asjaoludest rakenduse ohutusjuhend (edaspidi: ohutusjuhend);

1.3.3 rakenduses kuvatav kehtiv hinnakiri (edaspidi: hinnakiri), muu hinnateave, rakenduses kuvatavad ning tavapileti ja ettemakstud piletiga seotud eeskirjad (määratletud punktis 4.1), mis tahes sooduspakkumiste tingimused ning juhised, abimaterjalid (sealhulgas vajaduse korral elektrilise sõiduki käsiraamat) ja muud rakenduses kuvatavad juhendid ning

1.3.4 muud äri- ja toodete tingimused, millele lepingus viidatakse, sealhulgas teenuste kirjeldused, eeskirjad ja teatised, sealhulgas meie reisijatele mõeldud privaatsuspõhimõtted (edaspidi: privaatsuspõhimõtted), mis on kättesaadavad rakenduses või veebiaadressil https://bolt.eu/legal/ ning mida kohaldatakse vastavalt (mutatis mutandis) teie isikuandmete töötlemise suhtes seoses teenuste kasutamisega;

1.3.5 riigi või linna (edaspidi: teenusepiirkond) kohta käivad lisatingimused, mis kehtivad piirkonnas, kus sõitmine toimub.

1.4 Kuna meie teenused arenevad pidevalt, jätame endale õiguse lepingut igal ajal muuta, tehes muudetud lepingu või selle lisatingimused kättesaadavaks meie veebilehel või rakenduses ning teavitades teid sellest e-posti aadressi kaudu, mille olete esitanud registreerumise käigus. Kui jätkate teenuste kasutamist pärast muudetud lepingu kättesaadavaks tegemist, peetakse seda muudatustega nõustumiseks.

2. Rakenduse kasutamine

2.1 Teenuseid kasutatakse rakenduse kaudu. Rakendus on saadaval mitmes keeles ja keelt on võimalik muuta oma profiilis. Rakendus võimaldab transpordivahendit soovival isikul teada saada elektrilise sõiduki asukoha, jagades oma geograafilise asukoha andmeid. Et teile teenuseid osutada, võime rakenduse kaudu jälgida teie seadme asukohta. Teenuste osutamisele võivad olenevalt teie seadme asukohast kehtida piirangud. Piirangud on nähtavad rakenduse liidese kaudu. Me ei osuta teenuseid kõikides jurisdiktsioonides. Kuna meie teenuste kättesaadavus võib aeg-ajalt muutuda, ei ole me koostanud jurisdiktsioonide lõplikku nimekirja.

2.2 Teenuste kasutamiseks on vaja installida rakendus ja luua kasutajakonto (edaspidi: konto). Rakenduse paigaldamisel seostatakse teie mobiiltelefoni number kontoga ja lisatakse meie andmebaasi.

2.3 Võime rakendust aeg-ajalt uuendada, et pakkuda teile parimat võimalikku teenust. Rakenduse kaudu kättesaadavatele teenustele on võimalik juurde pääseda üksnes internetiühenduse abil. Internetiühenduse suhtes ei ole kehtestatud konkreetseid tehnilisi nõudeid, kuid teenuse kvaliteeti võib mõjutada internetiühenduse kiirus. Rakendust saab kasutada Androidi ja Apple'i seadmetes, kuhu on paigaldatud uusimad tarkvaravärskendused.

2.4 Rakenduses esinevate vigade korral teeme kõik selleks, et need võimalikult kiiresti kõrvaldada, kuid te mõistate ja kinnitate, et rakenduse kasutamine võib tehniliste vigade tõttu aeg-ajalt piiratud olla ja meil ei ole võimalik rakenduse vigadeta toimimist igal ajal tagada. Me ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud sellest, et rakendus ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.

2.5 Kui te nõustute lepingutingimustega, anname teile piiratud, tühistatava, all-litsentsimise ja üleandmise õiguseta lihtlitsentsi, mis tagab juurdepääsu rakendusele ja annab teile õiguse seda kasutada oma isiklikus seadmes teenuste tarbimiseks.

2.6 Osutame teenuseid, mis on välja töötatud ja mida pakutakse kooskõlas valdkonna standarditega ja heade tavadega, näiteks standarditega ISO 27001/27002, kui see on võimalik ja ei ole vastuolus muude kokkulepitud nõuetega, ning mis toetavad vastavust nimetatud standarditele ja tavadele. Krediitkaardi andmete töötlemisel järgitakse ka maksekaardi andmeturbestandardit.

3. Nõudmised kasutajale ja kontod

3.1 Teil on lubatud teenuseid kasutada, kui:

3.1.1 teil on konto;

3.1.2 teie konto on seotud kehtiva krediit- või deebetkaardiga või muu makseviisiga, mida rakendus toetab (edaspidi valitud makseviis);

3.1.3 te olete vähemalt 18aastane ja teil on seaduse järgi lubatud sõita elektriliste sõidukitega kohalike õigusaktide alusel, mis käsitlevad olemasolevate elektriliste sõidukite kasutamise vanuse alampiiri teie teenusepiirkonnas;

3.1.4 teil on teenusepiirkonnas, kus teenuseid kasutate, kehtiv juhiluba, kui selline luba on elektrilise sõiduki kasutamiseks kohustuslik;

3.1.5 olete füüsiliselt terve ning teil on vajalikud oskused ja asjatundlikkus, et elektrilisi sõidukeid ohutul ja pädeval viisil kasutada, juhtida ning käsitseda.

