Všeobecné Zmluvné Podmienky Pre Vodičov (platné od 01.01.2023)

Offline verziu týchto podmienok si môžete v prípade potreby stiahnuť tu.

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov stanovujú obchodné podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services) a zároveň ich používanie regulujú.Za účelom sprostredkovávania služieb dopravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) je nutné vyjadriť svoj súhlas s obchodnými podmienkami, spoločnosti Bolt.

1. DEFINÍCIE

1.1. Spoločnosť Bolt (tiež označovaný ako „my“, „náš“ alebo „nás“) – Bolt Operations OÜ, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ DPH: EE102090374, IČO: 14532901, sídlo: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vana-Lõuna tn 15, 10134, Estónska republika, Bolt, ale zároveň sú tak tiež označované spoločnosti a partneri skupiny Bolt. Skupina Bolt označuje spoločnosti, v ktorých spoločnosť Bolt vykonáva kontrolu (napríklad dcérske spoločnosti Bolt). Partnermi skupiny Bolt sú miestni splnomocnení zástupcovia, pridružené spoločnosti, agenti, atď., vymenovaní spoločnosťou Bolt (napríklad subjekt poverený výkonom platieb). Zoznam spoločností a partnerov skupiny Bolt je k dispozícií na stránke https://bolt.eu/cities/.

1.2. Služby spoločnosti Bolt (Bolt Services) – služby, ktoré spoločnosť Bolt poskytuje, vrátane sprostredkovávania služieb dopravy, poskytovania a údržby aplikácií Bolt, platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform), platobného styku prostredníctvom aplikácie In-app Payment, zákazníckej podpory, komunikácie medzi dopravcom, vodičom a cestujúcim a inými podobnými službami.

1.3. Aplikácia spoločnosti Bolt (Bolt App) – aplikácia pre smartfóny pre dopravcov, vodičov a cestujúcich na požiadanie a využitie dopravných služieb.

1.4. Platforma spoločnosti Bolt (Bolt Platform) – platforma, technológia spájajúca cestujúcich s dopravcami a vodičmi, ktorá im tak pomáha efektívnejšie sa pohybovať v rámci miest.

1.5. Cestujúci – osoba žiadajúca o dopravné služby pomocou využitia platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform).

1.6. Dopravca (tiež označovaný ako „vy“) – prevádzkovateľ taxislužby, ktorý je na základe koncesie oprávnená poskytovať dopravné služby, a ktorá na uzatváranie zmlúv o preprave osôb využíva sprostredkovateľskú činnosť spoločnosti Bolt, využívaním platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform).

1.6.1. Vodič – vodič vozidla taxislužby ako dopravca alebo zamestnanec dopravcu. Každému vodičovi bude pridelený osobný účet Bolt Driver Account pre využívanie aplikácie BoltApp a platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform).

1.7. Zmluva –Zmluva medzi dopravcom, vodičom a spoločnosťou Bolt týkajúca sa používania služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services), ktorá pozostáva z:

1.7.1. Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu

1.7.2.Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov,

1.7.3. špeciálnych výrazov zobrazených v aplikácii Bolt App, napr. tie, ktoré sa týkajú cenových informácií alebo popisov služieb,

1.7.4. usmernení pre dopravcov a vodičov, a

1.7.5. iných podmienok uvedených v tejto Zmluve, ktoré sa môžu z času na čas zmeniť a doplniť, a ďalšie všeobecné obchodné podmienky alebo dokumenty uvedené v tomto dokumente alebo uzatvorené v budúcnosti medzi dopravcom, vodičom a spoločnosťou Bolt.

1.. Tarifa (cestovné) – poplatok, ktorý je cestujúci povinný zaplatiť dopravcovi za poskytnutie dopravných služieb.

1.9. Poplatok spoločnosti Bolt (Bolt Fee) – poplatok, ktorý je dopravca povinný zaplatiť za využívanie platformy Bolt Platform spoločnosti Bolt.

1.10. Platobný styk prostredníctvom aplikácie (In-app Payment) – platobné karty, fakturácia dopravcom a ostatné spôsoby platby (Bolt for Business, atď.), ktoré cestujúci využíva prostredníctvom aplikácie Bolt App na úhradu za dopravné služby.

1.11. Účet vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) – prístup na webové sídlo, ktorý obsahuje informácie a dokumenty týkajúce sa využívania služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services) počas poskytovania dopravných služieb vrátane účtovnej dokumentácie. Vodič má možnosť prihlásenia sa do účtu spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) na adrese http://partners.bolt.eu zadaním užívateľského mena a hesla.

1.12. Dopravné služby - dopravná služba, ktorú poskytuje dopravca cestujúcemu prostredníctvom vodiča na základe akceptovania požiadavky cestujúceho prostredníctvom aplikácie Bolt App.

1.13. Subjekt poverený výkonom platieb – spoločnosť Billify OÜ, t.j. subjekt zodpovedný za služby technickej podpory pri poskytovaní platobných služieb na uľahčenie platieb a/alebo fakturácie v mene spoločnosti Bolt . Subjekt poverený výkonom platieb môže tiež prediskutovať akékoľvek sťažnosti a urovnať akékoľvek spory týkajúce sa platieb uskutočnených spoločnosťou Bolt.

