Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania aplikácie Bolt - technológie, ktorá spája cestujúcich sdopravcami a ich vodičmi,aby im tak pomohla sa efektívnejšie pohybovať po mestách.

Termín "nás" alebo "my" sa vzťahuje na vlastníka aplikácie Bolt, spoločnosť BoltTechnology OÜ, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ DPH: EE102090374, IČO:14532901, sídlo: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vana-Lõuna tn 15,10134, Estónska republika,Bolt, ale aj na spoločnosti a partnerov skupiny Bolt(miestne dcérske spoločnosti, zástupcovia, pobočky, agenti atď.). Zoznam spoločností a partnerov skupiny Bolt nájdete na stránke https://bolt.eu/cities/. Aby ste mohli používať aplikáciu Bolt, musíte súhlasiť s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu a ďalšími podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie:

1. Používanie aplikácie Bolt

1.1 Bolt poskytuje sprostredkúva služby dopravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby,ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform). Bolt neposkytuje dopravné služby. Dopravnéslužby poskytujú dopravcovia prostredníctvom vodičov na základe zmluvy(uzatvorenej svami ako cestujúcim) o preprave cestujúcich. Dopravcovia poskytujú dopravné služby nezávisle ako prevádzkovatelia taxislužieb. Spory vyplývajúce z práv spotrebiteľov, právnych záväzkov alebo právnych predpisov uplatniteľných na poskytovanie dopravných služieb budú vyriešené medzi cestujúcimi a dopravcami.Údaje o dopravcoch, vodičoch a ich taxislužbe sú k dispozícii v aplikácii Bolt apotvrdenia o vykonaní jazdy sa posielajú na e-mailovú adresu uvedenú v profilecestujúceho.

1.2 Ak používate aplikáciu Bolt, môžete zaplatiť iba pomocou aplikácie Bolt. Platby za Business rides (služobné jazdy) sú riešené samostatnou zmluvou pre služobné jazdy. Poplatky zahŕňajú platné dane, ak to vyžaduje zákon. Poplatky môžu zahŕňať aj iné príslušné poplatky, mýto a / alebo príplatky vrátane poplatkov za rezerváciu,mestské poplatky, letiskové poplatky alebo poplatky za spracovanie pri rozdelených platbách.

1.3 Počas používania aplikácie Bolt je mobilné číslo cestujúceho prepojené s príslušným používateľským účtom Bolt a pridané do našej databázy. Ak už nepoužívate svoje mobilné číslo, musíte o tom informovať Bolt do 7 dní, aby sme mohli anonymizovať údaje vášho účtu. Ak nám neoznámite zmenu vášho čísla, váš mobilný operátor môže priradiť vaše číslo ďalšej osobe. Ak budete aj naďalej používať aplikáciu Bolt, táto iná osoba môže vidieť vaše osobné údaje.

2. Propagačné kódy

2.1. Bolt vám môže poslať propagačné kódy. Kredit v rámci propagačného kódu samôže použiť na platbu po dokončení jazdy alebo na iné funkcie alebo výhody súvisiace so službou Bolt a / alebo službou tretej strany. Propagačné kódy podliehajú dodatočným podmienkam, ktoré sú stanovené špecificky pre propagačné kódy. Dátumy vypršania platnosti propagačných kódov sa v aplikácii zobrazia po aktivácii propagačného kódu.

2.2. Ak suma cestovného presiahne použiteľný kredit pridelený vašej jazde,zostatok sa automaticky stiahne z účtu. Kredit v rámci propagačného kódu sa vzťahuje len na danú jazdu a nemôže prejsť na ďalšiu jazdu a automaticky prepadá. Na jednu jazdu sa môže použiť iba jeden propagačný kód.