3.2 Kontot luues ja kasutades te:

3.2.1 nõustute konto loomisel kasutama ainult oma pärisnime, täpseid isiku- ja pangakaardi andmeid ning hoidma selle teabe alati ajakohasena;

3.2.2 nõustute, et teenustele juurdepääsu saamiseks või säilitamiseks võidakse teilt nõuda oma isiku tuvastamist juhiloa pildi või riigiasutuse väljaantud isikut tõendava dokumendi abil;

3.2.3 vastutate konto juurdepääsu, kasutamise kontrollimise ja turvalisuse eest ning i) konto kasutajanime ja salasõna ning ii) kogu kontoga seoses toimuva tegevuse, sealhulgas elektrilise sõiduki aktiveerimise (lukust avamise), kasutamise, inaktiveerimise (sõidu lõpetamise) ja nõuetekohase parkimise eest kooskõlas lepingus sätestatuga ning olenevalt asjaoludest lubatud parkimisalal, või eeltoodu tegemata jätmise eest, välja arvatud juhul, kui te olete teavitanud oma konto loata kasutamisest punktis 3.2.4 sätestatu kohaselt. Me eeldame, et isik, kes kasutab teie kasutajanime ja salasõna, teeb seda teie eelneval loal;

3.2.4 nõustute meid viivitamata teavitama sellest, kui teie kontole on saadud juurdepääs või seda on kasutatud asjakohase loata või te olete muul põhjusel kaotanud võimaluse oma konto kasutamist kontrollida;

3.2.5 nõustute meie õigusega konto kasutamine ajutiselt peatada või blokeerida määral, milles see on vajalik i) rakenduse turvalise ja õiguspärase kasutamise tagamiseks, sealhulgas kelmuste ennetamiseks, riskide analüüsimiseks, uurimiseks ja klienditoe eesmärkide saavutamiseks; ii) tagamaks, et te järgite lepingus sätestatut; iii) õigusaktist tulenevate nõuete või kohtulahendi või õiguskaitseorgani või muu järelevalve- või riigiasutuse määruse täitmiseks või v) muu lepingutingimuse täitmiseks;

3.2.6 nõustute, et võime teile teenustega seoses edastada lühisõnumeid (SMSe), mobiiliteavitusi ja e-kirju.

4. Elektriliste sõidukite kasutamine

4.1 Rakenduse abil elektrilise sõiduki lukust avamisega nõustute elektrilise sõiduki kasutamisega läbisõidu põhjal (edaspidi tavapilet) või ettemakstud paketi kaudu (edaspidi ettemakstud pilet) lepingu tingimuste kohaselt ja kasutamise ajal kehtiva hinnakirja alusel.

4.2 Te kinnitate iga kord, kui elektrilise sõiduki lahti lukustate ja sõitu alustate, et olete tutvunud:

4.2.1 kõigi kohalduvate liiklusseaduste ja -eeskirjadega;

4.2.2 lepingu lisas A toodud sõidueeskirjadega;

4.2.3 ohutusjuhendiga;

4.2.4 teie teenusepiirkonnas kehtivate tingimustega;

4.2.5 punktis 3.1 sätestatud kasutajale esitatavate nõuetega, ja kinnitate, et need on täidetud.

4.3 Elektrilise sõiduki lukust avamisega nõustute järgmisega ja kohustute tagama järgmist:

4.3.1 elektriline sõiduk ja selle juurde kuuluv varustus jääb meie omandisse ning teil puudub õigus elektrilist sõidukit või selle juurde kuuluvat varustust mis tahes viisil osadeks lahti võtta, muuta, parandada, lõhkuda või rikkuda;

4.3.2 kasutate elektrilist sõidukit lepingus kehtestatud tingimuste kohaselt, sealhulgas sõidueeskirjade, ohutusjuhendi, rakenduses kuvatud juhiste, abimaterjali ja juhendite ning teie teenusepiirkonnas kehtivate tingimuste kohaselt;

4.3.3 te ei luba teistel isikutel kasutada elektrilist sõidukit, mille te lukust avasite;

4.3.4 vastutate täielikult elektrilise sõiduki seisundi säilimise eest kasutusperioodil ja tagastate elektrilise sõiduki seisundis, milles see oli kasutamise alustamisel, selleks rakenduses ettenähtud parkimisalale, kohalikest õigusaktidest, elektrilise sõiduki liigist ja parkimisjuhistest lähtudes (edaspidi lubatud parkimisala). Kui tagastatud elektriline sõiduk on kahjustatud või vajab parandamist, nõutakse teilt elektrilise sõiduki parandamise kulude hüvitamist kooskõlas punktis 5.6.2 sätestatuga.

4.4 Kui elektrilise sõiduki aku saab kasutusperioodil tühjaks, peate sõidu lõpetama rakenduses kuvatud juhiste ja lepingus kehtestatud tingimuste kohaselt ning parkima elektrilise sõiduki lubatud parkimisalale.

