Algemene Voorwaarden voor Chauffeurs (effectief vanaf 01.01.2023)

effectief vanaf 01.01.2023

In deze Algemene Voorwaarden zijn de belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van de Bolt-diensten vastgelegd. Om Vervoersdiensten via het Bolt-platform te kunnen leveren, dient u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

1. DEFINITIES

1.1. Bolt (ook wel ‘we', ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’ genoemd) - Bolt Technology OÜ is een besloten vennootschap naar het recht van de Republiek Estland met registratiecode 14532901, gevestigd te Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135, Republiek Estland, en omvat tevens groepsmaatschappijen en partners van Bolt. Onder groepsmaatschappijen van Bolt wordt verstaan: a) vennootschappen waarin Bolt Operations OÜ zeggenschap uitoefent (zoals dochterondernemingen van Bolt Operations OÜ). Onder partners van Bolt wordt verstaan: lokale vertegenwoordigers, filialen, agenten enz. die door Bolt Operations OÜ zijn aangesteld. De lijst van de groepsmaatschappijen en partners van Bolt is beste vinden op https://bolt.eu/cities/. 1.3. Bolt-diensten - diensten die Bolt levert, waaronder het leveren en onderhouden van de Bolt-app, het Bolt-platform, in-app betaling, klantenondersteuning, communicatie tussen de Chauffeur en de Passagier en andere soortgelijke diensten. 1.4. Bolt-app - een smartphone-applicatie voor Chauffeurs en Passagiers om Vervoersdiensten aan te vragen en te ontvangen. 1.5. Bolt-platform - technologie die Passagiers met Chauffeurs in contact brengt om hen te helpen zich efficiënter door de stad te verplaatsen. 1.6. Passagier - een persoon die een aanvraag doet voor Vervoersdiensten door gebruik te maken van het Bolt-platform. 1.7. Chauffeur (ook wel ‘u’ genoemd) - de persoon die de Vervoersdiensten via het Bolt-platform levert. Elke Chauffeur krijgt een persoonlijk Bolt Driver Account om de Bolt-app en het Bolt-platform te gebruiken. 1.8. Overeenkomst - deze overeenkomst tussen de Chauffeur en Bolt met betrekking tot het gebruik van Bolt-diensten die bestaat uit: 1.8.1. deze Algemene Voorwaarden; 1.8.2. speciale voorwaarden die in de Bolt-app worden weergegeven, bijvoorbeeld met betrekking tot prijsinformatie of beschrijvingen van diensten; 1.8.3. de richtlijnen voor Chauffeurs; en 1.8.4. overige voorwaarden waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. 1.9. Tarief - de vergoeding die een Passagier aan de Chauffeur moet betalen voor het verlenen van de Vervoersdiensten. 1.10. Bolt-vergoeding - de vergoeding die de Chauffeur verplicht is te betalen aan Bolt voor het gebruik van het Bolt-platform. 1.11. In-app Betaling – betaling via betaalkaarten, via mobiele providers en overige betaalmethoden die de Passagier via de Bolt-app gebruikt om de Vervoersdiensten te betalen. 1.12. Bolt Driver Account - toegang tot een website met informatie en documenten over het gebruik van de Bolt-diensten voor het verlenen van Vervoersdiensten, inclusief boekhoudkundige documentatie. De Chauffeur kan toegang krijgen tot de Bolt Driver Account op http://partners.bolt.eu door een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. 1.13. Fooi - een waardering aangeboden door de Passagier naar eigen goeddunken in aanvulling op het betaalde Tarief. 1.14 Vervoersdiensten - de vervoersdiensten die een Chauffeur verleent aan een Passagier wiens aanvraag via de Bolt-app is geaccepteerd.

2. SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Voordat u gebruik kunt maken van de Bolt-diensten dient u zich aan te melden door de gevraagde informatie te verstrekken in de aanmeldingsaanvraag op de website en de benodigde documentatie zoals door ons vereist te uploaden. U kunt zich als een natuurlijke of rechtspersoon aanmelden. Nadat de aanmeldingsaanvraag met succes is afgerond, zullen we u een persoonlijk account ter beschikking stellen dat toegankelijk is met een gebruikersnaam en wachtwoord. Door op de knop "Aanmelden" aan het einde van de aanmeldingsaanvraag te klikken, verklaart en garandeert u dat: 2.1.1. u op grond van geldige rechtshandelingen het recht heeft om met ons een overeenkomst te sluiten voor het gebruik van het Bolt-platform voor het verlenen van de Vervoersdiensten; 2.1.2. u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig heeft bestudeerd, deze volledig begrijpt en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van alle verplichtingen die hieruit en uit de Overeenkomst voortvloeien; 2.1.3. alle informatie die u ons heeft verstrekt, juist, correct en volledig is; 2.1.4. u de Bolt Driver Account te allen tijde accuraat en de profielgegevens actueel houdt; 2.1.5. u geen toestemming zult geven aan andere personen om uw Bolt Driver Account te gebruiken, noch de Bolt Driver Account zult overdragen of toewijzen aan een andere persoon; 2.1.6. u de Bolt-diensten niet voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden zult gebruiken en de goede werking van de Bolt-diensten niet zult belemmeren; 2.1.7. u te allen tijde volledig voldoet aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is in de staat waarin u Vervoersdiensten levert, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) wetten die het personenvervoer regelen; 2.1.8. Bolt heeft het recht om alle informatie die vereist is op grond van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen te delen met de relevante belastingautoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle vergoedingen die aan de Bestuurder zijn betaald of gecrediteerd in verband met de activiteiten die via het Bolt Platform worden uitgevoerd. Wanneer u niet de informatie verstrekt die volgens de bovengenoemde richtlijn vereist is, heeft Bolt het recht om (i) uw account te beëindigen, (ii) te voorkomen dat u zich opnieuw registreert op het Bolt Platform en (ii) de betaling van de Tarieven aan u in te houden zolang u de gevraagde informatie niet verstrekt.

