Globalna informacja o polityce prywatności dla kierowców (Wersja w j. polskim)

Bolt Operations OÜ (numer rejestracji spółki 12417834) z siedzibą pod adresem Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estonia, jest administratorem danych osobowych kierowców i wyznaczył inspektora ochrony danych (privacy@bolt.eu).

Niniejsza informacja o polityce prywatności dla kierowców zawiera informacje o tym, w jaki sposób Bolt Operations OÜ (dalej „Bolt”, „my”, „nas”) przetwarza dane osobowe osób świadczących usługi transportowe za pośrednictwem platformy Bolt, tj. kierowców. Niniejsza informacja o polityce prywatności wskazuje, jakie dane przetwarzamy i w jaki sposób, jak zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych, a także jakie wybory są dostępne dla osób, których dane dotyczą, (dalej również „kierowcy”) i z jakich mechanizmów kontroli mogą skorzystać. Informacje o prawach do prywatności można również znaleźć w informacji o polityce prywatności.

Użytkownik będący kierowcą na platformie Bolt powinien zapoznać z niniejszą informacją o polityce prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje na temat przetwarzania danych osobowych, a także informacje o naszych wymogach dotyczących przetwarzania danych osobowych pasażerów.

W zależności od jurysdykcji i lokalizacji kierowcy mogą obowiązywać pewne dodatkowe klauzule lub inna informacja o polityce prywatności. Wykaz obowiązujących polityk prywatności znajduje się tutaj.

Należy pamiętać, że nasze strony internetowe i aplikacje mogą zawierać linki do innych stron internetowych osób trzecich. W przypadku kliknięcia linku do którejkolwiek z tych stron internetowych osób trzecich należy pamiętać, że mają one własne polityki prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich politykę ani przetwarzanie danych osobowych kierowcy. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed zamieszczeniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych osób trzecich.

1. Przetwarzane dane osobowe

Możemy przetwarzać różne kategorie danych osobowych kierowców. Kategorie danych są następujące:

 • Dane ogólne, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania (dane są nam przekazywane przez kierowcę).
 • Dane geolokalizacji, np. geolokalizacja kierowców i trasy przejazdów (dane są gromadzone za pośrednictwem systemu Bolt, gdy kierowca korzysta z aplikacji Bolt).
 • Informacje o pojazdach (w tym numer rejestracyjny i status zgodności) (dane są nam przekazywane przez kierowcę).
 • Dane dotyczące użytkowania, np. działania i interakcje kierowcy na rynku oraz oceny kierowców (w tym wynik kierowcy).
 • Dane identyfikacyjne/weryfikacyjne, np. prawo jazdy, zdjęcie i dokumenty tożsamości.
 • Dane dotyczące popełnionych przestępstw, np. dane o wyrokach skazujących i popełnionych przestępstwach, o ile jest to dozwolone na mocy lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych.
 • Rejestry komunikacji i korespondencji, np. kiedy kierowca korzysta z naszego czatu w aplikacji (opcja „Wyślij wiadomość”) lub rozmawia z naszymi pracownikami obsługi klienta, data i godzina komunikacji oraz jej treść.
 • Informacje wymagane zgodnie z właściwymi przepisami dla celów podatkowych: np. numer identyfikacji podatkowej, NIP, miejsce urodzenia, dane rachunku bankowego, informacje na temat każdego państwa członkowskiego, w których kierowca posiada rezydencję podatkową.
 • Treści wygenerowane przez użytkownika: takie jak nagrania audio wygenerowane podczas podróży (w ramach naszej funkcji nagrywania dźwięku podróży z zestawu narzędzi bezpieczeństwa, jeśli taka funkcja jest dostępna – więcej informacji można znaleźć na stronie https://bolt.eu/pl-pl/blog/funkcja-nagrywania-dzwieku/) lub wszelkie inne treści, takie jak zdjęcia, filmy lub pliki przesłane w związku z żądaniem obsługi klienta.

