Regulamin Kampanii Marketingowej – Pocztówki od Bolt Food 2023

6 cze 2023

Postanowienia ogólne 

 1. Bolt Operations OÜ, z siedzibą pod adresem Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estonia, zarejestrowana pod numerem 14532901 jest organizatorem kampanii pt.  Pocztówki od Bolt Food 2023 (Kampania).
 2. Kampania prowadzona będzie w Polsce w terminie od 06.06.2023 r. do 16.06.2023 r. (włącznie) (Okres trwania Kampanii).
 3. Zasady prowadzenia Kampanii zostały określone w niniejszym Regulaminie Kampanii Marketingowej dla Klientów oraz w warunkach, o których mowa w materiałach promocyjnych i dodatkowych dotyczących Kampanii, z którymi każdy Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać.
 4. W Kampanii mogą wziąć udział użytkownicy (Uczestnicy) posiadający konto klienta w aplikacji Bolt Food i przestrzegający Ogólnych Warunków Umownych dostępnych pod adresem https://food.bolt.eu/en-US/legal.
 5. Do udziału w Kampanii nie jest konieczna uprzednia rejestracja, jednakże, aby wziąć udział w Kampanii Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin Kampanii Marketingowej (w tym, wyrazić zgodę na ewentualną publikację ich imienia na stronach Bolt, w komunikacji skierowanej do klientów, w wiadomościach e-mail i w kanałach w mediach społecznościowych w razie wygrania nagrody).

Uczestnictwo w Kampanii

 1. Aby wziąć udział w Kampanii, Uczestnik musi wykorzystać kod promocyjny powiązany z Kampanią („WAKACJE”) przy składaniu przynajmniej jednego (1) zamówienia w Okresie trwania Kampanii w restauracji, przy nazwie której widnieje emotikon powiązany z Kampanią (💌) na Platformie Bolt Food lub realizując zakup w aplikacji Bolt Market w Okresie trwania Kampanii. Dla uniknięcia wątpliwości, zamówienie musi zostać zrealizowane (nie może zostać anulowane), aby wykorzystanie kodu promocyjnego zostało zaliczone jako uczestnictwo w Kampanii.
 2. Na dostawę zamówienia zrealizowanego przy użyciu kodu promocyjnego przysługiwać będzie zniżka w wysokości 5,50 PLN. Kod promocyjny można wykorzystać do 1000 razy. Maksymalna liczba wykorzystań kodu promocyjnego na jedno konto wynosi 100. Kod promocyjny działa wyłącznie na zamówienia z restauracji, przy których nazwie widnieje na platformie Bolt Food i w Bolt Market emotikon powiązany z Kampanią (💌) i.

Nagroda  

 1. Jeden Uczestnik, który zrealizuje największą liczbę zamówień  z wykorzystaniem kodu promocyjnego powiązanego z Kampanią w restauracjach na Platformie Bolt Food, przy których nazwach widnieje emotikon powiązany z Kampanią wygrywa voucher o wartości 2000 (dwa tysiące) PLN (Nagroda). Warunki wykorzystania Nagrody będą ustalone przez zewnętrznego dostawcę usług. Regulamin dostępny pod linkiem: https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html 
 2. Nagroda nie podlega wymianie, a Bolt nie dokona zwrotu żadnych kosztów związanych z otrzymaniem Nagrody.
 3. Wartość Nagrody stanowi kwotę brutto i obejmuje wszelkie należne kwoty podatku dochodowego, opłaty i inne zobowiązania. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie i zapłatę podatku dochodowego i innych ewentualnych zobowiązań należnych od uzyskanej Nagrody, jeżeli mają one zastosowanie.

Wybór zwycięzcy

 1. Bolt wybierze jednego (1) Uczestnika, który zrealizował największą liczbę zamówień z wykorzystaniem kodu promocyjnego powiązanego z Kampanią na Platformie Bolt Food z restauracji, w przy których nazwach widnieje emotikon powiązany z Kampanią lub w Bolt Market w Okresie trwania Kampanii, który otrzyma Nagrodę. Zwycięzca zostanie ogłoszony w dniu 21.06.2023 r. Imię zwycięzcy Kampanii zostanie ogłoszone na blogu Bolt, na stronie internetowej Bolt, w komunikacji skierowanej do klientów, w wiadomościach e-mail i/lub w kanałach w mediach społecznościowych. 
 2. W razie gdyby więcej niż jeden (1) Uczestnik zrealizował największą liczbę zamówień, nagrodę wygrywa Uczestnik, który jako pierwszy zrealizował największą liczbę zamówień z wykorzystaniem kodu promocyjnego powiązanego z Kampanią na Platformie Bolt Food w restauracjach, przy których nazwie widnieje emotikon związany z Kampanią w Okresie trwania Kampanii.
 3. Pracownicy Bolt oraz spółek należących do tej samej grupy co Bolt, jak również członkowie ich rodzin są wyłączeni z udziału w Kampanii

