Prepravný Poriadok Prevádzkovateľa Dispečingu

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť odo dňa 08.10.2020

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prepravný poriadok upravuje podmienky sprostredkovávania služieb prepravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky prevádzkovania dispečingu pre poskytovanie služieb taxislužby pre právnické a fyzické osoby sprostredkovanej prostredníctvom digitálnej platformy – mobilnej aplikácie Bolt a s tým spojených služieb (ďalej aj len „služby Bolt“ a „prepravný poriadok“).

1.2. Prepravný poriadok upravuje výhradne prepravné podmienky spoločnosti Bolt Operations OÜ, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ DPH: EE102090374, IČO: 14532901, sídlo: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vana-Lõuna tn 15, 10134, Estónska republika, (ďalej aj ako „Bolt“).

1.3. Služby Bolt umožňujú sprostredkovanie uzavretia zmlúv o preprave osôb uzatváraných medzi prepravovanými osobami (ďalej aj ako „cestujúci“) a prevádzkovateľmi taxislužieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby a služby Bolt. Bolt nie je súčasťou zmluvného vzťahu uzavretého medzi cestujúcim a dopravcom (prevádzkovateľom taxislužby) a nenesie zodpovednosť za plnenie záväzkov zo sprostredkovanej zmluvy o preprave osôb.

1.4. V prípade sprostredkovania zmluvného vzťahu medzi dopravcom a cestujúcim prostredníctvom služby Bolt, je obsah prepravného poriadku odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb medzi dopravcom a cestujúcim.

1.5. Cestujúci i dopravca stiahnutím služby Bolt súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať bez výhrad všetky podmienky uvedené v tomto prepravnom poriadku, a vyhlasuje, že s prepravným poriadkom súhlasí bez výhrad, je ním viazaný, a zaväzuje sa ich dodržiavať, rovnako ako sa zaväzuje dodržiavať platné právo (Estónskej republiky a Slovenskej republiky) a dobré mravy a zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti s používaním aplikácie robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmto prepravným poriadkom.

1.6. Prístup k službe Bolt a jej používanie je možné len pre osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony a sú oprávnené právne sa zaväzovať podľa platných právnych predpisov. Akceptovaním tohto prepravného poriadku cestujúci i dopravca vyhlasuje, že je právne spôsobilý a oprávnený prijať tento prepravný poriadok a dodržiavať jeho ustanovenia.

2. Taxislužba

2.1. Taxislužba je v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a pre účely tohto prevádzkového poriadku, prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

3. Dispečing

3.1. Dispečingom sa v zmysle zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a pre účely tohto prepravného poriadku rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča.

3.2. Bolt sprostredkúva služby prepravy výlučne pre prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu, a to výhradne prostredníctvom služby Bolt.

4. Dopravca

4.1. Osoba oprávnená poskytovať taxislužby je výlučne osoba, ktorá je držiteľom koncesie podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej aj ako „dopravca“ a alebo „prevádzkovateľ taxislužby“). Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb.

4.2. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

4.3. Dopravca uzatvára zmluvu o preprave osôb s cestujúcim prostredníctvom služby Bolt.

4.4. Dopravca sa zaväzuje pri využívaní služby Bolt dodržiavať tento prepravný poriadok ako i Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov Bolt, Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, ako i všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

4.5. Dopravca poskytovaním služieb prepravy sprostredkovaných prostredníctvom služby Bolt vyhlasuje, že spĺňa zákonné podmienky na prevádzkovanie taxislužby, za ktoré tento dopravca zodpovedá v celom rozsahu a prepravu vykonáva výlučne len vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami zapísanými v koncesii.

5. Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa dispečingu

5.1. Prevádzkovateľ dispečingu je povinný

5.1.1. sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby,

5.1.2 sprostredkovať prepravu len vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu.

6. Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa taxislužby

6.1. Prevádzkovateľ taxislužby je povinný

6.1.1. zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby,

6.1.2. zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidované v koncesii prevádzkovateľa taxislužby,

6.1.3. prevádzkovať taxislužbu podľa prepravného poriadku; ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom dispečingu, prevádzkovateľ taxislužby môže vykonávať prepravu podľa prepravného poriadku dispečingu,

6.1.4. označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby,

6.1.5. označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena je dohodnutá pred začatím prepravy,

6.1.6. označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,

6.1.7. zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesieprevádzkovateľa taxislužby,

6.1.8. zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,

6.1.9. mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového priestoru alebo ložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch a najviac ôsmich cestujúcich, vybraných skupín cestujúcich s príslušenstvom, veľkého počtu kusov batožiny alebo rozmernej batožiny,

6.1.10. poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých vykonal prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,

6.1.11. oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v koncesii do 15 dní od zmeny; ak ide o právnickú osobu, oznámiť aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.

