Bolt Üldtingimused Juhtidele

Viimati uuendatud: 01.01.2023

Palun salvestage need Üldtingimused omale SIIT

Käesolevad Üldtingimused sätestavad peamised tingimused, mis reguleerivad juhi ja Bolt vahelist kokkulepet seoses Bolt Äpi kasutamisega Taksoveoteenuste osutamise eesmärgil. Taksoveoteenuste osutamiseks Bolt Äppi kasutades peate nõustuma järgmiste tingimustega.

1. DEFINITSIOONID

 1. Bolt (edaspidi viidatud ka kui "meie") on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud osaühing Bolt Operations OÜ, mille registrikood on 14532901 ja registrijärgne asukoht Vana-Lõuna tn 15, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10134, aga ka Bolt grupi äriühingud ja partnerid. Bolt Grupp tähendab äriühinguid, mille üle Bolt Operations OÜ, kas otseselt või kaudset kontrolli omab (nt Bolt Operations OÜ tütarühingud). Nimekiri Bolt Grupi äriühingutest ja partneritest on kättesaadav siin: https://bolt.eu/cities/.

 2. Bolt teenused on teenused, mida Bolt Teile osutab, kaasa arvatud Bolt Äpi ja Bolt platvormi kättesaadavaks tegemine ja korrashoid, Klienditugi, maksete ja suhtluse vahendamine Teie ja Kliendi vahel ja muud sarnased tugiteenused, nagu on kirjeldatud käesolevates Üldtingimustes või Kokkuleppes.

 3. Bolt Äpp on Üldtingimuste mõistes Bolt juhtidele mõeldud rakendus, mida juhid kasutavad tellimuste saamiseks ja vastuvõtmiseks ning Taksoveoteenuste haldamiseks.

 4. Reisija on isik, kes tellib Taksoveoteenuseid Bolt mobiilirakendust kasutades ja kaasreisijad, kes viibivad sõidukis, millega osutatakse Taksoveoteenuseid.

 5. Juht tähendab isikut, kes on sõlminud Kokkuleppe Bolt Äpi kasutamiseks ja osutab Taksoveoteenuseid Bolt Äpi vahendusel.

 6. Üldtingimused on käesolevas dokumendis esitatud tingimused.

 7. Kokkulepe on kokkulepe Teie ja Bolt vahel Bolt Äpi kasutamise kohta, mis koosneb: a. käesolevatest Üldtingimustest,

b. eritingimustest, mis kuvatakse Bolt Äpis, nt hinnateave või teenusekirjeldused;

c. Juhised juhtidele"; ja

d. muud tingimused, millele Kokkuleppes viidatakse, ning mida aeg-ajalt muudetakse.

 1. Litsents on Teie õigus kasutada Bolt Äppi ja Veebilehte.

 2. Veebileht on Bolt veebilehekülg, mille aadress on bolt.eu ja boltapp.com ning selle alamlehed.

 3. Tasu on rahasumma, mille Reisija peab Juhile maksma Taksoveoteenuste osutamise eest.

 4. Bolt teenustasu on tasu, mille Juht peab tasuma Bolt-le õiguse eest kasutada Bolt Äppi.

 5. Äpisisene makse on makse, mille Reisija tasub Bolt rakenduse kaudu Taksoveoteenuste eest. Äpisisest makset võib teha kasutades panga- või krediitkaarti, ettevõtte, mobiilmakset või mis tahes muud elektroonilist maksemeetodit, mida Bolt võimaldab.

 6. Bolt juhi portaal on portaal, mis sisaldab asjakohast teavet ja dokumente selle kohta, kuidas Juht kasutab Bolt Äppi, sealhulgas raamatupidamisdokumente. Bolt juhi portaali saate siseneda aadressil https://partners.bolt.eu sisestades kasutajanime ja salasõna.

 7. Taksoveoteenused on reisijaveoteenused, mida Juht osutab Reisijatele, kelle tellimuse Juht on Bolt Äpi kaudu vastu võtnud.

2. KOKKULEPPE SÕLMIMINE

 1. Bolt Äpi kasutamiseks peate end registreerima Bolt Veebisaidil, esitades registreerimisavaldusel nõutud teabe ja edastades Bolt'i nõutavad dokumendid. Konto võite registreerida nii juriidilise kui ka füüsilise isikuna. Kui olete enda Bolt konto registreerinud, annab Bolt Teie käsutusse personaalse konto, millele pääsete ligi Teie valitud kasutajanime ja salasõna abil. Klõpsates registreerimistaotluse lõpus oleval nupul „Registreeri" (Sign up), kinnitate ja tagate järgmist:

a. Teil on õigus, kooskõlas kehtiva õigusega, sõlmida Kokkulepe Bolt Äpi kasutamiseks Taksoveoteenuste osutamise eesmärgil;

b. olete hoolikalt tutvunud, täielikult aru saanud ja nõustute täitma käesolevaid Üldtingimusi, sealhulgas kõiki nendest tingimustest tulenevalt Teile tekkivaid kohustusi;

c. kogu teave, mille olete Boltile esitanud, on täpne, õige ja täielik;

d. Te ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi teisele isikule;

e. Te ei kasuta Bolt Äppi lubamatul või seadusvastasel eesmärgil ega kahjusta Bolt Äpi korrektset toimimist;

f. Te ei kopeeri ega jaga Bolt Äppi ega muud sisu ilma Bolt-i eelneva kirjaliku loata;

g. Teie konto andmed on õiged ja uuendate profiilis kajastatud teavet ;

h. Te toimite kooskõlas õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Te Taksoveoteenuseid osutate;

i. Te nõustute Bolt-i privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadavad https://bolt.eu/legal/.

 1. Registreerimise käigus makseandmete sisestamisel peate Te esitama enda pangandmed. Juriidilise isiku puhul peate sisestama vastava äriühingu pangaandmed. Bolt kannab Äpisiseste maksete kaudu kogutud Tasu üle Juhi esitatud pangakontole. Bolt ei vastuta ebaõigete rahaülekannete eest juhul, kui Juht on esitanud valed pangaandmed. Boltil on õigus jagada asjaomaste maksuhalduritega mis tahes teavet, mida nõutakse nõukogu 22. märtsi 2021. aasta direktiivi (EL) 2021/514 (millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta) alusel, sh juhile seoses Bolti platvormi kaudu toimuva tegevusega makstava või krediteeritava tasu kohta. Kui te ei esita eespool mainitud direktiivi alusel nõutud teavet, on Boltil õigus i) teie konto sulgeda, ii) takistada teil Bolti platvormil uuesti registreeruda ja iii) hoiduda teile tasu maksmisest, kuni te ei ole nõutud teavet esitanud.