2.2. U bent verplicht om bij het invullen van de betalingsgegevens uw bankgegevens op te geven bij aanmelding. Indien u een rechtspersoon bent, moet u het bankrekeningnummer van de vennootschap invullen. Wij maken de vergoedingen voor In-app Betalingen over op de door u opgegeven bankrekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste geldtransacties in geval u verkeerde bankgegevens heeft opgegeven. 2.3. Nadat u de aanmeldingsaanvraag heeft ingediend, ontvangt u een e-mail met aanvullende voorwaarden waaraan moet worden voldaan om gebruik te kunnen maken van de Bolt-diensten. Deze voorwaarden kunnen bestaan uit het verstrekken van een strafblad, een geldig rijbewijs, een goedgekeurde technische staat van het voertuig, het volgen van een opleiding, het bezit van een GPS-ondersteund mobiel apparaat en overige voorwaarden zoals beschreven in de desbetreffende e-mail. Het niet voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden kan leiden tot beëindiging van de Overeenkomst en het recht om gebruik te maken van de Bolt-diensten. 2.4. U gaat ermee akkoord dat Bolt Operations OÜ in bepaalde steden of landen onze verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de algemene voorwaarden of de Overeenkomst kan overdragen aan groepsmaatschappijen en partners van Bolt. Dit omvat onder andere het overdragen van de rechten en verplichtingen met betrekking tot het beoordelen van documenten met betrekking tot aanmeldingsaanvragen, trainingen, het innen van Bolt-vergoedingen, het doorsturen van de verschuldigde vergoedingen, het bemiddelen bij In-app Betalingen, het in licentie geven van de Bolt-app, enz. De details van de groepsmaatschappijen en partners van Bolt zijn hier te vinden http://bolt.eu/cities. 2.6. Aanmelding voor de account als rechtspersoon (d.w.z. een vennootschap). U wordt als rechtspersoon beschouwd als de ontvanger van de vergoedingen in de betalingsgegevens (zoals toegankelijk in de Bolt Driver Account) als rechtspersoon is aangemerkt. In dat geval wordt de aangegeven rechtspersoon geacht de aanbieder van Vervoersdiensten te zijn en partij te zijn bij deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en eventuele nadere afspraken. Alleen de specifieke natuurlijke persoon die bij aanmelding is aangegeven, mag de Vervoersdiensten feitelijk leveren. Deze natuurlijke persoon mag de account van de Chauffeur alleen gebruiken als hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en alle verdere documentatie die deel uitmaakt van de Overeenkomst en ermee instemt daaraan gebonden te zijn. DE RECHTSPERSOON IN DE BETALINGSGEGEVENS EN DE NATUURLIJKE PERSOON DIE FEITELIJK DE VERVOERSDIENSTEN ONDER DE BOLT-ACCOUNT LEVERT, BLIJVEN HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK VOOR ELKE INBREUK OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE OVEREENKOMST DIE DOOR DE CHAUFFEUR WORDT GEMAAKT. 2.7. Aanmelding voor de Bolt Driver Account als wagenparkbeheerder. Bij het afsluiten van een afzonderlijke overeenkomst kan een wagenparkbeheerder zelf accounts van zijn werknemers en/of dienstverleners registreren. In dat geval is de wagenparkbeheerder verplicht ervoor te zorgen dat zijn werknemers en/of dienstverleners voldoen aan de eisen van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en eventuele nadere afspraken en gaat deze ermee akkoord te handelen in overeenstemming met en gebonden te zijn aan zijn voorwaarden en verplichtingen. De wagenparkbeheerder en zijn werknemers en/of dienstverleners blijven hoofdelijk aansprakelijk voor elke inbreuk die door deze werknemer en/of dienstverlener wordt gepleegd.

