Integritetsmeddelande för Passagerare och Resenärer (svenska)

Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi lovar att ta hand om dina personuppgifter. I detta meddelande kan du läsa om saker som vilken information vi använder för att kunna erbjuda dig vårt utbud av transporttjänster, hur vi använder din information för att skydda dig, samt vilka val- och kontrollmöjligheter som finns tillgängliga för dig. Detta meddelande innehåller också information om dina rättigheter avseende skyddet för din personliga integritet och hur dataskyddsregler fungerar för att ge skydd åt alla.

Med begrepp som “vi”, “oss” och “våra” i detta integritetsmeddelande avses ägaren av Bolt-appen, Bolt Operations OÜ, organisationsnummer 14532901, ett privat aktiebolag som bildats och registrerats i enlighet med lagarna i Republiken Estland.

Med begrepp som "du”, "din", "ditt" och "dina" i detta integritetsmeddelande avses den passagerare som begär, bokar och/eller tar emot en transporttjänst via sitt Bolt-appkonto.

Bolt Operations OÜ är personuppgiftsansvarig med avseende på dina personuppgifter, om inget annat anges nedan.

Vår postadress är: Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Estonia

Vi har utsett ett dataskyddsombud, som du kan kontakta på privacy@bolt.eu eller via någon av våra postadresser som du hittar på stadssidorna. Vänligen märk kuvertet "Dataskyddsombud".

1. Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar endast den information som vi behöver för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service på vår marknadsplats för transporter. Uppgifterna delas in i följande kategorier:

 • Kontaktuppgifter: saker som ditt namn, telefonnummer och din e-postadress. För vissa av våra tjänster kan vi behöva lite mer, till exempel även din hemadress.
 • Profilinformation: saker som din profilbild, sparade adresser och preferenser för språk och kommunikation. För vissa av våra tjänster kan vi behöva lite mer, till exempel även dina körkortsuppgifter.
 • Lokaliseringsuppgifter: till exempel varifrån du behöver skjuts eller var det finns skotrar nära dig, restid, resans gång och din slutdestination.
 • Betalningsinformation: som debiterat belopp och vilket betalkort som använts.
 • Register över vår kommunikation: till exempel när du använder vår chatt i appen, eller talar med någon av våra kundtjänstmedarbetare.
 • Begränsade uppgifter för att kunna identifiera enheten: till exempel IP-adressen som Bolt-appen installerats på.
 • Uppgifter om användningen av transporttjänsterna: till exempel uppgifter om status på resor, tider och uppgifter om ditt beteende enligt förarnas bedömning.
 • Information från sensorer för hyrfordon: saker som fordonshastighet, motoreffekt, information om körstil (till exempel plötsliga inbromsningar eller sladdningar) och den totala vikten av föremål och person(er) på fordonet samt förändringar av vikten.
 • Annat användargenererat innehåll: såsom foton av parkerade elfordon, lämnad återkoppling och ljudinspelningar som genererats under resan (som, när funktionen finns tillgänglig, utgör en del av vårt rese-säkerhetskit - för mer information, vänligen besök: https://bolt.eu/sv-se/blog/okad-sakerhet-pa-bolts-plattform-med-lansering-av-ljudinspelningsfunktion/).

Utöver ovan nämnda källor kan vi komma att samla in och ta emot dina uppgifter från andra källor, såsom:

 • förare och tredje parter som tillhandahåller information och innehåll i samband med tjänsten eller med avseende på eventuella anspråk eller tvister; och
 • användare som deltar i våra hänvisningskampanjer. I dessa fall får vi den hänvisade personens information från användaren.

