Integritetspolicy för Förare (svenska)

Bolt Operations OÜ (Reg.nr. 14532901) beläget i Vana Louna 39/1, Tallinn 10134, Republiken Estland, är personuppgiftsansvarig för förarens personuppgifter och har utsett ett Dataskyddsombud (privacy@bolt.eu).

Detta integritetsmeddelande för förare ger information om hur Bolt Operations OÜ (nedan "Bolt", "vi", "oss") behandlar personuppgifter avseende personer som tillhandahåller transporttjänster via Bolt-plattformen, dvs. förare. Integritetsmeddelandet beskriver vilka uppgifter som vi behandlar och varför, hur vi håller personuppgifter säkra och vilka val och kontroller som är tillgängliga för registranter (hädanefter även "du"). Du kan också hitta information om dina rättigheter avseende skyddet för din personliga integritet i integritetsmeddelandet.

Om du är förare på Bolt-plattformen ber vi dig att läsa detta integritetsmeddelande eftersom det innehåller viktig information om behandlingen av dina personuppgifter samt information om våra krav när du behandlar passagerares personuppgifter.

Beroende på din jurisdiktion och var du befinner dig kan vissa ytterligare klausuler eller ett annat integritetsmeddelande gälla. Se listan över våra tillämpliga integritetspolicyer här.

Observera att våra webbplatser och appar kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa tredjepartswebbplatser, var medveten om att de tillämpar sina egna integritetspolicyer och att vi inte åtar oss något ansvar för eller någon skyldighet i förhållande till innehållet i tredje parts policyer eller tredje parts behandling av dina personuppgifter. Kontrollera gällande policyer innan du lämnar några personuppgifter till tredjepartswebbplatser.

1. Personuppgifter som vi behandlar

Vi kan behandla olika kategorier av förares personuppgifter. Uppgifterna delas in i följande kategorier:

 • Allmänna uppgifter såsom namn, e-mailadress, telefonnummer, hemadress. (uppgifterna lämnas till oss av föraren).
 • Lokaliseringsuppgifter såsom uppgifter om förares geografiska position och körrutter (uppgifterna samlas in via Bolt-systemet när föraren använder Bolt-appen).
 • Information om fordon (inklusive registreringsnummer och status på regelefterlevnad) (uppgifter lämnas till oss av föraren).
 • Användningsdata såsom förarens engagemang, effektivitet, interaktioner på marknadsplatsen och förarens betyg (inklusive Förarpoäng).
 • Uppgifter för identifiering/verifiering såsom körkort, foto, yrke och identitetshandlingar.
 • Uppgifter om lagöverträdelser såsom uppgifter om fällande domar och brottslighet, i de fall då detta är tillåtet enligt lokala tillämpliga lagar och regler.
 • Information om kommunikation och korrespondens såsom när föraren använder vår chatt i appen ("Skicka ett meddelande"-funktionen) eller talar med våra kundtjänstmedarbetare, datum och tid för kommunikationen samt dess innehåll.
 • Information som krävs enligt tillämplig lag för beskattningsändamål såsom ditt organisationsnummer, momsregistreringsnummer, födelseort, identifikationsnummer för finansiella konton och information om varje EU-medlemsstat där du har ditt hemvist.
 • Användargenererat innehåll såsom ljudinspelningar som genereras under resan (som, när funktionen finns tillgänglig, utgör en del av vårt rese-säkerhetskit - för mer information, vänligen besök: https://bolt.eu/sv-se/blog/okad-sakerhet-pa-bolts-plattform-med-lansering-av-ljudinspelningsfunktion/), eller annat innehåll som skickas in i samband med en kundtjänstförfrågan, till exempel bilder, videor och andra typer av filer.

Förutom ovan nämnda källor kan vi komma att samla in och ta emot dina uppgifter från andra källor, såsom:

 • åkeriägare;
 • tjänsteleverantörer som utför kontroller avseende fordon och förares regelefterlevnad samt bakgrundskontroller;
 • passagerare och tredje parter som tillhandahåller information och innehåll i samband med tjänsten eller med avseende på eventuella anspråk eller tvister; och
 • användare som deltar i våra hänvisningskampanjer. I så fall får vi den hänvisade personens information från användaren.