3. RECHT OM DE BOLT-APP EN DE BOLT DRIVER ACCOUNT TE GEBRUIKEN

3.1. Licentie voor het gebruik van de Bolt-app en de Bolt Driver Account. We verlenen u hierbij een licentie voor het gebruik van de Bolt-app en de Bolt Driver Account. De licentie geeft u niet het recht om een sublicentie te verlenen of rechten over te dragen aan derden. Ongeacht het bovenstaande en indien dit afzonderlijk wordt overeengekomen, kunnen wagenparkbeheerders de Bolt-app en de Bolt Driver Account in sublicentie geven aan de leden van hun wagenpark. 3.2. Tijdens het gebruik van de Bolt-app en/of de Bolt Driver Account mag u niet overgaan tot het volgende: 3.2.1 de broncode van de Bolt-app, de Bolt Driver Account of andere software van Bolt decompileren of reverse-engineeren of een andere poging doen om de broncode van de Bolt-app, de Bolt Driver Account of andere software van Bolt te verkrijgen; 3.2.2. de Bolt-app of de Bolt Driver Account op enigerlei wijze of in enigerlei vorm wijzigen of gewijzigde versies van de Bolt-app of de Bolt Driver Account gebruiken; 3.2.3. bestanden die virussen, beschadigde bestanden of andere programma's bevatten die de activiteiten op het Bolt-platform kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden, doorsturen; 3.2.4. proberen ongeoorloofde toegang tot de Bolt-app, de Bolt Driver Account of andere Bolt-diensten te krijgen. 3.3. De hierin verleende licentie wordt automatisch en gelijktijdig met de beëindiging van de Overeenkomst ingetrokken. Na beëindiging van de Overeenkomst dient u het gebruik van de Bolt-app en de Bolt Driver Account onmiddellijk te staken en hebben wij het recht om de Driver Account te blokkeren en te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. 3.4. Gebruik van tags en labels van Bolt. We kunnen u van tags, labels, stickers of andere tekens voorzien die verwijzen naar het merk Bolt of die op een andere manier aangeven dat u van het Bolt-platform gebruik maakt. Wij verlenen u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om deze tekens te gebruiken en zulks uitsluitend met het doel aan te geven dat u Vervoersdiensten via het Bolt-platform levert. Na beëindiging van de Overeenkomst dient u alle tekens die verwijzen naar het merk Bolt onmiddellijk te verwijderen en weg te gooien. 3.5. Alle auteursrechten en handelsmerken, inclusief broncode, gegevensbanken, logo's en visuele ontwerpen zijn eigendom van Bolt en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of handelsgeheim en internationale verdragsbepalingen. Door gebruik te maken van het Bolt-platform of andere Bolt-diensten verwerft u geen eigendomsrecht op enig intellectueel eigendom.

