Warunki użytkowania — produkty w wersji Beta

  1. Niniejsze warunki („Warunki Wersji Beta”) określają umowę prawną między Bolt a dowolną osobą korzystającą z Produktu w wersji beta („Ty” lub „ty”).

  2. W niniejszych Warunkach Wersji Beta obowiązują następujące definicje:

Produkty Beta: Usługi Bolt, które są w stanie testów, wersji próbnej, wczesnego dostępu, podglądu lub rozwoju (z których każda jest „Produktem Beta”);

Bolt: (określany również jako „my”, „nasz” lub „nas”): Bolt Operations OÜ, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Estońskiej pod kodem rejestracyjnym 14532901, z siedzibą Vana-Lõuna tn 15 , Tallin 10134, Republika Estonii, wraz ze „spółkami grupy Bolt” i „partnerami”. „Partnerzy Bolt” oznaczają lokalnych przedstawicieli, podmioty stowarzyszone, agentów itp. wyznaczonych przez Bolt;

Aplikacja Bolt: dowolna aplikacja na smartfony oferowana przez Bolt w związku ze świadczeniem jakichkolwiek Usług Bolt;

Usługi Bolt: wszystkie funkcje, technologie, usługi i/lub produkty, jakie mogą być oferowane (lokalnie, regionalnie lub globalnie) od czasu do czasu przez Bolt (za pośrednictwem Aplikacji Bolt lub w inny sposób); oraz

Standardowe warunki: wszystkie warunki, zasady i wytyczne wydawane od czasu do czasu przez Bolt dotyczące korzystania z Usług Bolt w jurysdykcji, w której użytkownik korzysta z Produktu w wersji beta (ich kopie są dostępne tutaj).

  1. Bolt może wprowadzać Produkty Beta w związku z ulepszaniem, rozwojem i zmianą dowolnych istniejących lub nowych Usług Bolt.

  2. Korzystanie z dowolnego Produktu w Wersji Beta musi być zgodne z niniejszymi Warunkami Wersji Beta i wszystkimi obowiązującymi Warunkami Standardowymi. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami Wersji Beta a jakimikolwiek Warunkami Standardowymi pierwszeństwo mają niniejsze Warunki Wersji Beta.

  3. Bolt nie oferuje żadnej gwarancji ani reprezentacji w odniesieniu do niezawodności lub prawidłowego działania jakichkolwiek Produktów Beta. Korzystając z jakichkolwiek Produktów Beta, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może napotkać trudności techniczne, zakłócenia, błędy lub brak funkcjonalności i korzysta z nich na własne ryzyko.

  4. Bolt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, szkody, wydatki lub zobowiązania wynikające (bezpośrednio lub pośrednio) z jakichkolwiek zakłóceń, niedogodności lub uciążliwości (w odniesieniu do Usługi Bolt lub innych) spowodowanych przez dowolny Produkt w wersji Beta.

  5. Zgadzasz się, że Bolt może gromadzić informacje związane z dostępem, użytkowaniem, testowaniem, wydajnością i funkcjonalnością Produktów Beta, które będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Bolt dla odpowiedniej jurysdykcji (której kopie są dostępne tutaj).

  6. Bolt może zawiesić lub zakończyć dowolne Produkty Beta (lub dostęp do nich) w dowolnym momencie z dowolnego powodu i bez powiadomienia.

  7. Wszelkie prawa własności intelektualnej do dowolnych Produktów Beta i wszystkie dane utworzone w wyniku ich użycia należą wyłącznie do firmy Bolt lub jej licencjodawców i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, przesyłane, ponownie publikowane, dekompilowane, demontowane ani przesyłane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Bolt.

  8. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Wersji Beta zostanie uznane (zgodnie z zapisem) za niezgodne z prawem w danej jurysdykcji, wówczas w możliwym zakresie należy je interpretować jako zawierające takie zmiany, jakie są konieczne do nadania mu mocy prawnej (ale bez wpływu na interpretację w jakiejkolwiek innej jurysdykcji). Jeżeli taka interpretacja nie jest możliwa, wówczas stosuje się odpowiednio obowiązujące Warunki Standardowe.

Zeskanuj, aby pobrać

Prawie gotowe!

Zeskanuj kod QR aparatem w swoim telefonie, aby pobrać aplikację.