Avsaknad av (eller felaktiga) personuppgifter kan hindra oss från att fullgöra vårt avtal med dig, eller från att göra något som förväntas av oss enligt lag. Det kan också innebära att vi inte kan hantera ditt konto. Till exempel samlar vi in och behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med att du installerar och använder Bolt-appen; att vägra dela Lokaliseringsdata via appen innebär att vi inte kan dirigera en förare till din plats för upphämtning, eller visa dig våra egna fordon för uthyrning i närheten. Vi kommer inte att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig under andra omständigheter, till exempel om du vägrar att genomföra en identitetskontroll för att säkerställa ditt kontos integritet, då kontot kan stängas av eller blockeras för att förhindra bedrägeri.

2. Syftet med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en eller flera av våra transporttjänster:

 • Vi ansluter dig med en förare, hjälper dig att hitta en skoter, eller boka ett fordon: Vi samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att kunna koppla ihop passagerare med förare, så att du kan bli hämtad och lämnad, samt kunna visa dig var du kan hitta våra närmaste tillgängliga hyrfordon, till exempel våra bilar eller skotrar. Snabbmeddelanden som skickas direkt via Bolt-appen behandlas i syfte att kunna erbjuda kunder service och stöd (inklusive att lösa tvister mellan förare och passagerare), i säkerhetssyfte, för att förbättra våra produkter och tjänster, samt för analys.
 • Vi tar dig dit du vill åka: Vi visar passagerarnas lokaliseringsuppgifter och telefonnummer för taxichaufförerna när de kör för att möjliggöra effektiv upphämtning och avlämning samt göra resan och rutten transparent. Dessa uppgifter samlas endast in när Bolt-appen är aktiverad. Insamlingen av dina lokaliseringsuppgifter upphör när du stänger Bolt-appen. I vissa länder kan förarna inte se passagerarnas telefonnummer; föraren ser ett helt annat nummer som tillfälligt omdirigeras till passagerarens telefonnummer, vilket innebär att föraren och passageraren fortfarande kan kommunicera.
 • Vi ser till att din resa är smidig: Vi använder dina lokaliseringsuppgifter för att se till att du anländer vid din destination och för att lösa kvalitetsproblem i samband med våra tjänster. Vi behöver också veta var du väljer att lämna av ett bokat fordon så att vi kan fakturera korrekt, ladda batterier och underhålla våra fordon.
 • Vi ser till att appen är optimal: Vi använder kontaktuppgifter för att meddela passagerare om uppdateringar av Bolt-appen så att du kan fortsätta använda våra tjänster. Vi samlar också in begränsade uppgifter från den enhet som du använder för att ansluta dig till våra internet-, mobil- och telefontjänster och för att hjälpa till att hålla ditt konto säkert genom autentiserings- och verifieringskontroller.
 • Vi ser till att din resa är den snabbaste, billigaste och mest bekväma för dig: Vi samlar in data om de rutter som våra passagerare tar för att analysera den geografiska täckningen. Detta gör det möjligt för oss att förbättra rekommendationerna till förarna om de mest effektiva rutterna och hjälper oss att se till att våra hyrbara fordon, som våra skotrar, finns på de mest praktiska platserna för kunderna.
 • Vi samlar in din betalning: Vi erhåller betaluppgifter för att behandla passagerares betalningar för förarnas räkning för bokningen. Vi behandlar också betalningar för våra egna hyrbara fordon, till exempel för våra bilar och skotrar.
 • Vi upprätthåller och främjar standarder: Vi samlar in uppgifter om resans status, restid och passageraromdömen om föraren för att främja användarnas säkerhet, främja uppfyllandet av våra villkor och se till att vi tillhandahåller en högkvalitativ och trevlig tjänst för alla. Uppgifter från och korrespondens med kundtjänst samlas in för att ge feedback och lösa tvister och frågor om tjänstekvalitet.
 • Vi håller dig underrättad: Ditt namn, telefonnummer och din e-postadress används för att kommunicera med dig, till exempel för att informera dig om att din resa har slutförts, för att skicka resebekräftelser och kvitton till dig och för att informera dig om viktiga uppdateringar av tjänsten, till exempel när dåligt väder förhindrar bokning av våra skotrar..
 • När du använder Bolts hyrfordon behandlar vi de uppgifter som samlas in via hyrfordonens sensorer för säkerhetsändamål för att identifiera potentiellt farligt körbeteende och, om nödvändigt, skicka meddelanden till den registrerade om det identifierade farliga beteendet - dvs. när det sker en betydande viktförändring jämfört med tidigare körning. Det motsvarande meddelandet har inga allvarliga konsekvenser för den registrerade - målet är att säkerställa en säker körstil.