 2. Pärast seda, kui olete registreerimistaotluse esitanud, saate e-kirja, milles on märgitud lisatingimused, mis tuleb Taksoveoteenuste osutamiseks täita. Sellisteks tingimusteks võivad olla karistusregistri tõendi esitamine, kehtiv autojuhiluba, sõiduki rahuldav tehniline seisukord, koolituse läbimine, GPSi toetava mobiilseadme omamine ja muud tingimused, vastavalt e-kirjas kirjeldatule. Ettenähtud nõuete ja tingimuste täitmata jätmise tulemuseks võib olla Kokkuleppe ja Bolt Äpi kasutamisõiguse lõpetamine.

 3. Konto registreerimine juriidilise isikuna (s.o äriühing). Juht loetakse juriidiliseks isikuks, kui makse andmetes (mis on nähtavad Bolt juhi portaalis) on Tasude saajaks märgitud juriidiline isik. Sellisel juhul loetakse märgitud juriidiline isik Taksoveoteenuste osutajaks ning käesolevate Üldtingimuste ja mis tahes järgmiste kokkulepete pooleks. Ainult registreerimisprotsessi käigus märgitud füüsiline isik võib Taksoveoteenuseid osutada. Füüsiline isik võib juhi kontot kasutada ainult juhul, kui ta on lugenud ja on nõus järgima käesolevaid Üldtingimusi ja mis tahes täiendavaid dokumente, mis moodustavad osa Kokkuleppest. BOLT KONTO MAKSE ANDMETES NÄIDATUD JURIIDILINE ISIK JA FAKTILISELT TAKSOVEOTEENUSEID OSUTAV FÜÜSILINE ISIK VASTUTAVAD SOLIDAARSELT JUHI MIS TAHES KOKKULEPPE RIKKUMISE EEST.

 4. Konto registreerimine sõidukiparki haldava äriühinguna. Sõlmides Bolt-iga eraldi kokkuleppe, võib sõidukiparki haldav äriühing registreerida oma töötajate ja/või teenuseosutajate kontod. Sellisel juhul peab sõidukiparki haldav äriühing tagama, et tema töötajad ja/või teenuseosutajad järgivad Üldtingimusi ja Kokkuleppeid. Sõidukiparki haldav äriühing ja tema töötajad ja/või teenuseosutajad vastutavad solidaarselt Üldtingimuste ja Kokkulepete tingimuste rikkumise eest.

3. ÕIGUS BOLT ÄPI JA VEEBISAIDI KASUTAMISEKS

 1. Bolt Äpp. Bolt Äpp võimaldab Juhil saada Taksoveoteenuste tellimusi Reisijatelt.

 2. Litsents Bolt Äpi ja Bolt juhi portaali kasutamiseks. Käesolevaga annab Bolt Juhile Kokkuleppe alusel ja siin sätestatud tingimustel lihtlitsentsi Bolt Äpi ja Bolt juhi portaali kasutamiseks. Lihtlitsents ei anna Juhile õigust anda all-litsentse ega võõrandada kasutusõigusi kolmandatele isikutele. Juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud, võivad taksoparki haldavad äriühingud anda oma pargi liikmetele välja all-litsentse.

 3. Bolt Äpi ja Veebisaidi kasutamise käigus ei tohi Juht teha järgmiseid toiminguid: a. dekompileerida, pöördprojekteerida või muul viisil püüda Bolt Äpi ja/või Bolt juhi portaali lähtekoodi kätte saada;

b. muuta Bolt Äppi või Bolt juhi portaali mis tahes viisil või vormis või kasutada Bolt Äpi või Bolt juhi portaali muudetud versiooni;

c. edastada viiruseid sisaldavaid faile, rikutud faile või mis tahes muud sarnast Bolt Äppi või programme, mis võivad rikkuda või kahjustada teise isiku arvutit, Bolt teenuseid, Veebilehte, Bolt juhi portaali, Bolt Äppi või riistvara või telekommunikatsiooniseadmeid;

d. üritada volitamata juurdepääsu Bolt Äpile, Bolt juhi portaalile või mis tahes muule Bolt teenusele.

 1. Bolt Äpi ja Bolt juhi portaali kasutamise eest tasub Juht Bolt'ile teenustasu Üldtingimuste viiendas peatükis sätestatud viisil.

 2. Bolt Äpi ja Bolt juhi portaali kasutamise litsents lõppeb automaatselt ja samaaegselt Kokkuleppe lõppemisega. Kokkuleppe ülesütlemise korral peate viivitamata lõpetama Bolt Äpi ja Bolt juhi portaali kasutamise ja Boltil on õigus blokeerida ja kustutada Teie konto ilma sellest ette teatamata.

 3. Bolt kaubamärgi ja siltide kasutamine. Bolt võib Teile anda märgiseid, silte, kleebiseid või muid märke, mis viitavad Boltle või osutavad muul viisil, et Te kasutate Bolt Äppi. Bolt annab Teile kaubamärkide kasutamiseks lihtlitsentsi, mille alusel ei tohi anda all-litsentse ega mistahes kasutusõigusi kolmandatele isikutele ning selline litsents kehtib ainult ulatuses, mida on vaja selleks, et osutada Taksoveoteenuseid Bolt Äpi kaudu. Pärast Kokkuleppe ülesütlemist peate viivitamata eemaldama ja loobuma Bolt kaubamärkide ja sarnaste märkide kasutamisest, mis viitavad Bolt kaubamärgile.

 4. Bolt-i autoriõigused ja kaubamärgid, sealhulgas Taxify Äpi lähtekood, andmebaasid, tarkvara, logod ja visuaalsed kujundused jne on Bolt-i intellektuaalne omand ja kaitstud autoriõigusega, kaubamärgiõigusega ja ärisaladusi käsitlevate normidega ning rahvusvaheliste lepingute sätetega. Bolt Äpi, Bolt juhi portaali või muude Bolt teenuste kasutamine ei anna Juhile omandiõigust Bolt-i intellektuaalse omandi suhtes.