2.3 Bolt si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek propagačný kód z akéhokoľvek dôvodu. To zahŕňa aj situáciu, kedy Bolt usúdi, že kódy sú používané nezákonným alebo podvodným spôsobom, alebo boli vydané chybne, alebo platnosť ktorých už vypršala

3. Platba vrámci aplikácie Bolt

3.1 Za dopravné služby môžete zaplatiť pomocou aplikácie Bolt. Poskytnutí mmožnosti platby v rámci aplikácie Bolt vystupuje ako obchodný zástupca poskytovateľov dopravných služieb. Vaša povinnosť voči poskytovateľovi dopravnej služby je splnená po zadaní platobného príkazu na prevod finančných prostriedkov na bankový účet Bolt. Vy ako cestujúci ste zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa platba uskutočnila a aby ste mali k dispozíciidostatočné finančné prostriedky.

3.2 Pri platbách prostredníctvom aplikácie Bolt je platba za jazdu postúpená dopravcovi. Bolt môže od vás požadovať ďalšie údaje na overenie spôsobu platby.

3.3 Pri platbách za dopravné služby prostredníctvom aplikácie Bolt však Bolt nezodpovedá za prípadné náklady súvisiace s uskutočnením platby (náklady mobilného operátora, bankové poplatky atď.). Títo poskytovatelia služieb vám môžu účtovať dodatočné poplatky pri spracovaní platieb v súvislosti s platbou v aplikácii Bolt. Bolt nezodpovedá za žiadne takéto poplatky a v tomto ohľade sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Spôsob platby môže tiež podliehať dodatočným podmienkam uloženým príslušným poskytovateľom platobných služieb tretej strany. Pred použitím vybraného spôsobu platby sa o týchto podmienkach informujte.

3.4 Bolt zodpovedá za fungovanie platieb v rámci Bolt aplikácie a poskytuje aj podporu pri riešení problémov. Riešenie sporov súvisiacich splatbami v rámci aplikácie Bolt prebieha priamo cez nás. Pre službu podpory platieb kontaktujte:info@bolt.eu. Na žiadosti zaslané e-mailom alebo cez aplikáciu Bolt odpovedámedo jedného pracovného dňa. Bolt vyrieši sťažnosti a žiadosti súvisiace s platbou vaplikácii do dvoch pracovných dní.

**4. Objednávanie a zrušenie dopravných služieb **

4.1 Ak si objednáte dopravnú službu a dopravca alebo vodič súhlasil s vykonanímm jazdy, dopravná služba sa považuje za objednanú.

4.2 Keď dopravca resp. vodič potvrdí, že vašu jazdu vykoná, uzatvoríte s dopravcom resp. s vodičom samostatnú zmluvu o preprave osôb za podmienok,na ktorých sa s dopravcom resp. vodičom dohodnete. Bolt nevykonáva jazdy a nie je zmluvnou stranou vašej dohody s príslušným dopravcom resp. vodičom.

4.3 Zrušenie objednanej dopravnej služby sa považuje za situáciu, keď dopravcaresp. vodič na vašu žiadosť odpovedal avy následne dopravnú službu odmietnetealebo zrušíte. Ak sa požiadavka na dopravnú službu po určitom čase zruší, mávodič nárok na zaplatenie storno poplatku uvedeného vaplikácii Bolt.

4.4 Ak v rámci rozmedzia 24 hodín zrušíte žiadosť o dopravnú službu viackrát po sebe, môžeme dočasnezablokovať váš účet ako upozornenie. Po viacerých takýchto upozorneniach môžeme váš účet pozastaviť na dlhšie obdobie (napr. 6 mesiacov). Po uplynutí tejto lehoty môžete požiadať o reaktiváciu svojho účtu a vaša žiadosť bude nami preskúmaná.

4.5 Keď dopravca resp. vodič upozorní cestujúceho na príchod vozidla do miesta určeniaa cestujúci, ktorý si jazdu objednal alebo cestujúci, pre ktorých bola jazda objednaná, sa k vozidlu nedostavia v časovom rozmedzí, ktoré je uvedené v aplikácii Bolt, žiadosť o jazdu sa považuje za zrušenú. Niekedy sa vodič môže rozhodnúť zrušiť vašu požiadavku. V tomto prípade vás upozorňujeme, že Bolt nie je zodpovedný za takéto situácie.

