Warunki Ogólne dotyczące Pasażerów

Niniejsze Warunki Ogólne określają warunki dotyczą korzystania z aplikacji Bolt – technologii łączącej pasażerów i kierowców, aby ułatwić im bardziej efektywne poruszanie się po miastach.

Określenie „my” odnosi się do właściciela aplikacji Bolt, Bolt Technology OÜ, spółki prywatnej z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited company), założonej w Republice Estonii (numer rejestracji spółki 12417834), z siedzibą pod adresem Vana-Lõuna tn 39/1, Tallin 10134, ale również do spółek należących do grupy Taxify i ich partnerów (lokalne spółki zależne, przedstawiciele, podmioty stowarzyszone, agenci itp.). Lista spółek grupy Taxify i ich partnerów jest dostępna pod adresem https://bolt.eu/cities/.

Aby korzystać z aplikacji Bolt musisz wyrazić zgodę na poniższe warunki:

1. Korzystanie z aplikacji Bolt

1.1. Bolt świadczy usługę społeczeństwa informacyjnego i nie świadczy usług transportowych. Usługi transportowe świadczone są przez kierowców na podstawie umowy (zawartej z Tobą) na przewóz pasażerów. Kierowcy świadczą usługi transportowe w sposób niezależny (osobiście lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa) jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą i zawodową. Spory wynikające z praw konsumentów, zobowiązań prawnych lub z prawa właściwego dla świadczenia usług transportowych będą rozstrzygane między pasażerami a kierowcami. Dane dotyczące kierowców i ich usług transportowych są dostępne w aplikacji Bolt, a rachunki za przejazdy wysyłane są na adres e-mail podany w profilu pasażera.

1.2. Podczas korzystania z aplikacji Bolt można wybrać, czy zapłacić za usługę transportową kierowcy, czy też skorzystać z Płatności w aplikacji Bolt. Płatności za przejazdy w ramach usługi Bolt Business odbywają się na mocy osobnej umowy na Podróż służbową. Opłaty będą uwzględniać należne podatki tam, gdzie będą one wymagane przez prawo. Opłaty mogą uwzględniać inne należne opłaty, opłaty drogowe i/lub opłaty dodatkowe, w tym opłaty rezerwacyjne, opłaty miejskie, opłaty lotniskowe lub opłaty za przetwarzanie płatności podzielonych.

1.3. Podczas instalacji aplikacji Bolt numer telefonu pasażera zostaje powiązany z odpowiednim kontem użytkownika Bolt i jest dodawany do naszej bazy danych. Jeśli nie korzystasz już z danego numeru telefonu, musisz powiadomić Bolt o tym fakcie w ciągu 7 dni, aby dane konta zostały zanonimizowane. Jeśli nie poinformujesz Bolt o zmianie numeru telefonu, operator komórkowy może przypisać ten sam numer do następnej osoby, a podczas korzystania z aplikacji Bolt ta osoba może zobaczyć Twoje dane.

2. Kody promocyjne

2.1. Bolt może wysyłać Ci kody promocyjne na zasadzie promocji. Rabat dostępny w ramach kodu promocyjnego można wykorzystać do dokonania płatności po zakończeniu przejazdu lub skorzystać za jego pomocą z innych funkcji lub korzyści związanych z usługą i/lub usługą zewnętrznego usługodawcy; i podlega dodatkowym warunkom ustalonym dla danego kodu promocyjnego. Terminy ważności kodów promocyjnych będą widoczne w aplikacji po wprowadzeniu kodu promocyjnego na koncie.

2.2. Jeśli cena za przejazd przekroczy kwotę podlegającą zwrotowi przyznaną na przejazd, różnica zostanie automatycznie potrącona metodą płatności wybraną dla danego konta. Podobnie rabat dostępny w ramach kodu promocyjnego obowiązuje tylko na jeden określony przejazd. Niewykorzystana kwota nie przechodzi na następny kurs i w związku z tym przepada. Dla jednego przejazdu można zastosować tylko jeden kod promocyjny.