Vi kan komma att behandla alla personuppgifter om dig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk om vi behöver försvara oss mot eller styrka skadeståndskrav eller andra anspråk som lämnats till oss för utredning.

Se ytterligare ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter enligt berättigat intresse (klausul 3 nedan).

3. Rättslig grund

Vi har tillåtelse att använda personuppgifter på de sätt som beskrivs ovan om vi har en god anledning att göra det. Vi ser alltid till att vi har en god anledning när vi gör något med dina uppgifter.

 • Ingående och fullgörande av avtalet (inkl. tillhandahållande av tjänst): Personuppgifter behandlas i allmänhet för att tillhandahålla de tjänster som avtalats med dig via Bolt-appen. Detta innebär att vi ger dig den tjänst vi lovat, och för att uppfylla våra villkor behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla dess skyldigheter.
 • Berättigat intresse: Under andra omständigheter behandlar vi i allmänhet dina personuppgifter på grund av legitima intressen. Legitima intressen omfattar våra kommersiella intressen i att tillhandahålla en innovativ, personlig, säker och lönsam tjänst till våra passagerare och samarbetspartners, såvida inte dessa intressen åsidosätts av andra intressen. Vi kan behandla dina personuppgifter (exklusive särskilda kategorier av personuppgifter) baserat på berättigat intresse för följande ändamål:
 • I syfte att utreda och upptäcka bedrägliga betalningar, skadlig verksamhet eller olaglig verksamhet och/eller säkerhetsincidenter (beroende på utredningens art kan alla uppgiftskategorier behandlas);
 • upprätthålla säkerheten för vårt nätverk och våra system, och reagera på misstänkta eller faktiska brottsliga handlingar;
 • göra och granska inspelningar och loggar: vi kan registrera meddelanden och order som ges både i våra lokaler och med hjälp av kommunikationsmedel (e-post, telefonsamtal, Bolt-appen etc.) samt information och andra aktiviteter som vi har utfört. Vi kan också granska ljudinspelningar som skickats till oss med hjälp av vår funktion för ljudinspelning i säkerhetskittet (om en sådan funktion är tillgänglig). Vid behov använder vi dessa inspelningar för utredningar, bevis och skydd mot anspråk och/eller för kvalitetssäkring;
 • och implementera och underhålla funktioner för att säkerställa säkerheten för våra tjänster, och
 • fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, inklusive att: (i) att ge stöd till våra egna interna utredningar, (ii) överlåtelse av fordringar och användning av inkassobyråer, och (iii) användning av juridiska rådgivare (beroende på anspråket kan alla uppgifter behandlas).
 • Beroende på de särskilda omständigheterna kan vi från tid till annan förlita oss på alternativa rättsliga grunder när det är mer lämpligt, dessa kan inkludera:
 • det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse, till exempel för att behandla uppgifter när lagen kräver det, inklusive till exempel om det finns en giltig rättslig begäran om att lämna ut personuppgifter till en tredje part, till exempel en domstol eller en tillsynsmyndighet;
 • för att skydda dina eller andras vitala intressen, till exempel i händelse av en nödsituation eller ett överhängande livshot, eller
 • du har givit oss ett tydligt samtycke att göra detta på grund av ett annat specifikt syfte där du blivit helt informerad. I länder där legitimt intresse inte är en tillgänglig laglig grund för Bolts behandlingsverksamhet, förlitar sig Bolt istället på en alternativ giltig laglig grund som finns tillgänglig ovan.
 • Om personuppgifter behandlas för ett nytt ändamål än det för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in och behandlingen inte baseras på den registrerades samtycke, bedömer vi noggrant tillåtligheten av sådan ny behandling. För att fastställa om behandling för ett nytt ändamål är förenligt med det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in kommer vi bland annat att ta hänsyn till:
 • varje koppling mellan de ändamål för vilka personuppgifterna samlas in och ändamålen med den avsedda ytterligare behandlingen av;
 • det sammanhang i vilket personuppgifterna samlas in, i synnerhet när det gäller förhållandet mellan dig och oss;
 • personuppgifternas art, särskilt om särskilda kategorier av personuppgifter behandlas eller om personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser behandlas;
 • de möjliga konsekvenserna av den avsedda ytterligare behandlingen för dig; och
 • förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder, som kan innefatta kryptering eller pseudonymisering.

