Bendrosios reklamos kampanijų sąlygos Vairuotojams

Tai bendrosios sąlygos ir nuostatos, taikomos visoms reklaminėms kampanijoms ar pasiūlymams, kuriuos „Bolt“ rengia ir siūlo Vairuotojams. Prieš registruodamiesi skirkite laiko ir jas perskaitykite, kadangi jose nustatoma:

 • Kokius reikalavimus turite įvykdyti, kad galėtumėte dalyvauti reklaminėje kampanijoje / pasinaudoti pasiūlymu;
 • Kaip „Bolt“ jums išmokės su kampanija / pasiūlymu susijusias išmokas;
 • Kaip „Bolt“ gali nutraukti ar atšaukti reklamines kampanijas / pasiūlymus;
 • Kokiais atvejais „Bolt“ gali atsisakyti, su reklaminėmis kampanijomis / pasiūlymais susijusių išmokų mokėjimo.

Jei nenurodyta kitaip, visų iš didžiųjų raidžių parašytų sąvokų reikšmė yra tokia pati, kaip Nuostatose ir Sąlygose Vairuotojams.

1. Kada bus taikomos šios Bendrosios kampanijos sąlygos?

 • Šios sąlygos bus taikomos kaskart, kai užsiregistruosite dalyvauti „Bolt“ reklaminėje kampanijoje / norėsite pasinaudoti pasiūlymu.
 • Apie šias sąlygas ir konkrečias reklaminės kampanijos / pasiūlymo sąlygas būsite informuoti el. paštu, „Bolt“ Vairuotojo programėlėje ar kitu būdu, kurį „Bolt“ laikys tinkamu.
 • Norėdami dalyvauti reklaminėje kampanijoje / pasinaudoti pasiūlymu, turite įvykdyti konkrečias sąlygas, pateikiamas kartu su konkrečia kampanija / pasiūlymu, taip pat turite laikytis šių Bendrųjų kampanijos sąlygų bei galiojančių Nuostatų ir Sąlygų Vairuotojams.

2. Kaip „Bolt“ nutrauks ar sustabdys bet kokią reklaminę kampaniją / pasiūlymą?

 • Bet kokią reklaminę kampaniją / pasiūlymą „Bolt“ gali sustabdyti iki tolesnio pranešimo arba nutraukti juos bet kuriuo metu, jei tenkinamos toliau nurodytos sąlygos:
 • dar nesate įvykdę visų konkrečių sąlygų, pateikiamų kartu su konkrečia reklamine kampanija / pasiūlymu;
 • pranešimą apie reklaminės kampanijos / pasiūlymo sustabdymą arba nutraukimą gavote el. paštu, „Bolt“ Vairuotojo programėlėje ar kitu būdu, kurį „Bolt“ laiko tinkamu.

3.Sukčiavimas, apgaulinga veikla ir kiti taisyklių pažeidimai

 • „Bolt“ gali sustabdyti bet kokių jums priklausančių išmokų mokėjimą, susijusį su reklamine kampanija / pasiūlymu, kol atliekamas tyrimas dėl galimai apgaulingos veiklos ar taisyklių pažeidimo.
 • Nustačius, kad buvo vykdoma galimai apgaulinga veikla ar kitaip pažeistos taisyklės, „Bolt“ iškart ir be įspėjimo sustabdys visą reklaminę kampaniją / pasiūlymą arba nutrauks jūsų dalyvavimą juose.
 • Apgaulinga veikla: bet kokie bandymai sukčiauti „Bolt“ platformoje, apgauti kitus „Bolt“ platformos naudotojus ar bet kokius trečiuosius asmenis (pvz. mokėjimo paslaugų teikėjus, mokėjimo kortelę išdavusią instituciją ir pan.). Be kitų dalykų, tai gali apimti suklastotų kelionių generavimą, neteisėtą naudojimąsi mokėjimo priemone, iš anksto suplanuotas keliones, manipuliavimą kainomis ir kt.
 • Taisyklių pažeidimai: bet kokia neįprasta veikla „Bolt“ platformoje. Be kitų dalykų, tai apima savus užsakymus, pakartotines keliones su tuo pačiu keleiviu (įrenginiu ar mokėjimo priemone), piktnaudžiavimą akcijų kodais, neįprastas keliones (pvz. prasidedančias iš tos pačios vietos, neįprastai ilgas ar trumpas); neįprastai didelį kelionių skaičių esant mokėjimo problemoms (pvz. pinigų grąžinimui, mokėjimo priemonės triktims ir kt.)

4.Reklaminių kampanijų / pasiūlymų išmokos

 • Jums priklausančias išmokas, skirtas už dalyvavimą reklaminėje kampanijoje / naudojimąsi pasiūlymu, iš „Bolt“ paprastai gausite „Bolt“ Mokesčio nuolaidos forma, nebent konkrečios reklaminės kampanijos / pasiūlymo sąlygose būtų nurodyta kitaip.
 • Jei suteikiama „Bolt“ Mokesčio nuolaida, ji bus pritaikyta kitam „Bolt“ Mokesčio mokėjimui už laikotarpį, einantį iškart po reklaminės kampanijos / pasiūlymo laikotarpio pabaigos, arba tada, kai įvykdysite reklaminės kampanijos / pasiūlymo sąlygas, nebent konkrečios reklaminės kampanijos / pasiūlymo sąlygose būtų nurodyta kitaip.
 • Norėdami gauti „Bolt“ išmokas, skirtas už dalyvavimą reklaminėje kampanijoje / naudojimąsi pasiūlymu, privalote turėti aktyvią „Bolt“ vairuotojo paskyrą su galiojančia mokėjimo informacija.
 • Visų reklaminių kampanijų / pasiūlymų išmokos yra vienkartinės ir skirtos vienam Vairuotojui, nebent specialiose reklaminės kampanijos / pasiūlymo sąlygose nurodyta kitaip.

5. Šių Bendrųjų kampanijos sąlygų pakeitimai

 • „Bolt“ šias Bendrąsias kampanijos sąlygas gali keisti bet kuriuo metu ir iš anksto neįspėjusi.
 • Bet kokie šių Bendrųjų kampanijos sąlygų pakeitimai įsigalios iškart ir bus taikomi visoms reklaminėms kampanijoms / pasiūlymams, kuriuose dalyvauti užsiregistruojate.
 • Bet kokie šių Bendrųjų kampanijos sąlygų pakeitimai nebus taikomi jau vykstančioms reklaminėms kampanijoms / teikiamiems pasiūlymams, jei tokių keitimų metu jau esate užsiregistravęs dalyvis.

6. Kitos svarbios sąlygos ir nuostatos

 • Visi kiti mūsų santykių aspektai, susiję su „Bolt“ reklaminėmis kampanijomis / teikiamais pasiūlymais, bus reglamentuojami pagal Vairuotojams taikomas sąlygas ir nuostatas.
 • Esant prieštaravimams tarp Vairuotojams taikomų sąlygų ir nuostatų bei šių Bendrųjų kampanijos sąlygų, pirmenybė teikiama šioms sąlygoms.
 • Esant prieštaravimams tarp šių Bendrųjų kampanijos sąlygų ir konkrečios reklaminės kampanijos pasiūlymo sąlygų ir nuostatų, pirmenybė teikiama pastarosioms.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.