2.3. Bolt zastrzega sobie prawo do anulowania kodu promocyjnego w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Do przyczyn anulowania należą m.in.: uznanie przez Bolt, że kody są używane w sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, kody zostały wydane przez pomyłkę lub ich ważność wygasła.

3. Płatność w aplikacji Bolt

3.1. Za usługi transportowe można zapłacić kartą, za pomocą usługi płatności mobilnej i innymi metodami płatności (np. Bolt Business), które należy uprzednio aktywować w aplikacji Bolt. Świadcząc usługę Płatności w aplikacji Bolt, Bolt działa w charakterze przedstawiciela handlowego dostawców usług transportowych. Twoje zobowiązanie wobec dostawcy usługi transportowej zostaje spełnione w momencie zlecenia przelewu środków na konto bankowe Bolt. Jako pasażer jesteś odpowiedzialny za dokonanie płatności i zapewnienie dostępności wystarczających środków.

3.2. W przypadku Płatności w aplikacji Bolt, Bolt otrzymuje płatność i przekazuje pieniądze kierowcy. Bolt może poprosić o dodatkowe dane, aby zweryfikować metodę płatności.

3.3. W przypadku płatności za usługi transportowe za pomocą Płatności w aplikacji Bolt, Bolt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty płatności należne osobom trzecim (np. operatorom komórkowym, opłaty bankowe). Tacy usługodawcy mogą pobierać dodatkowe opłaty podczas przetwarzania Płatności w aplikacji Bolt. Bolt nie ponosi odpowiedzialności za takie opłaty i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Sposób płatności może również podlegać dodatkowym warunkom narzuconym przez właściwego zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Przed użyciem danej metody płatności należy zapoznać się z niniejszymi warunkami.

3.4. Bolt jest odpowiedzialna za funkcjonowanie Płatności w aplikacji Bolt i zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Rozwiązywanie sporów związanych z Płatnością w aplikacji Bolt również odbywa się za naszym pośrednictwem. W celu uzyskania wsparcia w zakresie płatności prosimy o kontakt na adres: info@bolt.eu. Na zapytania przesłane pocztą e-mail lub poprzez aplikację Bolt odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego. Bolt rozpatrzy skargi i wnioski związane z Płatnościami w aplikacji Bolt w ciągu dwóch dni roboczych.

4. Zamawianie i anulowanie usług transportowych

4.1. Usługę transportową uznaje się za zamówioną w momencie, gdy pasażer zamówi usługę transportową, a kierowca zgodzi się na jej wykonanie.

4.2. W momencie potwierdzenia przez kierowcę, że ukończy dany kurs, zawierasz z kierowcą odrębną umowę o zrealizowanie usługi przejazdu na takich warunkach, na jakie zgodzisz się Ty i kierowca. Bolt nie jest dostawcą usługi transportowej i nie jest stroną umowy z danym kierowcą.

4.3. Za anulowanie zamówionej usługi transportowej uznawana jest sytuacja, w której kierowca odpowiedział na Twoje zgłoszenie, które następnie odrzuciłeś, anulowałeś lub odmówiłeś skorzystania z usługi transportowej. Gdy zgłoszenie zapotrzebowania na usługę transportową jest anulowane po upływie określonego czasu, pobierana jest opłata za anulowanie przejazdu.

4.4. W przypadku anulowania zgłoszenia zapotrzebowania na usługę transportową kilkukrotnie w ciągu 24 godzin możemy tymczasowo zablokować konto pasażera jako ostrzeżenie. Po wielu takich ostrzeżeniach możemy zawiesić konto na dłuższy okres (np. 6 miesięcy). Po upływie tego okresu możesz wnioskować o reaktywację konta. Wniosek taki zostanie rozpatrzony przez Bolt.