7. Vodič vozidla taxislužby

7.1. Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“). Vodičom vozidla taxislužby môže byť len dopravca alebo zamestnanec dopravcu (ďalej len „Vodič vozidla taxislužby“).

7.2. Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä

7.2.1. prepraviť cestujúceho z vopred dohodnutého miesta a prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu kdekoľvek podľa informácií zo služby Bolt,

7.2.2. používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,

7.2.3. naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť,

7.2.4. umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času,

7.2.5. uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich,

7.2.6. vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom cestujúcemu elektronicky; kópia v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,

7.2.7. mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom služby Bolt,

7.2.8. umožniť prepravu psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím,

7.2.9. poskytnúť súčinnosť cestujúcim so zdravotným postihnutím a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcom, žiakom a študentom.

7.3. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak

7.3.1. to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

7.3.2. správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

7.3.3. vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy,

7.3.4. cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo 7.3.5. cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

8. Vozidlo taxislužby

8.1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré spĺňa podmienky podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, a ktoré je zaevidované v koncesii dopravcu.

9.Zmluva o preprave osôb

9.1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom taxislužby a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až § 764 Občianskeho zákonníka prostredníctvom služby Bolt (ďalej len "prepravná zmluva").

9.2. Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva nepochybne prostredníctvom služby Bolt najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu. Rozhodujúcim okamihom pre uzavretie zmluvného vzťahu je potvrdenie objednávky cestujúceho dopravcom prostredníctvom služby Bolt.

9.3. Pred začatím prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy, si dopravca a cestujúci dohodnú cenu za prepravu prostredníctvom služby Bolt, pričom dopravca berie na vedomie a súhlasí s tým, že cena za prepravu bude vypočítaná prostredníctvom služby Bolt prevádzkovateľom dispečingu podľa vstupných údajov zadaných cestujúcim a dopravca sa cenu za prepravu dozvie až po uskutočnení prepravy. Dopravca súčasne vyhlasuje, že potvrdením objednávky od cestujúceho cez službu Bolt, akceptuje cenu prepravy, ktorá bola vypočítaná prostredníctvom služby Bolt bez výhrad. Pre vylúčenie pochybností platí, že dopravca splnomocňuje prevádzkovateľa dispečingu na vypočítanie a dohodnutie ceny cestovného na základe vstupných údajov od cestujúceho namiesto dopravcu a zaväzuje sa takto vypočítanú cenu za prepravu akceptovať.

9.4. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa podmienok tohto prepravného poriadku a podľa Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.5. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a/alebo vykonanie prepravy a a/alebo nedokončiť začatú prepravu môže dopravca výlučne len v prípadoch podľa podmienok špecifikovaných v článku 7. bod 7.3 tohto prepravného poriadku.

9.6. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť cestovné dohodnuté prostredníctvom služby Bolt. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného, je vymáhateľné súdnou cestou.

10. Tarifa

10.1. Suma cestovného je dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom služby Bolt.

10.2. Sumu cestovného, rozsah a podmienky na priznanie nároku na zľavu z cestovného ako aj príplatok na cestovnom v súvislosti s prepravou cestujúcich a batožiny, prípadne ďalšie poplatky sa určujú a zverejňujú prostredníctvom služby Bolt.

10.3. Suma cestovného je vždy stanovená pred začatím prepravy a oznámená digitálnou formou prostredníctvom služby Bolt pred uzatvorením prepravnej zmluvy na základe zadaného cieľu jazdy a prípadne ďalších požiadaviek zadaných cestujúcim prostredníctvom služby Bolt a následne je suma cestovného odsúhlasená (prípadne odmietnutá) cestujúcim prostredníctvom služby Bolt. Suma cestovného odsúhlasená cestujúcim sa považuje za konečnú, a nie je možné ju meniť. Nie je povinnosťou cestujúceho prijať návrh prepravnej zmluvy dopravcu.

10.4. V prípade, že sa cestujúci rozhodne zmeniť ciel jazdy po uzatvorení prepravnej zmluvy, cestujúci odstupuje od uzatvorenej prepravnej zmluvy a prostredníctvom služby Bolt musí dať nepochybne najavo, že chce uzatvoriť novú prepravnú zmluvu s konkrétnym dopravcom a s novým cieľom jazdy prostredníctvom služby Bolt, vrátane odsúhlasenia sumy cestovného cestujúcim prostredníctvom služby Bolt. Nie je povinnosťou cestujúceho prijať návrh prepravnej zmluvy dopravcu s prepočítanou sumou cestovného na základe zmeneného cieľu jazdy. Uzatvorenie prepravnej zmluvy prostredníctvom služby Bolt s prepočítanou a cestujúcim odsúhlasenou sumou cestovného prostredníctvom služby Bolt na základe zmeneného cieľu jazdy, sa považuje za novú prepravnú zmluvu.

