Regulamin konkursu “19i9”

3 mar 2020

Organizatorem konkursu „19i9” jest Bolt Services PL Sp. z o. o., ul. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000733215, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252755060, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł, Kontakt z organizatorem konkursu możliwy jest pod adresem e-mail: marketing.poland@bolt.eu

§ 1 Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda kobieta, która zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie zobowiązane są posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie, a ponadto móc ją przedstawić organizatorowi konkursu na jego wezwanie poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentu wyrażającego tę zgodę. 
 3. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:

1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,

2) pracownikiem organizatora,

3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.

 1. Za członków najbliższej rodziny uważa się:

1) wstępnych,

2) zstępnych,

3) rodzeństwo,

4) małżonka,

5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2 Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie z wykorzystaniem serwisu Instagram.
 2. Konkurs nie jest organizowany, stworzony, administrowany, wspierany, popierany ani sponsorowany przez administratora serwisu Instagram. Instagram jest jedynie platformą, za pośrednictwem której organizator przeprowadza konkurs.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.03.2020 r. i trwa do dnia 8.03.2020 r., do godz. 11.59.

  § 3 Zadanie konkursowe i wybór zwycięzców

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:

1) być kobietą,

2) zrobić sobie selfie, 

3) wstawić selfie na swoją relację lub w feedzie na Instagramie, oznaczając je @bolt_poland i opisując w następujący sposób: #19i9.

 1. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu zdjęć sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie zdjęcia nie będą brały udziału w konkursie.
 1. Każda kobieta otrzyma za wykonanie selfie zniżkę o wartości -19,9% (max. do 10 PLN) w postaci kodu na 5 kolejnych przejazdów w aplikacji Bolt.
 2. Kod, o którym mowa powyżej można wykorzystać do końca dnia 31.03.2020 2020 i zostanie udostępniony uczestniczce konkursu za pośrednictwem Instagrama przez organizatora konkursu, w dniu 08.03.2020.
 3. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu zdjęć, organizator nagrodzi pierwsze wszystkie poprawne zgłoszenia.

  § 4 Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoje zdjęcie do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Zgłaszając zdjęcie do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niego pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Zgłaszając zdjęcie do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie zdjęcia w Internecie, w tym w szczególności w celu reklamy lub promocji marki Bolt należącej do organizatora konkursu.
 4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć dane zdjęcie konkursowe z konkursu.

  § 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest jego organizator.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) przeprowadzenie konkursu obejmujące działania takie jak gromadzenie prac konkursowych, ocena prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) wywiązanie się z obowiązków nałożonych na organizatora konkursu jako płatnika podatku dochodowego od nagród w konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3) ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w konkursie, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).     

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców organizatora konkursu, takich jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot świadczący wsparcie IT.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez serwis Instagram,
 3. Celem uniknięcia wątpliwości organizator konkursu wskazuje, że dane osobowe uczestników konkursu mogą być przetwarzane przez serwis Instagram. Organizator konkursu nie ponosi jednak odpowiedzialności za operacje na danych osobowych podejmowane przez administratora serwisu Instagram, który jest jednocześnie niezależnym od organizatora konkursu administratorem danych osobowych uczestników konkursu.
 4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, a po tym terminie zostaną usunięte, chyba że w tym czasie uczestnik złoży reklamację. W takiej sytuacji dane uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celu udokumentowania przebiegu postępowania reklamacyjnego.
 5. Dane zwycięzców konkursu, z uwagi na fakt ich przechowywania w ramach dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentację księgową.
 6. Uczestnikom konkursu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:

1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

  § 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie również prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres marketing.poland@bolt.eu, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

 

 

Ostatnio dodane posty