4.5 Peate meid kooskõlas punktis 10.1 sätestatuga õnnetusest, avariist, kahju tekkimisest, tervisekahjustuse tekkimisest, varastatud või kaotatud elektrilisest sõidukist esimesel võimalusel teavitama. Kui sündmuse tagajärjel tekkis tervisekahjustus, varaline kahju või elektriline sõiduk varastati, peate 24 tunni jooksul kohalikule politseile sündmuse toimumisest teatama.

4.6 Valitud teeninduspiirkondades võime lubada teil (edaspidi: võõrustaja) avada oma kontoga korraga mitu elektrilist sõidukit, et külalissõitjad (edaspidi: külalised) saaksid osaleda rühmasõidul (edaspidi: rühmasõit). Rühmasõidu funktsioon kuvatakse rakenduses olenevalt kättesaadavusest. Võõrustaja võtab teadmiseks, et soodustused, kampaaniad ja muud hinnaalandused või stiimulid ei pruugi olla kohaldatavad. Rühmasõidu funktsiooni kasutamisega nõustub võõrustaja järgmisega ja kohustub:

4.6.1 tegema võõrustaja mobiilseadme kättesaadavaks igale külalisele, et nad saaksid isiklikult lugeda ja järgida kõiki siinse lepingu, meie privaatsuspõhimõtete, sõidueeskirjade ja ohutusjuhendi kohaldatavaid sätteid;

4.6.2 tagama, et kõik külalised on vähemalt 18-aastased ja vastavad eespool punktides 3.1.4 ja 3.1.5 loetletud tingimustele;

4.6.3 andma meile loa kasutada kõikide rühmasõidu ajal osutatud teenustega seotud tasude ja muude summade debiteerimiseks valitud makseviisi, mis on võõrustaja kontoga seotud;

4.6.4 võtma täieliku vastutuse mis tahes kahju, kadude ja vigastuste eest, mis on põhjustatud külaliste süülisest käitumisest teenuste kasutamise ajal;

4.6.5 võtma täieliku vastutuse kõikide trahvide, tasude, karistusmaksete ja/või muude tasude eest, mis tekivad rühmasõiduks lukust lahti tehtud elektriliste sõidukite kasutamisest või sellest, kui külaline on elektrilise sõiduki valesti parkinud (nt väljaspool lubatud parkimisala) või rikkunud teenust kasutades seadust, reeglit, määrust või korraldust, ja need tasuma.

5. Maksetingimused ja tasud

5.1 Võite kasutada meie teenuseid tavapileti või ettemakstud pileti kaudu, kui seda pakutakse. Peate elektrilise sõiduki ja teenuste kasutamise eest maksma tasu meie hinnakirja ja elektrilise sõiduki liigi alusel. Iga elektrilise sõiduki kasutus algab, kui klõpsate valikul „Ava lukust“, ja lõppeb, kui klõpsate valikul „Lõpeta sõit“ (või sarnasel rakenduses kuvatud valikul). Meie kehtestatud tasudele võivad kohalduda maksud, sealhulgas kohalikud maksud, mille arvestame ja kogume meie.

5.2 Mõnes teenusepiirkonnas võib teil olla võimalus osta teenuseid ettemakstud pileti kaudu. Ettemakstud pileti tingimused ja hinnad kuvatakse rakenduses, te peate neid enne ostu lugema ja aktsepteerima ning need sisaldavad ettemakstud pileti piirangute kirjeldust. Piirangud võivad hõlmata päevast ajalimiiti, lukust avamiste arvu või päevast sõidulimiiti. Ettemakstud pileteid ei või kasutada koos ühegi teise soodustuse, pakkumise või muu allahindlusega. Ettemakstud pileti ostmine ei taga teenuste kättesaadavust. Ettemakstud pileti kehtivusaeg lõpeb ostu ajal kehtivates tingimustes ja hinnakirjas märgitud aegumiskuupäeval.

5.3 Teil on seadusest tulenev õigus taganeda ettemakstud piletist 14 päeva jooksul alates ostu kuupäevast põhjendusi esitamata. Kui soovite taganeda ettemakstud piletist, võite kas i) kasutada lisas B esitatud taganemisvormi või ii) esitada muu üheselt mõistetava teate, milles märgitakse teie otsus ettemakstud piletist taganeda, võttes meiega ühendust kooskõlas punktiga 10.1.

5.4 Kui aktiveerite ettemakstud pileti 14päevase taganemisperioodi jooksul pärast ettemakstud pileti ostmist (mis tähendab, et te taotlete sõnaselgelt teenuse osutamise alustamist alates sellest kuupäevast ja enne taganemisperioodi lõppu), siis loobute sõnaselgelt oma taganemisõigusest. Kui kasutate oma taganemisõigust 14päevase perioodi jooksul kooskõlas ülalnimetatud tingimustega, võib teil olla õigus saada proportsionaalne tagasimakse olenevalt selle ettemakstud pileti piirangutest, mille olete ostnud ja mida olete kuni lõpetamiseni kasutanud.