4. DE VERLENING VAN VERVOERSDIENSTEN

4.1. De verplichtingen van de Chauffeur. U garandeert dat u de Vervoersdiensten levert in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de wet- en regelgeving die van toepassing is in de staat waar u de Vervoersdiensten levert. Houd er rekening mee dat u volledig aansprakelijk bent voor elke inbreuk op de plaatselijke wet- en regelgeving die kan voortvloeien uit het verlenen van Vervoersdiensten. 4.2. U moet in het bezit zijn van alle licenties (inclusief een geldig rijbewijs), vergunningen, autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering (indien van toepassing), registraties, certificaten en andere documentatie die vereist zijn in het toepasselijke rechtsgebied voor het leveren van de Vervoersdiensten. Het is uw verplichting om de geldigheid van alle bovengenoemde documentatie te handhaven. Bolt behoudt zich het recht voor om van u te eisen dat u alle benodigde licenties, vergunningen, goedkeuringen, autorisaties, registraties en certificeringen ter beoordeling voorlegt. 4.3. U dient de Vervoersdiensten op professionele wijze te verlenen in overeenstemming met de bedrijfsethiek die van toepassing is op het verlenen van deze diensten en zich in te spannen om de ritaanvraag van de Passagier in het belang van de Passagier uit te voeren. Onder andere (i) moet u de route nemen die voor de Passagier het minst kostbaar is, tenzij de Passagier uitdrukkelijk anders verzoekt; (ii) mag u geen ongeoorloofde (tussen)stops maken; (iii) mag u geen andere passagiers in het voertuig hebben dan de Passagier en de passagiers die de Passagier vergezellen; en (iv) moet u zich houden aan alle toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften, d.w.z. geen handelingen verrichten die het rijden verstoren of in strijd zijn met de verkeersvoorwaarden, met inbegrip van het in de hand hebben van een telefoon terwijl het voertuig in beweging is. 4.4. U behoudt het exclusieve recht om te bepalen wanneer u de Vervoersdiensten levert. U aanvaardt, weigert of negeert aanvragen voor Vervoersdiensten van Passagiers naar eigen keuze. 4.5. Kosten die u maakt bij het verlenen van de Vervoersdiensten. U bent verplicht om alle apparatuur en middelen die nodig zijn voor het verlenen van de Vervoersdiensten op eigen kosten te aan te schaffen en te onderhouden, inclusief een auto, smartphone, enz. U bent ook verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten die u maakt bij het verlenen van de Vervoersdiensten, inclusief, maar niet beperkt tot, brandstof, mobiele data-abonnementskosten, accijnzen, afschrijving van het voertuig, verzekeringen, relevante bedrijfs- of loonbelastingen, enz. Houd er rekening mee dat het gebruik van de Bolt-app kan leiden tot het verbruik van grote hoeveelheden gegevens op uw mobiele data-abonnement. We raden u dan ook aan een data-abonnement te nemen met een onbeperkte of zeer hoge dataverbruikscapaciteit. 4.6. Tarieven. U heeft het recht om een tarief in rekening te brengen voor elk geval dat u een Passagier op het Bolt-platform heeft geaccepteerd en de Vervoersdienst heeft voltooid zoals gevraagd (het zogenoemde Tarief). Het Tarief wordt berekend op basis van een standaard basistarief, de afstand van de specifieke rit zoals bepaald door het GPS-apparaat en de duur van de specifieke rit. Het standaard basistarief kan fluctueren op basis van de lokale marktsituatie. In markten met In-app betaling kunt u onderhandelen over het Tarief door ons daartoe een verzoek te sturen dat digitaal of met de hand is ondertekend. Daarnaast heeft u altijd het recht om minder dan het door de Bolt-app aangegeven Tarief in rekening te brengen bij de Passagier. Indien u echter minder bij de Passagier in rekening brengt dan de Bolt-app aangeeft, leidt dit niet tot een verlaging van de Bolt-vergoeding. 4.7. Afgesproken Tarief. Een Passagier kan worden aangeboden om gebruik te maken van een ritoptie waarmee de Passagier kan instemmen met een vast tarief voor een bepaalde Vervoersdienst die door u wordt verleend (het zogenoemde Afgesproken Tarief). Het Afgesproken Tarief wordt via de Bolt-app gecommuniceerd aan een Passagier voordat de rit wordt aangevraagd, en aan u wanneer de rit wordt geaccepteerd of aan het einde van de rit. Het overeenkomstig artikel 4.6 berekende Tarief wordt toegepast in plaats van het Afgesproken Tarief indien de Passagier tijdens de rit van bestemming verandert, de rit door het verkeer of door andere factoren wezenlijk langer duurt dan geraamd, of wanneer andere onverwachte omstandigheden de kenmerken van de rit wezenlijk beïnvloeden (bijvoorbeeld wanneer er een route wordt gebruikt waar tolgeld wordt geheven). 4.8. In markten met In-app betaling moet u, als u een fout vindt in de berekening van het Tarief en u correcties wilt aanbrengen in de berekening van het Tarief, daartoe een verzoek indienen in de rubriek "Tariefoverzicht" van de Bolt-app. Als er geen verzoek in de rubriek "Tariefoverzicht" van de Bolt-app is ingediend, dan zal Bolt het Tarief niet herberekenen of u vergoeden voor een fout in de berekening van het Tarief. Deze optie is niet van toepassing in markten met alleen contante betaling. 4.9. Bolt kan het Tarief aanpassen voor een bepaalde rit als we een overtreding ontdekken (zoals het nemen van een langere route of het niet stopzetten van de tariefmeter van de Bolt-app nadat de Vervoersdiensten zijn voltooid) of als er een technische fout wordt geconstateerd die van invloed is op het uiteindelijke tarief. Bolt kan het Tarief ook verlagen of annuleren als we een redelijke reden hebben om te vermoeden dat er sprake is van fraude of dat een klacht van de Passagier wijst op een overtreding door u. Bolt zal haar recht om het Tarief te verlagen of te annuleren uitsluitend op een redelijke en gerechtvaardigde manier uitoefenen. 