Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania aplikácie Bolt - technológie, ktorá spája cestujúcich s vodičmi, aby im tak pomohla sa efektívnejšie pohybovať po mestách.

Termín "nás" alebo "my" sa vzťahuje na vlastníka aplikácie Bolt, spoločnosť Bolt Technology OÜ, spoločnosť s ručením obmedzeným, založenej v Estónskej republike (Registračné číslo spoločnosti 12417834) so sídlom vo Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 10134, Estónsko, ale aj na spoločnosti a partnerov skupiny Taxify (miestne dcérske spoločnosti, zástupcovia, pobočky, agenti atď.). Zoznam spoločností a partnerov skupiny Taxify nájdete na stránke https://bolt.eu/cities/.

Aby ste mohli používať aplikáciu Bolt, musíte súhlasiť s podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie:

1. Používanie aplikácie Bolt

1.1 Bolt poskytuje informačné služby a neposkytuje dopravné služby. Dopravné služby poskytujú vodiči na základe zmluvy (uzatvorenej s vami ako cestujúcim) o preprave cestujúcich. Vodiči poskytujú dopravné služby nezávisle (buď osobne alebo prostredníctvom spoločnosti) ako poskytovatelia odborných služieb. Spory vyplývajúce z práv spotrebiteľov, právnych záväzkov alebo právnych predpisov uplatniteľných na poskytovanie dopravných služieb budú vyriešené medzi cestujúcimi a vodičmi. Údaje o vodičoch a ich dopravnej službe sú k dispozícii v aplikácii Bolt a potvrdenky za ukončenú cestu sa posielajú na e-mailovú adresu uvedenú v profile cestujúceho.

1.2 Ak používate aplikáciu Bolt, môžete zaplatiť iba pomocou aplikácie Bolt. Platby za Business rides (služobné jazdy) sú riešené samostatnou zmluvou pre služobné jazdy. Poplatky zahŕňajú platné dane, ak to vyžaduje zákon. Poplatky môžu zahŕňať aj iné príslušné poplatky, mýto a / alebo príplatky vrátane poplatkov za rezerváciu, mestské poplatky, letiskové poplatky alebo poplatky za spracovanie pri rozdelených platbách.

1.3 Počas používania aplikácie Bolt je mobilné číslo cestujúceho prepojené s príslušným používateľským účtom Bolt a pridané do našej databázy. Ak už nepoužívate svoje mobilné číslo, musíte o tom informovať Bolt do 7 dní, aby sme mohli anonymizovať údaje vášho účtu. Ak nám neoznámite zmenu vášho čísla, váš mobilný operátor môže priradiť vaše číslo ďalšej osobe. Ak budete aj naďalej používať aplikáciu Bolt, táto iná osoba môže vidieť vaše osobné údaje.

2. Propagačné kódy

2.1 Bolt vám môže poslať propagačné kódy. Kredit v rámci propagačného kódu sa môže použiť na platbu po dokončení jazdy alebo na iné funkcie alebo výhody súvisiace so službou Bolt a / alebo službou tretej strany. Propagačné kódy podliehajú dodatočným podmienkam, ktoré sú stanovené špecificky pre propagačné kódy. Dátumy vypršania platnosti propagačných kódov sa v aplikácii zobrazia po aktivácii propagačného kódu.

2.2 Ak suma vašej jazdy presiahne použiteľný kredit pridelený vašej jazde, zostatok sa automaticky stiahne z účtu. Kredit v rámci propagačného kódu sa vzťahuje len na danú jazdu a nemôže prejsť na ďalšiu jazdu a automaticky prepadá. Na jednu jazdu sa môže použiť iba jeden propagačný kód.

2.3 Bolt si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek propagačný kód z akéhokoľvek dôvodu. To zahŕňa aj situáciu, kedy Bolt usúdi, že kódy sú používané nezákonným alebo podvodným spôsobom, alebo boli vydané chybne, alebo platnosť ktorých už vypršala.

3. Platba v rámci aplikácie Bolt

3.1 Za dopravné služby môžete zaplatiť  pomocou aplikácie Bolt. Poskytnutím možnosti platby v rámci aplikácie Bolt vystupuje ako obchodný zástupca poskytovateľov dopravných služieb. Vaša povinnosť voči poskytovateľovi dopravnej služby je splnená po zadaní platobného príkazu na prevod finančných prostriedkov na bankový účet Bolt. Vy ako cestujúci ste zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa platba uskutočnila a aby ste mali k dispozícii dostatočné finančné prostriedky.

3.2 Pri platbách prostredníctvom aplikácie Bolt je platba za jazdu postúpená vodičovi. Bolt môže od vás požadovať ďalšie údaje na overenie spôsobu platby.