5.5 Võime väljastada sooduskuponge või -koode (edaspidi sooduspakkumised), mille puhul kehtivad konkreetse sooduspakkumise eritingimused. Jätame endale õiguse sooduspakkumisi igal ajal oma äranägemisel muuta või tühistada. Võime igal ajal sooduspakkumise(d) ja teie rakenduse kasutamise peatada või tühistada, kui meil on alust arvata, et sooduspakkumis(t)e kasutamine või lunastamine toimus vääralt, pettusega, õigusvastaselt või sooduspakkumise tingimusi või seda lepingut rikkudes.

5.6 Kui elektriline sõiduk, mille oma konto abil lahti lukustasite:

5.6.1 on pargitud väljaspool lubatud parkimisala, võime oma äranägemisel nõuda teilt elektrilise sõiduki õigesse kohta toimetamise tasu kuni 100 eurot. See summa põhineb meie kuludel, mis on seotud sõiduki õigesse kohta toimetamisega ja sellega seotud kahjudega;

5.6.2 on seisundis, mis ei vasta tavapärasest kasutamisest tekkivale kulumisele, vajab parandamist või seda on sihilikult kahjustatud, siis võime oma äranägemisel nõuda teilt tasu, mille suurus vastab elektrilise sõiduki või selle varustuse parandamiseks või asendamiseks tehtud kulutustele;

5.6.3 on teavitamata maha jäetud, siis vastutate kõigi tasude eest seni, kuni elektriline sõiduk on üles leitud, ning nendele tasudele lisandub kuni 120 euro suurune sõidutasu, mille täpne summa kuvatakse rakenduses ja mis oleneb elektrilise sõiduki leidmiseks kulunud ajast. See summa põhineb meie kuludel ja seotud kahjudel;

5.6.4 ei ole leitud või tagastatud (st sõit on lõpetatud ja elektriline sõiduk korrektselt pargitud) 48 tunni jooksul, siis võime oma äranägemisel kõnealust elektrilist sõidukit kadunuks või varastatuks pidada ning nõuda teilt elektrilise sõiduki väärtuse hüvitamist summas kuni 500 eurot ühe elektrilise sõiduki kohta ja esitada teie kohta politseile avalduse.

Kui kasutate meie teenuseid, peate järgima kõiki kohalikke seadusi ning liiklus- ja parkimiseeskirju. Te kohustute hüvitama kõik trahvid, arestimistasud, karistusmaksed ja/või muud kulud, mis meil tekivad teie elektrilise sõiduki kasutamise või ebakorrektse parkimise (nt väljaspool lubatud parkimisala) tagajärjel või seetõttu, et rikkusite teenust kasutades mis tahes seadust, reeglit, eeskirja või muud korraldust. Te nõustute, et me võime maksta kõik trahvid, arestimistasud ja karistusmaksed, mis on esitatud meile otse või meile teie nimel, ning et meil on õigus nõuda nende summade ja mõistliku haldustasu (maksimaalselt 30 eurot) hüvitamist. Siinsete tingimustega nõustumise korral kinnitate, et me võime debiteerida neid summasid teie valitud makseviisi abil.

Kõik tasutavad summad debiteeritakse teie valitud makseviisi abil. Kui valitud makseviisi ei õnnestu kasutada, võime rakendada muid sissenõudmise viise. Te nõustute hüvitama kõik meile võlgade sissenõudmisega tekkinud kulud, sealhulgas mõistlikud õigusabikulud, kui te ei tasu meile võlgnetavaid summasid õigeks ajaks. Meil on õigus teie konto peatada või sulgeda, kui te ei tasu meile võlgnetavat summat õigeks ajaks. Kui teil tekib seoses peatamisega küsimusi, võtke ühendust meie toega. Teie konto avatakse uuesti, kui võlg on tasutud.

5.7 Te kohustute hüvitama kõik trahvid, tasud ja/või muud kulud, mis meil tekivad elektrilise sõiduki teiepoolse kasutamise või ebakorrektse parkimise (nt väljaspool lubatud parkimisala) tagajärjel või seetõttu, et rikkusite teenust kasutades mis tahes seadust, reeglit, eeskirja või muud korraldust.

5.8 Kõik tasutavad summad debiteeritakse teie valitud makseviisi abil. Kui valitud makseviisi ei õnnestu kasutada, võime rakendada muid sissenõudmise viise. Te nõustute hüvitama kõik meile võlgade sissenõudmisega tekkinud kulud, sealhulgas mõistlikud õigusabikulud, kui te ei tasu meile võlgnetavaid summasid õigeks ajaks.

5.9 Teil on võimalik teenuste eest tasuda, kasutades valitud makseviisi, mis tuleb rakenduses enne aktiveerida. Annate meile loa kasutada kõikide lepingu alusel makstavate tasude ja muude summade debiteerimiseks teie valitud makseviisi, mis on teie kontoga seotud. Kõnealustele tasudele võivad kohalduda maksud, mille arvestame ja kogume meie.

5.10 Meie ja meie töövõtjad toetavad rakendusesisest maksmist, osutavad vajaduse korral abi ja lahendavad rakendusesisese maksmisega seotud vaidlusi. Selleks et vaidlustada valitud makseviisi abil debiteeritud tasu, peate punktis 10.1 sätestatu kohaselt meiega kümne tööpäeva jooksul ühendust võtma.