4.10. De Passagier kan de mogelijkheid krijgen om het tarief voor de Vervoersdiensten rechtstreeks aan u te betalen of via de In-app Betaling in markten waar deze optie beschikbaar is, zoals beschreven in paragraaf 6 van deze Algemene Voorwaarden. Ingeval de Passagier het Tarief rechtstreeks betaalt, is het uw verplichting om het Tarief in ontvangst te nemen. Indien de Passagier niet betaalt of weigert te betalen, stuurt Bolt namens u een ingebrekestelling naar de Passagier. Deze machtiging vloeit voort uit het aan Bolt verleende mandaat van betalingsgemachtigde en houdt niet in dat Bolt verplicht is het niet door de Passagier betaalde Tarief te vergoeden. Indien de passagiers in het voertuig niet akkoord gaat met het betalen van het Tarief voor het verlenen van Vervoersdiensten, wordt het Tarief betaald door de Passagier die opdracht heeft gegeven tot het verlenen van Vervoersdiensten. Als de Passagier terecht weigert het Tarief te betalen op grond van het feit dat uw gegevens in de Bolt-app onjuist zijn, dan zal Bolt deze kosten niet aan u vergoeden. 4.11 Fooi. In sommige markten heeft de Passagier de mogelijkheid om u een Fooi te geven na een succesvolle levering van Vervoersdiensten. De Passagier kan u alleen een Fooi geven door middel van een door Bolt geautoriseerde methode voor het geven van Fooi. De Fooi heeft geen invloed op de hoogte van de Bolt-vergoedingen en Bolt int geen commissie op de door de Passagier betaalde Fooi. U bent verplicht om de fiscale verplichtingen die voortvloeien uit de Fooi volledig na te komen. We kunnen de maximale waarde van een Fooi naar eigen goeddunken beperken. 4.12. Betalingsbewijzen. Na elke succesvolle levering van de Vervoersdiensten maakt Bolt een betalingsbewijs aan de Passagier op en stuurt dat door, dat bestaat uit de volgende gegevens: de bedrijfsnaam van het bedrijf, de vestigingsplaats, de voornaam en de achternaam van de Chauffeur, een foto van de Chauffeur, het vergunningsnummer (indien van toepassing), het kenteken van het voertuig, de datum, de tijd, de begin- en eindlocatie, de duur van de rit, het Tarief en het Tarief en de Fooi betaald voor de levering van de Vervoersdiensten. Het betalingsbewijs van elke levering van Transportdiensten is voor u beschikbaar via de Bolt Driver Account. 4.13. Annulerings- en wachttijdkosten. De Passagier kan een aanvraag voor Vervoersdiensten die een Chauffeur via de Bolt-app heeft geaccepteerd, annuleren. In sommige markten kan de Chauffeur recht hebben op het Tarief voor geannuleerde Vervoersdiensten (Annuleringskosten) ingeval een Passagier een geaccepteerde aanvraag voor Vervoersdiensten annuleert na verloop van een bepaald tijdsbestek, zoals bepaald in de Bolt-app . 4.14. Indien een Passagier of zijn medepassagiers tijdens het verlenen van de Vervoersdiensten het voertuig of de inrichting ervan door onachtzaamheid beschadigt/beschadigen (onder meer door het voertuig te bevlekken), heeft u het recht om de Passagier een boete in rekening te brengen van 50 EUR en een vergoeding te vragen voor de schade voor zover deze de boete overtreft. Indien de Passagier niet akkoord gaat met het betalen van de boete en/of het vergoeden van de schade, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en zullen wij proberen de boete en/of de relevante kosten namens u te innen bij de Passagier. Houd er echter rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade in verband met de reiniging of het onderhoud van het voertuig door de Passagier. 4.15. Uw belastingverplichtingen. U erkent hierbij dat u verplicht bent om alle belastingverplichtingen die voor u voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verlenen van de Vervoersdiensten volledig na te komen, met inbegrip van (i) het betalen van inkomstenbelasting, socialezekerheidsbijdragen of enige andere toepasselijke belasting; en (ii) het nakomen van alle werknemers- en belastingregistratieverplichtingen voor berekeningen met betrekking tot de boekhouding en overdrachten aan de toepasselijke overheidsinstanties, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Indien de belastingdienst een geldige aanvraag bij ons indient om informatie te verstrekken over uw activiteiten, kunnen wij de informatie over uw activiteiten ter beschikking stellen van de belastingdienst, voor zover dat in geldige rechtshandelingen is vastgelegd. Daarnaast is het uw verplichting om u te houden aan alle toepasselijke fiscale voorschriften die van toepassing kunnen zijn in verband met het verlenen van Vervoersdiensten. U stemt er hierbij mee in om Bolt te compenseren voor alle kosten, vorderingen, betalingen, boetes of andere fiscale verplichtingen die Bolt op zich neemt in verband met de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke fiscale regelgeving waaraan u niet heeft voldaan (inclusief het betalen van de inkomstenbelasting en de sociale belasting). 4.16. De machtiging van de Chauffeur om facturen uit te reiken. Bolt heeft het recht om namens u een factuur uit te reiken aan de Passagier om u te compenseren voor alle Tarieven, contractuele boetes of andere vergoedingen die Bolt aan u bemiddelt. In markten waar Bolt facturen uitgeeft, wordt de factuur aan u ter beschikking gesteld via de Bolt Driver Account.

