Polityka prywatności dla Kierowców

Spółka Bolt Technology OÜ (numer rejestracji spółki 12417834) z siedzibą pod adresem Vana-Lõuna 15, Tallin 10134, Estonia, jest administratorem danych osobowych pasażerów i wyznaczyła Inspektora ochrony danych (privacy@bolt.eu).

Określenie „my” odnosi się do właściciela aplikacji Bolt, Bolt Technology OÜ, prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, założonej w Republice Estonii.

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy
 • Imię, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania.
 • Geolokalizacja kierowców i trasy przejazdów.
 • Informacje o pojazdach (w tym o numerze rejestracyjnym).
 • Efektywność kierowcy i oceny.
 • Prawo jazdy, zdjęcie, zawód i dokumenty tożsamości.
 • Dane dotyczące wyroków skazujących i przestępstw. Dane finansowe dotyczące świadczenia usług transportowych nie są traktowane jako dane osobowe, ponieważ Kierowcy świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej i zawodowej.
 • Dane dotyczące licencji na wykonywanie przewozu osób lub pośredniczenie w przewozie osób, a w szczególności kopię licencji, rodzaj posiadanej licencji, datę jej uzyskania oraz wygaśnięcia. Dane te pozyskujemy od Kierowców lub partnerów flotowych - ich pracodawców (niezależnie od formy zatrudnienia lub współpracy), dla których Kierowcy korzystają z naszej aplikacji.
 1. Cele przetwarzania danych
 • Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu połączenia Pasażerów z Kierowcami, aby ułatwić im sprawne poruszanie się po miastach.
 • Geolokalizacja i trasy przejazdów są przetwarzane w celu analizy obszaru geograficznego i przedstawiania sugestii Kierowcom. Jeśli nie chcesz ujawniać swojej geolokalizacji Pasażerom, musisz zamknąć aplikację Bolt lub zaznacz w aplikacji Bolt, że jesteś w trybie offline i obecnie nie świadczysz usług transportowych.
 • Dane dotyczące prawa jazdy, zawodu, dokumentów tożsamości, wyroków skazujących i przestępstw są przetwarzane w celu ustalenia zgodności z wymogami prawnymi oraz zasadności dążenia do wykonywania zawodu.
 • Dane dotyczące licencji na wykonywanie przewozu osób lub pośredniczenie w przewozie osób są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, stawianego przez Ustawę o Transporcie Drogowym (Dziennik Ustaw 2019, poz. 2140).
 • Aplikacja Bolt wyświetla zdjęcie Kierowcy, imię oraz dane pojazdu pasażerom w celu identyfikacji kierowcy i pojazdu.
 • Otrzymasz podsumowania z portalu Bolt Driver Portal, które obejmą Twoją efektywność i oceny jako Kierowcy. Podsumowanie i oceny Kierowcy są niezbędne do świadczenia rzetelnych usług pasażerom.
 1. Podstawa prawna
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Kierowcą. Warunkiem korzystania z usług Bolt jest przetwarzanie danych identyfikacyjnych i geolokalizacyjnych Kierowcy.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane ze względu na uzasadniony interes w dochodzeniu i wykrywaniu oszustw związanych z płatnościami.
 • Dane dotyczące wyroków skazujących i przestępstw lub licencja na przewóz osób lub pośredniczenie w przewozie osób są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Na podstawie zgody udzielonej przez Kierowców możemy przesyłać ich dane osobowe do partnerów flotowych zarejestrowanych na platformie Bolt.
 1. Odbiorcy
 • Twoje dane osobowe są ujawniane wyłącznie Pasażerom, których zamówienie zostało przez Ciebie zaakceptowane. Pasażerowie zobaczą imię Kierowcy, pojazd, numer telefonu, zdjęcie i dane geolokalizacyjne. Pasażerowie widzą również dane osobowe Kierowcy na rachunku.
 • W zależności od lokalizacji Kierowcy, dane osobowe mogą zostać ujawnione lokalnym podmiotom zależnym Bolt Technology OÜ, przedstawicielom, podmiotom stowarzyszonym, agentom itp.). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na warunkach określonych w niniejszej polityce prywatności.
 • Dane osobowe Kierowcy mogą zostać udostępnione partnerowi flotowemu, który ich zatrudnia, lub z którym współpracują, i dla którego Kierowca korzysta z aplikacji Bolt.
 • Możemy udostępniać dane osobowe Kierowcy stronom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności organom nadzorczym, którym podlegamy.
 • Dane osobowe Kierowcy mogą zostać udostępnione partnerom flotowym zarejestrowanym na platformie Bolt.
 1. Bezpieczeństwo i dostęp
 • Wszelkie dane osobowe gromadzone w trakcie świadczenia usług są przekazywane i przechowywane w centrach danych Zone Media LTD i/lub Amazon Web Services, Inc., które znajdują się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy spółek należących do grupy Bolt Technology OÜ i ich partnerzy, jedynie w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z usług (w tym sporów dotyczących usług transportowych).

 • Spółki z grupy Bolt Technology OÜ i ich partnerzy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi klienta w danym kraju, więcej szczegółów na stronie: https://bolt.eu/cities/.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Pasażerów
 • Nie możesz przetwarzać danych osobowych Pasażerów bez naszej zgody. Nie możesz kontaktować się z Pasażerami ani zbierać, rejestrować, przechowywać, udzielać dostępu do danych, wykorzystywać danych ani wymieniać się danymi przekazanymi przez Pasażera lub dostępnymi dla Ciebie za pośrednictwem aplikacji Bolt z jakiegokolwiek powodu innego niż świadczenie usług transportowych.
 • Musisz przestrzegać zasad i warunków przetwarzania danych osobowych Pasażerów określonych w Polityce Prywatności Pasażerów (http://www.bolt.eu/legal/). Jeśli naruszysz wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych Pasażerów, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta kierowcy i domagania się od Ciebie odszkodowania.
 1. Dostęp, korekta, przechowywanie, usuwanie i przenoszenie danych
 • Dane osobowe można przeglądać i korygować za pośrednictwem portalu Bolt Driver Portal.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane dopóki konto Kierowcy będzie aktywne. Po zamknięciu konta, dane osobowe Kierowcy będą przechowywane przez dodatkowy okres 3 lat.
 • Dane niezbędne do celów księgowych przechowuje się przez okres 7 lat.
 • W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa administracyjnego lub karnego, oszustwa lub udzielenia fałszywych informacji, dane przechowuje się przez okres 10 lat.
 • W przypadku sporów, dane są przechowywane do czasu zaspokojenia roszczenia lub do daty wygaśnięcia takiego roszczenia.
 • Prośby o usunięcie i przekazanie danych osobowych można kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na nie w ciągu miesiąca, podając termin usunięcia i przekazania takich danych.
 1. Rozwiązywanie sporów
 • Spory związane z przetwarzaniem danych osobowych są rozwiązywane za pośrednictwem biura obsługi klienta (info@bolt.eu) lub poprzez kontakt z Inspektorem ochrony danych spółki Bolt Technology OÜ (privacy@bolt.eu).
 • Organem nadzorczym jest estoński Inspektorat Ochrony Danych (www.aki.ee), z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: info@aki.ee.