5.11 Krediit- või deebetkaardiga tasumisel võime iga tehtud makse eest nõuda teenustasu, mis lisatakse igale teenuse tellimusele. Teenustasu on Visa/Mastercardi teenustasude maksmiseks. Teenustasu summa kuvatakse rakenduses. Teie pank võib krediit- või deebetkaardi kasutamise eest nõuda lisatasusid, mida rakenduses ei kuvata. Juhime tähelepanu sellele, et pärast elektrilise sõiduki broneerimist debiteerime teie krediitkaardilt automaatselt teatud summa, et kinnitada piisava raha olemasolu.

5.12 Kohustute meid viivitamata teavitama, kui teie kontoga seotud valitud makseviisis on toimunud muudatusi, mis võivad takistada meil lepingujärgsete tasude debiteerimist.

6. Vastutus

6.1 Te kinnitate ja nõustute, et teenuseid, elektrilisi sõidukeid ja nende juurde kuuluvat varustust kasutatakse teie isiklikul vastutusel ning meie ei vastuta teenuste kasutamisega seoses teie või kolmandate isikute suhtes esinevate või tekkivate tagajärgede, nõuete, hagide, kahjude, vigastuste, tasude, kulude, trahvide, õigusabikulude või muude kulutuste eest, olenemata sellest, kas neid oli võimalik ette näha või mitte. Te olete kõnealustest riskidest täielikult teadlik ja kinnitate, et:

6.1.1 elektrilise sõidukiga sõitmisega kaasnevad paljud teadaolevad ja ootamatud riskid ning ohud, mille tagajärjel võite teie või teised inimesed saada tervisekahjustusi või kaotada elu ning võib tekkida varaline kahju, arvestades, et kõnealuste riskide ja ohtude realiseerumist ei ole alati võimalik ette näha ega vältida;

6.1.2 elektriline sõiduk on seade, millel võivad esineda tehnilised rikked isegi selle nõuetekohase hooldamise korral, ja nende rikete tagajärjel võivad tekkida vigastused;

6.1.3 kiivri ja muu kaitsevarustuse kandmine ning hoolikas sõidueeskirjade ja lepingutingimuste järgimine on väga olulised, et vähendada vigastuste tekkimise ja teistele isikutele vigastuste või kahju tekitamise riske.

6.2 Kui teiepoolne teenuste kasutamine põhjustab teisele isikule tervisekahjustuse või muu kahju või kahjustab vara, vastutate teie mis tahes tagajärgede, nõuete, hagide, kahjude, vigastuste, kulude, trahvide, õigusabikulude, kohtulahendi alusel väljamõistetud hüvitiste või muude kulude eest, olenemata sellest, kas nende tekkimist oli võimalik ette näha või mitte. Kui oleme teie tegevuse tõttu kohustatud tasuma kolmandate isikute esitatud nõudeid, vastutate meie ees ainuisikuliselt ja nõustute meile hüvitama kõik tekkinud kulud.

6.3 Jätame endale õiguse pakkuda teile vastutuskindlustuse (edaspidi kindlustus) soetamise võimalust, et te oleksite elektrilise sõiduki kasutamise ajal kindlustatud, arvestades piiranguid ja erandeid, kolmandatele isikutele juhuslikult põhjustatud vigastuste või kolmandate isikute varale tahtmatult tekitatud kahju puhul. Kui te ei saa kindlustust mis tahes põhjusel kasutada, mõistate ja kinnitate, et vastutate kolmandatele isikutele tekitatud mis tahes kahju või tekkinud kulude eest, sealhulgas kiirabi, haiglaravi või raviprotseduuridega seoses tekkinud kulude eest.

6.4 Kõiki teenuseid osutatakse ning eelkõige elektrilisi sõidukeid ja nende juurde kuuluvat varustust pakutakse olemasoleval kujul ja võimaluste kohaselt. Õigusaktidega lubatud ulatuses välistame otseste, kaudsete või õigusaktidega kehtestatud tagatiste andmise või konkreetsete tingimuste tagamise. Me ei kinnita ega taga seda, et teenused, elektrilised sõidukid või nende juurde kuuluv varustus on heas seisukorras või veatus seisundis, ega seda, et teenuste, elektriliste sõidukite või nende juurde kuuluva varustusega seoses ei esine viivitusi, puudujääke, tõrkeid või ebatäpsusi. Eelkõige välistame mis tahes otsesed või kaudsed väited, tagatised, kinnitused ja lubadused, mis puudutavad seda, kas:

6.4.1 teenuste kohta käiv teave, sealhulgas rakenduses kuvatud juhised, on täpne, täielik, õige, piisav, kasulik, õigeaegne või usaldusväärne;

6.4.2 teenustes esinevad tõrked või vead parandatakse;

6.4.3 teenused on kättesaadavad kindlal ajal või teatud teenusepiirkonnas;

6.4.4 teiepoolne teenuste kasutamine on asjaomases teenusepiirkonnas õiguspärane.

6.5 Kõik teenustega seotud mis tahes liiki kaudsed tingimused ja tagatised välistatakse õigusaktidega lubatud suurimas ulatuses. Lepingus sätestatu ei välista, piira ega muuda mis tahes tagatist, tingimust, õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamist, mis tuleneb lepingule kohalduvast õigusaktist ja mida ei saa õiguspäraselt välistada, piirata ega muuta.