5. BOLT-VERGOEDINGEN

5.1. Om gebruik te kunnen maken van de Bolt-diensten bent u verplicht een vergoeding te betalen (de zogenoemde Bolt-vergoeding). De Bolt-vergoeding wordt betaald op basis van het Tarief van elke door u voltooide Vervoersdienst. U wordt geïnformeerd over de hoogte van de Bolt-vergoeding via e-mail, de Bolt-app, de Bolt Driver Account of andere relevante middelen. U dient te erkennen dat de Bolt-vergoeding van tijd tot tijd kan veranderen. Wij zullen u van elke wijziging vooraf op de hoogte stellen. 5.2. U moet de Bolt-vergoeding en eventuele andere vergoedingen die aan ons verschuldigd zijn voor de vorige maand uiterlijk op de 15e dag van de volgende maand betalen. Bij vertraging in de betaling van de Bolt-vergoeding bent u verplicht een boete te betalen van 0,04% (nul komma nul vier procent) over het onbetaalde bedrag per dag. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten die verband houden met incassowerkzaamheden te vergoeden.

6. IN-APP BETALINGEN

6.1. We kunnen Passagiers in staat stellen om de Vervoersdienst te betalen door middel van betaalkaarten, via mobiele providers en andere betaalmethoden (Bolt Business etc.) direct in de Bolt-app (de zogenoemde In-app Betaling). U machtigt ons hierbij als uw handelsagent om de door de Passagier via de In-app Betaling betaalde Tarieven of andere vergoedingen te ontvangen en om relevante gelden aan u door te sturen. Elke betalingsverplichting van de Passagier via de In-app Betaling wordt geacht te zijn nagekomen vanaf het moment dat de betaling is verricht. 6.2. U mag de betaling door de Passagier via de In-app Betaling niet weigeren, noch de Passagier aanraden de In-app Betaling niet te gebruiken. Indien u een In-app Betaling zonder opgaaf van reden weigert te accepteren, hebben wij het recht om u een contractuele boete van 15 euro in rekening te brengen voor elke weigering en/of om uw recht om gebruik te maken van de Bolt-diensten te blokkeren in geval van repetitief gedrag. 6.3. Bolt behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken actiecodes te verspreiden onder de passagiers voor een bepaalde actie. U bent alleen verplicht het gebruik van de actiecode te accepteren wanneer de Passagier de code in-app toepast op een rit die met een betaalkaart voldaan wordt. Actiecodes mogen niet worden toegepast op ritten die contant worden betaald. Als bij het gebruik van actiecodes frauduleus of illegaal gebruik door een Chauffeur wordt vermoed in strijd met onze Algemene Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van actiecodes, kan de actiecode worden geannuleerd en zal het uitstaande bedrag niet worden terugbetaald door Bolt aan de Chauffeur. 6.4 Indien de optie beschikbaar is en de Passagier ervoor kiest om u direct in de Bolt-app een Fooi te geven, wordt de Fooi door Bolt namens u geïnd samen met de door de Passagier via de In-app Betaling betaalde Tarieven en andere vergoedingen. Als het vermoeden bestaat dat de betaling van de Fooi frauduleus of illegaal is, een ander doel dan als Fooi dient in verband met de geleverde of gebruikte dienst door een Chauffeur in strijd met onze Algemene Voorwaarden, kan de Fooi door Bolt worden ingehouden. 6.4. U heeft het recht om In-app Betalingsrapporten in de Bolt Driver Account of Bolt-app in te zien. De rapporten tonen de bedragen van de In-app Betalingen die in de voorgaande week hebben plaatsgevonden, evenals de ingehouden bedragen van de Bolt-vergoeding. U dient ons op de hoogte te stellen van alle belangrijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op onze verplichtingen om de via In-app Betaling betaalde Tarieven te innen en te verdelen. 6.5. We zijn niet verplicht het door de Passagier verschuldigde Tarief te betalen indien de In-app Betaling mislukt omdat de creditcard- of andere betaling van de Passagier wordt geannuleerd of om andere redenen niet succesvol is. In dat geval zullen wij u helpen het verschuldigde Tarief van de Passagier te vorderen en zullen wij dit aan u overmaken zodra de Passagier de gevraagde betaling heeft gedaan. 6.6. Alvorens Vervoersdiensten te verlenen, moet u controleren of de dienst daadwerkelijk aan de juiste Passagier wordt verleend of dat de Passagier uitdrukkelijk heeft bevestigd dat deze andere passagiers toestaat om onder de account van de Passagier te rijden. Als u een fout maakt bij het identificeren van de Passagier, en de In-app Betaling wordt in rekening gebracht aan een persoon die geen gebruik heeft gemaakt van de Vervoersdiensten of die de Vervoersdiensten voor andere passagiers niet heeft goedgekeurd, zullen wij de desbetreffende persoon compenseren voor het Tarief. In dat geval heeft u geen recht om het Tarief van ons te ontvangen. Daarnaast hebben wij het recht om voor elke ten onrechte toegepaste In-app Betaling een contractuele boete tot 10 euro in rekening te brengen. 6.7. Houd er rekening mee dat we eventuele via In-app Betaling betaalde Tarieven of Fooi zullen verrekenen met de bedragen die u verplicht bent aan ons te betalen (d.w.z. de Bolt-vergoedingen en contractuele boetes). We behouden ons het recht voor om aan al uw financiële verplichtingen ten opzichte van de groepsmaatschappijen van Bolt te voldoen, in welk geval wij het recht zullen verwerven om een vordering tegen u in te stellen. We kunnen uw financiële verplichtingen verrekenen met financiële verplichtingen die u mogelijk ten aanzien van ons heeft. 6.8. Als we niet in staat zijn om de Tarieven of de Fooi aan u te betalen omdat u uw bankgegevens niet op uw account heeft staan of als de bankgegevens verkeerd zijn genoteerd, houden we deze betalingen 180 dagen vast. Als u ons niet binnen 180 dagen na de datum waarop het recht om dergelijke betalingen te vorderen is vastgesteld, op de hoogte stelt van de juiste bankgegevens, vervalt uw vordering met betrekking tot de betaling van het Tarief of de Fooi die niet aan u is overgemaakt.

7. KLANTENONDERSTEUNING

We bieden klantenondersteuning voor Chauffeurs met betrekking tot het gebruik van de Bolt-diensten. We hebben het recht om de levering van de klantenondersteuning stop te zetten indien u een van de betalingen gedurende meer dan 5 (vijf) kalenderdagen vertraagt.

8. BEOORDELINGEN EN ACTIVITEIT

8.1. Om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen en de Passagiers extra zekerheid te bieden, erkent u hierbij dat de Passagiers u een beoordeling en feedback kunnen geven over de kwaliteit van de door u geleverde Vervoersdiensten. Uw gemiddelde beoordeling wordt gekoppeld aan uw chauffeursaccount en is beschikbaar voor Passagiers in de Bolt-app. Als we erachter komen dat de beoordeling of opmerking niet te goeder trouw werd gegeven, kan het zijn dat deze beoordeling of opmerking niet wordt meegenomen in de berekeningen van uw beoordeling. 8.2. Naast de beoordeling meten we uw activiteitenniveau en geven we u een activiteitsscore die is gebaseerd op uw activiteit met betrekking tot het accepteren, afnemen, niet beantwoorden en afhandelen van verzoeken om Vervoersdiensten. 8.3. Om Passagiers een betrouwbare dienstverlening te kunnen bieden, kunnen we een minimale gemiddelde waardering en een minimale activiteitsscore bepalen die de Chauffeurs moeten vaststellen en handhaven. Als u, na een relevante kennisgeving van ons, uw gemiddelde beoordeling of activiteitsscore niet binnen de voorgeschreven tijdsperiode naar het minimumniveau verhoogt, wordt uw chauffeursaccount automatisch tijdelijk of permanent geschorst. We kunnen de schorsing van uw account ongedaan maken als dat door externe omstandigheden wordt verdiend of als wordt ontdekt dat de schorsing is veroorzaakt door een systeemfout of onjuiste beoordelingen.