10.5. Dopravca je oprávnený vyžadovať od cestujúceho poplatok za zrušenie jazdy alebo tzv. poplatok za čakanie podľa podmienok uvedených v službe Bolt.

10.6. Cestujúci môže zaplatiť sumu cestovného výhradne prostredníctvom služby Bolt.

11. Odstúpenie od zmluvy

11.1. Dopravca alebo vodič vozidla taxislužby v mene dopravcu môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú cestujúcim splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku, alebo ak sa do času stanoveného prostredníctvom služby Bolt od príchodu dopravcu resp. vodiča vozidla taxislužby na dohodnuté miesto vyzdvihnutia cestujúceho, cestujúci sa nedostaví na dohodnuté miesto vyzdvihnutia cestujúceho.

11.2. Dopravca alebo vodič vozidla taxislužby v mene dopravcu môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci počas prepravy ohrozuje bezpečnosť vodiča vozidla taxislužby, znečisťuje interiér vozidla taxislužby, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča vozidla taxislužby.

11.3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca, alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky prepravnej zmluvy, alebo podmienky prepravného poriadku alebo Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt.

11.4. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť aj bezdôvodne, ako aj v prípade ak chce po začatí prepravy zmeniť cieľ jazdy, v takom prípade má dopravca nárok na úradu celej sumy cestovného dohodnutej prostredníctvom služby Bolt. Ak si dopravca uplatní voči cestujúcemu nárok na sumu cestovného, je cestujúci povinný zaplatiť dopravcovi sumu cestovného dohodnutú prostredníctvom služby Bolt.

12. Reklamácie

12.1. Cestujúci je povinný uplatniť reklamáciu prepravy vždy písomne a priamo u dopravcu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od vykonania prepravy cestujúceho. V reklamácii musí cestujúci vymedziť dôvody reklamácie a svoje požiadavky na odstránenie vady a uskutočnenie nápravy a tieto stručne odôvodniť. Cestujúci musí tiež k reklamácii pripojiť príslušné doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.

12.2. Ak reklamácia cestujúceho nespĺňa všetky náležitosti reklamácie, dopravca obratom vyzve cestujúceho na jej doplnenie a to v dopravcom stanovenej lehote. Ak cestujúci reklamáciu nedoplní a nezašle požadované absentujúce informácie a/alebo doklady dopravcovi v stanovenej lehote, nie kratšej ako 8 dní, nie je dopravca povinný túto ďalej riešiť.

12.3. Ak cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, chce podať v súvislosti s prepravou sťažnosť, musí ju podať u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočností, na ktorú sa táto sťažnosť vzťahuje.

12.4. Ak cestujúcemu vznikne počas uskutočnenej prepravy ujma na zdraví alebo škoda na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, zodpovedá za túto v celom rozsahu dopravca podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (ust. § 427 až 431 Občianskeho zákonníka). Ak ide o právo cestujúceho na náhradu ujmy na zdraví alebo na náhradu škody na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe; toto právo sa môže uplatniť súdnou cestou.

12.5. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u príslušného dopravcu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ku škode došlo.

12.6. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

13. Zodpovednosť

13.1. Za porušenie povinnosti prevádzkovateľa taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas, zodpovedá dopravca podľa ust. § 763 Občianskeho zákonníka.

13.2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu, alebo neuskutočneniu prepravy z dôvodov na strane dopravcu alebo vodiča vozidla taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

13.3. Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa ust. § 427 až § 431 Občianskeho zákonníka. Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúceho zodpovedá dopravca podľa ust. § 769 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

13.4. Bolt poskytuje cestujúcim prístup k prevádzkovateľom taxislužby. Poskytované prepravné služby sú predmetom dohody výhradne medzi prevádzkovateľom taxislužby a cestujúcim a musia byť v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi. Použitím služby Bolt sa neuzatvára žiadna zmluvu s Bolt v súvislosti s nárokmi cestujúcich na osobnú prepravu. Akékoľvek nároky týkajúce sa osobnej prepravy sa týkajú výlučne zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom taxislužby a cestujúcim.

13.5. Bolt nezodpovedá za prepravné služby a ich riadne poskytnutie (najmä, avšak nie výlučne nezodpovedá za osobnú bezpečnosť, zdravie alebo bezpečnosť cestujúcich či majetku cestujúcich v priebehu prepravy) ani za žiadne nároky vyplývajúce zo zmluvy o preprave či už zo strany dopravcov voči cestujúcim ako ani zo strany cestujúcich voči dopravcovi.

13.6. Bolt nezodpovedá za činnosť či nečinnosť cestujúceho alebo dopravcu či tretích strán, ani za ujmu a/alebo škodu, cestujúcemu spôsobenú inou osobou ako je Bolt. Používaním služby Bolt cestujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že akýkoľvek nárok, ktorý bude mať v súvislosti s konaním tretích osôb, bude obmedzený len na nárok voči takejto tretej osobe a nebudete takýto nárok uplatňovať voči Bolt.