4.6 Ako náhle dopravca resp. vodič príde na miesto určenia a pošle vám oznámenie, že dorazil na miesto určenia, aplikácia Bolt môže začať účtovať poplatky za tzv. stojné podľa sadzieb uvedených v aplikácii Bolt.

4.7 Ak ste si vyžiadali dopravné služby pomocou aplikácie Bolt a spôsobili poškodenie vozidla dopravcu alebo jeho vybavenia (okrem iného poškodením alebo znečistením vozidla alebo zapríčinením zápachu vo vozidle), dopravca resp. vodič má právo požadovať, aby ste zaplatili pokutu vo výške 50 EUR a požadovať náhradu za škody presahujúce výšku pokuty. Ak pokutu a / alebo náhradu škody nezaplatíte, spoločnosť Bolt môže uplatniť nároky v mene poskytovateľa dopravnej služby.

5. Licencia na použitie aplikácie Bolt

5.1 Pokiaľ budete dodržiavať Prepravný poriadok prevádzkovateľadispečingu, tieto Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich, súhlasíme s tým, že vám poskytneme bezplatné, odvolateľné, nevýhradné právo na prístup a používanie aplikácie Bolt v súlade s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami pre cestujúcich, Oznámením o ochrane osobných údajov a podmienkami obchodu s aplikáciami. Toto právo na používanie aplikácie Bolt nesmiete preniesť ani sublicencovať. V prípade zrušenia vášho práva na používanie aplikácie Bolt sa zruší aj príslušná nevýhradná licencia.

6. Zodpovednosť

6.1 Keďže aplikácia Bolt sprostredkúva služby dopravy prostredníctvom prevádzkovateľovtaxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform)medzi cestujúcimi a dopravcami, nemôžeme zaručiť ani niesťzodpovednosť za kvalitu poskytovaných dopravných služieb. Keďže dostupnosť jázd závisí od správania dopravcov resp. vodičov,spoločnosť Bolt nezaručuje, že cestujúci bude mať vždy k dispozícii ponuky na poskytovanie dopravných služieb.

6.2 Právo objednávateľa na vrátenie peňazí sa nevzťahuje na objednávky v rámci aplikácie Bolt. Žiadosť o vrátenie peňazí za dopravné služby neznamená odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej bolo objednané poskytovanie dopravnej služby.

6.3 Aplikácia Bolt je poskytovaná tak, ako je. Bolt nezaručuje, že prístup k aplikácii Bolt bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa budeme snažiť ich čonajskôr opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže byť obmedzené kvôli príležitostným technickým chybám a nie sme schopní zaručiť, že aplikácia bude vždy k dispozícii (verejná krízová situácia môže mať za následok prerušenie služby).

6.4 Bolt, jeho zástupcovia, riaditelia a zamestnanci nie sú zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku použitia aplikácie Bolt alebo v súvislosti s tým, že ste sa jazdu, ktorú ste si prostredníctvom aplikácie Bolt objednali, spoliehali, vrátane, okrem iného: akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku alebo peňažnej straty, straty zisku, straty podnikania, zmlúv, kontaktov, goodwillu, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikania, straty alebo nepresnosti údajov a akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.

6.5 Finančnázodpovednosťspoločnosti Bolt v súvislosti s porušením zmluvy je obmedzená na 500 EUR. Právo na náhradu škody budete mať len vtedy, ak Bolt úmyselne porušil zmluvu. Bolt nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť dopravcu resp. vodiča a nezodpovedá za škody, ktoré dopravca resp. vodič spôsobí cestujúcim.

