Noteikumi pasažieriem

Šajos Vispārīgajos noteikumos izklāstīti noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami un reglamentē Bolt lietotnes tehnoloģijas izmantošanu, ar kuras palīdzību pasažieri tiek savienoti ar vadītājiem, lai palīdzētu tiem efektīvāk pārvietoties pa pilsētām.

Termins „mums" vai „mēs" attiecas uz Bolt lietotnes īpašnieku Bolt Technology OÜ, privātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas izveidota Igaunijas Republikā (Uzņēmuma reģistrācijas numurs 12417834), juridiskā adrese Vana-Lõuna tn 39/1, Tallina 10134, kā arī uz Taxify koncerna uzņēmumiem un partneriem (vietējiem meitasuzņēmumiem, pārstāvjiem, filiālēm, aģentiem u. c.). Taxify koncerna uzņēmumu un partneru saraksts ir pieejams vietnē https://bolt.eu/cities/.

Lai izmantotu Bolt lietotni, Jums jāpiekrīt turpmāk izklāstītajiem noteikumiem:

1. Bolt lietotnes izmantošana

1.1. Bolt nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumus un nesniedz pārvadāšanas pakalpojumus. Pārvadāšanas pakalpojumus sniedz vadītāji saskaņā ar līgumu (ar Jums) par pasažieru pārvadāšanu. Vadītāji sniedz pārvadāšanas pakalpojumus neatkarīgi (vai nu personiski, vai ar uzņēmuma starpniecību) kā saimniecisku un profesionālu pakalpojumu sniedzēji. Strīdi, kas izriet no patērētāju tiesībām, juridiskām saistībām vai pārvadāšanas pakalpojumiem piemērojamiem tiesību aktiem, risināmi starp pasažieriem un vadītājiem. Dati par vadītājiem un viņu pārvadāšanas pakalpojumiem ir pieejami Bolt lietotnē, un rēķini par braucieniem tiek nosūtītas uz pasažiera profilā norādīto e-pasta adresi.

1.2. Izmantojot Bolt lietotni, Jūs varat izvēlēties, vai maksāt par pārvadāšanas pakalpojumu vadītājam vai arī izmantot maksājumu Bolt lietotnē. Maksājumus par Bolt Biznesa braucieniem reglamentē atsevišķs līgums par Biznesa braucieniem. Brauciena maksa ietver piemērojamos nodokļus, ja tādus paredz likums. Brauciena maksa var ietvert citas piemērojamās maksas, nodevas un/vai piemaksas, ieskaitot rezervēšanas maksu, pašvaldības nodevas, lidostas piemaksas vai maksas par dalītu maksājumu apstrādi.

1.3. Bolt lietotnes uzstādīšanas laikā pasažiera mobilā tālruņa numurs tiek piesaistīts attiecīgajam Bolt lietotāja kontam un pievienots mūsu datu bāzei. Ja Jūs vairs neizmantojat savu mobilā tālruņa numuru, Jums 7 dienu laikā par to jāpaziņo Bolt, lai mēs varētu anonimizēt Jūsu konta datus. Ja Jūs nepaziņojat mums par sava numura izmaiņām, Jūsu mobilo sakaru operators var nodot to pašu mobilā tālruņa numuru citai personai un, izmantojot Bolt lietotni, šī varēs redzēt Jūsu datus.

2. Atlaižu kodi

2.1. Bolt var Jums nosūtīt atlaižu kodus katrai akcijai. Atlaižu kodu var piemērot maksājumam pēc brauciena pabeigšanas vai citām funkcijām vai priekšrocībām, kas saistītas ar pakalpojumu un/vai Trešās personas pakalpojumu, un uz tiem attiecas jebkādi papildu noteikumi, kas noteikti katram atlaižu kodam. Atlaižu kodu derīguma termiņi tiks atspoguļoti lietotnē, tiklīdz esat piemērojis atlaižu kodu savam kontam.

2.2. Ja Jūsu brauciena summa pārsniedz Jūsu braucienam piešķirto atlaižu koda kredītu, atlikums tiks automātiski atskaitīts, izmantojot Jūsu kontā izvēlēto norēķinu metodi. Tāpat atlaižu koda kredīts piemērojams tikai vienam braucienam, un to nevar pārnest uz nākamo braucienu, un tādēļ tas tiks zaudēts. Katram braucienam var piemērot tikai vienu ataižu kodu.

2.3. Bolt patur tiesības jebkurā brīdī, jebkāda iemesla dēļ atcelt jebkuru Jums piešķirto atlaižu kodu. Tai skaitā, bet ne tikai, ja Bolt uzskata, ka atlaižu kodi tiek izmantoti nelikumīgi vai krāpnieciski, ja tie izdoti kļūdaini vai ja to derīguma termiņš ir beidzies.