4. TAKSOVEOTEENUSTE OSUTAMINE

 1. Kohustused. Käesolevaga Juht kinnitab, et osutab Taksoveoteenuseid kooskõlas Kokkuleppega ning õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Juht osutab Taksoveoteenuseid.

 2. Juhil peavad olema tegevusload (sealhulgas kehtiv juhiluba), registreeringud, autokindlustus, vastutuskindlustus (kui kohaldatav), tõendid ja muud dokumendid, mis on nõutud territooriumil, kus Juht osutab Taksoveoteenuseid. Juht vastutab selle eest, et eespool mainitud load ja registreeringud oleksid kehtivad ja uuendatud õigeaegselt. Bolt-il on õigus nõuda Juhilt tegevuslubade, registreeringute, kinnituste, volituste jms dokumentide esitamist.

 3. Te peate Taksoveoteenuseid osutama professionaalselt, kooskõlas selliste teenuste osutamise ärieetikaga ning püüdma täita Kliendi tellimust Kliendi parimates huvides. Muu hulgas Te (i) peate valima marsruudi, mis on Kliendile kõige vähem kulukam, juhul kui Reisija selgesõnaliselt teisiti ei soovi; (ii) ei tohi teha õigustamatuid peatusi, (iii) ei tohi võtta sõidukisse teisi reisijaid peale Reisija ja temaga kaasasolevate isikute (iv) järgite liikluseeskirju, sh tegeleda sõiduki juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita, sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes.

 4. Juhil on õigus otsustada millal ja mis sagedusega Taksoveoteenuseid osutada. Juht võib valida, kas ta võtab vastu Reisijate tellimusi Taksoveoteenuste osutamiseks. Siiski võtate käesolevaga teadmiseks, et Bolt võib Taksoveoteenuse tellimusi suunata esmajoones juhtidele, kelle sõitude tühistamiste arv on väiksem.

 5. Kulud, mida Juhil tuleb kanda seoses Taksoveoteenuste osutamisega. Juht on kohustatud omandama ja korras hoidma Taksoveoteenuste osutamiseks vajaliku sõiduki, seadmed ja vahendid, sealhulgas nutiseadme. Juht peab tasuma kõik kulud seoses Taksoveoteenuste osutamisega, sh kütuse ja mobiilse andmesidepaketi kulud, tollimaksud, auto amortisatsiooni, kindlustuse, ettevõtte või palga väljamaksmisega seotud maksud jms. Juht peab arvestama sellega, et Bolt Äpi kasutamine võib tarvitada suurel hulgal mobiilse andmesidepaketi mahtu, seetõttu Juht peab võtma kasutusele piiramatu või väga suure tarvitamisvõimsusega andmesidepaketi.

 6. Tasu sõidu eest. Juhil on õigus küsida Reisijalt Tasu peale seda, kui Bolt Äpi kaudu on vastu võetud tellimus ning on osutatud tellimusele vastav Taksoveoteenus. Sõidu maksumus arvestatakse vaikimisi määratud baashinna, sõidu GPS-seadmega määratud pikkuse ja kestuse alusel. Vaikimisi määratud baashind on Bolt Äpis näidatav soovituslik hind. Vaikimisi määratud baashind võib olenevalt turusituatsioonist kõikuda. Juht võib taotleda vaikimisi määratud baashinna muutmist, saates selleks Bolt-le vastavasisulise taotluse. Juhil on õigus küsida Reisijalt väiksemat Tasu kui Bolt Äpp sõidu maksumuseks näitab. Asjaolu, et Juht küsib Reisijalt väiksemat Tasu, kui arvestab Bolt Äpp, ei vähenda Bolt teenustasu suurust.

 7. Fikseeritud hind. Reisijale võidakse pakkuda sõiduvõimalust, mis võimaldab Reisjal nõustuda kindlaksmääratud Tasuga vastava sinu osutatud Taksoveoteenuse eest (s.o Fikeeritud hind). Teave Fikseeritud hinna suuruse kohta esitatakse Reisijale Bolt Äpi kaudu enne tellimuse tegemist, ning sulle, kui tellimuse vastu võtad või sõidu lõppedes. Tasu arvestatakse Fikseeritud hinna asemel siiski vastavalt punktile 4.6, kui Reisija muudab sõidu ajal sihtkohta, sõit võtab oluliselt kauem kui eelnevalt hinnatud tulenevalt liiklusest või muudest asjaoludest, või kui muud ootamatud asjaolud sõiduga seotud detaile oluliselt mõjutavad (nt kasutatakse teed, mille kasutamisele kohalduvad teemaksud).

 8. Kui Juht leiab, et Tasu arvutamises on viga ja ta soovib sõidu maksumuse arvestuses teha parandusi, tuleb need esitada Bolt Äpi funktsioonis „Sõidu maksumuse ülevaade" (Fare Review). Kui Juht ei ole esitanud taotlust Bolt Äpi funktsioonis „Sõidu maksumuse ülevaade", siis Bolt ei ole kohustatud sõidu maksumust ümber arvestama ega hüvitama sõidu maksumuse arvutamise vea tõttu tekkinud kahju.

 9. Bolt võib korrigeerida Tasu, kui tegemist on Juhi pahatahtliku käitumisega (nt pikema tee kaudu sõitmise või Bolt Äpis sõidu lõpetamata jätmine pärast seda, kui Taksoveoteenus on osutatud), või kui on kindlaks tehtud tehniline viga, mis mõjutab sõidu maksumust. Samuti võib Bolt vähendada Tasu või selle tühistada, kui on mõistlik põhjus arvata, et on Juht on toime pannud pettuse või kui Reisija osutab Juhi poolt toime pandud pahatahtlikule käitumisele. Bolt rakendab Tasu vähendamise õigust mõistlikul viisil ja põhjendatud juhtudel.

 10. Reisija võib maksta Taksoveoteenuse eest kas otse Juhile või Äpisisese maksena (nagu on kirjeldatud käesolevate Üldtingimuste 6. peatükis). Juhul kui Reisija jätab Tasu maksmata või keeldub maksmast, siis Bolt saadab võlateate Reisijale. Selline tegevus ei tähenda seda, et Bolt-il oleks kohustus Juhile hüvitada Reisija tasumata Tasu.