2. UZAVRETIE ZMLUVY

2.1 Pred použitím služby spoločnosti Bolt (Bolt Services) sa musíte registrovať prostredníctvom poskytnutia požadovaných informácií v aplikácii slúžiacej na registráciu na webovom sídle a nahratím potrebnej dokumentácie v súlade s našimi požiadavkami. Po úspešnom dokončení registrácie vám bude vytvorený osobný účet, ktorý je prístupný prostredníctvom zadania používateľského mena a hesla. Kliknutím na tlačidlo „Zaregistrovať sa“ umiestnené na konci aplikácie slúžiacej na registráciu vyhlasujete a zaručujete, že:

a)v zmysle platných právnych predpisov máte právo uzavrieť s nami zmluvu o využívaní platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) na poskytovanie dopravnej služby,

b)pozorne ste si preštudovali, plne porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu a týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre dopravcov a vodičov, vrátane všetkých povinností, ktoré vzniknú v súlade s ustanoveniami Zmluvy a ako je tu uvedené,

c)všetky informácie, ktoré ste nám predložili, sú presné, správne a úplné,
budete starostlivo udržiavať účet vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) a po celý čas aktualizovať profilové informácie,

d)nebudete oprávňovať iné osoby na používanie vášho účtu Bolt Driver Account, takisto ani prevádzať ani postupovať oprávnenie žiadnej inej osobe,

e)nebudete používať služby spoločnosti Bolt (Bolt Services) na neoprávnené alebo nezákonné účely a nenarušíte riadnu prevádzku služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services),

f)po celý čas dodržiavate všetky zákony a predpisy platné v štáte, v ktorom poskytujete dopravné služby, vrátane, ale nie výlučne, zákonov upravujúcich dopravné služby v osobnej doprave

g)nezneužijete akúkoľvek chybu, či už vedomú alebo nevedomú, ktorou Vám bude neoprávnene sprístupnený účet vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account).

2.2. Počas registrácie ste v prípade vyplňovania platobných údajov povinní poskytnúť nevyhnutné bankové informácie. Musíte uviesť bankový účet spoločnosti. Poplatky za využívanie platobného styku prostredníctvom aplikácie (In-app Payment) prevádzame na bankový účet, ktorý ste uviedli. Nie sme zodpovední za prípadné nesprávne uskutočnené peňažné transakcie v prípade, že ste poskytli nesprávne bankové údaje.

2.3. Po odoslaní žiadosti o registráciu obdržíte e-mail s ďalšími podmienkami, ktoré musíte splniť, aby ste mohli používať službu spoločnosti Bolt (Bolt Services). Tieto podmienky môžu zahŕňať poskytnutie kópie preukazu vodiča vozidla taxislužby, kópiu koncesie prevádzkovateľa taxislužby, kópiu osvedčenia vozidla taxislužby, výpisu z registra trestov, platný vodičský preukaz, uspokojivý technický stav vozidla, absolvovanie výcvikového kurzu, vlastnenie mobilného zariadenia podporujúceho GPS a ďalšie podmienky uvedené v príslušnom e-maily. Nedodržanie uvedených požiadaviek a podmienok môže mať za následok ukončenie Zmluvy a zánik práva používať služby spoločnosti Bolt (Bolt Services).

2.4. Súhlasíte s tým, že v určitých mestách alebo krajinách môže spoločnosť Bolt postúpiť akýkoľvek svoj záväzok vyplývajúci z Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov alebo zo Zmluvy spoločnostiam a partnerom skupiny Bolt. To zahŕňa, okrem iného, pridelenie práv a povinností týkajúcich sa revízie dokumentov súvisiacich s aplikáciami slúžiacimi na registráciu, školeniami, výberom poplatkov za služby Bolt Fee, odovzdávaním príslušných poplatkov, sprostredkovaním platobného styku prostredníctvom aplikácie In-app Payment, licencovaním aplikácie Bolt App, atď. Podrobné informácie o spoločnostiach a partneroch skupiny Bolt sú k dispozícií na stránke http://bolt.eu/cities.

2.5. Dopravné služby môže de facto poskytnúť len konkrétna fyzická osoba uvedená v procese registrácie ako vodič. Takáto fyzická osoba môže používať účet vodiča len vtedy, ak si prečítal/a Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov a súhlasí s tým, že bude viazaný/á aj akoukoľvek ďalšou dokumentáciou, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy. PRÁVNICKÁ OSOBA UVEDENÁ V PLATOBNÝCH ÚDAJOCH AKO AJ FYZICKÁ OSOBA, KTORÉ KONKRÉTNE POSKYTUJÚ DOPRAVNÉ SLUŽBY PODĽA ÚČTU BOLT ACCOUNT, ZODPOVEDAJÚ SPOLOČNE A NEROZDIELNE ZA AKÉKOĽVEK PORUŠENIE VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK PRE DOPRAVCOV A VODIČOV A ZMLUVY UZAVRETEJ ZO STRANY DOPRAVCU.

2.6. Registrácia účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) ako dopravcu. Po uzavretí osobitnej zmluvy dopravca, môže individuálne registrovať účty svojim zamestnancom ako vodičom. V takom prípade sa od dopravcu vyžaduje, aby zabezpečil, že jeho zamestnanci ako vodiči budú spĺňať požiadavky Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov, Zmluvy a akýchkoľvek ďalších zmlúv a súhlasia, že budú konať v súlade s jej podmienkami a povinnosťami. Dopravca a jej zamestnanci ako vodiči zostávajú spoločne a nerozdielne zodpovední za akékoľvek porušenie vykonané takýmto zamestnancom ako vodičom, najmä ak sa ukáže, že

a)dopravca nie je oprávnený ponúkať a poskytovať dopravné služby ako i uzatvárať zmluvy o preprave osôb v súlade s bodom 4.1. Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu;

b)dopravca a/alebo vodič porušil svoju povinnosť v zmysle tohto bodu Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov;

c)dopravca porušil svoje povinnosti ako prevádzkovateľa taxislužby v zmysle bodu 6.1. Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu;

d)vodič porušil povinnosti v zmysle bodu 7.2. Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu;

e)dopravca a/alebo vodič poruší povinnosť vykonať dopravu vozidlami taxislužby v súlade s bodom 8.1. Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, prípadne uvedené konanie svojím konaním, resp. opomenutím konania umožní, a to akejkoľvek tretej osobe, a to i v prípade, pokiaľ pôjde o osobu bez účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) a/alebo bez preukazu vodiča vozidla taxislužby, pokiaľ táto tretia osoba poskytla dopravné služby sprostredkované prostredníctvom aplikácie Bolt App čím v konečnom dôsledku zapríčiní, že porušíme povinnosť v zmysle bodu 5.1.2. Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu;

f)dopravca a/alebo vodič umožní, aby tretia osoba bez účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) a/alebo bez preukazu vodiča vozidla taxislužby, poskytla dopravné služby sprostredkované prostredníctvom aplikácie Bolt App, čím v konečnom dôsledku zapríčiní, že porušíme povinnosť v zmysle bodu 5.1.1. Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu;

g)dopravca a/alebo vodič akýmkoľvek konaním resp. opomenutím konania zapríčiní, že porušíme povinnosti v zmysle bodu 5.1. Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu;

