Περιβαλλοντική Πολιτική Bolt

Ο σκοπός αυτής της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι να ωθήσει όλους τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της Bolt να κατανοήσουν τόσο τις νομικές όσο και τις ηθικές τους ευθύνες σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Bolt και να τους προτρέψει να εφαρμόσουν αρχές αειφορίας στην αντίστοιχη γραμμή εργασίας τους. Αυτή η πολιτική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συνεχούς δέσμευσης της Bolt για μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενίσχυση της ευθύνης μας και αποσαφήνιση των προτεραιοτήτων μας για τη βιωσιμότητα.

Εισαγωγή

Η Bolt είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα μετακίνησης που επικεντρώνεται στο να κάνει τα αστικά ταξίδια πιο προσιτά και βιώσιμα μέσω των κατά παραγγελία μεταφορικών υπηρεσιών.

Όταν ξεκίνησε η εταιρεία το 2013, το όραμά μας ήταν να μειώσουμε την ατομική εξάρτηση από τα προσωπικά αυτοκίνητα. Σήμερα, το επίκεντρο είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας μέσων μεταφοράς χαμηλών εκπομπών ρύπων τόσο στους υφιστάμενους όσο και δυνητικούς χρήστες μας.

Καθώς τα μέσα μεταφοράς είναι μια σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η περιβαλλοντική ευθύνη που έχουμε στη μείωση του αποτυπώματος μας - τόσο όσον αφορά τις υπηρεσίες της πλατφόρμας μας όσο και τη συμπεριφορά των εργαζομένων μας, και θέτωντας ως στόχο τη λειτουργία με μηδενικό κόστος άνθρακα - είναι κρίσιμη.

Η Bolt δεσμεύεται για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη προσέγγιση σε όλους τους τρόπους κινητικότητας στην πλατφόρμα, με μακροπρόθεσμο στόχο τη λειτουργία με μηδενικό κόστος άνθρακα, καθώς και την ενοποίηση της ευθύνης μεταξύ των υπαλλήλων μας και καθ 'όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι στόχοι και οι αρχές της πολιτικής μας εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Bolt.

Αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι ακόλουθες αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης παρέχουν γενική διακυβέρνηση για την αειφορία στη Bolt:

  1. Μια δέσμευση να μειώσουμε τις εκπομπές μας και να βρούμε λύσεις για το πώς μπορούμε να είμαστε εγγενώς βιώσιμοι στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.
  2. Συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με περιβαλλοντικούς στόχους και υποχρεώσεις.
  3. Προτίμηση σε επιχειρηματικούς εταίρους που δίνουν προτεραιότητα στο περιβάλλον και έχουν τους δικούς τους στόχους και αειφορία.
  4. Δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.