 11. Kviitungid. Peale Taksoveoteenuse osutamise lõpetamist edastatakse Reisijale Bolt rakenduses sõidu kokkuvõtte, mis sisaldab sõidukijuhi ees- ja perekonnanime, fotot, teenindajakaardi numbrit, sõiduki registreerimisnumbrit, teenuse osutamise kuupäeva, alguse ja lõpu kellaaega, sõidu lähte- ja sihtpunkti, sõidu kogukestust ja -pikkust ning teenuse hinda ja tasutud summat. Juhile on kviitungid kättesaadavad Bolt juhi portaalis.

 12. Sõidu tühistamistasu ja ooteaja tasu. Reisja võib tühistada Taksoveoteenuse tellimuse, millega juht on Bolt Äpi kaudu nõustunud. Juhil on õigus Tasule tühistatud Taksoveoteenuse eest (Tühistamistasu), kui Reisja tühistab nõustutud tellimuse pärast Bolt Äpis nimetatud ajaperioodi.

 13. Juhul kui Taksoveoteenuse kasutamise käigus Reisija või temaga kaasas olevad isikud kahjustavad sõidukit või selle sisustust (muu hulgas määrides või selle haisemist põhjustades), on Juhil õigus nõuda Reisijalt kuni 50 eurot leppetrahvi ja leppetrahvi ületavate kahjude hüvitamist. Kui Reisija ei ole nõus kahju tekitamise eest leppetrahvi ja/või hüvitist maksma, võib Juht sellest teavitada Bolt-i ning Bolt aitab vahendada Juhi nõuet Reisija vastu. Kõik sellised teated tuleb esitada Bolt-ile 24 tunni jooksul koos piltide või muu piisava tõendusmaterjaliga kahjustuste kohta. Bolt vahendustegevus Reisijatelt leppetrahvide ja kahjude sissenõudmiseks ei tähenda seda, et Bolt-il oleks kohustus Juhile hüvitada sõidukile tekitatud kahju või Juhile saamata jäänud tulu seoses sõiduki puhastamise või hooldusega.

 14. Maksukohustused. Juht kinnitab, et ta on teadlik kõikidest maksukohustustest, mis Juhile tekivad seoses Taksoveoteenuste osutamisega, sh (i) tulumaksu, sotsiaalmaksu ja muude kohaldatavate maksude maksmine ja (ii) kohustus maksude registreerimiseks, arvestamiseks raamatupidamises ja ülekandmiseks. Kui maksuhaldur esitab Bolt-le põhjendatud maksupäringu Juhtide tegevuse kohta seoses Taksoveoteenuse osutamisega, siis võib Bolt teha riiklikule maksuhaldurile kättesaadavaks teavet Juhtide tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses. Juht on kohustatud kinni pidama kõikidest maksukohustustest, mis tal võivad tekkida seoses Taksoveoteenuste osutamisega. Juht peab Bolt-ile hüvitama lõivud, maksed, nõuded, trahvid jms maksukohustused, mis tekivad Bolt-ile seoses asjaoluga, et Juht jättis oma maksukohustused täitmata (sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine).

 15. Volitus arvete väljastamiseks. Bolt-il on volitus Juhi nimel arvete väljastamiseks Reisijatele, nt leppetrahvid või tasud, mida Bolt vahendab Juhile. Vastavad arved tehakse Juhile kättesaadavaks Bolt juhi portaalis.

 16. Kaotatud ja leitud esemed. Kui leiate oma sõidukist esemeid, mille Reisija on sinna jätnud, peate sellest Reisijale viivitamata teatama ja leppima kokku eseme tagastamises. Kui Reisijat ei ole võimalik tuvastada või temaga ühendust saada, tuleb Teil oma mõistliku äranägemise järgi hinnata eseme väärtust:

i) Kui eseme hinnanguline väärtus on alla 50 euro, tuleks see võimaluse korral tuua Bolti kontorisse, mis asub aadressil Veerenni 38, Tallinn. Bolti kontor on avatud esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kella 10-14.

ii) Kui eseme hinnanguline väärtus on üle 50 euro või kui seda pole võimalik tuua Bolti kontorisse aadressil Veerenni 38, Tallinn, peate sellest kohe teavitama politseid ning edastama viivitamata Bolti klienditeenindusele üksikasjad, mis puudutavad eseme toimetamist politseijaoskonda, kooskõlas kohaldatava õiguse ja kehtivate eeskirjadega.

Te kohustute tegema mõistlikke pingutusi tagamaks, et kaotatud ese on turvaliselt hoitud, kuni selle õiguspärane omanik on eseme kätte saanud ja/või see on viidud Bolti kontorisse või politseijaoskonda.

5. BOLT TEENUSTASUD

 1. Bolti teenuste kasutamise eest olete kohustatud maksma meile tasu (st Bolt teenustasu). Bolt teenustasu makstakse iga Teie poolt täidetud Taksoveoteenuse tellimuse hinna alusel. Bolt teenustasu suurus tehakse Teile teatavaks e-posti, Bolt Appi, Bolt Driver'i konto või muude asjakohaste vahendite kaudu. Võtke teadmiseks, et Bolt teenustasu võib aeg-ajalt muutuda, võttes arvesse dünaamilise hinnakujunduse põhimõtteid, mis võivad võtta arvesse (i) Taksoveoteenuse pakkumise ja nõudluse tasakaalu, (ii) tellitud sõidu omadusi ja (iii) mis tahes kohaldatavate kampaaniate tingimusi. Bolti teenustasu ei ületada Teile teatatud Bolt teenustasu kõrgeimat määra (Bolt teenustasu kõrgeim määr), välja arvatud juhul, kui oleme teid eelnevalt teavitanud Bolti teenustasu kõrgeima määra tõstmisest. Me saadame Teile iga sellise muudatuse kohta eelneva teate.

 2. Juht kohustub maksma Bolt teenustasu ja muud eelmisel kuul Bolt-ile maksmisele kuuluvad tasud hiljemalt järgmise kuu 15. kuupäevaks. Bolt teenustasu maksmisega viivitamisel peate maksma viivist 0,04% maksmata summast kalendripäevas. Juht peab hüvitama Bolt-ile kulud, mis tekivad Bolt-ile seoses Juhi võlgade sissenõudmisega.