4. Mottagare

Vi samarbetar endast med betrodda samarbetspartners och myndigheter. Vi delar endast när det finns en god anledning till att göra det. Vi begränsar delningen till att omfatta endast det som är nödvändigt. Vi säljer inte dina personuppgifter.

 • Passagerarens personuppgifter lämnas endast ut till förare när de kopplas ihop med en passagerare i Bolt-appen. Då kan föraren se passagerarens namn, telefonnummer (i vissa länder är numret maskerat), omdöme och lokaliseringsuppgifter.
 • Efter att ha tillhandahållit transporttjänsten till passageraren har föraren fortsatt tillgång till passagerarens namn och telefonnummer (i vissa länder är numret maskerat) i 24-48 timmar. Detta är nödvändigt för att föraren ska kunna lösa eventuella problem med passageraren - som att returnera den där särskilda saken till dig som kan ha glömts kvar i bilen. Hoppsan!
 • Omdömen som passagerare lämnar om kvaliteten på taxitjänsten är anonym. Ditt omdöme är privat mellan dig och Bolt.
 • Beroende på var passageraren befinner sig kan personuppgifterna komma att lämnas ut till Bolt Technology OÜ:s koncernbolag och samarbetspartners (lokala dotterföretag, företrädare, filialer, ombud, osv.). Bolt Operations OÜ:s koncernbolag och samarbetspartners behandlar personuppgifter enligt samma stränga villkor som fastställs i detta integritetsmeddelande. Du kan läsa mer om detta på sidan för ditt land.
 • Under vissa omständigheter är vi juridiskt skyldiga att dela information externt, till exempel enligt ett domstolsbeslut eller när vi samarbetar med en tillsynsmyndighet för dataskydd för att hantera klagomål eller utredningar. Vi kan också svara på förfrågningar från till exempel brottsbekämpande myndigheter när vår uppfattning är att det krävs enligt lag i ifrågavarande jurisdiktion, eller främjar fullgörandet av en uppgift av allmänt intresse, påverkar användare i denna jurisdiktion och det är förenligt med internationellt erkända standarder. I vilket fall som helst försäkrar vi oss alltid om att vi har en rättslig grund för att dela informationen, och vi ser till att dokumentera vårt beslut.

5. Säkerhet och tillgång

 • Alla personuppgifter som samlas in i samband med tillhandahållande av våra tjänster överförs till och lagras i datacenter tillhörande Zone Media Ltd och/eller Amazon Web Services, Inc, vilka är belägna inom någon av EU:s medlemsstater. Endast behöriga anställda på Bolt Operations OÜ:s koncernbolag och samarbetspartners har tillgång till personuppgifterna och tillgång ges endast i syfte att lösa problem i samband med användningen av tjänsterna (inklusive tvister rörande transporttjänster).
 • Bolt Operations OÜ:s koncernbolag och samarbetspartners kan få tillgång till personuppgifter i den utsträckning som krävs för de ska kunna tillhandahålla kundsupport i respektive land.
 • För våra forsknings- och vetenskapliga ändamål anonymiseras alla uppgifter, till exempel bulk-lokaliseringsuppgifter, så att det aldrig är möjligt att utifrån dem identifiera dig.

