Zásady ochrany osobních údajů pro řidiče

Společnost Bolt Operations OÜ (registrační číslo společnosti: 14532901) se sídlem Vana- Lõuna 15, Tallinn 10134, Estonsko, je správcem osobních údajů řidiči a jmenovala svého pověřence pro ochranu osobních údajů (privacy@bolt.eu).

Pojmy „nás“ nebo „my“ se rozumí majitel aplikace, společnost Bolt Operations OÜ, která je společností s ručením omezením založenou v Estonské republice.

1. Osobní údaje, které zpracováváme

● jméno, e-mail, telefonní číslo, místo bydliště, ● poloha řidičů a jízdních tras, ● informace o vozidlech (včetně SPZ), ● řidičský průkaz, fotografie, povolání a doklady totožnosti řidiče, ● údaje o odsouzeních řidičů za trestné činy a přestupky. Finanční údaje týkající se poskytování přepravních služeb nejsou považovány za osobní údaje, protože řidiči poskytují služby v rámci své ekonomické a podnikatelské činnosti. ● Informace vyžadované platnými právními předpisy pro daňové účely: například vaše identifikační číslo daňového poplatníka, DIČ, místo narození, identifikační číslo bankovního účtu, informace o každém členském státě, ve kterém jste rezidentem.

2. Účely zpracování

● Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely propojení cestujících s řidiči, kteří tak mohou pomoci cestujícím pohybovat se efektivněji po městech. ● Poloha a jízdní trasy jsou zpracovávány pro účely analýzy geografické oblasti a předkládání návrhů jízdní trasy řidičům. ​Pokud si nepřejete, aby cestující viděli vaši polohu, musíte zavřít aplikaci Bolt nebo v aplikaci Bolt označit, že jste offline a v danou chvíli neposkytujete přepravní služby. ● Řidičský průkaz, povolání, doklady totožnosti a výpis z rejstříku trestů jsou zpracovávány za účelem posouzení a rozhodnutí o dodržování zákonných povinností a vhodnosti uchazeče pro pozici řidiče. ● Aplikace Bolt zobrazuje cestujícím fotografii, jméno řidiče a údaje o vozidle, aby mohli řidiče a vozidlo identifikovat. ● Z portálu Bolt Driver Portal vám budou chodit souhrny, které budou obsahovat informace o vaší efektivitě a hodnocení jakožto řidiče. Souhrny a hodnocení řidiče jsou nezbytné k zajištění poskytování spolehlivé služby cestujícím. ● Sbíráme a zpracováváme informace o zapojení, interakcích a hodnocení řidičů (včetně Skóre řidiče) na trhovišti, abychom zajistili bezpečnost, ujistili se, že je vše v rámci podmínek a pravidel a že naše služba dosahuje kvalitní úrovně. Pokud vaše Skóre řidiče klesne pod určitou hranici, můžeme vás upozornit notifikací nebo žádostí, například o přeškolení. Pokud bude vaše skóre klesat ještě níž, může vám být odebrán přístup na platformu Bolt; váš účet posoudí tým Bolt, který se rozhodne, jestli blokaci zruší nebo ji prodlouží na období 12 měsíců. Proti pozastavení účtu se můžete odvolat. Pro víc informací o odvolání se, prosím, podívejte na Nápovědu o Skóre řidiče zde.

3. Právní základ

● Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy uzavřené s řidičem. Předpokladem pro používání služeb Bolt je zpracování identifikačních údajů a údajů o poloze řidiče. ● Osobní údaje mohou být zpracovávány na základě oprávněného zájmu vyšetřovat a odhalovat podvodné platby. ● Údaje týkající se odsouzení za trestné činy a přestupky jsou zpracovávány pro účely splnění zákonné povinnosti.

4. Příjemci

● Vaše jméno a fotografie se cestujícímu zobrazí při obdržení jejich objednávky. Po přijmutí objednávky se cestujícímu zobrazí vaše jméno, údaje o vozidle, telefonní číslo, fotografie a údaje o poloze. Cestující také uvidí vaše osobní údaje řidiče na účtence.

● V závislosti na lokalitě řidiče mohou být osobní údaje sdělovány společnostem ve skupině Bolt Operations OÜ a jejich partnerům (místní dceřiné společnosti, zástupci, přidružené osoby, zprostředkovatelé atd.). Zpracování osobních údajů bude probíhat za podmínek uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

● Informace můžeme poskytnout na základě soudního příkazu nebo pokud spolupracujeme s dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů při řešení stížností nebo vyšetřování. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými orgány veřejné moci (např. daňovými úřady), včetně reakce na žádosti, pokud jsou informace vyžadovány zákonem nebo podporují úkoly veřejného zájmu. V každém případě se vždy ujistíme, že máme zákonný důvod ke sdílení informací, a ujistíme se, že jsme své rozhodnutí zdokumentovali.

5. Zabezpečení a přístup

● Osobní údaje shromážděné v průběhu poskytování služeb jsou předávány do datových center společnosti Zone Media LTD a/nebo společnosti Amazon Web Services, Inc., které se nachází na území členského státu Evropské unie, a jsou v těchto datových centrech ukládány. Pouze oprávnění zaměstnanci společností ve skupině Bolt Technology OÜ a jejich partnerů mají přístup k osobním údajům a k těmto údajům smí přistupovat pouze pro účely řešení záležitostí souvisejících s používáním služby Bolt (včetně sporů týkajících se přepravních služeb). ● Společnosti ve skupině Bolt Operations OÜ a jejich partneři ​mohou přistupovat k osobním údajům v rozsahu nezbytném k poskytování zákaznické podpory v příslušné zemi, více informací viz https://bolt.eu/cities/.

6. Zpracování osobních údajů cestujících

● Osobní údaje cestujících nesmíte zpracovávat bez našeho souhlasu. Žádného cestujícího nesmíte kontaktovat ani shromažďovat, zaznamenávat, uchovávat, zpřístupňovat, využívat ani analyzovat osobní údaje poskytnuté cestujícími nebo osobní údaje, které jsou vám přístupné přes aplikaci Bolt, za žádným jiným účelem než za účelem poskytování přepravních služeb. ● Musíte dodržovat pravidla a podmínky zpracování osobních údajů cestujících uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů pro cestující (​http://www.bolt.eu/legal/). Pokud porušíte požadavky na zpracování osobních údajů cestujících, můžeme zrušit váš účet řidiče a vymáhat od vás náhradu škody.

7. Přístup, oprava, uchovávání, vymazání a přenositelnost údajů

● Osobní údaje si můžete zobrazit a opravit na portálu Bolt Driver Portal. ● Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak dlouho budete mít aktivní účet řidiče. Bude-li váš účet zrušen, vaše osobní údaje zůstanou uloženy ještě po další 3 roky. ● Údaje nezbytné pro účely vedení účetnictví budou uloženy po dobu 7 let. ● V případě podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu, podvodu nebo poskytnutí nepravdivých informací budou údaje uloženy po dobu 10 let. ● V případě sporů budeme údaje uchovávat, dokud nebude nárok uspokojen nebo do data promlčení nároků. ● Na požadavek na výmaz a předání osobních údajů zaslaný e-mailem budeme reagovat do měsíce a uvedeme lhůtu na výmaz a předání.

8. Řešení sporů

● Spory týkající se zpracování osobních údajů se řeší prostřednictvím zákaznické podpory (​info@bolt.eu) ​nebo přes pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Bolt Operations OÜ (​privacy@bolt.eu). ● Dozorovým úřadem je estonský inspektorát ochrany osobních

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 28.12.2022.

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.