3. Maksājums Bolt lietotnē

3.1. Jūs varat maksāt par pārvadāšanas pakalpojumiem, izmantojot norēķinu karti, mobilo sakaru operatora norēķinu un citas apmaksas metodes (piemēram, Bolt Business u. c.), kam nepieciešama iepriekšēja aktivizēšana Bolt lietotnē. Nodrošinot maksājuma pakalpojumu Bolt lietotnē, Bolt darbojas kā pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēju komercaģents. Jūsu saistības pret pārvadāšanas pakalpojuma sniedzēju tiks izpildītas brīdī, kad tiek dots maksājuma uzdevums pārskaitīt naudas līdzekļus uz Bolt bankas kontu. Jūs kā pasažieris esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka maksājums tiek veikts un ka ir pieejami pietiekami līdzekļi.

3.2. Veicot maksājumus ar maksājumu Bolt lietotnē, Bolt saņem Jūsu maksājumus un nosūta naudu vadītājam. Lai pārbaudītu samaksas veidu, Bolt var pieprasīt no Jums papildu datus.

3.3. Ja maksājumi par pārvadāšanas pakalpojumiem tiek veikti Bolt lietotnē, Bolt nav atbildīgs par iespējamām trešo personu (mobilo sakaru operatoru, banku maksu u. c.) maksājuma izmaksām. Šie pakalpojumu sniedzēji var pieprasīt papildu maksu, apstrādājot maksājumus saistībā ar maksājumu Bolt lietotnē. Bolt nav atbildīgs par šādām maksām un atsakās no jebkādas atbildības šajā sakarā. Uz Jūsu apmaksas veidu var tikt attiecināti arī papildu noteikumi, ko piemēro attiecīgais trešās personas maksājumu pakalpojumu sniedzējs; lūdzu, izskatiet šos noteikumus, pirms izmantojat savu apmaksas veidu.

3.4. Bolt būs atbildīgs par maksājuma Bolt lietotnē darbību un sniegs atbalstu problēmu risināšanā. Ar maksājumiem Bolt lietotnē saistīto strīdu izšķiršana arī notiek caur mums. Lai saņemtu maksājumu atbalsta pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar: riga@bolt.eu. Atbilde uz pieprasījumiem, kas iesniegti par e-pastu vai Bolt lietotnē, parasti tiks sniegta vienas darba dienas laikā. Bolt atrisinās sūdzības un iesniegumus, kas saistīti ar maksājumu Bolt lietotnē, cik vien ātri iespējams.

3.5. Pasažieris par Bolt lietotnē pasūtīto pārvadājuma pakalpojumu piekrīt maksāt atbilstoši Bolt lietotnē norādītajai brauciena maksai neatkarīgi no citu ierīču fiksētās maksas.

4. Pārvadāšanas pakalpojumu pasūtīšana un atcelšana

4.1. Ja pasūtāt pārvadāšanas pakalpojumu un vadītājs ir piekritis Jums to nodrošināt, tad pārvadāšanas pakalpojums tiek uzskatīts par pasūtītu.

4.2. Tiklīdz vadītājs apstiprinās, ka nodrošinās Jums braucienu, Jūs nosēdzat atsevišķu līgumu ar vadītāju par brauciena nodrošināšanu uz tādiem noteikumiem, par kādiem Jūs vienojaties ar vadītāju. Bolt nenodrošina braucienus un nav Jūsu līguma ar attiecīgo vadītāju puse.

4.3. Par pasūtīta pārvadāšanas pakalpojuma izmantošanas atcelšanu uzskata situāciju, kad vadītājs ir atbildējis uz Jūsu pieprasījumu, bet Jūs pēc tam noraidāt, atceļat vai atsakāties no pārvadāšanas pakalpojuma. Ja pārvadāšanas pakalpojuma pieprasījums tiek atcelts pēc noteikta laika, Jums ir jāmaksā atcelšanas maksa.

4.4. Ja 24 stundu laikā atceļat pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumu vairākas reizes pēc kārtas, mēs varam uz laiku bloķēt Jūsu kontu brīdināšanas nolūkā. Pēc vairākiem šādiem brīdinājumiem mēs varam apturēt Jūsu konta darbību uz ilgāku laiku (piemēram, uz 6 mēnešiem). Pēc šā laika Jūs varētu lūgt atkārtoti aktivizēt Jūšu kontu, un Bolt izskatīs Jūsu iesniegumu par konta aktivizēšanu.

