Všeobecné podmienky kampaní: vodiči

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky propagačné kampane alebo ponuky spoločnosti Bolt v prospech vodičov. Zoznámte sa s nimi, prosím, ešte pred registráciou, pretože sa nimi riadia napríklad tieto procesy:

 • ako sa kvalifikujete pre určité propagačné kampane/ponuky;
 • ako vám spoločnosť Bolt sprístupní všetky súvisiace výhody;
 • ako môže spoločnosť Bolt ukončiť alebo zrušiť propagačné kampane/ponuky;
 • kedy vám spoločnosť Bolt môže odmietnuť sprístupnenie výhod propagačných kampaní/ponúk.

Ak nie je uvedené inak, majú všetky pojmy uvedené veľkými počiatočnými písmenami rovnaký význam ako v Podmienkach pre vodiča. 1. Kedy tieto Všeobecné podmienky kampaní platia?

 • Tieto podmienky platia vždy, keď sa prihlásite k propagačnej ponuke alebo kampani sprístupnenej spoločnosťou Bolt.
 • Tieto podmienky vám môžu byť oznámené e-mailom, prostredníctvom aplikácie Bolt Driver alebo iným spôsobom, ktorý spoločnosť Bolt považuje za vhodný, spolu s podmienkami konkrétnej propagačnej kampane/ponuky.
 • Podmienkou kvalifikácie pre určitú propagačnú kampaň/ponuku je splnenie všetkých konkrétnych podmienok spojených s danou kampaňou/ponukou a ďalej dodržiavanie týchto Všeobecných podmienok kampaní i všetkých platných Podmienok pre vodičov.

2. Ako môže spoločnosť Bolt pozastaviť alebo ukončiť propagačnú kampaň/ponuku?

 • Spoločnosť Bolt môže kedykoľvek do odvolania pozastaviť alebo ukončiť akúkoľvek propagačnú kampaň/ponuku, ak sú splnené nižšie uvedené podmienky:
  • z vašej strany neboli doteraz splnené všetky konkrétne podmienky spojené s určitou výhodou propagačnej kampane/ponuky a
  • pozastavenie alebo ukončenie propagačnej kampane/ponuky vám bolo oznámené e-mailom, v aplikácii Bolt Driver alebo iným spôsobom, ktorý spoločnosť Bolt považuje za vhodný.

3. Podvody a iné nezrovnalosti

 • Spoločnosť Bolt môže pozastaviť sprístupnenie akýchkoľvek výhod spojených s propagačnou kampaňou/ponukou vo vzťahu k vašej osobe do ukončenia vyšetrovania potenciálne podvodnej činnosti alebo nezrovnalostí.
 • V prípade zistenia akejkoľvek potenciálne podvodnej činnosti alebo iných nezrovnalostí môže spoločnosť Bolt okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť celú propagačnú kampaň/ponuku alebo z nej vašu osobu vylúčiť.
  • Podvodná činnosť: akýkoľvek pokus o podvod v súvislosti s platformou Bolt, ostatnými používateľmi platformy Bolt alebo akýmikoľvek tretími stranami (napr. poskytovateľmi platobných služieb, vydavateľmi platobných kariet atď.). Do tejto kategórie môže spadať aj vytváranie falošných jázd, neoprávnené použitie platobného nástroja, vopred dohodnuté jazdy, manipulácia s cenami atď.
  • Nezrovnalosti: akékoľvek neobvyklé interakcie s platformou Bolt. Do tejto kategórie spadajú okrem iného samoobjednávky, viac po sebe nasledujúcich ciest s rovnakým cestujúcim (zariadením alebo platobnými nástrojmi), nadmerné využívanie promo kódov, neobvyklé cesty (napr. nadmerný počet ciest, ktoré sa začínajú na rovnakom mieste, alebo nadmerný počet ciest, ktoré sú z hľadiska vzdialenosti či času neobvykle dlhé alebo krátke), neobvyklý počet ciest s platobnými problémami (spätné úhrady, zlyhanie platobných nástrojov atď.).

4. Výhody propagačnej kampane/ponuky

 • Ak konkrétne podmienky propagačnej kampane/ponuky nestanovia inak, spoločnosť Bolt vám spravidla sprístupní výhody propagačnej kampane/ponuky vo forme zliav z poplatkov spoločnosti Bolt.
  • V prípade zľavy z poplatku spoločnosti Bolt bude výhoda uplatnená pri budúcej platbe poplatku spoločnosti Bolt za príslušné referenčné obdobie bezprostredne nasledujúce buď po skončení propagačnej kampane/ponuky, alebo po vašom splnení podmienok propagačnej kampane/ponuky, prípadne za iné referenčné obdobie určené v konkrétnych podmienkach danej kampane/ponuky.
 • Pre získanie akýchkoľvek výhod propagačnej kampane/ponuky spoločnosti Bolt musíte mať aktívny účet vodiča spoločnosti Bolt s platnými platobnými údajmi.
 • Ak nie je v konkrétnych podmienkach výslovne uvedené inak, sú všetky výhody propagačnej kampane/ponuky dostupné pre každého vodiča iba raz.

5. Zmeny týchto Všeobecných podmienok kampaní

 • Spoločnosť Bolt môže tieto Všeobecné podmienky kampaní kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.
  • Akékoľvek takéto zmeny Všeobecných podmienok kampaní sa okamžite vzťahujú na všetky propagačné kampane/ponuky, do ktorých sa prihlásite.
  • Akékoľvek takéto zmeny Všeobecných podmienok kampaní sa nebudú vzťahovať na žiadne prebiehajúce propagačné kampane/ponuky, do ktorých už vaša osoba v čase takejto zmeny bola prihlásená.

6. Ďalšie dôležité podmienky

 • Všetky ostatné aspekty nášho vzťahu vyplývajúce z propagačných kampaní/ponúk spoločnosti Bolt sa riadia príslušnými Podmienkami pre vodičov.
  • V prípade rozporu medzi Podmienkami pre vodičov a týmito Všeobecnými podmienkami kampaní majú prednosť tieto podmienky.
 • V prípade rozporu medzi týmito Všeobecnými podmienkami kampaní a konkrétnymi podmienkami propagačnej kampane/ponuky majú prednosť konkrétne podmienky.