Oprócz wyżej wymienionych źródeł możemy gromadzić i otrzymywać dane kierowcy z innych źródeł, takich jak:

 • Partnerzy flotowi;
 • Dostawcy usług, którzy przeprowadzają kontrole zgodności pojazdów i kierowców oraz sprawdzają, czy dana osoba nie była karana w przeszłości;
 • Pasażerowie i osoby trzecie, które dostarczają informacje i treści w związku z usługą lub w odniesieniu do ewentualnych roszczeń i sporów; oraz
 • Użytkownicy, którzy uczestniczą w naszych kampaniach polecających. W takim przypadku otrzymujemy informacje o osobie poleconej od tego użytkownika.

2. Cel przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe kierowców w różnych celach. Główne cele są następujące:

 • W ramach świadczonych przez nas usług gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu połączenia pasażerów z kierowcami, aby pomóc im sprawniej poruszać się po miastach.
 • W celu świadczenia naszych usług geolokalizacja i trasy przejazdów są przetwarzane w celu analizy obszaru geograficznego i przedstawienia sugestii kierowcom. Jeśli kierowca nie chce ujawniać swojej geolokalizacji pasażerom, musi zamknąć aplikację Bolt lub zaznaczyć w aplikacji Bolt, że jest w trybie offline i obecnie nie świadczy usług transportowych.
 • Dane dotyczące prawa jazdy, zawodu, dokumentów tożsamości, zaświadczenia o niekaralności są przetwarzane w celu ustalenia zgodności z wymogami prawnymi oraz zasadności dążenia do wykonywania zawodu kierowcy.
 • W celu świadczenia naszych usług aplikacja Bolt wyświetla zdjęcie kierowcy, imię i nazwisko oraz szczegóły pojazdu, aby pasażerowie mogli zidentyfikować kierowcę i pojazd.
 • Kierowca otrzyma podsumowania z portalu Bolt Driver Portal, które obejmą efektywność i oceny jako kierowcy. Podsumowanie i oceny kierowcy są niezbędne do świadczenia rzetelnych usług pasażerom.
 • Dane osobowe dotyczące wiadomości w komunikatorze bezpośrednio w aplikacji Bolt są przetwarzane w celu zapewnienia obsługi i wsparcia klienta (w tym rozwiązywania sporów między kierowcą a pasażerem), ze względów bezpieczeństwa, a także w celu ulepszenia naszych produktów i usług oraz w celach analitycznych.
 • Gromadzimy i wykorzystujemy informacje o działaniach i interakcjach kierowcy na rynku oraz jego ocenach (w tym o Wynikach Kierowcy), aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika, zagwarantować przestrzeganie Warunków użytkowania dla Kierowców oraz upewnić się, że świadczymy wysokiej jakości usługi dla każdego. W przypadku, gdy Wynik Kierowcy spadnie poniżej określonego progu, możemy wysłać mu powiadomienie lub prośbę, na przykład o zapoznanie się z dalszymi wskazówkami. Jeśli wynik będzie nadal spadał, dostęp kierowcy do platformy Bolt może zostać tymczasowo zawieszony. Kierowca może odwołać się od decyzji o zawieszeniu konta. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak odwołać się od decyzji o zawieszeniu konta, należy zapoznać się z naszym FAQ odnośnie Wyników Kierowcy tutaj.
 • Możemy przetwarzać wszystkie dane osobowe kierowcy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Zob. dodatkowe cele w ramach uzasadnionego interesu (zob. pkt 3 poniżej).