6.6 Súhlasíte s plným odškodnením a chrániť Bolt, jej pridružených spoločností, zástupcov, zamestnancov a riaditeľov, pred akýmikoľvek nárokmi alebo stratami (vrátane záväzkov, škôd, nákladov a výdavkov akejkoľvek povahy), ktoré utrpeli v dôsledku vášho používania aplikácie Bolt (vrátane jázd, ktoré ste si prostredníctvom aplikácie Bolt objednali).

6.7 Bolt môže okamžite ukončiť vaše používanie aplikácie Bolt, ak porušíte Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre cestujúcich alebo v prípade, ak považujeme za potrebné chrániť integritu Boltu alebo bezpečnosť dopravcov a/alebo vodičov.

**7. Osvedčené postupy pri používaní Bolt **

7.1 Keďže Bolt nie je poskytovateľom dopravných služieb, akékoľvek problémy týkajúce sa kvality dopravných služieb budú riešené v súlade s pravidlami a predpismi poskytovateľadopravnej služby alebo príslušného orgánu verejnej správy.

7.2 Žiadame vás o vypĺňanie formulára spätnej väzby v aplikácii Bolt. To nám umožňujeponúknuť dopravcom a vodičom návrhy na zlepšenie kvality ich služieb.

7.3 Očakávame, že budete používať Bolt aplikáciu v dobrej viere a budete rešpektovaťdopravcov a vodičov, ktorí ponúkajú svoje služby prostredníctvom aplikácie Bolt. SpoločnosťBolt si vyhradzuje právo zrušiť váš účet, ak ste porušili podmienky uvedené v Prepravnom poriadku prevádzkovateľ dispečingu, týchto Všeobecných obchodných podmienkach pre cestujúcich alebo ak sú vaše činnosti škodlivé, t.j. zadržiavanie platby za poskytnutie prepravnej služby, podvod, neúcta voči dopravcom a/alebo vodičomatď. V týchto prípadoch môže byť váš účet aplikácie Bolt zrušený bez predchádzajúceho upozornenia.

7.4 Bolt vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že aplikáciu Bolt budú používať iba dopravcovia a vodiči, ktorí sú bezúhonní a rešpektujú svoju profesiu a cestujúcich. V žiadnom prípade však nemôžeme zaručiť, že každý poskytovateľ dopravných služieb, ktorý sa nachádza v aplikácii Bolt, bude vždy spĺňať uvedené kritériá. Ak narazíte na nevyhovujúceho poskytovateľa dopravnej služby, informujte prosím spoločnosť zodpovednú za službu, dozorný orgán alebo našu zákaznícku podporu.

**8. Zmeny všeobecných obchodných podmienok **

8.1 Ak dôjde k podstatným zmenám a doplneniam Prepravného poriadku prevádzkovateľadispečingu, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich, budete na to upozornený e-mailom alebo notifikáciou aplikácie Bolt. Ak budete pokračovať v používaní aplikácie Bolt, bude sa to považovať za prijatie zmien a doplnení.

**9. Záverečné ustanovenia **

9.1 Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre cestujúcich sa budú v rozsahu, v ktorom to nie je právnymi predpismi vylúčené,riadiť a vykladaťa presadzovať v súlade so zákonmi Estónskej republiky. Ak by príslušný spor vyplývajúci z Prepravného poriadku prevádzkovateľadispečingu, zo Všeobecných zmluvných podmienok pre cestujúcich alebo Zmluvy nemohol byť vyriešený rokovaniami, spor bude vyriešený príslušným súdom Harju v estónskom Tallinne.

9.2 Ak sa stane niektoré z ustanovení Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu,Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt v rozsahu, v ktorom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, neplatným, nevymáhateľným alebo ak bude neúplné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičovBolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt. Toto neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšie zámeru tohto Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, a zároveň v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a neobsahovalo medzery, a tento Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvné podmienky pre službu Bolt Business, Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

Dátum nadobudnutia účinnosti Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich: 17.12.2019.