9. MARKTOVERZICHTEN EN CAMPAGNES

9.1. Marktoverzichten. Wij kunnen u, via de Bolt-app, de Bolt Driver Account, sms, e-mail of andere middelen, marktoverzichten sturen om u bewust te maken van wanneer de vraag van Passagiers het grootst is. Dergelijke marktoverzichten zijn slechts een aanbeveling en houden voor u geen verplichtingen in. Aangezien de schattingen van het marktoverzicht gebaseerd zijn op eerdere statistieken, kunnen we geen garantie geven dat de werkelijke marktsituatie zal overeenkomen met de schattingen die in het marktoverzicht worden gegeven. 9.2. Campagnes die een minimuminkomen beloven. We kunnen ook campagnes verzorgen waarbij we een minimuminkomen garanderen als u binnen een bepaalde termijn Vervoersdiensten levert. Indien het opgegeven minimum niet door u wordt behaald, zullen wij het gat compenseren. De specifieke eisen en voorwaarden worden verzonden via de Bolt-app, de Bolt Driver Account, sms, e-mail of andere middelen. We hebben volledige discretie om te beslissen of, wanneer en aan welke Chauffeurs we dergelijke campagnes aanbieden. Als we een gegronde reden hebben om te vermoeden dat er sprake is van frauduleuze activiteiten door u, kunnen we uw Tarief achterhouden totdat de verdenking van fraude is weggenomen. 9.3. Campagnes voor Passagiers. We kunnen ook nu en dan diverse campagnes organiseren voor Passagiers om het Bolt-platform te promoten. Indien het door de Passagiers betaalde Tarief in het kader van een dergelijke campagne wordt verlaagd, betalen wij u een vergoeding ten bedrage van de geldelijke waarde van het aan de Passagiers aangeboden voordeel. We kunnen de marketingcompensatie verrekenen met de Bolt-vergoeding.

10. RELATIE TUSSEN U, ONS EN DE PASSAGIERS

10.1. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij een dienst van de informatiemaatschappij en geen Vervoersdiensten leveren. Door het Bolt-platform en de Bolt-diensten aan te bieden, fungeren wij als marktplaats die Passagiers in contact brengt met Chauffeurs om hen te helpen zich efficiënter door steden te verplaatsen. U erkent dat u de Vervoersdiensten levert op basis van een contract voor personenvervoer en dat u de Vervoersdiensten ofwel zelfstandig ofwel via een bedrijf als economische en professionele activiteit levert. 10.2. U erkent dat er geen arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding tussen u en ons is of zal worden aangegaan. U erkent ook dat er geen joint venture of partnerschap bestaat tussen u en ons. U mag niet optreden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van ons en u mag geen enkel contract namens ons aangaan. Indien u ten gevolge van dwingende wetgeving of anderszins als werknemer van ons wordt beschouwd, stemt u er hierbij mee in om afstand te doen van alle vorderingen tegen ons die als gevolg van een dergelijke impliciete arbeidsrelatie kunnen ontstaan. 10.3. U mag uw rechten en verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet overdragen aan derden. Bolt fungeert, als exploitant van de Bolt-app, als de handelsagent van de Chauffeurs voor de bemiddeling van het sluiten van contracten tussen de Chauffeur en de Passagier, en accepteert dus onder andere betalingen van de Passagiers en stuurt de betalingen door naar de Chauffeurs.

11. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring, die beschikbaar is op https://bolt.eu/nl/legal/nl/privacy-policy-for-drivers/

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Het Bolt-platform wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevinden (‘as is’) en op basis van beschikbaarheid ('as available'). We verklaren of garanderen niet dat de toegang tot het Bolt-platform ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Aangezien het gebruik van het Bolt-platform voor het aanvragen van Vervoersdiensten afhankelijk is van het gedrag van Passagiers, garanderen wij niet dat uw gebruik van het Bolt-platform zal resulteren in eventuele aanvragen voor Vervoersdiensten. 12.2. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, zijn wij, noch de vertegenwoordigers, directeuren en medewerkers van Bolt aansprakelijk voor enig verlies of schade dat/die u kunt oplopen als gevolg van het gebruik van de Bolt-diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 12.2.1. alle directe of indirecte schade aan eigendommen of geldelijk verlies; 12.2.2. winstderving of derving van verwachte besparingen; 12.2.3. verlies van zaken, contracten, contacten, goodwill, reputatie en elk verlies dat kan voortvloeien uit de onderbreking van het bedrijf; 12.2.4. verlies of onjuistheid van gegevens; en 12.2.5. elk ander soort verlies of elke andere soort schade. 12.3. De financiële aansprakelijkheid van ons in verband met het schenden van de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst is beperkt tot 500 euro. U heeft uitsluitend het recht om schadevergoeding te eisen als we met opzet de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst hebben geschonden. 12.4. We zijn niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de Passagier of medepassagiers en zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voor u of uw voertuig kan ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van de Passagier of medepassagiers. 12.5. U bent volledig aansprakelijk voor schending van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of enige andere toepasselijke wet- of regelgeving en moet een dergelijke schending onmiddellijk na ontvangst van een verzoek van ons of van een overheidsinstantie stopzetten en verhelpen. U vrijwaart ons voor alle directe en/of indirecte verliezen en/of schade, winstderving, kosten en boetes die wij kunnen oplopen in verband met uw schending van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de wet- en regelgeving. Indien een Passagier vorderingen tegen ons indient in verband met het verlenen van de Vervoersdiensten door u, dient u deze schade binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van het betreffende verzoek van ons volledig aan ons te vergoeden. Indien wij het recht hebben om vorderingen tegen u in te dienen, dient u ons de juridische kosten te vergoeden die verband houden met de beoordeling van de schade en het indienen van vorderingen met betrekking tot de vergoeding van deze schade.