2. Syften med behandlingen

Vi behandlar förarens personuppgifter för olika ändamål. De huvudsakliga ändamålen är följande:

 • För att tillhandahålla våra tjänster samlar vi in och behandlar personuppgifter i syfte att koppla ihop passagerare med förare och att på så sätt hjälpa dem förflytta sig i städer på ett mer effektivt sätt.
 • För att tillhandahålla våra tjänster samlar vi in lokaliseringsuppgifter och körrutter, så att vi kan analysera det geografiska området och ge förslag till förare. Om du inte vill dela dina lokaliseringsuppgifter för passagerare måste du stänga ner Bolt-appen, alternativt ange i Bolt-appen att du är offline och att du för tillfället inte tillhandahåller transporttjänster.
 • Körkort, yrke, identitetshandlingar, samt straffrättsliga domar och brott behandlas för att avgöra efterlevnad av rättsliga krav och lämplighet för att vara yrkesförare.
 • För att tillhandahålla våra tjänster visar Bolt-appen förarens foto, namn och fordonsinformation för passagerarna, för att passagerarna ska kunna identifiera föraren och fordonet.
 • Du kommer att motta sammanfattningar från Bolts förarportal, vilka kommer att omfatta din effektivitet och ditt betyg som förare. Sammanfattningar och betyg av förare är nödvändiga för att kunna erbjuda pålitliga tjänster för passagerare.
 • Personuppgifter relaterade till snabbmeddelanden direkt i Bolt-appen behandlas för att tillhandahålla service och kundsupport (inklusive att lösa tvister mellan förare och passagerare), för säkerhetsändamål samt för att förbättra våra produkter och tjänster samt för analys.
 • Vi samlar in och använder information om förares engagemang och interaktion på marknadsplatsen samt deras betyg (inklusive Förarpoäng) för att främja våra användares säkerhet, säkerställa att förare följer Bolts Villkor för förare och för att säkerställa att vi kan leverera en högkvalitativ och trevlig tjänst för alla. Om din Förarpoäng sjunker under en viss gräns, kan vi komma att utfärda en notifiering eller anmodan att till exempel tillgodogöra dig ytterligare vägledning. Om din poäng fortsätter att sjunka kommer din tillgång till Bolt tillfälligt stängas av; ditt konto kommer att granskas manuellt av teamet på Bolt som antingen lyfter spärren eller förlänger den i 12 månader. Du kan överklaga ett beslut att stänga av ditt konto. För mer information om hur du överklagar ett beslut att stänga av ditt konto, vänligen se vår FAQ om Förarpoäng här.
 • Vi kan behandla alla personuppgifter om dig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Se ytterligare ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter enligt berättigat intresse (klausul 3 nedan).

3. Rättslig grund

Vi använder huvudsakligen följande rättsliga grund för att behandla förarens personuppgifter:

 • Fullgörandet av avtal: Personuppgifter behandlas för fullgörandet av avtalet som ingåtts med föraren. En förutsättning för användning av Bolts tjänster är behandlingen av förarens identifierings- och lokaliseringsuppgifter. För att kunna tillhandahålla vår tjänst till föraren behandlar vi dessutom allmänna uppgifter, fordonsuppgifter, användningsuppgifter och kommunikationsuppgifter.
 • Berättigat intresse: Personuppgifter (exklusive särskilda kategorier av personuppgifter) får behandlas på grundval av berättigat intresse om vi har genomfört en bedömning av berättigat intresse, inklusive för följande ändamål:
 • undersöka och upptäcka bedrägliga betalningar, bedrägerier och annan skadlig eller olaglig verksamhet och/eller säkerhetsincidenter: allmänna uppgifter, uppgifter för identifiering/verifiering, kommunikationsuppgifter och användningsuppgifter kan behandlas;
 • inspelningar och loggar: beroende på var du befinner dig kan vi spela in meddelanden och order som ges både i våra lokaler och/eller med hjälp av kommunikationsmedel (e-post, telefonsamtal till kundtjänst och förare, Bolt-appen etc.) samt information och andra aktiviteter som vi har utfört. Vid behov använder vi dessa inspelningar för undersökningar, bevis och skydd mot anspråk och/eller för kvalitetssäkring.
 • tekniska skäl och cybersäkerhetsskäl: till exempel åtgärder för att bekämpa piratkopiering och säkerställa säkerheten för tjänsten, webbplatsen, Bolt-plattformen och appen samt för att göra och lagra säkerhetskopior och förhindra/reparera tekniska problem (beroende på problemet kan alla uppgifter behandlas); och
 • fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, inklusive: (i) stöd till våra egna interna utredningar, (ii) överlåtelse av fordringar och användning av inkassobyråer, och (iii) användning av juridiska rådgivare (beroende på anspråket kan alla uppgifter behandlas).
 • Beroende på de särskilda omständigheterna kan vi från tid till annan förlita oss på alternativa rättsliga grunder när det är mer lämpligt, dessa kan inkludera:
 • det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse, till exempel för att behandla uppgifter när lagen kräver det, inklusive till exempel om det finns en giltig rättslig begäran om att lämna ut personuppgifter till en tredje part, till exempel en domstol eller en tillsynsmyndighet;
 • när det är nödvändigt för att skydda dina eller andras vitala intressen, till exempel i händelse av en nödsituation eller ett överhängande hot mot liv, och/eller
 • när du har gett oss ett tydligt samtycke till att göra det för ett annat specifikt ändamål som du har fått fullständig information om.