3. PRÁVO NA POUŽÍVANIE APLIKÁCIE Bolt APP A ÚČET VODIČA SPOLOČNOSTI Bolt (Bolt DRIVER ACCOUNT)

3.1. Licencia na používanie aplikácie Bolt APP a účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account). Týmto vám udeľujeme licenciu na používanie aplikácie Bolt APP a účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account). Táto licencia vám neudeľuje právo ďalej poskytovať licencie (sublicencovať) alebo previesť akékoľvek práva tretím stranám. Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti, a ak je to samostatne dohodnuté, dopravcovia môžu sublicencovať aplikáciu Bolt App a účet vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) na svojich zamestnancov ako vodičov.

3.2. Počas používania aplikácie Bolt App a/alebo účtu vodiča spoločnosti Bol (Bolt Driver Account) nemôžete:

a)rozkladať (dekompilovať), spätne analyzovať alebo inak sa pokúšať získať zdrojový kód aplikácie Bolt App alebo účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) alebo iného softvéru spoločnosti Bolt,

b)upravovať aplikáciu Bolt App alebo účet vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) akýmkoľvek spôsobom alebo formou, alebo použiť modifikované verzie aplikácie Bolt App alebo účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account),

c)prenášať súbory obsahujúce vírusy, poškodené súbory alebo iné programy, ktoré môžu poškodiť alebo nepriaznivo ovplyvniť prevádzku v platforme spoločnosti Bolt (Bolt Platform),

d)pokúsiť sa získať neoprávnený prístup do aplikácie Bolt App, účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) alebo iných služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services).

3.3. Táto licencia udelená v tomto dokumente sa automaticky a súbežne s ukončením Zmluvy ruší. Po ukončení trvania Zmluvy musíte okamžite prestať používať aplikáciu Bolt App a účet vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account). Taktiež sme oprávnení zablokovať a vymazať účet vodiča bez predchádzajúceho upozornenia.

3.4. Použitie štítkov a označení spoločnosti Bolt. Ďalej vám môžeme dať značky, označenia, samolepky alebo iné označenia, ktoré sa vzťahujú na značku spoločnosti Bolt, alebo označiť iným spôsobom, že používate platformu spoločnosti Bolt (Bolt Platform). Poskytujeme vám nevýhradnú licenciu, ktorú nie je možné ďalej sublicencovať ani prenášať, na používanie takýchto označení a len za účelom uvedenia, že poskytujete dopravné služby prostredníctvom platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform). Po ukončení trvania Zmluvy musíte okamžite odstrániť a zlikvidovať všetky označenia, ktoré sa vzťahujú na obchodnú značku spoločnosti Bolt.

3.5. Všetky autorské práva a ochranné známky vrátane zdrojového kódu, databáz, log a vizuálnych návrhov sú vlastníctvom spoločnosti Bolt a sú chránené zákonmi na ochranu autorských práv, ochranných známok a/alebo právnych predpisov v oblasti obchodného tajomstva a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Používaním platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) alebo iných služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services) nenadobúdate žiadne vlastnícke práva k akémukoľvek duševnému vlastníctvu.

4. POSKYTOVANIE DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

4.1. Povinnosti dopravcu a vodiča. Týmto sa zaručujete poskytovať dopravné služby v súlade s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre dopravcov a vodičov, Zmluvou, ako aj zákonmi a predpismi platnými v štáte, v ktorom poskytujete dopravné služby. Vezmite prosím na vedomie, že ste plne zodpovední za akékoľvek porušenie akýchkoľvek zákonov a predpisov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní dopravných služieb.

4.2. Na poskytovanie dopravných služieb musíte mať všetky licencie (vrátane koncesie, platného vodičského preukazu, preukazu vodiča vozidla taxislužby), povolení, poistenia vozidla, registrácie, certifikácie a ďalšie dokumenty, ktoré sa uplatňujú v príslušnej jurisdikcii. Je vašou povinnosťou zachovať platnosť všetkých vyššie uvedených dokumentov. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo požadovať, aby ste predložili dôkazy a predložili na preskúmanie všetky potrebné licencie, povolenia, schválenia, oprávnenia, registrácie a certifikácie. V prípade ak spoločnosti Bolt vznikne akákoľvek škoda (t.j. najmä budú spoločnosti Bolt uložené akékoľvek sankcie, nemajetková ujma, ušlý zisk, atď.) v súvislosti s porušením vašich zákonných ako i zmluvných povinností, zaväzujete sa spoločnosti Bolt uhradiť všetku takto vzniknutú škodu.

4.3. Dopravné služby musíte poskytovať profesionálnym spôsobom v súlade s podnikateľskou etikou, ktorá sa vzťahuje na poskytovanie takýchto služieb, a vynasnažiť sa o splnenie požiadavky cestujúceho v jeho čo najlepšom záujme. Okrem iného, vy i) musíte pre cestujúceho zvoliť najmenej nákladnú trasu, pokiaľ cestujúci výslovne nepožiada inak, ii) nesmiete vykonávať žiadne nepovolené zastavenia, iii) vo vozidle nesmiete mať žiadnych iných cestujúcich okrem cestujúceho a cestujúcich, ktorí ho/ju sprevádzajú, a iv) musíte dodržiavať všetky platné dopravné predpisy a predpisy, t.j. nesmiete vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli narušiť vedenie vozidla alebo vnímanie dopravných podmienok, vrátane držania telefónu vo vašej ruke, keď je vozidlo v pohybe.