6. Dina rättigheter och kontroller

Vi vill behålla kontrollen över dina personuppgifter. Bolt ger dig kontrollmöjligheter via appen där du kan se dina personuppgifter, inklusive dina profiluppgifter och din resehistorik. Vi har även andra inställningar i appen, som till exempel om du vill få marknadsföring, och kontrollmöjligheter av transparenta cookies på vår webbplats.

Din rätt till tillgång

 • Du kan få tillgång till dina personuppgifter via Bolt-appen. Du har rätt att be oss om kopior av dina personuppgifter. Det finns vissa undantag, till exempel när vi måste överväga andras rättigheter, vilket innebär att du kanske inte alltid får all information som vi behandlar.

Din rätt till rättelse

 • Du kan få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter via Bolt-appen. Du har rätt att be oss att rätta informationen som du anser vara felaktig. Du har också rätt att be oss komplettera information som du anser vara ofullständig.

Din rätt till radering

 • Under vissa omständigheter har du rätt att be oss radera dina personuppgifter.

Din rätt till begränsning av behandling

 • Under vissa omständigheter kan du ha rätt att be oss att begränsa behandlingen av din information. Detta innebär att dina uppgifter endast kan användas för vissa ändamål, till exempel för rättsliga anspråk eller för att utöva juridiska rättigheter.

Din rätt till att invända mot behandlingen

 • Du kan ha rätt att invända mot behandlingen om vi behandlar dina uppgifter på grund av legitima intressen. Du kan skicka in en invändning mot ett automatiserat beslut som vi har fattat och begära att en person granskar det.

Din rätt till dataportabilitet

 • Under vissa omständigheter har du rätt att be oss att vi överför den information du givit oss från en organisation till en annan, eller att vi ger den till dig. Detta gäller endast information som du har givit oss.
 • Lagringsperioden för uppgifter om snabbmeddelanden som skickas direkt i Bolt-appen är 90 dagar, utom i de fall där meddelandena hänför sig till en rapporterad incident – i så fall lagrar vi dem i 6 månader.

7. Lagring

Bolt lagrar användaruppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan. Detta innebär att vi lagrar olika kategorier av uppgifter under olika lång tid beroende på typen av uppgifter, den transporttjänst som de avser och de syften för vilka vi samlade in uppgifterna.

 • Dina personuppgifter lagras så länge du har ett aktivt passagerarkonto. Om ditt konto avslutas raderas personuppgifterna (i enlighet med vårt schema och våra regler för lagring), såvida inte uppgifterna fortfarande behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för redovisning, tvistlösning eller bedrägeribekämpning.
 • Ekonomiska uppgifter om transporttjänster som tillhandahålls passagerare lagras i tre år efter den sista resan. Uppgifter som behövs för andra redovisningsändamål lagras i sju år efter den senaste resan.
 • I händelse av formella utredningar av brott, bedrägeri eller falska uppgifter kommer uppgifterna att lagras så länge som det är nödvändigt enligt interna, rättsliga och regulatoriska krav.
 • Vid betalningstvister sparas uppgifterna tills anspråket är uppfyllt eller tills det att anspråket löper ut.
 • Uppgifter om resehistorik och uppgifter om användning av transporttjänster lagras i tre år, varefter uppgifterna anonymiseras.
 • Uppgifter om sensorer för hyrbilar lagras i 6 månader.

Observera att dina personuppgifter inte raderas när du avinstallerar Bolt-appen på din enhet. Om Bolt-appen inte har använts på tre år tar vi kontakt med dig och ber dig bekräfta om du vill att ditt konto ska förbli aktivt för framtida användning. Om vi inte får något svar inom rimlig tid stängs kontot ner och personuppgifterna raderas om de inte behövs för något av de ändamål som nämns tidigare i detta integritetsmeddelande.

