Ogólne Warunki Kampanii: Kierowcy

Niniejsze Ogólne Warunki Kampanii mają zastosowanie do wszystkich kampanii promocyjnych lub ofert prowadzonych i udostępnianych przez Bolt na rzecz Kierowców. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed dołączeniem do kampanii lub skorzystaniem z oferty, ponieważ dotyczą one następujących kwestii:

 • *zakwalifikowanie Cię do udziału w kampanii promocyjnej/ofercie,
 • *przekazanie Ci przez Bolt powiązanych świadczeń,
 • *zakończenie lub anulowanie kampanii promocyjnej/oferty przez Bolt,
 • odmowy Bolt do udzielenia Ci świadczenia z tytułu kampanii promocyjnej/oferty.

O ile postanowienia Ogólnych Warunków Kampanii nie stanowią inaczej, wszystkie wyrażenia pisane wielką literą mają takie same znaczenie jak nadane im w Ogólnych Warunkach dla Kierowców.

1. W jakich przypadkach stosuje się niniejsze Ogólne Warunki Kampanii?

 • Niniejsze warunki stosuje się za każdym razem, gdy bierzesz udział w kampanii promocyjnej lub korzystasz z oferty udostępnionej przez Bolt.
 • O niniejszych Ogólnych Warunkach Kampanii będziesz powiadamiany za pośrednictwem poczty elektronicznej, aplikacji Bolt Drive lub w inny sposób przy okazji zawiadomienia o warunkach danej kampanii promocyjnej/oferty.
 • W celu zakwalifikowania się do udziału w kampanii promocyjnej/ofercie należy spełnić wszystkie warunki danej kampanii promocyjnej/oferty i przestrzegać postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Kampanii, jak również Ogólnych Warunków dla Kierowców.

2. W jaki sposób Bolt może wstrzymać lub zakończyć kampanie promocyjne/oferty?

 • Bolt może zakończyć lub wstrzymać wszelkie kampanie promocyjne/oferty do odwołania w dowolnym momencie, o ile spełnione zostały poniższe warunki:
 • nie spełniłeś jeszcze wszystkich warunków związanych z daną kampanią promocyjną /ofertą, oraz
 • zostałeś powiadomiony o wstrzymaniu lub zakończeniu kampanii promocyjnych/ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienia w aplikacji Bolt Driver lub w inny sposób jaki Bolt uzna za właściwy.

3. Oszustwa i inne nieprawidłowości

 • Bolt może wstrzymać przyznanie świadczenia z tytułu udostępnionej Ci kampanii promocyjnej/oferty na czas trwania dochodzenia w sprawie ewentualnego oszustwa lub nieprawidłowości.
 • Bolt może niezwłocznie i bez uprzedniego powiadomienia wstrzymać całą kampanię promocyjną/ofertę lub wykluczyć Cię z niej w razie stwierdzenia nieprawidłowości lub działań noszących znamiona oszustwa.
 • Działania noszące znamiona oszustwa: wszelkie próby oszukania platformy Bolt, użytkowników platformy Bolt lub osób trzecich (np. dostawców usług w zakresie płatności, wystawców kart itp.). Są to, między innymi, generowanie fałszywych przejazdów, nieuprawnione korzystanie z instrumentu płatniczego, realizacja uzgodnionych wcześniej przejazdów, manipulacja cenami itp.
 • Nieprawidłowości: wszelkie nietypowe interakcje z platformą Bolt. Są to, między innymi, samodzielne składanie zamówień, wielokrotne, następujące po sobie przejazdy z tym samym pasażerem (płatność za pośrednictwem urządzenia lub instrumentów płatności), nadmierne korzystanie z kodów promocyjnych, nietypowe przejazdy (np. nadmierne przejazdy rozpoczynające się z tej samej lokalizacji lub nadmierne przejazdy na nietypowo długich lub krótkich dystansach lub trwające nietypowo długo lub krótko), nietypowa liczba przejazdów, w których dochodziło do problemów z płatnością (zwrot środków, nieudane transakcje instrumentami płatniczymi itp.).

4. Świadczenia związane z kampaniami promocyjnymi/ ofertami

 • Bolt zazwyczaj przyznaje świadczenia z tytułu kampanii promocyjnych/ofert w postaci zniżek obniżających Prowizję Bolt, chyba że w warunkach konkretnej kampanii promocyjnej/oferty ustalono inne korzyści.
 • W przypadku zniżek obniżających Prowizję Bolt - będą one zastosowane do kolejnej płatności Prowizji Bolt za dany okres rozliczeniowy następujący bezpośrednio po zakończeniu czasu trwania kampanii promocyjnej/oferty lub spełnienia przez Ciebie warunków danej kampanii promocyjnej/oferty lub w innym okresie rozliczeniowym ustalonym dla danej kampanii promocyjnej/oferty.
 • Aby otrzymać świadczenia z tytułu kampanii promocyjnych/ofert Bolt należy posiadać aktywne konto w aplikacji Bolt Driver.
 • Wszelkie świadczenia z tytułu kampanii promocyjnych/ofert będą udzielane jednorazowo na jednego Kierowcę, chyba że ustalono inaczej w szczególnych warunkach danej kampanii promocyjnej/oferty. .

5. Zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Kampanii

 • Bolt może wprowadzać zmiany do niniejszych Ogólnych Warunków bez uprzedniego powiadomienia.
 • Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Kampanii wchodzą w życie i obowiązują wobec kampanii promocyjnych/ofert, w których zdecydujesz się uczestniczyć.
 • Zmiany Ogólnych Warunków Kampanii nie będą miały zastosowania do trwających kampanii promocyjnych/ofert, w których już uczestniczysz w chwili wprowadzenia danej zmiany.

6. Pozostałe istotne warunki

 • Wobec wszelkich innych aspektów uczestnictwa w kampaniach promocyjnych/ofertach Bolt zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki dla Kierowców.
 • W razie niezgodności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków dla Kierowców i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Kampanii moc nadrzędną mają niniejsze Ogólne Warunki Kampanii.
 • W razie niezgodności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Kampanii i warunkami poszczególnych kampanii promocyjnych/ofert moc nadrzędną mają warunki poszczególnych kampanii promocyjnych/ofert.

Zeskanuj, aby pobrać

Prawie gotowe!

Zeskanuj kod QR aparatem w swoim telefonie, aby pobrać aplikację.