4.4. Máte výhradné právo určiť, kedy dopravné služby poskytujete. Ste oprávnený akceptovať, odmietnuť alebo ignorovať požiadavky na dopravné služby zo strany cestujúcich podľa vlastného výberu.

4.5. Náklady, ktoré vzniknú pri poskytovaní dopravných služieb. Ste povinný poskytovať a udržiavať všetky zariadenia a prostriedky, ktoré sú potrebné na vykonávanie dopravných služieb na vlastné náklady vrátane auta, smartfónu, atď. Taktiež zodpovedáte za úhradu všetkých nákladov, ktoré vám vzniknú v priebehu vykonávania dopravných služieb vrátane, ale nie výlučne, paliva, nákladov na mobilný dátový program, poplatkov za služby, amortizáciu vozidla, poistenia, príslušných daní z príjmov právnických osôb alebo daní zo mzdy, atď. Používanie aplikácie Bolt App môže spôsobiť veľkú spotrebu objemu údajov vo vašom mobilnom dátovom programe. Preto Vám odporúčame objednať si dátový program s neobmedzenou alebo veľmi vysokou kapacitou využívania dát.

4.6. Suma cestovného. Ste oprávnení účtovať cestovné v každom prípade, v ktorom ste prijali cestujúceho prostredníctvom platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) a poskytli ste dopravnú službu tak, ako bola požadovaná (t.j. cestovné). Vždy budete mať právo účtovať cestujúcemu nižšiu sumu cestovného, ako je suma cestovného uvedená v aplikácii Bolt App. Účtovanie sumy cestovného u cestujúceho nižšej ako je uvedená v aplikácií Bolt App však neznižuje poplatok za služby Bolt Fee.

4.7. Vopred dohodnutá suma cestovného. Suma cestovného je cestujúcemu oznámená vopred prostredníctvom aplikácie Bolt App a cestujúcim následne akceptovaná prostredníctvom aplikácie Bolt App, a to všetko predtým, ako je jazda začatá,

4.8. Spoločnosť Bolt tiež môže znížiť alebo zrušiť sumu cestovného v prípade, že

a)má primeraný dôvod navrhnutý zo strany cestujúceho, akým je podvod alebo sťažnosť, ktorý uvádza porušenie z vašej strany, alebo

b)má dôvodné podozrenie z vykonania podvodnej jazdy (napr. tzv. samoobjednávanie). Spoločnosť Bolt uplatní svoje právo na zníženie alebo zrušenie sumy cestovného primeraným a odôvodneným spôsobom.

4.9. Cestujúci je oprávnený zaplatiť sumu cestovného za dopravné služby prostredníctvom aplikácie In-app Payment tak, ako je uvedené v časti 6 týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov. V prípade, že cestujúci nezaplatí alebo odmietne zaplatiť, spoločnosť Bolt pošle cestujúcemu výzvu na úhradu pohľadávky vo vašom mene. Oprávnenie takého typu je odvodené z poverenia subjektu povereného výkonom platieb, ktorý bol udelený spoločnosti Bolt, a neznamená, že spoločnosť Bolt nemá povinnosť kompenzovať cestovné, ktoré cestujúci nezaplatil. Ak cestujúci vo vozidle nesúhlasia so zaplatením sumy cestovného za poskytnutie dopravnej služby, cestovné uhradí cestujúci, ktorý si objednal poskytnutie dopravnej služby. Ak cestujúci v odôvodnenom prípade odmietne zaplatiť sumu cestovného na účet, v ktorom disponujú vaše údaje uvedené v aplikácii Bolt App a sú nesprávne, spoločnosť Bolt vám neposkytne finančnú náhradu za tieto náklady.

4.10. Potvrdenie o vykonaní jazdy. Spoločnosť Bolt vytvorí a postúpi potvrdenie o vykonaní jazdy cestujúcemu po každom úspešnom poskytnutí dopravných služieb, ktorý obsahuje nasledujúce informácie: obchodné meno dopravcu, miesto podnikania, meno a priezvisko vodiča, fotografia vodiča, číslo koncesie, evidenčné číslo vozidla (EČV), dátum, čas, miesto nástupu a výstupu, trvanie a dĺžka, tarifu a sumu cestovného zaplateného za poskytnutie dopravných služieb. Potvrdenie o vykonaní jazdy je k dispozícii prostredníctvom účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account).

4.11. Storno poplatok a poplatok za čakanie Cestujúci môže zrušiť žiadosť o dopravné služby, ktorú vodič prijal prostredníctvom aplikácie Bolt App. Vodič má nárok na storno poplatok za zrušené dopravné služby v sume stanovenej v aplikácii Bolt App v prípade, že cestujúci zruší akceptovanú žiadosť o dopravné služby po uplynutí určitej lehoty stanovenej v aplikácii Bolt App. Rovnako má vodič nárok na poplatok za čakanie, tzv. stojné v sume stanovenej v aplikácii Bolt App v prípade, že cestujúci sa do určitej lehoty stanovenej v aplikácii Bolt App od príchodu dopravcu resp. vodiča na dohodnuté miesto vyzdvihnutia cestujúceho, nedostaví na dohodnuté miesto vyzdvihnutia cestujúceho.

4.12. Ak v priebehu poskytovania dopravných služieb cestujúci alebo jeho spolucestujúci nedbanlivo poškodia vozidlo alebo jeho výbavu (okrem iného poškodením alebo znečistením vozidla alebo zapríčinením zápachu vozidla), máte právo požiadať cestujúceho, aby zaplatil pokutu až do výšky 50 EUR a požadoval náhradu za prípadné škody presahujúce výšku pokuty. Ak cestujúci nesúhlasí so zaplatením pokuty a/alebo s náhradou škody, musíte nás o tejto skutočnosti informovať a my sa vo vašom mene pokúsime od cestujúceho vybrať pokutu a/alebo príslušné náklady. Nezabúdajte však, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobeného cestujúcim v súvislosti s čistením alebo údržbou vozidla.