13.7. Ohľadne správnosti informácií zverejnených prostredníctvom služby Bolt, ktoré boli poskytnuté inou osobou ako je Bolt, nenesie Bolt žiadnu zodpovednosť a neposkytuje za ne žiadnu záruku.

13.8. Bolt neručí za úplnosť, aktuálnosť a správnosť prenesených dát prostredníctvom internetu a takisto ani za to, že cestujúci alebo dopravca obdržia príslušné informácie včas.

13.9. Používanie služby Bolt je na výlučné riziko a zodpovednosť cestujúceho. Bolt nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by cestujúcemu mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním služby Bolt. Rovnako tak komunikácia a plnenie si záväzkov voči prevádzkovateľovi taxislužby je na výlučné riziko a zodpovednosť cestujúceho.

13.10. Bolt nezodpovedá za to, napriek všetkej snahe, ktorú vynakladá pri preverovaní prevádzkovateľov taxislužby, že každý poskytovateľ taxislužby a/alebo vodič vozidla taxislužby je v každom okamihu skutočne oprávnený na poskytovanie prepravných služieb (taxislužby) a že spĺňa všetky zákonné podmienky a predpoklady na poskytovanie týchto taxislužieb. Rovnako tak Bolt nezodpovedá za plnenie daňových a iných právnych povinností poskytovateľov taxislužieb a/alebo vodičov vozidiel taxislužby.

13.11. Bolt nezodpovedá za obsah tretích strán v službe Bolt. Ak služba Bolt obsahuje odkazy na obsah tretích strán, tento obsah nepodlieha tomuto prepravnému poriadku ani kontrole Bolt a cestujúci je sám zodpovedný za používanie služby Bolt.

13.12. V prípade, že dočasne alebo trvalo Bolt ukončí poskytovanie služieb Bolt alebo niektorú ich časť, neplynie pre Bolt z tejto skutočnosti žiadna zodpovednosť.

14. Mimoriadna udalosť

14.1. Za mimoriadnu udalosť sa podľa prepravného poriadku považuje:

14.1.1. dopravná nehoda,

14.1.2. požiar vozidla,

14.1.3. úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho, alebo inej osoby.

14.2. Pri mimoriadnej udalosti je Vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

14.2.1. bezodkladne zastaviť vozidlo,

14.2.2. urobiť všetky potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,

14.2.3. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe (cestujúcemu alebo inej osobe) potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

14.2.4. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

14.3. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k usmrteniu osoby, alebo k jej zraneniu, poškodeniu cesty, alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci v zmysle 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave alebo ak došlo k hmotnej škode zrejme prevyšujúcej jedenapolnásobku väčšej škody podľa Trestného zákona (t.j. 3990 eur), je vodič vozidla taxislužby povinný ako účastník dopravnej nehody najmä:

14.3.1. ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,

14.3.2. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

14.3.3. urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,

14.3.4. zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

14.3.5. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,

14.3.6. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,

14.3.7. umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,

14.3.8. preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,

14.3.9. bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Na právne vzťahy neupravené týmto prepravným poriadkom sa prioritne aplikujú aktuálne ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt zverejnené na webovej stránke Bolt.

15.2. Prevádzkovateľ dispečingu zverejňuje tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle a prostredníctvom svojej služby Bolt.

15.3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou prepravnej zmluvy a zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvného vzťahu.

15.4. Bolt si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť tento prepravný poriadok a akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú tu uvedené odkazom. O zmenách bude informovať odoslaním správy alebo iným oznámením. Zmena alebo doplnenie tohto prepravného poriadku nadobúda (ak nie je uvedené inak) účinnosť jej zverejnením. Ďalšie používanie služby Bolt po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia je považované za súhlas so zmenami a doplnením tohto prepravného poriadku.

15.5. Ak sa stane niektoré z ustanovení Prepravného poriadku, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt v rozsahu, v ktorom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, neplatným, nevymáhateľným alebo ak bude neúplné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt. Toto neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšie zámeru tohto Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, a zároveň v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a neobsahovalo medzery, a tento Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvné podmienky pre službu Bolt Business, Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

15.6. Prepravný poriadok, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov, Zmluvné podmienky pre službu Bolt Business, Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, a Zmluva sa v rozsahu, v ktorom to nie je právnymi predpismi vylúčené, riadia, vykladajú a presadzujú v súlade s právnym poriadkom Estónskej republiky. Ak by príslušný spor vyplývajúci z prepravného poriadku, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov, Všeobecných obchodné podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásad ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásad ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, a Zmluvy nemohol byť vyriešený prostredníctvom rokovania, potom sa vyrieši na príslušnom súde v Harju v estónskom Tallinne.