6.6 Kui tagatis või tingimus tuleneb kohalduvast õigusaktist ning seda pole võimalik välistada (edaspidi välistamatu tingimus) ja meil puudub õigus välistamatu tingimuse rikkumise korral teie õiguskaitsevahendi kasutamist piirata, piirdub välistamatu tingimuse rikkumise korral meie vastutus õigusaktidega lubatud ulatuses:

6.6.1 asjade puhul üksnes nende asendamisega või samaväärse asja tarnimisega, asja parandamisega, asja asendamiseks või samaväärse asja ostmiseks tehtud kulutuste hüvitamisega või asja parandamiseks tehtud kulutuste hüvitamisega või

6.6.2 teenuste puhul üksnes teenuste uuesti osutamisega või teenuste uuesti osutamiseks tehtud kulutuste hüvitamisega.

6.7 Igal juhul on lepingust tulenevate mis tahes nõuete, sealhulgas lepinguvälistest võlasuhetest või muudel alustel tekkinud nõuete puhul meie koguvastutus piiratud summaga, mis ei ületa 500 eurot või summat, mis maksti meile elektrilise sõiduki kasutusperioodi eest, mille kestel nõude/nõuete aluseks olnud sündmus või õnnetus toimus, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem. Siiski ei piira me teie õigust nõuda kahjutasu või kasutada õigusaktides sätestatud muid õiguskaitsevahendeid, kui meie teenused ei vasta käesolevatele üldtingimustele.

6.8 Kumbki lepingupooltest ei vastuta kahjude ega viivituste või kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõu sündmus, sealhulgas loodusõnnetus, maavärin, tulekahju, üleujutus, sõda, terrorism, rahvarahutused, töö- või sõjaline konflikt, sabotaaž, streigid või töösulud, pandeemia, epideemia, massirahutused, tõrked kommunaal- või kommunikatsiooniteenustes või nende katkemine, laiaulatuslik küberrünnak, kohtulahend, riigi- või militaarvõimu tegevus, riigi-, õiguskaitse- või järelevalveasutuse tegevus.

6.9 Kohalduvate õigusaktidega lubatud ulatuses ei vastuta meie ega meie sidusettevõtjad, esindajad, juhid või töötajad teile tekkinud kahju eest, mis tuleneb selles lepingus sätestatust või rakenduse kasutamisest, sealhulgas:

6.9.1 mis tahes otsese või kaudse varalise või rahalise kahju tekkimise eest;

6.9.2 saamata jäänud tulu eest;

6.9.3 äritegevusest, lepingutest, kontaktidest ilmajäämise, firmaväärtuse vähenemise, mainekahju või muu kaotuse eest, mis võib tuleneda äritegevuse katkemisest;

6.9.4 andmete ebatäpsuse või hävimise eest;

6.9.5. muu kahju eest.

7. Teie loodud sisu

7.1 Kinnitate, et mis tahes tekst, pildid või muu teave (edaspidi teie loodud sisu), mida te teenuste kasutamisel meile edastate, vastab punktis 10 määratud lubatud kasutamise eeskirjadele.

7.2 Teie edastatud sisu jääb teie omandisse ja kolmandate isikute loodud sisu, mida te oma sisu loomisel kasutate, jääb nende omandisse. Annate meile ülemaailmse, kasutustasuta, tähtajatu lihtlitsentsi, mis annab meile õiguse teie loodud sisu kasutada, kopeerida, taastoota, jagada, kohandada, ümber vormindada, muuta, avaldada, tõlkida, litsentsida, all-litsentsida ja rakendada mis tahes asukohas või vormingus teenuste osutamise eesmärgil, sealhulgas lubada teistel kasutajatel teie loodud sisu näha.

7.3 Peate tagama, et teil on õigus anda meile ülalnimetatud litsents kolmandatele isikutele kuuluva sisu suhtes, mille omaloodud sisusse lisate.

7.4 Meie õigus teie loodud sisu kasutada ei piira mis tahes viisil teie õigust eraelu puutumatusele. Palun tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega, et saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame.

7.5 Meil on õigus jälgida teie loodavat sisu ja vajaduse korral see kustutada või keelduda selle avaldamisest, kui meil on alust arvata, et loodud sisu on vastuolus lubatud kasutamise eeskirjadega.

8. Lubatud kasutamise eeskirjad

8.1 Järgnev kirjeldab eeskirja (edaspidi lubatud kasutamise eeskiri), mida kohaldatakse rakenduse kasutamisele koos muude lepingutingimustega.