3. Podstawa prawna

Do przetwarzania danych osobowych kierowców wykorzystujemy głównie następujące podstawy prawne:

 • Wykonanie umowy: Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z kierowcą. Warunkiem wstępnym korzystania z usług Bolt jest przetwarzanie danych identyfikacyjnych i danych geolokalizacji kierowcy. Ponadto w celu świadczenia usług na rzecz kierowcy przetwarzamy dane ogólne, dane pojazdu, dane dotyczące użytkowania, dane komunikacyjne.
 • Uzasadniony interes: Dane osobowe (z wyłączeniem szczególnych kategorii danych osobowych) mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu, jeśli przeprowadziliśmy ocenę uzasadnionego interesu, w tym w następujących celach:
 • dochodzenia i wykrywania nieuczciwych płatności, oszustw i innych szkodliwych lub niezgodnych z prawem działań i/lub incydentów związanych z bezpieczeństwem lub ochroną: mogą być przetwarzane dane ogólne, dane identyfikacyjne/weryfikacyjne, dane komunikacyjne i dane dotyczące użytkowania;
 • dokonywania nagrań i rejestrów: w zależności od lokalizacji kierowcy możemy rejestrować wiadomości i zamówienia przekazywane zarówno w naszej siedzibie, jak i za pośrednictwem środków komunikacji (poczta e-mail, połączenia telefoniczne z działem obsługi klienta i kierowcami, aplikacja Bolt itp.). W razie potrzeby wykorzystujemy te nagrania do celów dochodzeniowych, dowodowych i ochrony przed roszczeniami i/lub w celu zapewnienia jakości.
 • ze względów technicznych i cyberbezpieczeństwa: na przykład środki mające na celu zwalczanie piractwa i zapewnienie bezpieczeństwa usługi, strony internetowej, platformy Bolt i aplikacji, a także tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych oraz zapobieganie problemom technicznym lub ich naprawianie (w zależności od problemu przetwarzane mogą być wszystkie dane); oraz
 • ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, w tym: (i) wspierania naszych własnych wewnętrznych dochodzeń; (ii) cesji roszczeń i korzystanie z usług firm windykacyjnych; oraz (iii) korzystania z usług doradców prawnych (w zależności od roszczenia wszystkie dane mogą być przetwarzane).
 • W zależności od konkretnych okoliczności, możemy od czasu do czasu polegać na alternatywnych podstawach prawnych, gdy jest to bardziej odpowiednie, mogą one obejmować:
 • gdy konieczne jest przestrzeganie obowiązku prawnego, takiego jak przetwarzanie danych w przypadkach wymaganych przez prawo, w tym na przykład, jeżeli istnieje ważny wniosek prawny o ujawnienie informacji osobowych stronie trzeciej, np. sądowi lub organowi regulacyjnemu;
 • w celu ochrony żywotnych interesów kierowcy lub innych osób, na przykład w przypadku sytuacji awaryjnej lub bezpośredniego zagrożenia życia; i/lub
 • jeśli kierowca udzielił nam na to wyraźnej zgody w innym konkretnym celu, o którym został w pełni poinformowany.

W krajach, w których uzasadniony interes nie jest dostępną zgodną z prawem podstawą czynności przetwarzania realizowanych przez Bolt, Bolt zamiast tego bazuje na alternatywnych ważnych podstawach prawnych wskazanych powyżej.

 • W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w nowym celu, innym niż cel, dla którego dane osobowe zostały pierwotnie zebrane, a przetwarzanie nie opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, starannie oceniamy dopuszczalność takiego nowego przetwarzania. W celu ustalenia, czy przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z celem, dla którego dane osobowe zostały pierwotnie zebrane, weźmiemy pod uwagę między innymi:
 • wszelkie powiązania między celami, dla których dane osobowe są zbierane, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania;
 • kontekst, w którym dane osobowe są zbierane, w szczególności w odniesieniu do relacji między kierowcą a nami;
 • charakter danych osobowych, w szczególności, czy przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych lub czy przetwarzane są dane osobowe związane z wyrokami skazującymi i przestępstwami;
 • możliwe konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla kierowcy; oraz
 • istnienie odpowiednich zabezpieczeń, które mogą obejmować szyfrowanie lub pseudonimizację.