13. DUUR EN BEËINDIGING

13.1. De voorwaarden die uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden staan vermeld, treden in werking vanaf indiening van de aanmeldingsaanvraag. Overeenkomsten en andere voorwaarden worden van kracht zodra het specifieke document of bericht aan u beschikbaar is gesteld en u begint of doorgaat met het leveren van Vervoersdiensten op het Bolt-platform. 13.2. U kunt de Overeenkomst te allen tijde beëindigen door Bolt ten minste 7 (zeven) dagen van tevoren op de hoogte te stellen, waarna uw recht om gebruik te maken van het Bolt-platform en de Bolt-diensten zal worden beëindigd. Bolt kan de Overeenkomst te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opzeggen door u ten minste 3 (drie) dagen van tevoren op de hoogte te stellen. 13.3. Bolt heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en uw toegang tot het Bolt-platform te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving indien u de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst of enige toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt, Bolt in diskrediet brengt of schade toebrengt aan het merk, de reputatie of het bedrijf van Bolt, zoals bepaald door Bolt naar eigen goeddunken. In de bovengenoemde gevallen kunnen wij u, naar eigen goeddunken, verbieden om een nieuwe chauffeursaccount aan te maken. 13.4. We kunnen uw toegang tot het Bolt-platform en de Bolt Driver Account ook onmiddellijk blokkeren als we een inbreuk op de Overeenkomst of frauduleuze activiteiten van uw kant vermoeden gedurende de periode van het onderzoek daarnaar. De blokkering van de toegang zal worden opgeheven zodra het onderzoek deze verdenkingen weerlegt. 13.5. We streven naar de hoogste kwaliteit van dienstverlening aan alle Passagiers en houden daarom de activiteiten van de Chauffeurs op het Bolt-platform in de gaten. Indien u niet voldoet aan de minimale service-eisen, zoals de minimale beoordeling en activiteitsscore, hebben wij het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

14. WIJZIGINGEN

14.1. Eventuele wijzigingen in de Overeenkomst treden in werking nadat deze via e-mail, de Bolt-app of de Bolt Driver Account aan u ter beschikking zijn gesteld en u de Vervoersdiensten bent blijven verlenen. 14.2. Om de Algemene Voorwaarden te wijzigen, zullen we een herziene versie op de website plaatsen (http://bolt.eu/legal/) en u minstens 14 (veertien) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien u gebruik blijft maken van de Bolt-diensten, wordt u geacht de herziene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

15.1. De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Estland. Indien het geschil dat voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het geschil worden beslecht in de rechtbank van Harju County, Estland.

16. KENNISGEVINGEN

16.1. U bent verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw contactgegevens. 16.2. Elke kennisgeving die in het kader van de Algemene Voorwaarden dient te worden verstrekt, wordt geacht voldoende te zijn verstrekt indien: 16.2.1. deze persoonlijk is geleverd, 16.2.2. deze is verzonden per koerier met bewijs van levering, 16.2.3. deze is verzonden per aangetekende post, 16.2.4. deze is verzonden per e-mail of 16.2.5. deze beschikbaar is gesteld via de Bolt-app of de Bolt Driver Account. 16.3. Elke kennisgeving die overeenkomstig het voorgaande artikel wordt verzonden of verstrekt, wordt geacht te zijn ontvangen: 16.3.1. indien persoonlijk geleverd, op het moment van levering aan de desbetreffende partij; 16.3.2. indien verzonden per koerier, op de datum die door de koerier is opgegeven als de datum waarop de enveloppe met het bericht aan de desbetreffende partij is afgeleverd; 16.3.3. indien verzonden per aangetekende post, op de 10e dag na de overhandiging van het document aan het postkantoor om het aan de desbetreffende partij te overhandigen; 16.3.4. indien beschikbaar gesteld via de Bolt-app of de Bolt Driver Account, of 16.3.5. indien verzonden per e-mail, op de dag dat de partij die de e-mail ontvangt de ontvangst van de betreffende e-mail bevestigt of op de 2e dag na de verzending van de e-mail op voorwaarde dat de afzender geen foutmelding heeft ontvangen (met de mededeling dat de e-mail niet aan de desbetreffende partij is afgeleverd) en de e-mail op de volgende kalenderdag opnieuw heeft verzonden en geen soortgelijke foutmelding heeft ontvangen.

17. SLOTBEPALINGEN

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar is, zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een afdwingbare bepaling die de bedoeling en de economische gevolgen van de betreffende bepaling benadert. Datum van inwerkingtreding van de Algemene Voorwaarden: 19-06-2020