8.2 Rakenduse kasutamisel pole teil lubatud:

8.2.1 vältida või välja lülitada rakenduse turvaelemente või muul viisil nende toimimisse sekkuda;

8.2.2 võimaldada teisel isikul rakendust teie nimel kasutada;

8.2.3 kasutada rakendust, kui me oleme selle ära keelanud;

8.2.4 toetada või edendada ebaseaduslikku või õigusvastast tegevust või tegevust, mis tekitab mis tahes isikule või varale kahju, või osaleda sellises tegevuses;

8.2.5 rakenduse turvaelemente muuta või eemaldada, rakenduse toimimist takistada või selle andmetesse sekkuda;

8.2.6 teadlikult paigutada rakendusse failiviirusi, troojaneid, kahjurvara, loogikapomme või muid sarnaseid faile, mis võivad rakendusele või rakenduse teistele kasutajatele kahju põhjustada;

8.2.7 koguda rakendusest andmeid, mille kogumine ei ole lepingus sätestatud;

8.2.8 luua või aidata luua rakenduses sisu, mis on pornograafiline, vägivaldne, solvav, ähvardav, ebasünnis, eksitav või vale;

8.2.9 laadida üles või aidata laadida üles enda loodud sisu, mille loomisel on kasutatud teile mittekuuluvaid elemente või mille kasutamine rikuks kolmandate isikute autori-, kaubamärgi- või muid õigusi;

8.2.10 kasutada enda loodud sisu viisil, mis on vastuolus omaniku kehtestatud kasutustingimustega;

8.2.11 edastada või aidata edastada teise isiku kohta käivat teavet või kommentaare kõnealuse isiku nõusolekuta;

8.2.12 ähvardada, kuritarvitada või rünnata teise isiku eraelu puutumatust või tekitada pahameelt, ebamugavusi või tarbetut muretsemist või teist isikut ahistada, häirida, häbistada, ärevusse ajada või tüüdata;

8.2.13 kasutada automatiseeritud süsteeme, sealhulgas netiroboteid ja riidereid, et saada juurdepääs rakendusele viisil, mis saadab rakendusele rohkem päringusõnumeid, kui inimene sama aja jooksul suudaks;

8.2.14 tegutseda viisil, mida võib rakenduse kasutamisel ebasobivaks pidada.

8.3 Lubatud kasutamise eeskirja, sõidueeskirja või ohutusjuhendi vastu eksimist peetakse lepingu oluliseks rikkumiseks, mille tagajärjeks võivad olla:

8.3.1 rakenduse ja/või Bolti mis tahes muu rakenduse või teenuse kasutamise õiguse ajutine või alaline viivitamatu äravõtmine;

8.3.2 teie loodud sisu ajutine või alaline viivitamatu eemaldamine;

8.3.3 hoiatus;

8.3.4 kohtumenetluse algatamine teie suhtes, sealhulgas rikkumisest tulenevate kulude (muu hulgas põhjendatud asjaajamiskulude ja kohtukulude) sissenõudmise menetluse algatamine;

8.3.5 kõnealuse teabe edastamine õiguskaitseasutusele, kui selleks on põhjust.

9. Kohaldatav õigus

9.1 Lepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte ja seda tõlgendatakse kooskõlas nimetatud õigusaktidega.

9.2 Kohustuste täitmisele võivad kohalduda teenusepiirkonna õigusaktid, näiteks teenusepiirkonnas kehtivad liiklus- ja parkimisseadused ja -eeskirjad (edaspidi kohalikud õigusaktid), ning te nõustute kohalikest õigusaktidest tulenevaid nõudeid järgima.

9.3 Kui olete tarbija ja teie alaline elukoht on ELis, kaitsevad teid ka teie elukohariigi õigusaktide kohustuslikud sätted. Kumbki lepingupool nõustub, et lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti kohtutes, ehkki mitte ainuõiguslikult, mis tähendab, et te võite lepinguga seoses esitada nõude oma tarbijaõiguste kaitseks kas Eestis või selles ELi liikmesriigis, kus te elate.

9.4 Kui olete tarbija, võite olenevalt oma elukohast esitada asjakohase avalduse ka oma kohalikus tarbijakaitseasutuses või Euroopa Komisjoni internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

10. Muud sätted

10.1 Lepingu või teenustega seotud teated ja muu teave tuleb edastada rakenduse kaudu, saates e-kirja aadressile info@bolt.eu või kasutades meie rakenduses või veebilehel olevaid klienditoe kanaleid.

10.2 Olete nõus sellega, et võime oma äranägemisel selle lepingu ja sellega seotud kokkulepped loovutada muule isikule.

10.3 Kui kasutamise üldtingimuste ning teie teenusepiirkonnas kehtivate tingimuste vahel esineb vastuolu või vasturääkivus, kohaldatakse teenusepiirkonna tingimusi.

LISA A Elektriliste sõidukite üldised sõidueeskirjad

1 Ohutuse kontrollimine

1.1 Enne elektrilise sõiduki kasutamist peate põhjalikult selle ohutust kontrollima, sealhulgas kontrollima:

a) raami seisundit;

b) rattaid ning veenduma, et need pole tühjad või et pori või killustik ei takista nende liikumist;

c) pidurite toimimist;

d) aku laetust;

e) elektrilise sõiduki signaalkella ning veenduma, et see toimib;

f) seda, et elektrilise sõiduki tuled ja helkurid oleksid töökorras, kui te kavatsete elektrilise sõidukiga pimedal ajal sõita;

g) seda, et elektriline sõiduk oleks kahjustusteta, tehniliste vigadeta ega vajaks hooldamist;

h) järgima juhiseid ja eelkõige ohutusjuhendit, mis esitatakse teile rakenduses elektrilise sõiduki broneerimise ajal.