Privacy

 1. W ramach Kampanii Bolt przetwarza dane osobowe Uczestnika dla celów realizacji Kampanii, wykonania ciążącego na niej obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. (c) i (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ogłoszenia imienia i nazwiska Uczestnika oraz do przekazania Nagrody. Bolt działa w charakterze administratora danych osobowych Uczestnika. 
 2. Dane osobowe przekazywane są Bolt dobrowolnie, jednakże brak zgody na ich przekazanie może uniemożliwić Bolt skontaktowanie się ze zwycięzcą Kampanii. Bolt może przekazywać dane osobowe Uczestnika innym podmiotom w ramach grupy Bolt, dostawcom internetowych usług przechowywania danych w chmurze i innych istotnych usług IT, jak również dostawom usług marketingowych. Bolt może również być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych organom władzy publicznej upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. W przypadku udostępnienia danych osobowych swoim dostawcom zlokalizowanym poza terytorium UE lub EOG, takie udostępnienie będzie odbywać się wyłącznie zgodnie ze stosowną podstawą prawną, a Bolt zastosuje wszelkie uzasadnione środki zabezpieczające takie jak standardowe klauzule umowne lub stosowna decyzja wydana przez Komisję Europejską.
 3. Dane osobowe będą uzyskiwane bezpośrednio od Uczestnika oraz za pośrednictwem aplikacji Bolt Food.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich korekty oraz usunięcia, do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych. W razie gdy dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody, Uczestnik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wątpliwości odnośnie do przetwarzania danych osobowych Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzoru nad ochroną danych osobowych.
 5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bolt, Uczestnik może skontaktować się z Bolt na piśmie pod adresem Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135. Uczestnik może również skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Bolt elektronicznie pod adresem privacy@bolt.eu
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu wręczenia Nagrody zwycięzcy. Po wręczeniu Nagrody zwycięzcy, Bolt będzie przechowywał jedynie imię zwycięzcy przez okres jednego roku dla celów wykorzystania go w mediach, w materiałach reklamowych oraz wydarzeniach związanych z Bolt, stosownie do potrzeb oraz w razie konieczności dla celów zachowania zgodności z przepisami przez ustawowy okres przechowywania danych osobowych.

Działania niedozwolone

 1. Uczestnik zobowiązuje się nie podejmować żadnych nieetycznych lub bezprawnych działań, działań noszących znamiona oszustwa, ani działań, których transparentność nie będzie dla Bolt oczywista, ani żadnych innych działań naruszających w sposób świadomy lub nieświadomy warunki Kampanii lub służących obejściu jej warunków. 
 2. Uczestnik zobowiązuje się również nie udostępniać ani nie przekazywać (bezpośrednio ani pośrednio, np. w postaci linku polecającego lub w inny sposób) żadnych materiałów, które:
  1. są niestosowne, nieodpowiednie, nieetyczne, stanowią groźby, prezentują przemoc, zagrażają prywatności innych osób, powodują ich irytację, niewygodę lub budzą nadmierny lęk,
  2. mogą wywołać zdenerwowanie, zakłopotanie, zaniepokojenie lub irytację oraz poczucie bycia molestowanym,
  3. służą podszyciu się pod inną osobę lub zafałszowują tożsamość Uczestnika lub jego powiązania z innymi osobami,
  4. sprawiają wrażenie, że takie materiały pochodzą od Bolt, chyba że zostały wyraźnie przekazane Uczestnikowi przez Bolt w tym celu lub
  5. działają na szkodę dobrego imienia Bolt.

Obowiązki/Pozostałe postanowienia

 1. Biorąc udział w Kampanii Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Kampanii Marketingowej i wyraża nań zgodę.
 2. W razie wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej Bolt przysługuje prawo do wstrzymania Kampanii bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia oraz bez ponoszenia konsekwencji takiej decyzji, W miarę możliwości Bolt powiadomi o takim ewentualnym wstrzymaniu Kampanii za pośrednictwem swojej strony internetowej, w komunikatach i wiadomościach e-mail skierowanych do klientów oraz/lub za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych.
 3. Bolt zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Kampanią, w tym do jednostronnej zmiany i uzupełniania niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia. Bolt ogłosi takie ewentualne decyzję w sprawie Kampanii na swoim blogu, na swojej stronie internetowej, w komunikacji skierowanej do klientów, w wiadomościach e-mail i/lub za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych. 
 4. Bolt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przewinienia osób trzecich, które uniemożliwią Uczestnikowi uczestnictwo w Kampanii. 
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji Kampanii można zgłaszać Bolt na adres e-mail giveaways@bolt.eu w Okresie trwania Kampanii. Bolt nie rozpatrzy reklamacji dotyczących Kampanii przesłanych po Okresie trwania Kampanii. 

Ostatnio dodane posty