4.5. Gdy kierowca powiadomi pasażera o przybyciu pojazdu do miejsca docelowego, a pasażer lub osoby, na rzecz których zamówiono transport, nie dotrą do pojazdu w czasie określonym w aplikacji Bolt, zgłoszenie zostanie uznane za anulowane. Czasami kierowca może zdecydować się na anulowanie zamówienia. Należy pamiętać, że Bolt nie ponosi odpowiedzialności za takie sytuacje.

4.6. Gdy kierowca przyjedzie na miejsce i wyśle powiadomienie o swoim przybyciu, aplikacja Bolt może rozpocząć naliczanie opłaty za oczekiwanie według stawek określonych w aplikacji Bolt.

4.7. Jeśli zamówiłeś usługi transportowe za pomocą aplikacji Bolt i spowodowałeś uszkodzenie pojazdu kierowcy lub jego wyposażenia (między innymi poprzez zaplamienie lub odbarwienie pojazdu lub gdy w pojeździe pojawi się odór), kierowca będzie miał prawo zażądać od Ciebie zapłaty kary w wysokości 50 EUR i zażądać odszkodowania za wszelkie szkody przekraczające wysokość kary. Jeśli nie zapłacisz kary i/lub nie zrekompensujesz szkody, Bolt może dochodzić roszczeń w imieniu dostawcy usługi transportowej.

5. Licencja na korzystanie z aplikacji Bolt

5.1. Dopóki użytkownik stosuje się do niniejszych Warunków Ogólnych, Bolt udziela Ci bezpłatnej, odwołalnej, niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z aplikacji Bolt zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, Polityką Prywatności i obowiązującymi warunkami sklepu z aplikacjami. Nie możesz przenosić ani udzielać sublicencji do prawa do korzystania z aplikacji Bolt. W przypadku anulowania prawa pasażera do korzystania z aplikacji Bolt, anulowana zostanie również odpowiednia licencja niewyłączna.

6. Odpowiedzialność

6.1. Jako, że aplikacja Bolt jest usługą społeczeństwa informacyjnego (środkiem komunikacji) pomiędzy pasażerami a kierowcami, nie możemy zagwarantować ani ponosić odpowiedzialności za jakość lub brak wad w świadczeniu usług transportowych. Korzystanie z aplikacji Bolt do zamawiania usług transportowych zależy od zachowania kierowców, Bolt nie gwarantuje więc, że oferty świadczenia usług transportowych będą zawsze dostępne.

6.2. Aplikacja Bolt nie oferuje ani nie pośredniczy w usługach transportowych świadczonych na rzecz pasażerów. Nie jest również usługą firmy transportowej służącą znalezieniu pasażerów dla przewoźnika. Aplikacja Bolt służy jako środek organizacji świadczenia usług transportowych.

6.3. Prawo konsumenta do zwrotu nie ma zastosowania do zamówień w aplikacji Bolt. Żądanie zwrotu za usługę transportową nie powoduje odstąpienia od umowy, na mocy której zamówiono świadczenie usługi transportowej.

6.4. Aplikacja Bolt jest dostarczana w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności. Bolt nie gwarantuje, że dostęp do aplikacji Bolt będzie nieprzerwany lub wolny od błędów. W przypadku jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu zrobimy co w naszej mocy, aby naprawić je tak szybko, jak to możliwe, ale należy pamiętać, że działanie aplikacji może być ograniczone z powodu sporadycznych błędów technicznych i nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że aplikacja będzie działała przez cały czas; np. nagły wypadek publiczny może spowodować zakłócenie usługi.

6.5. Bolt, jej przedstawiciele, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które pasażer może ponieść w wyniku korzystania z aplikacji Bolt lub polegania na kursie, który został zamówiony za pośrednictwem aplikacji Bolt, w tym między innymi: wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody majątkowe lub straty pieniężne; utrata zysku; utrata możliwości prowadzenia działalności, umów, kontaktów, renomy, reputacji i wszelkie straty, które mogą wynikać z zakłócenia działalności; utrata lub niedokładność danych; oraz wszelkie inne rodzaje strat lub szkód.