4.13. Vaše daňové povinnosti. Týmto beriete na vedomie, že ste povinní plne dodržiavať všetky daňové povinnosti, ktoré vám vyplývajú z platných predpisov v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb, vrátane i) platenia dane z príjmu, dane týkajúcej sa príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia alebo akejkoľvek inej uplatniteľnej dane, a ii) splnenia všetkých povinností zamestnancov a daňovej evidencie na výpočty v spojení s účtovníctvom a prevodmi na príslušné štátne orgány v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, že nám daňový úrad predloží platnú žiadosť o poskytnutie informácií o vašej činnosti, môžeme daňovému úradu poskytnúť informácie o činnostiach, ktoré ste vykonali v rozsahu ustanovenom platnými právnymi predpismi. Okrem toho je vašou povinnosťou dodržiavať všetky platné daňové predpisy, ktoré sa môžu vzťahovať na poskytovanie dopravných služieb. Týmto súhlasíte s tým, že spoločnosti Bolt poskytnete náhradu za všetky štátne poplatky, reklamácie, platby, pokuty alebo ostatné daňové povinnosti, ktoré vzniknú spoločnosti Bolt v súvislosti s vašimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných daňových predpisov, ktoré ste si nesplnili (vrátane zaplatenia dane z príjmu a dane týkajúcej sa príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia).

4.14. Oprávnenie dopravcu vystavovať faktúry. Spoločnosť Bolt má právo vo vašom mene vystaviť cestujúcemu faktúru, aby vám tak poskytla náhradu za akékoľvek sumy cestovného, zmluvné pokuty alebo iné poplatky, ktoré vám spoločnosť Bolt sprostredkuje. Faktúra vám bude sprístupnená v účte vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account).

4.15 Spoločnosť Bolt je oprávnená zdieľať s príslušnými daňovými orgánmi všetky informácie požadované podľa smernice Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní, okrem iného vrátane akejkoľvek odmeny zaplatenej alebo pripísanej vodičovi v súvislosti s činnosťami vykonávanými prostredníctvom platformy Bolt. V prípade, že neposkytnete informácie požadované podľa vyššie uvedenej Smernice, spoločnosť Bolt je oprávnená (i) zrušiť váš účet, (ii) zabrániť vám v opätovnej registrácii na platforme Bolt a (ii) nevyplatiť vám cestovné, pokiaľ neposkytnete požadované informácie.

5. POPLATKY SPOLOČNOSTI BOLT

5.1. Na to, aby ste mohli využívať služby spoločnosti Bolt (Bolt Services), ste povinní zaplatiť poplatok (t.j. poplatok spoločnosti Bolt (Bolt Fee)). Poplatok spoločnosti Bolt (Bolt Fee) sa uhrádza na základe výšky sumy cestovného pre každú dopravnú službu, ktorú ste poskytli. Výška poplatku spoločnosti Bolt (Bolt Fee) je dostupná prostredníctvom e-mailu, aplikácie Bolt App, účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) alebo iných príslušných prostriedkov. Vezmite na vedomie, že výška poplatku spoločnosti Bolt (Bolt Fee) sa môže z času na čas zmeniť. Ohľadom každej takejto zmeny vám vopred pošleme oznámenie.

5.2. Poplatok za služby spoločnosti Bolt (Bolt Fee) a všetky ďalšie poplatky, ktoré sú splatné za predchádzajúci mesiac, musíte zaplatiť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade omeškania s platbou poplatku za služby spoločnosti Bolt (Bolt Fee) ste povinní zaplatiť penále z omeškania vo výške 0,04% (slovom nula celých, štyri stotiny percenta) z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Ste povinní uhradiť všetky náklady, ktoré nám vznikli v súvislosti s aktivitami súvisiacimi s vymáhaním pohľadávok.

6. PLATOBNÝ STYK PROSTREDNICTVOM APLIKACIE IN-APP PAYMENT

6.1. Cestujúcim môžeme umožniť platiť za dopravnú službu prostredníctvom platobných kariet, fakturovaním dopravcu a ostatnými platobnými metódami (Bolt for Business, atď.) priamo v aplikácii Bolt App (t.j. prostredníctvom aplikácie In-app Payment). Týmto nás splnomocňujete na to, aby sme vo vašom mene vystupovali ako váš limitovaný obchodný zástupca výhradne za účelom výberu sumy cestovného alebo iných poplatkov zaplatených cestujúcim prostredníctvom platobného styku v aplikácii In-app Payment. Akýkoľvek platobný záväzok, ktorý cestujúci uskutočnil prostredníctvom platobného styku v aplikácii In-app Payment, sa považuje za splnený v čase, keď bola platba vykonaná.

6.2. V prípade, že cestujúci chce platiť prostredníctvom aplikácie In-app Payment, nesmiete to odmietnuť ani ovplyvniť cestujúceho tak, aby bol proti použitiu platobného styku prostredníctvom aplikácie In-app Payment. V prípade, že odmietnete prijať platbu prostredníctvom aplikácie In-app Payment bez oprávnenej príčiny, sme oprávnení účtovať vám zmluvnú pokutu v sume 15 EUR za každé odmietnutie a/alebo odobrať vám vaše oprávnenie používať služby spoločnosti Bolt (Bolt Services) v prípade, že sa toto správanie bude opakovať.

6.3. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo distribuovať promo kód cestujúcim podľa svojho uváženia na základe individuálnej propagácie. Ste povinní akceptovať využitie promo kódu len v prípade, že cestujúci použije kód v aplikácii na jazdu využívajúcu platbu kartou. Promo kódy sa nesmú používať pri jazdách uhradených v hotovosti. Ak je podozrenie, že používanie promo kódov je podvodné, nezákonné, používané cestujúcim v rozpore s Preprevným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu, našimi Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre dopravcov a vodičov, týkajúcimi sa používania promo kódu, potom môže byť promo kód zrušený a spoločnosť Bolt neposkytne finančnú náhradu vodičovi za túto prevyšujúcu čiastku.

