Juhtide Isikuandmete Töötlemine

Bolt Technology OÜ (registrikood 12417834) asukohaga Vana-Lõuna tn 39/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10134, on isikuandmete vastutav töötleja ning on määranud andmekaitsespetsialisti (privacy@bolt.eu).

1. Milliseid isikuandmeid töötleme
 • Nimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht.
 • Geograafilise asukoha andmed ning sõidutrajektoorid.
 • Teave sõiduki kohta (seal hulgas ka sõiduki registreerimisnumber).
 • Hinnangud juhtidele ning juhi efektiivsus.
 • Juhiluba, isikukujutis (foto), kutseala ning isikut tõendavad dokumendid.
 • Karistusandmed.

Sõiduteenuse maksumusega seonduvad andmed ei ole isikuandmed, sest juhid pakuvad teenuseid majandus- ja kutsetegevuses.

2. Mis eesmärgil töötleme isikuandmeid
 • Töötleme isikuandmeid selleks, et reisijatel ja juhtidel oleks linnades võimalik efektiivselt liikuda.
 • Geograafilise asukoha andmeid ja sõidutrajektoore töötleme selle jaoks, et analüüsida teenuse kasutuse geograafilist ala ning anda selle alusel soovitusi. Kui juht soovib, et tema geograafilist asukohta ei salvestata, peab ta märkima Bolt rakenduses, et ta ei osuta sõiduteenuseid.
 • Juhiluba, kutseala ning isikut tõendavaid dokumente ja karistusandmeid töödeldakse selle jaoks, et kindlaks teha juhi vastavus seaduse nõuetele ja sobivus kutsealal tegutsemiseks.
 • Bolt rakenduses kuvatakse juhi foto, nimi ja sõiduki andmed selleks, et reisijad saaksid tuvastada juhti ja sõidukit.
 • Juhile edastatakse Bolt juhi portaalis sõiduteenuste kokkuvõte, mis kajastab sealhulgas teenuse osutamise efektiivsust ja reisijate hinnangut juhile. Hinnangud juhile on vajalikud selle jaoks, et reisijatele oleks võimalik pakkuda usaldusväärset teenust.
3. Õiguslik alus
 • Isikuandmeid töödeldakse juhiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Teenuste kasutamise eeltingimuseks on juhi tuvastamise ja geograafilise asukoha andmete töötlemine
 • Maksetega seotud pettuste uurimiseks ja avastamiseks võidakse juhi isikuandmeid töödelda ka õigustatud huvi alusel.
 • Karistusandmete töötlemine toimub seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.
 • Isikuandmete turvalisuse tagamiseks vajalik andmetöötlus toimub isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmiseks.
4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatakse
 • Juhi isikuandmeid edastatakse ainult neile reisijatele, kelle tellimuse on juht vastu võtnud. Sellisel juhul näevad reisijad juhi nime, sõidukit, telefoninumbrit, fotot ning geograafilist asukohta. Samuti näevad reisijad juhi isikuandmeid sõitude kokkuvõttes.
 • Juhi isikuandmeid töötlevad Bolt OÜ töötajad, kes osutavad klienditoe teenust.
5. Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs
 • Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ ja/või Amazon Web Services, Inc. serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi või klienditoe küsimusi.
 • Isikuandmete kohta võib oma pädevuse piires seaduses sätestatud ulatuses ja korras esitada järelepärimisi kriminaalasjas eeluurimist teostav asutus või kohus asja menetlemisel.
6. Reisijate isikuandmete töötlemine
 • Juhid ei tohi töödelda reisijate isikuandmeid, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik sõiduteenuse osutamiseks. Juht ei tohi reisijatega ühendust võtta või koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada, töödelda või ristkasutada isikuandmeid, mis on reisijatelt või Bolt platvormi kaudu saanud.
 • Juht peab järgima reisijate isikuandmete töötlemise tingimustes (http://www.bolt.eu/legal/) sätestatud reegleid ja tingimusi. Juht vastutab reisijate isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest. Kui juht rikub reisijate isikuandmete töötlemise nõudeid võidakse juhi konto sulgeda ning nõuda rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
7. Isikuandmetega tutvumine, säilitamine, kustutamine, parandamine ja ülekandmine
 • Isikuandmeid saab vaadata ja parandada Bolt juhi portaalis
 • Juhi isikuandmeid säilitatakse senikaua kuni juhil on aktiivne juhi konto ning peale konto kustutamist täiendavalt 3 aastat.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud andmed säilitatakse 7 aastat.
 • Kuriteo, pettuse või valeandmete esitamise kahtluse korral säilitatakse andmeid 10 aastat.
 • Vaidluste korral säilitatakse andmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Kui juht soovib isikuandmeid üle kanda või kustutada, siis peab ta sellest teada andma e-kirja teel. Vastame ühe kuu jooksul ning täpsustame andmete kustutamise ja üleandmise üksikasjad.
8. Vaidluste lahendamine
 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@bolt.eu) või pöördudes Bolt andmekaitsespetsialist poole (privacy@bolt.eu).
 • Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee, info@aki.ee).