4.5. Ja vadītājs informē pasažieri par transporta līdzekļa ierašanos galamērķī, bet pasažieris vai personas, kurām pārvadājums pasūtīts, noteiktā laikā, kas norādīts Bolt lietotnē, neierodas pie transporta līdzekļa, pieprasījums tiks uzskatīts par atceltu. Dažreiz vadītājs var izlemt atcelt Jūsu pieprasījumu; lūdzu, ņemiet vērā, ka Bolt nav atbildīgs par šādām situācijām.

4.6. Tiklīdz vadītājs ieradies un nosūta Jums paziņojumu par savu ierašanos, Bolt lietotne var sākt iekasēt maksu par gaidīšanas laiku saskaņā ar Bolt lietotnē norādītajām likmēm.

4.7. Ja Jūs esat pasūtījis pārvadāšanas pakalpojumu, izmantojot Bolt lietotni, un nodarāt kaitējumu vadītāja transporta līdzeklim vai tā aprīkojumam (arī bojājot vai notraipot transporta līdzekli vai izraisot transporta līdzeklī nepatīkamu aromātu), vadītājam ir tiesības pieprasīt Jums maksāt sodu 50 EUR apmērā un atlīdzību par visiem zaudējumiem, kas pārsniedz soda apmēru. Ja Jūs nemaksājat sodu un/vai neatlīdzināt zaudējumus, Bolt var iesniegt prasību samaksāt sodu un/vai atlīdzināt zaudējumus pārvadāšanas pakalpojuma sniedzēja vārdā.

5. Licence Bolt lietotnes izmantošanai

5.1. Kamēr Jūs ievērojat šos Vispārīgos noteikumus, mēs apņemamies piešķirt Jums bezmaksas, atsaucamas, neekskluzīvas tiesības piekļūt Bolt lietotnei un izmantot to saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem, konfidencialitātes paziņojumu un spēkā esošajiem lietotņu veikala noteikumiem. Tiesības izmantot Bolt lietotni Jūs nevarat nodot vai izdot apakšlicenci uz tām. Ja Jūsu tiesības izmantot Bolt lietotni tiek atceltas, tiks anulēta arī atbilstošā neekskluzīvā licence.

6. Atbildība

6.1. Tā kā Bolt lietotne ir informācijas sabiedrības pakalpojums (saziņas līdzeklis) starp pasažieriem un vadītājiem, mēs nevaram garantēt vai uzņemties atbildību par pārvadāšanas pakalpojumu kvalitāti vai garantēt, ka nebūs trūkumi to sniegšanā. Tā kā Bolt lietotnes izmantošana pārvadāšanas pakalpojumu pieprasīšanai ir atkarīga no vadītāju rīcības, Bolt negarantē, ka Jūs vienmēr varēset pasūtīt pārvadāšanas pakalpojumus Bolt lietotnē.

6.2. Bolt lietotne nepiedāvā pārvadāšanas pakalpojumus pasažieriem un neveic starpniecību tajā. Tas nav arī pārvadājumu aģentūras pakalpojums pasažieru meklēšanai pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. Bolt lietotne tiek izmantota kā līdzeklis pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanas organizēšanai.

6.3. Bolt lietotņu pasūtījumiem netiek piemērotas patērētāja tiesības uz naudas atpakaļ atdošanu, ja patērētāja pieprasījums atgriezt atpakaļ naudu ir nepamatots. Naudas atmaksas pieprasīšana no pārvadāšanas pakalpojuma sniedzēja neatbrīvo Jūs no līguma, kura ietvaros pārvadāšanas pakalpojums tika pasūtīts.

6.4. Bolt lietotne tiek nodrošināta, pamatojoties uz principu „kāda tā ir" un „kā pieejams". Bolt neapliecina, negarantē un negalvo, ka piekļuve Bolt lietotnei būs nepārtraukta un bez kļūdām. Ja rodas kļūdas programmatūrā, mēs centīsimies tās izlabot pēc iespējas ātrāk, bet, lūdzu, atcerieties, ka lietotnes darbība var būt ierobežota dažkārt radušos tehnisku kļūdu dēļ, un mēs nevaram garantēt, ka lietotne funkcionēs vienmēr, piemēram, avārijas situācija valstī var izraisīt pakalpojuma pārtraukšanu.

6.5. Bolt, tā pārstāvji, direktori un darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties sakarā ar Bolt lietotnes izmantošanu vai paļaušanos uz to, kā arī ar Bolt lietotnes palīdzību nolīgtā brauciena dēļ, tai skaitā, bet ne tikai jebkādu tiešu vai netiešu īpašuma bojājumu vai naudas zaudējumu; peļņas zaudēšanu; uzņēmējdarbības, līgumu, kontaktu, nemateriālo vērtību, reputācijas zaudējumu un jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties no komercdarbības pārtraukuma; datu zudumu vai neprecizitāti un jebkāda cita veida zaudējumiem vai bojājumiem.