I länder där berättigat intresse inte är en tillgänglig laglig grund för Bolts behandling av personuppgifter, förlitar sig Bolt istället på en alternativ giltig laglig grund som är tillgänglig enligt vad som anges ovan.

 • Om personuppgifter behandlas för ett nytt ändamål än det för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in och behandlingen inte baseras på den registrerades samtycke, bedömer vi noggrant tillåtligheten av sådan ny behandling. För att fastställa om behandling för ett nytt ändamål är förenligt med det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in kommer vi bland annat att ta hänsyn till:
 • varje koppling mellan de ändamål för vilka personuppgifterna samlas in och ändamålen med den avsedda ytterligare behandlingen av;
 • det sammanhang i vilket personuppgifterna samlas in, i synnerhet när det gäller förhållandet mellan dig och oss;
 • personuppgifternas art, särskilt om särskilda kategorier av personuppgifter behandlas eller om personuppgifter som rör straffrättsliga domar och brott behandlas;
 • de möjliga konsekvenserna av den avsedda ytterligare behandlingen för dig; och
 • förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder, som kan innefatta kryptering eller pseudonymisering.

4. Mottagare

 • Dina personuppgifter visas endast till passagerare vars beställning har blivit accepterad av dig. Passagerare kommer att se förarens namn, fordon, foto, lokaliseringsuppgifter och i vissa fall telefonnummer. Passagerare kommer också att se förarens personuppgifter på kvittot.
 • Beroende på förarens lokalisering kan personuppgifter komma att visas för Bolt Operations OÜs lokala dotterföretag, företrädare, närstående bolag, ombud, osv. Behandlingen av personuppgifter kommer att ske under samma villkor som är fastställda i denna Integritetspolicy.
 • Vi kan komma att lämna ut information enligt ett domstolsbeslut eller i samarbete med en tillsynsmyndighet för dataskydd vid hantering av klagomål eller utredningar. Vi kan också dela dina personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga myndigheter (till exempel skattemyndigheter) samt svara på förfrågningar när informationen krävs enligt lag eller främjar en uppgift av allmänt intresse. Oavsett fall kommer vi alltid att säkerställa att vi har en rättslig grund för att dela informationen och att vi dokumenterar vårt beslut.

5. Säkerhet och tillträde

 • Alla personuppgifter som samlas in i samband med tillhandahållandet av tjänsterna överförs till och lagras i datacenter tillhörande Zone Media Ltd. och/eller Amazon Web Services Inc., belägna inom någon av medlemsstaterna i EU. Endast behörig personal från bolagen som ingår i Bolt Operations OÜ-koncernen och partners till Bolt Operations OÜ har tillgång till personuppgifterna och dessa får endast åtkomst till uppgifterna i syfte att lösa problem kopplade till användningen av tjänsten (inklusive tvister gällande transporttjänsten).
 • Bolag i Bolt Operations OÜ-koncernen och partners till Bolt Operations OÜ kan få tillgång till personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla kundtjänst i respektive land, se mer på följande hemsida https://bolt.eu/cities/.

6. Behandling av passagerares personuppgifter

 • Du får inte behandla passagerares personuppgifter utan vårt tillstånd. Du får inte kontakta någon passagerare eller samla in, registrera, lagra, ge åtkomst till, eller på annat sätt använda personuppgifter som tillhandahålls av passageraren, eller som gjorts tillgängliga för dig via Bolt-appen, av någon annan anledning än för att uppfylla ditt åtagande att tillhandahålla transporttjänsten.
 • Du måste efterleva reglerna och villkoren för behandling av passagerares personuppgifter som anges i Integritetspolicy för Passagerare (http://www.bolt.eu/legal/). Om du bryter mot kraven för behandling av passagerares personuppgifter, kan vi komma att avsluta ditt förarkonto och kräva skadestånd från dig.