6.4. Máte právo kontrolovať prehľady platieb v aplikácii In-app Payment v účte vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) alebo v aplikácií App. Prehľady zobrazia sumy platieb v aplikácii In-app Payment, ktoré boli sprostredkované v predchádzajúcom týždni, ako aj zadržané sumy týkajúce sa poplatku spoločnosti Bolt (Bolt Fee). Musíte nás upozorniť na všetky dôležité okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť naše povinnosti zhromažďovať a distribuovať sumy cestovného platené prostredníctvom platobného styku v aplikácii In-app Payment.

6.5. Nie sme povinní vám preplatiť splatnú sumu cestovného, ktorú zaplatí cestujúci, ak platba v aplikácii In-app Payment zlyhala z dôvodu, že kreditná karta alebo iná platba cestujúceho bola zrušená alebo je neúspešná z iných dôvodov. V takom prípade vám pomôžeme pri žiadaní splatnej sumy cestovného o jej úhradu od cestujúceho a prepošleme vám ho akonáhle cestujúci vykoná požadovanú platbu.

6.6. Pred poskytnutím dopravných služieb si musíte overiť, že služba je skutočne poskytnutá správnemu cestujúcemu alebo či cestujúci výslovne potvrdil, že umožňuje ostatným cestujúcim jazdiť pod účtom cestujúceho. Ak urobíte chybu pri identifikácii cestujúceho, ktorý uskutočnil platobný styk prostredníctvom aplikácie In-app Payment, je tejto osobe, ktorej neboli poskytnuté alebo neschválila dopravné služby pre ostatných cestujúcich, poskytnutá finančná náhradu za sumu cestovného. V takomto prípade nie ste oprávnení od nás dostať cestovné. Okrem toho sme oprávnení účtovať vám zmluvnú pokutu do výšky 10 EUR za každú neoprávnene uskutočnenú platbu v aplikácii In-app Payment.

6.7. Vezmite prosím na vedomie, že započítame všetky sumy cestovného zaplatené prostredníctvom aplikácie In-app Payment voči sumám, ktoré ste povinní nám uhradiť (t.j. poplatky spoločnosti Bolt (Bolt Fees) a zmluvné pokuty)). Vyhradzujeme si právo splniť akékoľvek vaše finančné záväzky voči spoločnostiam skupiny Bolt. V takom prípade nadobudneme právo nárokovať si od vás pohľadávku. Môžeme započítať akékoľvek vaše finančné záväzky voči finančným záväzkom, ktoré voči nám môžete mať.

6.8. Ak vám nemôžeme zaplatiť poplatky z dôvodu, že na svojom účte vodiča neuvádzate údaje týkajúce sa vášho bankového účtu, alebo ak boli tieto údaje o bankovom účte nesprávne zaznamenané, tieto platby zadržíme po dobu 180 dní. Ak nám do 180 dní od dátumu, kedy bolo právo na uplatnenie takýchto platieb preukázané, neoznámite správne údaje o bankovom účte, váš nárok týkajúci sa úhrady nezaplateného cestovného zaniká.

7. ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Zákaznícku podporu poskytujeme dopravcom a vodičom pokiaľ ide o používanie služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services). Máme právo pozastaviť poskytovanie služieb zákazníckej podpory v prípade, že ste v omeškaní s niektorou z platieb dlhšie ako 5 (päť) kalendárnych dní.

8. HODNOTENIA A ČINNOSŤ

8.1. S cieľom zaručiť poskytovanie vysokokvalitných služieb a poskytnúť cestujúcim dodatočnú záruku, týmto potvrdzujete, že cestujúci vás môžu ohodnotiť a zanechať spätnú väzbu týkajúcu sa kvality dopravných služieb, ktoré ste poskytli. Vaše priemerné hodnotenie bude prepojené s vaším účtom vodiča a bude cestujúcim k dispozícii v aplikácií Bolt App. Ak zistíme, že hodnotenie alebo komentáre nie sú uvedené v dobrej viere, nemusia byť reflektované vo výpočtoch vášho hodnotenia.

8.2. Okrem hodnotenia meriame aj vašu úroveň činnosti a poskytneme vám informácie o skóre, ktoré je založené na vašej činnosti týkajúcej sa prijatia, odmietnutia, neodpovedania a splnenia požiadavky na dopravnú službu.

8.3. S cieľom poskytovať cestujúcim spoľahlivé služby môžeme stanoviť minimálne priemerné hodnotenie a minimálne skóre činnosti, ktoré musia vodiči vytvoriť a udržiavať. Ak po príslušnom oznámení od nás nezvýšite svoje priemerné hodnotenie alebo skóre aktivity na minimálnu úroveň v stanovenej lehote, váš účet vodiča bude automaticky dočasne alebo natrvalo pozastavený. Na základe akýkoľvek vonkajších okolností môžeme v odôvodnených prípadoch zrušiť pozastavenie vášho účtu alebo ak sa zistí, že pozastavenie bolo spôsobené systémovou chybou alebo nesprávnymi hodnoteniami.

9. PREHĽAD TRHU A KAMPANÍ

9.1. Prehľady o trhu. Prostredníctvom aplikácie Bolt App, účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account), SMS správou, e-mailom alebo iným prostriedkom vám môžeme poslať prehľady o trhu, aby sme tak zvýšili vaše povedomie o tom, kedy je dopyt cestujúcich najvyšší. Takéto prehľady o trhu sú vyslovene odporúčajúce a nepredstavujú pre vás žiadne povinnosti. Keďže odhady prehľadov o trhu sú založené na predchádzajúcich štatistikách, nemôžeme sa v žiadnom prípade zaručiť, že aktuálna situácia na trhu bude zodpovedať odhadom uvedeným v prehľade o trhu.