Lagringsperioden för ljudinspelningsdata som genereras via vår funktion för ljudinspelning av resor är:

 • 24 timmar, medan de lagras lokalt på enheten hos den person som genererar inspelningen. Inspelningarna raderas automatiskt efter 24 timmar om en rapport till Bolts kundsupportteam inte skapas och inspelningen inte uttryckligen delas med Bolts kundsupportteam som en del av rapporten.
 • Inspelningar som delas och undersöks av Bolt raderas automatiskt efter 7 dagar om inte lagringsperioden förlängs manuellt av utrednings-/juridiska skäl.

8. Direkt marknadsföring

 • Vi kan skicka meddelanden med direkt marknadsföring till din e-postadress och/eller ditt telefonnummer när du har gett oss tillåtelse att göra det, eller om du har valt att delta (soft opt-in). Vi kan anpassa meddelanden med direkt marknadsföring med hjälp av information om hur du använder Bolts tjänster, till exempel hur ofta du använder Bolt-appen och dina transportpreferenser.
 • Om du inte längre vill ta emot meddelanden med direkt marknadsföring kan du klicka på länken "Avsluta prenumeration" i sidfoten i ett av våra e-postmeddelanden eller välja att sluta delta i profilavsnittet i Bolt-appen. Enkelt.

9. Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss av automatiserat beslutsfattande vid utfärdande av varningar och genomförande av avstängning av taxitjänster. Att använda automatiserat beslutsfattande är mindre felbenäget, effektivare och säkrare än att använda våra anställda. Uppgifter om din användning av transporttjänsterna (uppgifter om resestatus inklusive avbokningar och uteblivna resor samt uppgifter om ditt beteende enligt förarnas bedömning) beaktas när behovet av en varning eller avstängning bedöms. Du kan läsa mer om det automatiserade beslutsfattandet här. Avstängning från taxitjänsten varar i sex månader, varefter tillgången till tjänsten återställs.

Vi kan också använda automatiserat beslutsfattande för att genomföra bedrägerikontroller som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra våra tjänster, se till att tjänsterna betalas och skydda förarna mot bedrägliga transaktioner på deras betalkort.

Vi kan använda automatiserat beslutsfattande för att verifiera dig, vilket är nödvändigt för att säkerställa säkerheten för vår plattform och verkställandet av våra villkor.

Om vi använder automatiserad behandling eller profilering som har en betydande inverkan på dina rättigheter kan du, under vissa omständigheter, ha rätt att av skäl som hänför sig till din särskilda situation invända mot behandling av personuppgifter om dig som grundar sig på automatiserade beslut/profilering och att kräva mänskligt ingripande. Du kan också ha rätt till en förklaring av logiken bakom ett automatiserat beslut.

10. Lösning av tvister

 • Tvister om behandlingen av personuppgifter löses i första hand genom kundtjänst (info@bolt.eu).Du har rätt att kontakta Bolts dataskyddsombud (privacy@bolt.eu).
 • Vår tillsynsmyndighet är den estniska dataskyddsinspektionen (www.aki.ee). Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett olagligt sätt eller inte har uppfyllt våra rättsliga skyldigheter.

11. Att göra detta tillkännagivande bra

Vi hoppas att du tyckte att detta integritetsmeddelande var lätt att förstå.

Lagstiftningen om dataskydd är viktig. De stärker reglerna och förbättrar dina informationsrättigheter. Många av dessa regler kan verka komplicerade, men de flesta bygger på sunt förnuft. Vi tar vårt ansvar vid hantering av dina uppgifter på största allvar. Bolt kommer att fortsätta att göra ändringar i detta integritetsmeddelande som en del av vårt åtagande att skydda din integritet och ge dig ännu mer insyn.

Ytterligare information finns i de lokala villkoren för passagerare här.

Skanna för att ladda ner

Nästan där!

Skanna QR-koden med mobilkameran för att ladda ner appen.