6. ÄPISISESED MAKSED

 1. Bolt rakendus võimaldab Reisijatel maksta Taksoveoteenuste eest pangakaardiga, ettevõtte arve alusel või mobiilimaksena otse rakenduses (s.o Äpisisene makse). Juht volitab Bolt-i kui majandusagenti juhi nimel Reisijatelt Tasusid ja muid tasusid, mida Reisija tasub Äpisisese maksena vastu võtma ning edastama saadud vahendid Juhile. Äpisese maksena korral loetakse Reisija maksekohustus Juhi ees täidetuks selle tegemise hetkest.

 2. Juht ei või keelduda Reisija soovist teha Äpisisest makset, ega mõjutada Reisijat Äpisisest makset mitte tegema. Kui Juht keeldub ilma mõjuva põhjuseta Äpisisest makset vastu võtmast, on Boltl õigus määrata Juhile leppetrahv 10 eurot iga keeldumise eest ja/või üles öelda teie kasutusõigus Bolt Äpi kasutamiseks, kui selline käitumine on korduv.

 3. Bolt kannab Äpisiseste maksetena eelmisel nädalal Bolt pangakontole laekunud summad Juhi pangakontole üldjuhul üle järgmise nädala neljandaks kalendripäevaks. Kui Juht taotleb Äpisiseste maksete ülevaatamist, võib Bolt kanda kogutud summad üle pärast seda, kui ülevaatamine on lõpetatud.

 4. Juhil on võimalik tutvuda Äpisiseste maksete aruannetega Bolt juhi portaalis. Bolt saadab Juhile e-kirjaga kord nädalas „äpisiseste maksete ja juhi konto saldoteatise". Aruannetes näidatakse ära eelmisel nädalal laekunud Äpisisete maksed ning nendelt kinnipeetud Bolt teenustasude summad. Juht peab Bolt-i teavitama olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Äpisiseste maksete teostamist.

 5. Bolt ei ole kohustatud Juhile hüvitama Tasu, kui Äpisisene makse ebaõnnestus põhjusel, et krediitkaart või mobiilimakse tühistati, või kui tasumine ei õnnestunud Bolt-ist mitteolenevatel põhjustel. Sellisel juhul me abistame Reisijalt sõidu maksumuse sissenõudmisel ja kanname Tasu üle peale seda, kui Reisija on nõutava makse sooritanud.

 6. Enne Taksoveoteenuste osutamist peab Juht veenduma, et teenus osutatakse õigele Reisijale või et Reisija on selgesõnaliselt kinnitanud, et ta lubab teisel isikul tema Bolt kontoga Taksoveoteenuseid tarbida. Kui Juht teeb Reisija tuvastamisel vea ja Äpisisene makse nõutakse Reisijalt, kellele Taksoveoteenuseid ei ole osutatud, siis Bolt tagastab Reisijale Tasu sõidu maksumuse eest. Sellisel juhul ei ole Juhil õigust saada Bolt-ilt Tasu sõidu eest. Lisaks on Bolt-il õigus nõuda iga vale Äpisisese makse eest leppetrahvi 10 eurot.

 7. Bolt tasaarvestab Äpisisese maksena kogutud Tasud rahasummadega, mida Juht on kohustatud maksma Bolt-ile (nt Bolt teenustasu ja leppetrahvid). Bolt-il on õigus täita Juhi rahalisi kohustusi Bolt Grupi ühingute ees, millisel juhul on Bolt-il täidetud kohustuste ulatuses tagasinõudeõigus Juhi vastu. Bolt võib tasaarvestada Juhi rahalisi nõudeid Bolt-i vastu Bolt Grupi rahaliste nõuetega Juhi vastu. Bolt Grupp tähendab äriühinguid, mille üle Bolt Operations OÜ, kas otseselt või kaudset kontrolli omab (nt Bolt Operations OÜ tütarühingud).

7. KLIENDITUGI

 1. Bolt pakub kliendituge Bolt Äpi kasutamiseks. Bolt-il on õigus peatada klienditoe teenuse osutamine, kui Juht on hilinenud Bolt teenustasu maksmisega või muude maksetega tasumisega enam kui viis kalendripäeva.

8. HINNANGUD JA TEGEVUS

 1. Selleks, et tagada Bolt rakenduse kaudu kõrgekvaliteedilise teenuse osutamine ning anda Reisijatele täiendav usaldus, võivad Reisijad anda hindeid ja arvustusi osutatud Taksoveoteenuste kohta. Juhile antud keskmine hinne on seotud Bolt kontoga ja kättesaadav Reisijatele, kes soovivad Taksoveoteenust tellida. Kui Bolt leiab, et mõni hinne või kommentaar ei ole antud heauskselt, võidakse seda arvestada minimaalse keskmise hinde arvutamisel.

 2. Lisaks Juhi hindele mõõdab Bolt tegevuse aktiivsust ning loob iga Juhi kohta aktiivsushinde, mis põhineb Taksoveoteenuste tellimuste vastuvõtmisel, äraütlemisel, neile vastamata jätmisel või Taksoveoteenuse osutamisel.

 3. Selleks, et tagada Reisijatele usaldusväärset teenust võib Bolt määrata minimaalse keskmise hinde ja minimaalse aktiivsushinde, mille Juhid peavad saavutama ja säilitama. Kui Juht ei tõsta ettenähtud aja jooksul oma keskmist hinnet või aktiivsushinnet vähemalt miinimumini, siis Juhi Bolt konto suletakse kas ajutiselt või alaliselt. Bolt võib Juhi konto avada, kui Bolt tuvastab, et sulgemise põhjustas süsteemi viga või väär hindamine.

9. TURUÜLEVAATED JA KAMPAANIAD

 1. Turuülevaated. Bolt võib Juhtidele saata Bolt Äpi, Bolt juhi portaali, SMSide, e-kirja või muude sidevahendite abil turuülevaateid eesmärgiga tõsta teadlikkust selle kohta, millal on nõudlus suurim. Sellised turuülevaated on soovitusliku iseloomuga. Kuna turuülevaated tuginevad varasemale kliendikäitumisele statistikale, ei saa Bolt tagada, et tegelik olukord turul vastab turuülevaates esitatud arvamusele.