9.2. Kampane sľubujúce minimálny príjem. Pokiaľ budete poskytovať dopravné služby v stanovenom časovom rámci, môžeme uskutočňovať kampane, ktorými garantujeme minimálny príjem. Ak nedosiahnete stanovené minimum, túto medzeru vykompenzujeme. Konkrétne požiadavky a podmienky budú zaslané prostredníctvom aplikácie Bolt App, prostredníctvom účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account), SMS správou, e-mailom alebo prostredníctvom iných prostriedkov. Je len na našom uvážení či, kedy a ktorým vodičom poskytneme takéto kampane. Ak máme dôvodné podozrenie na akúkoľvek podvodnú činnosť, ktorú vykonávate, môžeme zadržať vašu sumu cestovného až dovtedy, kým podozrenie z podvodu nie je objasnené.

9.3. Kampane pre cestujúcich. Za účelom propagácie platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) môžeme tiež príležitostne zorganizovať rôzne kampane pre cestujúcich. Ak sa v rámci tejto kampane zníži suma cestovného, ktorú majú zaplatiť cestujúci, vyplatíme vám odškodnenie vo výške peňažnej hodnoty výhody ponúkanej cestujúcim. Môžeme započítať náhradu za marketing voči poplatku spoločnosti Bolt (Bolt Fee).

10. VZŤAH MEDZI VAMI, NAMI A CESTUJÚCIMI

10.1. Týmto potvrdzujete a súhlasíte s tým, že poskytujeme sprostredkovateľské služby a neposkytujeme dopravné služby. Prostredníctvom platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) a službami spoločnosti Bolt (Bolt Services) pôsobíme ako trh spájajúci cestujúcich s vodičmi, ktorý im tak pomáha efektívnejšie sa pohybovať v rámci miest. Beriete na vedomie, že dopravné služby poskytujete na základe zmluvy o preprave cestujúcich a že ich poskytujete samostatne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov ako vodičov ako vykonávanie ekonomickej a odbornej činnosti.

10.2. Beriete na vedomie, že medzi vami a nami nie je alebo nebude vytvorená žiadna pracovná zmluva ani pracovnoprávny vzťah. Taktiež beriete na vedomie, že medzi vami a nami neexistuje žiadny spoločný podnik alebo partnerstvo. Nesmiete vystupovať ako náš zamestnanec, splnomocnenec alebo zástupca ani sa v našom mene zaväzovať akoukoľvek zmluvou. Ak sa z dôvodu implikovaného uplatňovania záväzných právnych predpisov alebo iným spôsobom budete považovať za nášho zamestnanca, súhlasíte s tým, že sa vzdáte akýchkoľvek nárokov voči nám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku takéhoto implikovaného (nepriameho) pracovného vzťahu.

10.3. Nesmiete previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z Prepravného poriadku prevádzkovateľ dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov alebo Zmluvy žiadnym tretím stranám.

11. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s Oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na adrese https://bolt.eu/sk/legal/sk/privacy-for-drivers/

12. RUČENIE

12.1. Platforma spoločnosti Bolt (Bolt Platform) sa poskytuje na báze „tak ako je“ a „tak, ako je k dispozícii“. Nevyhlasujeme, nezaručujeme ani negarantujeme, že prístup k platforme spoločnosti Bolt (Bolt Platform) nebude prerušovaný alebo chybný. Keďže použitie platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) za účelom vyžiadania dopravných služieb závisí od správania cestujúcich, negarantujeme, že používanie platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) z vašej strany vyústi k akéjkoľvek požiadavke na dopravnú službu.

12.2. V maximálnom rozsahu povolenom podľa platných právnych predpisov, my, ani zástupcovia spoločnosti Bolt, riaditelia a zamestnanci nie sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku používania služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services), vrátane, ale nie výlučne:

a)akékoľvek priame alebo nepriame škody na majetku alebo peňažné straty,strata zisku alebo predpokladaných úspor,

b)ukončenie podnikania, zmlúv, strata kontaktov, goodwill-u, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikateľskej činnosti,
strata alebo nepresnosť údajov, a

c)akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.

12.3. Finančná zodpovednosť z našej strany v spojitosti s porušením Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov alebo Zmluvy bude limitovaná na 500 EUR. Právo požadovať náhradu škody budete mať len vtedy, ak sme úmyselne porušili Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov alebo Zmluvu.

12.4. Nezodpovedáme za konanie alebo nečinnosť cestujúceho alebo spolucestujúceho a nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody, ktoré vám alebo vášmu vozidlu vzniknú v dôsledku konania alebo nečinnosti cestujúceho alebo cestujúcich.

12.5. Budete niesť plnú zodpovednosť za porušenie Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov, Zmluvy alebo akýchkoľvek iných platných zákonov alebo predpisov a takéto porušenie musíte okamžite zastaviť a napraviť, a to ihneď po prijatí príslušnej požiadavky z našej strany alebo od akéhokoľvek štátneho orgánu. Ste povinný/á nás odškodniť za akúkoľvek priamu a/alebo nepriamu stratu a/alebo škodu, stratu zisku, náklady, penále či pokuty, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s porušením Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov, Zmluvy a zákonov a predpisov. Ak cestujúci voči nám v súvislosti s poskytnutím dopravných služieb uplatní akékoľvek nároky, musíte nám túto škodu v plnej výške nahradiť do 7 (siedmich) dní od doručenia príslušnej žiadosti z našej strany. V prípade, že si voči vám uplatníme nárok na zmluvnú pokutu za porušenie Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov, Zmluvy alebo akýchkoľvek iných platných zákonov alebo predpisov, nie je tým dotknutý náš nárok na náhradu škody. V prípade, že sme oprávnení predložiť požiadavku voči vám orgánu pre náhradu škody, ste povinný/á nám uhradiť akékoľvek náklady na právne zastupovanie súvisiace s posúdením škody a predložením nárokov súvisiacich s náhradou škody.