4. Odbiorcy

 • Imię i nazwisko kierowcy oraz jego zdjęcie są ujawniane pasażerom po otrzymaniu zamówienia. Po zaakceptowaniu zamówienia pasażerowie zobaczą imię i nazwisko kierowcy, pojazd, numer telefonu, zdjęcie i dane geolokalizacji. Pasażerowie widzą również dane osobowe kierowcy na paragonie.
 • W zależności od lokalizacji kierowcy, dane osobowe mogą być ujawniane lokalnym spółkom zależnym Bolt, przedstawicielom, podmiotom stowarzyszonym, agentom, właścicielom flot itp.) Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na takich samych warunkach, jak określono w niniejszej informacji o polityce prywatności.
 • Możemy ujawnić informacje na mocy decyzji sądu lub w przypadku współpracy z organem nadzorczym ds. ochrony danych w zakresie dochodzeń lub rozpatrywania skarg. Możemy również udostępniać dane osobowe kierowcy organom ścigania lub innym organom publicznym (takim jak organy podatkowe), w tym w odpowiedzi na wnioski, gdy informacje są wymagane przez prawo lub służą realizacji zadania leżącego w interesie publicznym. W każdym przypadku zawsze upewnimy się, że mamy zgodną z prawem podstawę do udostępnienia informacji i zawsze zadbamy o udokumentowanie naszej decyzji.

5. Bezpieczeństwo i dostęp

 • Wszelkie dane osobowe zgromadzone w trakcie świadczenia usług są przekazywane i przechowywane w centrach danych Zone Media LTD i/lub Amazon Web Services, Inc., które znajdują się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Tylko upoważnieni pracownicy spółek grupy i partnerów Bolt mają dostęp do danych osobowych i mogą uzyskiwać dostęp do danych wyłącznie w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z usług (w tym sporów dotyczących usług transportowych).
 • Spółki grupy i partnerzy Bolt mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi klienta w danym kraju, więcej informacji pod adresem: https://bolt.eu/cities/.

6. Przetwarzanie danych osobowych pasażerów

 • Kierowca nie może przetwarzać danych osobowych pasażerów bez naszej zgody. Kierowcy nie wolno kontaktować się z żadnym pasażerem ani gromadzić, rejestrować, przechowywać, udzielać dostępu do, wykorzystywać lub pośrednio wykorzystywać danych osobowych podanych przez pasażera lub dostępnych dla kierowcy za pośrednictwem aplikacji Bolt z jakiegokolwiek innego powodu niż w celu świadczenia usług transportowych.
 • Kierowca musi przestrzegać zasad i warunków przetwarzania danych osobowych pasażerów określonych w Informacji o polityce prywatności pasażerów (http://www.bolt.eu/legal/). Jeśli kierowca naruszy wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych pasażerów, możemy zamknąć jego konto kierowcy i zażądać od niego odszkodowania.