6.6. Odpowiedzialność finansowa Bolt w związku z naruszeniem umowy będzie ograniczona do 500 euro. Pasażer ma prawo dochodzić odszkodowania tylko wtedy, gdy Bolt celowo naruszył umowę. Bolt nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania kierowcy i nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które kierowca wyrządza pasażerom.

6.7. Zgadzasz się w pełni zwolnić Bolt, ich podmioty stowarzyszone, przedstawicieli, pracowników i dyrektorów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub strat (w tym zobowiązań, szkód, kosztów i wydatków jakiegokolwiek rodzaju), które poniosą na skutek korzystania z aplikacji Bolt (w tym podczas podróży zamówionych za pośrednictwem aplikacji Bolt) oraz zabezpieczyć od jakichkolwiek roszczeń.

6.8. Bolt może natychmiast zakończyć możliwość korzystania przez Ciebie z aplikacji Bolt w przypadku naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych lub gdy uzna to za konieczne w celu ochrony integralności Bolt lub bezpieczeństwa kierowców.

7. Dobre praktyki przy korzystaniu z aplikacji Bolt

7.1. W związku z tym, że Bolt nie jest dostawcą ani pośrednikiem usług transportowych, wszelkie problemy związane z wadami lub jakością usług transportowych będą rozwiązywane zgodnie z zasadami i przepisami dostawcy usług transportowych lub odpowiedniego podmiotu publicznego.

7.2. Prosimy o wypełnienie formularza zwrotnego w aplikacji Bolt. Dzięki temu możemy zaproponować kierowcom sugestie dotyczące poprawy jakości ich usług.

7.3. Oczekujemy, że będziesz korzystać z aplikacji Bolt w dobrej wierze i będziesz szanować kierowców, którzy oferują swoje usługi za pośrednictwem aplikacji Bolt. Bolt zastrzega sobie prawo do zamknięcia Twojego konta, jeśli naruszysz warunki określone w niniejszych Warunkach Ogólnych lub jeśli Twoje działania są złośliwe, np. wstrzymanie płatności za świadczenie usługi transportowej, oszustwo, okazywanie braku szacunku dla kierowców itp. W przypadkach wymienionych powyżej Twoje konto może zostać anulowane bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do wykluczenia z udziału w konkursach oraz odebrania wszelkich nagród w nich wygranych, w tym kodów zniżkowych.

7.4. Bolt dołoży wszelkich starań, aby z aplikacji Bolt korzystali tylko kierowcy, którzy są uczciwi i szanują swój zawód i pasażerów. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że każdy dostawca usług transportowych korzystający z aplikacji Bolt przez cały czas spełnia powyższe kryteria. Jeżeli doświadczysz świadczenia usługi transportowej w sposób naganny proszę powiadom spółkę odpowiedzialną za usługę, organ nadzorczy lub naszą obsługę klienta.

8. Zmiany Warunków Ogólnych

8.1. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian do Warunków Ogólnych, otrzymasz powiadomienie e-mailem lub za pomocą powiadomienia w aplikacji Bolt. Kontynuacja korzystania z aplikacji Bolt zostanie uznana za akceptację zmian.

9. Postanowienia końcowe

Warunki Ogólne podlegają prawu Republiki Estońskiej i będą zgodnie z nim interpretowane i egzekwowane. Jeżeli spór wynikający z Warunków Ogólnych lub umowy nie może zostać rozstrzygnięty w drodze negocjacji, spór zostanie ostatecznie rozwiązany w Sądzie Okręgowym Harju w Tallinie, Estonia. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków Ogólnych zostanie uznane za niewykonalne, strony zastąpią te postanowienie wykonalnym postanowieniem, zgodnym z zamierzeniem i skutkiem ekonomicznym pierwotnego postanowienia.

Data wejścia w życie: 21.03.2019 r.