 2. Miinimumsissetulekut lubavad kampaaniad. Bolt võib teha kampaaniaid, mille ajal Bolt garanteerib teatud miinimumsissetuleku, kui Juht osutab Taksoveoteenuseid kindlaksmääratud ajavahemikus. Kui Juht nimetatud miinimumi ei saavuta, siis Bolt hüvitab Juhile puudujääva osa. Bolt täpsustab kampaania tingimused Bolt Äpi, Bolt juhi portaalis, SMSi, e-kirja või muude sidevahendite abil. Bolt otsustab omal äranägemisel kas, mis tingimustel, millal ja millistele Juhtidele ta kampaaniates osalemist võimaldab. Kui Boltl on alust oletada, et Juhi tegevus on pahatahtlik, siis Bolt võib hüvitist mitte maksta või peatada tasumine pettusekahtluse uurimise ajaks.

 3. Reisijatele suunatud turundus-kampaaniad. Bolt võib Bolt rakenduste turundamiseks korraldada Reisijatele suunatud turunduskampaaniaid. Kui kampaania käigus vähendatakse sõidutariife või Tasu, maksab Bolt Juhile hüvitist Reisijatele pakutava soodustuse summa ulatuses. Hüvitis makstakse Juhile koos Tasuga. Bolt võib tasaarvestada turunduskampaania hüvitisi Bolt teenustasudega.

10. ÕIGUSSUHTED JUHI, BOLT JA REISIJATE VAHEL

 1. Bolt on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta Taksoveoteenuseid. Bolt üksnes lihtsustab Taksoveoteenuse osutamist Juhi ja Reisija vahel. Juht on teadlik sellest, et osutab Taksoveoteenuseid reisijaveolepingu alusel ning osutab iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses teenuseid Reisijatele.

 2. haldamisel tegutseb Bolt Juhtide majandusagendina seoses Juhi ja Reisija vahel sõlmitavate reisijaveolepingute vahendamisega, sealhulgas võtab volitaja nimel Reisijatelt makseid vastu ning edastab saadud vahendid Juhile.

 3. Juhi ja Bolt vahel ei teki töövõtu ega töösuhet. Bolt võib pakkuda juhile hüvitisi ja allahindlusi, kuid selline hüve ei ole käsitletav töötasuna ega tulemustasuna. Samuti ei teki Bolt ja Juhi vahel seltsingu õigussuhet. Juht ei või esineda Bolt-i töötajana, agendina ega esindajana, ega sõlmida Bolt-i nimel lepinguid. Kui kohalduvate seaduste või kohtupraktika tõttu peetakse Juhti Bolt-i töötajaks või töövõtjaks, siis Juht loobub mistahes nõuetest Bolt vastu, mis võivad seoses sellise õigussuhtega tekkida.

 4. Juht ei või Kokkuleppe täitmist või Kokkuleppest tulenevat õigusi või kohustust loovutada kolmandatele isikutele.

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Isikuandmete töötlemine. Bolt kogub Juhi isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, teave sõiduki kohta, registreerimisnumber ja asukohta puudutav teave, selleks et võimaldada Bolt Äpi toimimine ja osutada infoühiskonna teenust. Juhiluba ja andmed kriminaalkaristuste kohta või muid vajalikke dokumente võidakse küsida selle jaoks, et kindaks teha, kas Juhid vastavad seaduse nõuetele ja Juht sobib kutsealal tegutsemiseks. Bolt edastab Juhi isikuandmed tütarühingutele ning kolmandatele isikutele infoühiskonna teenuste osutamise eesmärgil. Bolt rakenduses kuvatakse Juhi ees- ja perekonnanime, foto, teenindajakaardi number, hinna komponendid ja hinna arvutamise aluseks olevad tariifid. Juht võib paluda oma isikuandmeid näha, uuendada või eemaldada. Kui Juht soovib oma isikuandmed eemaldada, võib Bolt Äpi kasutamine muutuda võimatuks. Pärast seda, kui Juht kustutab oma konto, kustutab Bolt Teie isikuandmed, ent mitte varem kui kuue kuu möödumisel Teie konto kustutamisest (juhuks, kui on vaja lahendada Kokkuleppega seotud küsimus või vaidlus). Juhi isikuandmeid võidakse kauem hoida, juhul kui seda näevad ette õigusaktid.

 2. Asukohaandmete edastamine. Bolt teenuste osutamiseks kogutakse teavet asukohaandmete kohta selleks et Reisijatele pakkuda infoühiskonna teenust. Kui Juht soovib, et tema asukoht ei oleks Bolt rakenduses nähtav, peab Juht sulgema Bolt Äpi või märkima Bolt Äpis, et Juht ei osuta Taksoveoteenuseid.

 3. Reisijate isikuandmete töötlemine. Juht ei tohi Reisijate isikuandmeid töödelda ilma Bolt-i loata. Juht ei tohi koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada või ristkasutada Bolt Äpi kaudu kättesaadavaks saanud Reisijate isikuandmeid, va ulatuses, mis on vajalik Taksoveoteenuse osutamiseks. Bolt on isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb Juhi ja Reisijate isikuandmeid. Juht on Reisijate isikuandmete volitatud töötleja ning ta peab järgima isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi, mis on sätestatud Bolt privaatsuspoliitikas (https://www.bolt.eu/legal/). Juhul kui Juht rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, võib Bolt sulgeda Juhi konto ning nõuda kahju hüvitamist.

12. VASTUTUS

 1. Bolt Äpp antakse kasutamiseks „nagu on" ja „nagu kättesaadav" kujul. Bolt ei väida ega taga, et juurdepääs Bolt Äpile ja Bolt juhi portaalile toimib ilma katkestuste või vigadeta. Kuna Bolt Äpi kasutamine Taksoveoteenuste tellimiseks sõltub Reisijate käitumisest, siis Bolt ei taga, et Bolt Äpi kasutamise tulemusena on Juhil võimalik saada Taksoveoteenuste tellimusi.

 2. Bolt, Bolt-i juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Juhile võib tekkida Bolt Äpi kasutamise tõttu, sealhulgas: a. otsene või kaudne varaline kahju;

b. saamata jäänud tulu;

c. äritegevuse kahjum, tellimuste, firmaväärtuse, maine kaotus, mis võib äritegevuse katkestamisest tuleneda;

d. andmete kaotus või ebatäpsus;

e. mis tahes muu kahju.

 1. Bolt vastutus Kokkuleppe rikkumisest tekitatud kahju eest on piiratud 500 euroga. Juhil on õigus nõuda kahju hüvitamist ainult juhul, kui Bolt tahtliku rikub Kokkulepet.