7. Dostęp do, sprostowanie, przechowywanie, usuwanie i przenoszenie danych

 • Dane osobowe można przeglądać i poprawiać w Bolt Driver Portal.
 • Jako osoba, której dane dotyczą, kierowcy przysługują następujące prawa:
 • Kierowca ma prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych i ich kopii.
 • Kierowca ma prawo zażądać od nas sprostowania wszelkich niedokładnych informacji. Niektóre dane można zmienić samodzielnie w portalu Bolt Driver Portal.
 • Kierowca ma prawo zażądać, abyśmy usunęli jego dane osobowe, pod pewnymi warunkami (np. gdy przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie jego zgody). Dane, które są przetwarzane zgodnie z obowiązkiem prawnym lub w przypadku, gdy mamy nadrzędny uzasadniony interes, nie mogą zostać usunięte na żądanie.
 • Kierowca ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych pod pewnymi warunkami (np. gdy przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie zgody).
 • Kierowca ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych pod pewnymi warunkami (np. jeśli przetwarzamy jego dane osobowe w uzasadnionym interesie). Kierowca może zgłosić sprzeciw wobec wszelkich podejmowanych przez nas zautomatyzowanych decyzji i poprosić, aby sprawdził je człowiek.
 • Kierowca ma prawo zażądać, abyśmy przenieśli dane, które nam przekazał, do innej organizacji lub bezpośrednio do niego, pod pewnymi warunkami. Dotyczy to tylko informacji przekazanych nam przez kierowcę.
 • Jeśli przetwarzamy dane osobowe kierowcy w oparciu o zgodę stanowiącą podstawę prawną, kierowca ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (np. rezygnując z subskrypcji lub korzystając z mechanizmów kontroli prywatności w portalu Bolt Driver Portal). Wycofanie zgody nie zmieni legalności przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 • W przypadkach, w których korzystamy ze zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania, które ma znaczący wpływ na prawa kierowcy, kierowca może, w pewnych okolicznościach, mieć prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane decyzje/profilowanie i zażądać interwencji człowieka. Kierowca może być również uprawniony do uzyskania wyjaśnień dotyczących uzasadnienia podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 • Kierowca ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem lub nie przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych. Kierowca może mieć również prawo do skorzystania z sądowego środka odwoławczego – zob. pkt 8 niniejszej informacji o polityce prywatności.
 • Dane osobowe kierowcy będą przechowywane tak długo, jak długo ma on aktywne konto kierowcy. Jeśli konto zostanie zamknięte, dane osobowe będą przechowywane przez dodatkowe 3 lata.
 • Dane niezbędne do celów księgowych będą przechowywane przez okres 7 lat.
 • W przypadku formalnego dochodzenia w sprawie przestępstwa, oszustwa lub podania fałszywych informacji, dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne zgodnie z wymogami wewnętrznymi, prawnymi i regulacyjnymi.
 • W przypadku sporów dane będą przechowywane do momentu zaspokojenia roszczenia lub przedawnienia takich roszczeń.
 • Na wniosek o usunięcie i przeniesienie danych osobowych przesłany pocztą elektroniczną odpowiadamy w ciągu miesiąca, określając okres usunięcia i przeniesienia danych.
 • Okres przechowywania danych dotyczących wiadomości w komunikatorze bezpośrednio w aplikacji Bolt to 90 dni, z wyjątkiem przypadków, gdy wiadomości są związane ze zgłaszanym incydentem – w którym to przypadku będziemy przechowywać je przez 6 miesięcy.
 • Okres przechowywania danych z nagrań audio wygenerowanych za pośrednictwem naszej funkcji nagrywania podróży audio wynosi:
 • 24 godziny, dane są przechowywane lokalnie na urządzeniu osoby, która wygenerowała nagranie. Nagrania są automatycznie usuwane po 24 godzinach, jeśli nie zostanie utworzone sprawozdanie i nie zostanie przekazane zespołowi obsługi klienta Bolt, a nagranie nie zostanie wyraźnie udostępnione zespołowi obsługi klienta Bolt w ramach sprawozdania.
 • Nagrania udostępnione i zbadane przez Bolt zostaną automatycznie usunięte po 7 dniach, chyba że okres przechowywania zostanie ręcznie przedłużony z powodów dochodzeniowych/prawnych.

8. Rozstrzyganie sporów

 • Spory związane z przetwarzaniem danych osobowych są rozstrzygane za pośrednictwem działu obsługi klienta (info@bolt.eu) lub inspektora ochrony danych Bolt (privacy@bolt.eu).
 • Naszym organem nadzorczym jest Estoński Inspektorat ds. Ochrony Danych www.aki.ee), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail info@aki.ee.

9. Znaczenie tej informacji

Mamy nadzieję, że niniejsza informacja o polityce prywatności jest zrozumiała.

Przepisy dotyczące ochrony danych są ważne. Wzmacniają one zasady i zwiększają prawa użytkownika związane z informacjami. Wiele z tych zasad może wydawać się skomplikowane, ale większość z nich jest oparta na zdrowym rozsądku. Nasze obowiązki w zakresie danych traktujemy poważnie. W ramach naszego zobowiązania do ochrony prywatności i zapewnienia jeszcze większej przejrzystości Bolt w dalszym ciągu będzie wprowadzał zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności.

Zeskanuj, aby pobrać

Prawie gotowe!

Zeskanuj kod QR aparatem w swoim telefonie, aby pobrać aplikację.