6.6. Bolt materiālā atbildība saistībā ar līguma pārkāpumu tiek ierobežota ar 500 EUR. Jums būs tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību tikai tad, ja Bolt ir apzināti pārkāpis līgumu. Bolt nebūs atbildīgs par vadītāja darbībām vai bezdarbību un nebūs atbildīgs par zaudējumiem, ko vadītājs radījis pasažieriem.

6.7. Jūs piekrītat pilnībā atlīdzināt un pasargāt Bolt, tā saistītos uzņēmumus, pārstāvjus, darbiniekus un direktorus pret jebkādām prasībām vai zaudējumiem (ieskaitot jebkāda veida atbildību, zaudējumus, izmaksas un izdevumus), kas tiem rodas tādēļ, ka Jūs izmantojat Bolt lietotni (ieskaitot braucienus, ko iegūstat, izmantojot Bolt lietotni).

6.8. Bolt var nekavējoties pārtraukt Jūsu Bolt lietotnes izmantošanu, ja Jūs pārkāpjat šos Vispārīgos noteikumus vai mēs uzskatām par nepieciešamu aizsargāt Bolt integritāti vai vadītāju drošību.

6.9. Bolt neuzņemas atbildību par Bolt lietotāju mantām, kuras tie atstājuši vai nozaudējuši transportlīdzeklī brauciena laikā. Ja autovadītāji ir atraduši Bolt lietotāju atstātās vai nozaudētās mantas un nogādājuši tās Bolt atbalsta centrā, tās tiek glabātas 6 mēnešus. 

7. Bolt lietotnes izmantošanas labā prakse

7.1. Tā kā Bolt nav pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējs vai starpnieks to sniegšanā, jebkuri jautājumi, kas saistīti ar pārvadāšanas pakalpojumu trūkumiem vai kvalitāti, tiks atrisināti saskaņā ar pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēja vai attiecīgās valsts iestādes noteikumiem.

7.2. Mēs lūdzam aizpildīt atsauksmes formu Bolt lietotnē. Tas mums ļauj sniegt vadītājiem ieteikumus, kā uzlabot viņu pakalpojumu kvalitāti.

7.3. Mēs sagaidām, ka Jūs izmantosit Bolt lietotni labticīgi un ar cieņu izturēsieties par vadītājiem, kas piedāvā savus pakalpojumus, izmantojot_ Bolt_ lietotni. Bolt patur tiesības slēgt Jūsu kontu, ja esat pārkāpis šajos Vispārīgajos noteikumos izklāstītos noteikumus vai ja Jūsu darbība ir ļaunprātīga, t. i., samaksas par pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanu ieturēšana, krāpšana, necienīga izturēšanās pret vadītājiem u. c. Šādos gadījumos Jūsu Bolt lietotnes konts var tikt slēgts bez iepriekšēja brīdinājuma.

7.4. Bolt darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Bolt lietotni izmanto tikai tie vadītāji, kuri ir godīgi un ar cieņu izturas pret savu profesiju un pasažieriem. Tomēr mēs nespējam garantēt, ka katrs pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējs, kurš pieejams Bolt lietotnē, vienmēr atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem. Ja esat saskāries ar pārvadāšanas pakalpojumu, pret kuru ir iebildumi, lūdzu, informējiet par pakalpojumu atbildīgo uzņēmumu, uzraudzības iestādi vai mūsu klientu atbalsta dienest: riga@bolt.eu.

8. Vispārīgo noteikumu grozījumi

8.1. Ja Vispārīgajos noteikumos tiek izdarīti būtiski grozījumi, Jums par to tiks paziņots pa e-pastu vai ar Bolt lietotnes paziņojumiem. Ja turpināsiet izmantot Bolt lietotni, tiks uzskatīts, ka esat akceptējis šos grozījumus.

9. Noslēguma noteikumi

Vispārīgos noteikumus reglamentē Igaunijas Republikas tiesību akti, un tie ir tulkojami un izpildāmi saskaņā ar tiem. Ja attiecīgo strīdu, kas izriet no Vispārīgajiem noteikumiem vai Līguma, nevar izšķirt pārrunu ceļā, strīds tiks galīgi izšķirts Harju Apgabaltiesā Tallinā, Igaunijā vai Latvijas tiesās atbilstoši Igaunijas Republikas vai Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja kāds Vispārīgo noteikumu noteikums tiks pasludināts par nepiemērojamu, puses aizstās attiecīgo noteikumu ar izpildāmu noteikumu, kas ir tuvs attiecīgā noteikuma nolūkam un ekonomiskajai ietekmei.

Vispārīgo noteikumu spēkā stāšanās datums: 21.03.2018.