 2. Bolt ei vastuta Bolt rakendust kasutavate Reisijate või kaasreisijate tegude või tegevusetuse eest ning ei vastuta kahju eest, mis Reisijad tekitavad Juhile või sõidukile.

 3. Juht vastutab Kokkuleppe ja mis tahes muude õigusnormide rikkumise eest ning on kohustatud peatama ja heastama asjaomase rikkumise koheselt peale seda, kui on saanud Bolt-ilt või riigi- või muult ametiasutuselt nõude. Juht on kohustatud Bolt-ile hüvitama otsese ja/või kaudse kahju, saamata jäänud tulu, trahvi, viivise, mis Bolt-ile kohaldati selle tõttu, et Juht rikkus Kokkulepet. Kui Reisija esitab kaebuse Bolt vastu seoses Juhi osutatud Taksoveoteenusega, peab Juht sellega kaasneva kahju täies ulatuses kompenseerima Bolt-ile seitsme päeva jooksul alates vastava nõude kättesaamisest. Juhul kui Bolt-il on õigus Juhi vastu esitada nõue, peab Juht kompenseerima Bolt-le kahjude hindamise ja sellega kaasnevad kohtukulud.

13. KESTUS JA LÕPETAMINE

 1. Käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimused jõustuvad Juhi suhtes, kui ta esitab Veebilehel registreerimistaotluse. Muud tingimused ja Kokkulepped jõustuvad Juhi suhtes hetkest, kui tingimused on Juhile tehtud kättesaadavaks ja Juht alustab või jätkab Taksoveoteenuste osutamist Bolt Äpi vahendusel.

 2. Juht võib Kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest Bolt-ile vähemalt seitse päeva ette, peale mida Juhi õigused Bolt Äpi ja infoühiskonna teenuste kasutamiseks lõpevad. Bolt võib Kokkuleppe omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel üles öelda, teatades sellest Juhile vähemalt kolm päeva ette.

 3. Bolt-il on õigus ilma ette teatamata üles öelda Kokkulepe ja piirata juurdepääs Bolt Äpile ja Bolt juhi portaalile, kui Juht rikub Kokkulepet, mis tahes kohalduvat õigusnormi, halvustab Bolt-i või tema tütarühinguid või põhjustab kahju Bolt-i või tema tütarühingute kaubamärgile, mainele või äritegevusele. Eespool mainitud juhtudel võib Bolt keelduda Juhile uue konto registreerimisest.

 4. Juhul kui Bolt kahtlustab Juhti Kokkuleppe rikkumises või pettuses võib Bolt uurimise ajaks piirata Juhi juurdepääsu Bolt Äpile ja Bolt juhi portaalile. Juurdepääsu piirang tühistatakse, kui Bolt tuvastab, et Juht ei ole rikkumist või pettust toime pannud.

 5. Bolt eesmärgiks on pakkuda kõikidele Reisijatele kõige kõrgemat teenusekvaliteeti, mistõttu Bolt jälgib juhtide tegutsemist oma süsteemis. Juhul kui Juht ei täida minimaalseid teenusenõudeid, nagu minimaalneset hinnang ja aktiivsushinne, siis on Bolt-il õigus koheselt, ilma sellest ette teatamata, Kokkulepe üles öelda ja piirata Juhi juurdepääs Bolt Äpile ja Bolt juhi portaalile.

14. ERITINGIMUSED JUHTIDELE, KES OSUTAVAD TAKSOVEOTEENUST BOLT ESTONIA TAKSOVEOLOA ALUSEL

Bolt Services EE OÜ, reg nr 14339972, (edaspidi Bolt Estonia) taksoveoluba nr TVL004029 kehtib alates 20.10.2017 ning on tähtajatu.

 1. Juhid, kes soovivad Taksoveoteenust osutada Bolt Estonia taksoveoloa alusel märgivad sõidukikaardile Bolt Estonia taksoveoloa nimetuse ja numbri. Kui Juht osutab Taksoveoteenuseid Bolt Estonia taksoveoloa alusel, loetakse Juht käesolevate eritingimuste lepinguliseks pooleks. Juhid, kes omavad enda või teise isiku taksoveoluba, ei loeta Bolt Estonia taksoveoloa alusel Taksoveoteenuse osutajaks ning neile ei kehti käesolevad eritingimused. Kui Juht osutab taksoveoteenust enda või teise isiku taksoveoloa alusel, siis ei ole tal õigust osutada teenust Bolt Estonia taksoveoloa alusel.

 2. Juht tegutseb iseseisva majandus- ja kutsetegevuses tegutseva isikuna kes pakub reisijaveoteenust. Juht pakub reisijaveoteenust tema omandis või kasutuslepingu alusel kasutatava sõidukiga ning vastutab sõiduki ja töövahendite korrashoiu eest ning kannab sellega kaasnevad kulud. Juht saab valida, millisel ajal ja millises mahus pakub ta reisijaveoteenust. Juhi ja Bolt Estonia vahel ei teki töövõtu ega töösuhet. Bolt Estonia ei pea kinni reisijateveo teenuse osutamisega kaasnevad kohustuslikkeud makseud ega tasu Juhi eest makseid ja maksusid.

 3. Bolt Estonia taksoveoloa alusel tegutsemisel peab juht kasutama Bolt Äppi. Bolt Estonia taksoveoloa alusel Taksoveoteenuse pakkumise korral teostab vedu täielikult Juht (tegelik vedaja). Bolt Estonia taksoveoloa alusel toimuval taksoveol kehtestab teenuste hinnad Bolt Estonia. Juht ei või kehtestada täiendavaid hindasid või teenustasusid.

 4. Juhil peab olema teenindajakaart ning omama kehtivat vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust. Esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba ei anna õigust Taksoveoteenuse osutamiseks. Juht kinnitab, et teda ei ole karistatud ühistranspordiseaduse §-is 57 lg 2 p-s 1 nimetatud süütegude eest ega ole üle ühe korra karistatud ühistranspordiseaduse §-is 57 lg 2 p-s 2 nimetatud süütegude eest või vastavad karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

 5. Nõuded sõidukile. Sõidukikaardi taotleb Juht, kellel on teenindajakaart. Taksoveoteenust võib pakkuda ainult sõidukiga, mis on kantud sõidukikaardile. Sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile, mis on kantud liiklusregistrisse ning mille tehnonõuetele vastavuse kontroll on läbitud hiljemalt sõidukikaardi andmise ajaks. Sõidukile, millega pakutakse Taksoveoteenust Bolt Estonia taksoveoloa alusel, on keelatud paigaldada plafooni, taksomeetrit, taksosümboleid ja hinnakirja ning neid matkivaid tunnuseid.

