Reisijate Isikuandmete Töötlemine

Bolt Technology OÜ (registrikood 12417834) asukohaga Vana-Lõuna tn 39/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10134, on isikuandmete vastutav töötleja ning on määranud andmekaitsespetsialisti (privacy@bolt.eu).

1. Milliseid isikuandmeid töötleme
 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
 • Geograafilise asukoha andmed, sõiduteenuse osutamise aeg ning sõidu sihtpunkt (sõitude ajalugu).
 • Sõiduteenuse maksumus ja maksetega seotud andmed.
 • Sõiduteenuse osutamisega seotud küsimuste ja vaidluste andmed.
 • Seadme, millele on installeeritud rakendus, identifitseerimist võimaldav teave.
2. Mis eesmärgil töötleme isikuandmeid
 • Töötleme isikuandmeid selleks, et reisijatel ja juhtidel oleks linnades võimalik efektiivselt liikuda.
 • Reisija geograafilise asukoha andmed ja telefoninumbri edastame juhile selleks, et ta saaks otsustada, kas reisija asukoht on tema läheduses. Geograafilise asukoha andmeid kogutakse ainult siis, kui Bolt rakendus on aktiveeritud. Geograafilise asukoha andmete kogumine peatub pärast Bolt rakenduse sulgemist.
 • Võime kasutada geograafilise asukoha andmeid sõiduteenustega seotud kvaliteediküsimuste lahendamiseks.
 • Reisijate kontaktandmeid kasutame selle jaoks, et teavitada teenuse asjaoludest ja uuendustest.
 • Kogume andmeid sõidutrajektooridest, mida juhid ja reisijad kasutavad, et analüüsida geograafilist katvust selleks, et anda taksojuhtidele soovitusi, millised on kõige efektiivsemad sõidutrajektoorid.
 • Nime, telefoninumbrit ja e-posti kasutame reisijatega suhtlemiseks.
 • Töötleme reisijate makseandmeid selleks, et juhtide nimel esitada reisijatele arveid.
 • Klienditoe infot kogutakse juhtumite põhjal ning säilitatakse vaidluste lahendamiseks ning teeninduskvaliteedi parendamiseks.
3. Õiguslik alus
 • Isikuandmeid töödeldakse lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmeid töödeldakse selle jaoks, et reisijatele oleks võimalik vahendada sõiduteenuseid. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mida reisijad edastavad rakenduses konto loomise käigus ja Bolt rakendust kasutades. Bolt rakenduse kasutamise vältimatuks eelduseks on reisijate geograafilise asukoha ja isikuandmete töötlemine.
 • Maksetega seotud pettuste uurimiseks ja avastamiseks võidakse reisijate isikuandmeid töödelda ka õigustatud huvi alusel.
 • Isikuandmete turvalisuse tagamiseks vajalik andmetöötlus toimub isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmiseks.
4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatatakse
 • Reisijate isikuandmeid edastatakse ainult neile juhtidele, kes on Bolt rakenduse aktiveerinud. Sellisel juhul näeb tellimuse vastu võtnud juht reisija nime, telefoninumbrit ning geograafilist asukohta.
 • Peale sõiduteenuse osutamise lõpetamist näeb juht reisija nime ja telefoninumbrit 24 tundi. Seda on juhil vaja selle jaoks, et oleks võimalik lahendada teenuse osutamisega seonduvaid küsimusi, nt võtta ühendust sõidukisse unustatud asjade tagastamiseks.
 • Reisija poolt antud hinnang sõiduteenuse kvaliteedi kohta on anonüümne ning juht ei saa teada hinnangu andnud inimese nime ega telefoninumbrit.
5. Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs
 • Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ ja/või Amazon Web Services, Inc. serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi või klienditoe küsimusi.
 • Geograafilise asukoha andmeid töödeldakse anonümiseeritud kujul ning andmete isikustamine toimub juhul, kui asukohaandmeid on vaja seostada isikuga vaidluste või pettuste lahendamiseks.
 • Teadusuuringute või statistiliste eesmärkide tarbeks töödeldakse andmeid anonümiseeritud kujul.
 • Isikuandmete kohta võib oma pädevuse piires seaduses sätestatud ulatuses ja korras esitada järelepärimisi kriminaalasjas eeluurimist teostav asutus või kohus asja menetlemisel.
6. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
 • Isikuandmeid saab vaadata ja parandada Bolt rakenduses.
7. Säilitamine
 • Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni reisijal on aktiivne Bolt konto. Konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise, vaidluste või pettuste lahendamise jaoks.
 • Reisijatele osutatud sõiduteenuste makseandmeid säilitatakse kolm aastat pärast viimast sõitu.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud andmed säilitakse seitse aastat.
 • Kuriteo, pettuse või valeandmete esitamise kahtluse korral säilitatakse andmeid 10 aastat.
 • Maksmisega seotud vaidluste korral säilitatakse andmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Sõitude ajalugu säilitatakse kolm aastat, peale mida sõitude ajalugu anonümiseeritakse.
 • Bolt rakenduse deinstalleerimine ei kustuta isikuandmeid.
 • Kui rakendust ei ole kasutatud kolme aasta jooksul, siis teavitame Bolt konto olemasolust ning palume kinnitada soovi kasutada kontot. Kui konto kasutamist ei kinnitata, siis kustutame isikuandmed, välja arvatud juhul, kui selliseid andmeid tuleb säilitada raamatupidamise, vaidluste lahendamise või pettuste uurimise ja avastamise eesmärgil.
8. Kustutamine
 • Isikuandmete kustutamine on võimalik vaid Bolt kasutajakonto kustutamisega. Kui kasutajakonto kustutada, siis ei ole enam võimalik kasutada Bolt rakendust.
 • E-kirja teel esitatud andmete kustutamistaotlusele vastame kuu aja jooksul ning täpsustame andmete kustutamise korra.
9. Ülekandmine
 • E-kirja teel esitatud andmete ülekandmise taotlusele vastame kuu aja jooksul ja täpsustame ülekandmise üksikasjad. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja edastab isikuandmed, mille hulka kuuluvad: kontaktandmed, kolme aasta sõitude ajalugu ja makseandmed.
10. Otseturustusteated
 • Kasutame e-kirja aadressi ja/või telefoninumbrit isikustatud otseturusteadete saatmiseks, kui olete andnud vastava nõusoleku bolt.eu veebilehel või Bolt rakenduses. Otseturustusteadete isikustamine toimub sõiduteenuste tarbimiskäitumise (sagedus, sõidutrajektoorid, maksumused) andmete alusel.
 • Kui te ei soovi saada isikustatud otseturustusteateid, siis valige e-kirja jaluses link „ei soovi saada otseturustusteateid“ või tehke vastav märge Bolt rakenduse profiilis.
11. Vaidluste lahendamine
 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@bolt.eu) või pöördudes Bolt andmekaitsespetsialist poole (privacy@bolt.eu).
 • Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee, info@aki.ee).