1.2 Peate kogu sõidu kestel jälgima, et elektriline sõiduk ja selle töötamine vastaksid ülaltoodud ohutusnõuetele. Kui avastate sõidu kestel, et elektriline sõiduk ei vasta ohutusnõuetele, või märkate mõnda muud ohtlikku viga või riket, tuleb teil elektrilise sõidukiga sõitmine lõpetada esimesel võimalusel ja elektrilise sõiduki seisundist lepingu punktis 10.1 sätestatu kohaselt meid teavitada.

2 Liiklusohutus

2.1 Elektrilise sõidukiga sõitmine ja selle kasutamine peab alati toimuma ohutul viisil. Elektrilise sõidukiga sõites või seda kasutades kohustute:

a) järgima kõiki kehtivaid liiklusseadusi ja -eeskirju;

b) järgima ohutusjuhendit;

c) kasutama kooskõlas eeltoodud soovituste ning kehtivate õigusaktide, määruste ja juhistega kaitsevarustust, mida võib elektrilise sõidukiga sõitmisel tervisekahjustuste vältimise eesmärgil mõistlikuks pidada, sealhulgas kandma kiivrit, kaitsmeid ja sobivaid jalatseid;

d) hoiduma elektrilise sõiduki kasutamisest, kui olete tarvitanud alkoholi, narkootikume, ravimeid või muid aineid, mille toime võib vähendada teie võimet elektrilist sõidukit ohutul viisil kasutada;

e) järgima kiiruspiiranguid ja kohandama sõidukiirust olukorra järgi, arvestades sealjuures oma sõidukogemusega, teeoludega, elektrilise sõiduki hetkeseisundiga, ilmastikuoludega, liiklustiheduse ja muude liiklustingimustega nii, et teil oleks võimalik elektrilise sõidukiga peatuda teel oleva takistusega kokku põrkamata;

f) mitte kasutama mobiiltelefoni, tahvelarvutit, sülearvutit, muusikamängijat või muud seadet, kui see võib hajutada teie tähelepanu ja vähendada võimet elektrilist sõidukit ohutul viisil kasutada;

g) mitte sõitma elektrilise sõidukiga sillutamata teedel, läbi vee (välja arvatud tavapärased linnatingimused) või kohtades, kus see on keelatud, ebaseaduslik või häirib teisi;

h) mitte kasutama elektrilist sõidukit võidu-, mägi- ega trikisõitudeks;

i) mitte sõitma elektrilise sõidukiga kiirteedel ega piiratud juurdepääsuga teedel;

j) mitte sõitma elektrilise sõidukiga vastassuunavööndis;

k) mitte sõitma elektrilise sõidukiga teedel, mis on mõeldud üksnes jalakäijatele;

l) mitte väljuma sõites lubatud alalt, mille täpsed piirid kuvab rakendus;

m) mitte sõitma elektrilise sõidukiga kehvade või ohtlike ilma- või teeolude korral, sealhulgas lumesaju, rahe, jäite, lörtsi, jäävihma või äikesetormi esinemisel;

n) vältima elektrilise sõiduki maksimaalse kandevõime (210 naela / 95 kg) ületamist;

o) mitte sõidutama elektrilisel sõidukil teisi inimesi;

p) vältima esemete, näiteks kohvrite, seljakottide, kottide ja/või muu sarnase kandmist, kui see vähendab teie võimet elektrilist sõidukit ohutul viisil kasutada;

q) kandma heledat värvi riideid, et teistel liiklejatel oleks teid lihtne märgata.

3 Parkimine

3.1 Teil:

a) ei ole lubatud elektrilist sõidukit parkida viisil, mis on vastuolus kohalike õigusaktidega;

b) ei ole lubatud sulgeda teed, takistada liiklust või ummistada kõnniteid;

c) tuleb parkida elektriline sõiduk nähtavasse kohta ja püstises asendis, mis võimaldab teistel isikutel samuti elektrilist sõidukit kasutada;

d) tuleb järgida rakenduses kuvatud parkimisjuhiseid ning, kui see on asjakohane, parkida elektriline sõiduk määratud lubatud parkimisalale;

e) tuleb teatada igast elektrilisest sõidukist, mis ei ole teenuseid kasutades pargitud lubatud parkimisalale, teavitades meid kooskõlas punktiga

10.1 või kasutades rakenduses asjaomast funktsiooni.

LISA B Taganemisvorm

Kellele: Bolt Operations OÜ (Vana-Lõuna 15, 10134 Tallinn, Eesti info@bolt.eu):

Teatan, et taganen oma lepingust järgmise teenuse osutamiseks: ettemakstud pileti ost teenuste kasutamiseks.

Tellimuse esitamise kuupäev: [täidab tarbija]

Tarbija(te) nimi (nimed): [täidab tarbija]

Tarbija(te) aadress (aadressid): [täidab tarbija]

Tarbija(te) allkiri (allkirjad) (üksnes juhul, kui see vorm esitatakse paberil)

Kuupäev: [täidab tarbija]

Allalaadimiseks skanni

Ainult üks samm veel

Rakenduse allalaadimiseks skanni seda QR-koodi oma telefoni kaameraga.