 6. Vastutus. Juht vastutab seoses Reisija surmaga või Reisijale kehavigastuse või tervisekahjustuse põhjustamisega, pagasi kahjustumise või kaotsiminekuga, veotähtaja ületamisega või muu lepingurikkumisega tema poolt teostatava veo ajal tekkinud kahju eest. Juht peab hüvitama Reisijale sõiduki vedamiseks ette andmata jätmisest tekkinud kahju. Juht peab hüvitama kahju, mis tekib:

a. vedamise ajal ja vedamisega seotud asjaolu tagajärjel põhjustatud Reisija surmast, kehavigastusest või tervisekahjustusest. Juhi vastutus seoses Reisija surmaga või reisijale kehavigastuse või tervisekahjustuse põhjustamisega tekkinud kahju eest on piiratud 214 743 euroga reisija kohta;

b. pagasi täielikust või osalisest kaotsiminekust või kahjustumisest vedamise ajal ja vedamisega seotud asjaolu tagajärjel. Juhi vastutus sõidukis asuva pagasi kaotsiminekust või kahjustumisest tekkinud kahju eest on piiratud 12 782 euroga reisija kohta. Juhi vastutus käsipagasi kaotsiminekust või kahjustumisest tekkinud kahju eest on piiratud 2237 euroga reisija kohta. Juhi vastutus muu pagasi kaotsimineku või kahjustumise eest on piiratud 3515 euroga reisija kohta.

c. veotähtaja ületamisest. Juhi vastutus veotähtaja ületamisest tuleneva kahju eest on piiratud 3196 euroga reisija kohta.

d. Vastutuse rahalised piirangud ei kehti, kui Juht on kahju tekitanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

 1. Kahjude hüvitamine. Kui Reisija nõuab kahju hüvitamist Bolt Estonialt, siis on Bolt Estonial õigus nõuda kahjude hüvitamist Juhilt. Lisaks kahju hüvitamisele on Bolt Estonial õigus nõuda Juhilt kulutuste hüvitamist osas, mis Bolt Estonia kannab seoses Juhi põhjustatud rikkumistest tekitatud nõuete lahendamisega. Vaidlused Reisijaga seoses Taksoveoteenuse osutamisega lahendab Juht. Kui Taksoveoteenuse vaidlus lahendatakse tarbijavaidluste komisjonis, siis kohustub Juht Bolt Estonia nõudel osalema menetluses ja kandma sellega kaasnevad kulud, sh Bolt Estonia õigusabikulud. Samuti peab Juht hüvitama Bolt Estoniale tarbijavaidluse komisjonis välja mõistetud rahalised summad. Ühistranspordiseaduse või teiste seaduste rikkumise korral peab Juht hüvitama Bolt Estoniale trahvide, ettekirjutuste ja sunnirahaga määratud rahasumma ning nende menetlusemisega kaasnenud Bolt Estonia kulud.

 2. Üldtingimuste, Kokkuleppes ja käesolevas eritingimustes toodud tingimuste rikkumise korral on Bolt Estonial õigus keelata Bolt Estonia taksoveoloa alusel Taksoveoteenuste osutamine ning tühistada Juhiga seotud sõidukikaardil märge Bolt Estonia taksoveoloa kohta.

15. MUUDATUSED

 1. Kokkuleppe muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Juhile kättesaadavaks tehtud e-kirja teel, Bolt Äpi, Bolt veebilehe, Bolt autojuhi portaali või muude sidevahendite kaudu ja Juht jätkab seejärel Taksoveoteenuste osutamist Bolt Äpi vahendusel.

 2. Üldtingimuste muutmisel postitakse muudetud versiooni veebilehele https://bolt.eu/legal/) ja antakse Juhile sellest vähemalt 14 päeva ette teada. Kui Juht jätkab Bolt Äpi ja Bolt juhi portaali kasutamist, loetakse, et Juht on nõustunud muudetud Üldtingimustega.

16. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

 1. Kokkuleppe suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas Tallinnas, Eesti Vabariigis.

17. TEADETE EDASTAMINE

 1. Juht on kohustatud viivitamata teatama mis tahes muudatustest oma kontaktandmetes.

 2. Teated, mis Kokkuleppe alusel tuleb edasi anda, loetakse edasiantuks, kui see on: (i) isiklikult üle antud, (ii) saadetud kulleriga koos kohaletoimetamise kinnitusega, (iii) saadetud tähitud postiga, (iv) saadetud e-postiga või (v) tehtud kättesaadavaks Bolt juhi portaali või Bolt Äpi kaudu. Mis tahes teade, mis on saadetud kooskõlas käesoleva punktiga loetakse kättesaaduks: (i) isiklikult kättetoimetamise korral ajal, mil see osapoolele üle anti; (ii) kulleriga kättetoimetamisel kuupäeval, mille kuller on märkinud kuupäevana, mil teadet sisaldav ümbrik osapoolele üle anti; (iii) tähitud postiga saatmisel kümnendal päeval pärast dokumendi üleandmist postkontorile osapoolele kättetoimetamiseks; (iv) Bolt juhi portaali või Bolt Äpi kaudu kättesaadavaks tegemisel või (v) SMS või e-postiga saatmise korral päeval, mil teate saanud osapool kinnitab asjaomase teate saamist või teisel päeval pärast teate saatmist, kui saatja ei ole saanud veateadet ja on saatnud sama teate järgmisel kalendripäeval uuesti ega ole saanud sarnast veateadet.

18. LÕPPSÄTTED

 1. Kui Kokkuleppe mõni tingimus on tühine, siis pooled asendavad asjaomase tingimuse kehtiva sättega, mis väljendab asjaomase tingimuse kavatsust ja majanduslikku mõtet.

Allalaadimiseks skanni

Ainult üks samm veel

Rakenduse allalaadimiseks skanni seda QR-koodi oma telefoni kaameraga.