7. Tillgång, rättelse, gallring, radering och dataportabilitet

 • Personuppgifter kan granskas och rättas i Bolts förarportal.
 • Som registrerad har du följande rättigheter:
 • Du har rätt att få tillgång till och begära kopior av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att vi korrigerar all information som är felaktig. Du kan själv ändra vissa uppgifter i Bolts förarportal.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar (till exempel om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke). Uppgifter som behandlas i enlighet med en rättslig förpliktelse eller där vi har ett övervägande berättigat intresse får inte raderas på begäran.
 • Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar (till exempel om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke).
 • Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa förutsättningar (till exempel om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke). Du kan lämna in en invändning mot ett automatiserat beslut som vi har fattat och begära att en person granskar det.
 • Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som du har gett oss till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar. Detta gäller endast information som du har gett oss.
 • Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som rättslig grund har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (till exempel genom att avregistrera dig eller använda sekretesskontrollerna i Bolts förarportal). Om du återkallar ditt samtycke ändras inte lagligheten av den behandling som gjordes före återkallelsen.
 • Om vi använder automatiserad behandling eller profilering som har en betydande inverkan på dina rättigheter kan du, under vissa omständigheter, ha rätt att av skäl som hänför sig till din särskilda situation invända mot behandling av personuppgifter om dig som grundar sig på automatiserade beslut/profilering och att kräva mänskligt ingripande. Du kan också ha rätt till en förklaring av logiken bakom ett automatiserat beslut.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett olagligt sätt eller inte har uppfyllt våra rättsliga skyldigheter. Du kan också ha rätt att begära rättslig prövning - se avsnitt 8 i detta integritetsmeddelande.
 • Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som du har ett aktivt förarkonto. Om ditt konto stängs av kommer dina personuppgifter att sparas i ytterligare 3 år.
 • Uppgifter som krävs för bokföringsändamål kommer att lagras i 7 år.
 • Vid formella utredningar för brott, bedrägeri eller falska uppgifter kommer uppgifterna att lagras så länge som det är nödvändigt enligt interna, rättsliga och regulatoriska krav.
 • Vid tvister kommer uppgifterna att behållas tills dess att fordran är betald, eller tills datumet då fordran förfaller har passerat.
 • Vi svarar på alla förfrågningar om att radera och överföra personuppgifter som inkommer via e-post inom en månad och specificerar då hur lång tid raderingen och överföringen av uppgifterna kommer att ta.
 • Lagringsperioden för uppgifter om snabbmeddelanden direkt i Bolt-appens meddelanden är 90 dagar, med undantag för fall där meddelanden är relaterade till en rapporterad incident - i vilket fall vi kommer att lagra dem i 6 månader.
 • Lagringsperioden för ljudinspelningsdata som genereras via vår funktion för ljudinspelning av resor är:
 • 24 timmar, medan de lagras lokalt på enheten hos den person som genererar inspelningen. Inspelningarna raderas automatiskt efter 24 timmar om en rapport till Bolts kundsupportteam inte skapas och inspelningen inte uttryckligen delas med Bolts kundsupportteam som en del av rapporten.
 • Inspelningar som delas och undersöks av Bolt raderas automatiskt efter 7 dagar om inte lagringsperioden förlängs manuellt av utrednings-/juridiska skäl.

8. Tvistlösning

 • Tvister som rör behandlingen av personuppgifter löses genom kundtjänsten (info@bolt.eu) eller genom att kontakta Bolt Operations OÜ’s Dataskyddsombud (privacy@bolt.eu).
 • Tillsynsmyndigheten är Estländska Dataskyddsinspektionen (Estonian Data Protection Inspectorate) (www.aki.ee) som kan kontaktas via e-mail info@aki.ee.

9. Att göra detta tillkännagivande bra

Vi hoppas att du tyckte att detta integritetsmeddelande var lätt att förstå.

Lagstiftningen om dataskydd är viktig. De stärker reglerna och förbättrar dina informationsrättigheter. Många av dessa regler kan verka komplicerade, men de flesta bygger på sunt förnuft. Vi tar vårt ansvar vid hantering av dina uppgifter på största allvar. Bolt kommer att fortsätta att göra ändringar i detta integritetsmeddelande som en del av vårt åtagande att skydda din integritet och ge dig ännu mer insyn.

Skanna för att ladda ner

Nästan där!

Skanna QR-koden med mobilkameran för att ladda ner appen.