13. DOBA TRVANIA A UKONČENIE

13.1. Podmienky výslovne uvedené v Prepravnom poriadku prevádzkovateľa dispečingu a týchto Všeobecných zmluvných podmienkach pre dopravcov a vodičov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podania žiadosti o registráciu. Zmluvy a ostatné podmienky nadobudnú platnosť a účinnosť po tom, ako vám bude sprístupnený konkrétny dokument alebo správa a začnete alebo budete pokračovať v poskytovaní dopravných služieb na platforme spoločnosti Bolt (Bolt Platform).

13.2. Zmluvu môžete kedykoľvek vypovedať oznámením spoločnosti Bolt najmenej 7 (sedem) dní vopred, uplynutím ktorých sa ukončí vaše právo používať platformu spoločnosti Bolt (Bolt Platform) a služby spoločnosti Bolt (Bolt Services). Spoločnosť Bolt môže Zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vypovedať na základe vlastného uváženia, a to tak, že vás bude najmenej 3 (tri) dni vopred informovať.

13.3. Spoločnosť Bolt je oprávnená okamžite vypovedať Zmluvu a zablokovať váš prístup k platforme spoločnosti Bolt (Bolt Platform) bez predchádzajúceho oznámenia v prípade, že porušíte Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov alebo Zmluvu, akékoľvek platné zákony alebo nariadenia, alebo podľa nás znevažujete spoločnosť Bolt, alebo spôsobíte poškodenie mena, reputácie alebo obchodnej činnosti spoločnosti Bolt. Na základe vlastného uváženia vám vo vyššie uvedených prípadoch môžeme zakázať registráciu prostredníctvom vytvorenia nového účtu vodiča.

13.4. Ak máme podozrenie na porušenie Zmluvy alebo podvodnú činnosť vo vašom mene, môžeme tiež okamžite zablokovať váš prístup k platforme spoločnosti Bolt (Bolt Platform) a k účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) počas doby prešetrovania. Ak vyšetrovanie takéto podozrenia vyvráti, blokácia prístupu bude zrušená. 13.5. Naším cieľom je poskytovať služby najvyššej kvality všetkým cestujúcim, preto činnosť vodiča sledujeme pomocou platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform). Ak nesplníte minimálne požiadavky na služby, akými sú minimálne hodnotenie a skóre aktivity, sme oprávnení bez predchádzajúceho oznámenia Zmluvu okamžite vypovedať.

14. ZMENY A DOPLNENIA

14.1. Akékoľvek zmeny v Prepravnom poriadku prevádzkovateľa dispečingu a týchto Všeobecných zmluvných podmienkach pre dopravcov a vodičov nadobudnú platnosť po tom, ako vám ich sprístupníme prostredníctvom e-mailu, aplikácie Bolt App alebo účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) a vy aj naďalej poskytujete dopravné služby.

14.2. Na zmenu v Prepravnom poriadku prevádzkovateľa dispečingu a týchto Všeobecných zmluvných podmienkach pre dopravcov a vodičov vás vopred upozorníme najmenej 14 (štrnásť) dní vopred a uverejníme revidovanú verziu na webovom sídle (http://bolt.eu/legal/). Ak budete pokračovať v používaní služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services), budeme mať za to, že ste prijali revidované podmienky.

15. ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNÁ SÚDNA PRÁVOMOC

15.1. Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu a Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov, Zmluvné podmienky pre službu Bolt Business a Zmluva sa v rozsahu, v ktorom to nie je právnymi predpismi vylúčené, riadia, vykladajú a presadzujú v súlade s právnym poriadkom Estónskej republiky. Ak by príslušný spor vyplývajúci z Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business alebo Zmluvy nemohol byť vyriešený prostredníctvom rokovania, potom sa vyrieši na príslušnom súde v Harju v estónskom Tallinne.

15.2. Ak sa stane niektoré z ustanovení Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt v rozsahu, v ktorom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, neplatným, nevymáhateľným alebo ak bude neúplné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt. Toto neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšie zámeru tohto Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, a zároveň v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a neobsahovalo medzery, a tento Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvné podmienky pre službu Bolt Business, Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

16. OZNÁMENIA

16.1. Ste povinní okamžite nás informovať ohľadom akýchkoľvek zmien v kontaktných údajoch.

16.2. Akékoľvek oznámenie, ktoré musí byť poskytnuté na základe Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov a Zmluvy, bude poskytnuté dostatočne v prípade, že i) bude doručené osobne, ii) bude zaslané kuriérom s potvrdením o doručení, iii) bude poslané doporučenou poštou, iv) bude zaslané prostredníctvom e-mailu alebo v) bude sprístupnené prostredníctvom aplikácie Bolt App alebo účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account). Akékoľvek oznámenie, ktoré je zaslané alebo odoslané v súlade s týmto ustanovením, sa považuje za prijaté ak i) bolo druhej zmluvnej strane v čase doručenia doručené osobne, ii) v prípade doručenia kuriérom je to deň určený kuriérom ako deň doručenia obálky obsahujúcej oznámenie, iii) v prípade zaslania doporučeným listom je to 10. deň po odovzdaní písomnosti pošte na doručenie druhej zmluvnej strane, iv) ak je k dispozícii prostredníctvom aplikácie Bolt App alebo účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account), alebo v) v prípade zaslania e-mailom je to deň, kedy strana prijímajúca e-mail potvrdí prijatie príslušného e-mailu, alebo je to druhý deň nasledujúci po dni odoslania e-mailu za predpokladu, že odosielateľ nedostal hlásenie o chybe (s upozornením, že e-mail nebol strane doručený) a opätovne odoslal e-mail v nasledujúci kalendárny deň a nedostal podobné hlásenie o chybe.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov bude považovať za nevymáhateľné, zmluvné strany nahradia ustanovenie, ktorého sa to týka, vykonateľným ustanovením, ktoré približuje zámer a hospodársky účinok daného ustanovenia. Dátum nadobudnutia účinnosti týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov: 01.01.2023.