3.3 Pri platbách za dopravné služby prostredníctvom aplikácie Bolt však Bolt nezodpovedá za prípadné náklady súvisiace s uskutočnením platby (náklady mobilného operátora, bankové poplatky atď.). Títo poskytovatelia služieb vám môžu účtovať dodatočné poplatky pri spracovaní platieb v súvislosti s platbou v aplikácii Bolt. Bolt nezodpovedá za žiadne takéto poplatky a v tomto ohľade sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Spôsob platby môže tiež podliehať dodatočným podmienkam uloženým príslušným poskytovateľom platobných služieb tretej strany. Pred použitím vybraného spôsobu platby sa o týchto podmienkach informujte.

3.4 Bolt zodpovedá za fungovanie platieb v rámci Bolt aplikácie a poskytuje aj podporu pri riešení problémov. Riešenie sporov súvisiacich s platbami v rámci aplikácie Bolt prebieha priamo cez nás. Pre službu podpory platieb kontaktujte: info@bolt.eu. Na žiadosti zaslané e-mailom alebo cez aplikáciu Bolt odpovedáme do jedného pracovného dňa. Bolt vyrieši sťažnosti a žiadosti súvisiace s platbou v aplikácii do dvoch pracovných dní.

4. Objednávanie a zrušenie dopravných služieb

4.1 Ak si objednáte dopravnú službu a vodič súhlasil s vykonaním jazdy, dopravná služba sa považuje za objednanú.

4.2 Keď vodič potvrdí, že vašu jazdu vykoná, uzatvoríte s vodičom samostatnú zmluvu o poskytnutí jazdy za podmienok, na ktorých sa s vodičom dohodnete. Bolt nevykonáva jazdy a nie je zmluvnou stranou vašej dohody s príslušným vodičom.

4.3 Zrušenie objednanej prepravnej služby sa považuje za situáciu, keď vodič na vašu žiadosť odpovedal a vy následne dopravnú službu odmietnete alebo zrušíte. Ak sa požiadavka na dopravnú službu po určitom čase zruší, má vodič nárok na zaplatenie storno poplatku uvedeného v aplikácii Bolt .

4.4 Ak v rámci rozmedzia 24 hodín zrušíte žiadosť o prepravnú službu viackrát po sebe, môžeme dočasne zablokovať váš účet ako upozornenie. Po viacerých takýchto upozorneniach môžeme váš účet pozastaviť na dlhšie obdobie (napr. 6 mesiacov). Po uplynutí tejto lehoty môžete požiadať o reaktiváciu svojho účtu a vaša žiadosť bude nami preskúmaná.

4.5 Keď vodič upozorní cestujúceho na príchod vozidla do miesta určenia a cestujúci, ktorý si jazdu objednal alebo cestujúci, pre ktorých bola jazda objednaná, sa k vozidlu nedostavia v časovom rozmedzí, ktoré je uvedené v aplikácii Bolt, žiadosť o jazdu sa považuje za zrušenú. Niekedy sa vodič môže rozhodnúť zrušiť vašu požiadavku. V tomto prípade vás upozorňujeme, že Bolt nie je zodpovedný za takéto situácie.

4.6 Ako náhle vodič príde a pošle vám oznámenie, že dorazil, aplikácia Bolt môže začať účtovať poplatky za tzv. stojné podľa sadzieb uvedených v aplikácii Bolt.

4.7 Ak ste si vyžiadali prepravné služby pomocou aplikácie Bolt a spôsobili poškodenie vozidla vodiča alebo jeho vybavenia (okrem iného poškodením alebo znečistením vozidla alebo zapríčinením zápachu vo vozidle), vodič má právo požadovať, aby ste zaplatili pokutu vo výške 50 EUR a požadovať náhradu za škody presahujúce výšku pokuty. Ak pokutu a / alebo náhradu škody nezaplatíte, spoločnosť Bolt môže uplatniť nároky v mene poskytovateľa dopravnej služby.

5. Licencia na použitie aplikácie Bolt

5.1 Pokiaľ budete dodržiavať tieto Všeobecné obchodné podmienky, súhlasíme s tým, že vám poskytneme bezplatné, odvolateľné, nevýhradné právo na prístup a používanie aplikácie Bolt v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Oznámením o ochrane osobných údajov a podmienkami obchodu s aplikáciami. Toto právo na používanie aplikácie Bolt nesmiete preniesť ani sublicencovať. V prípade zrušenia vášho práva na používanie aplikácie Bolt sa zruší aj príslušná nevýhradná licencia.

6. Zodpovednosť

6.1 Keďže aplikácia Bolt sprostredkúva informácie (komunikačný prostriedok) medzi cestujúcimi a vodičmi, nemôžeme zaručiť ani niesť zodpovednosť za kvalitu poskytovaných dopravných služieb. Keďže dostupnosť jázd závisí od správania vodičov, spoločnosť Bolt nezaručuje, že cestujúci bude mať vždy k dispozícii ponuky na poskytovanie dopravných služieb.

6.2 Aplikácia Bolt neponúka ani nesprostredkováva dopravné služby pre cestujúcich a ani nevystupuje ako dopravná agentúra na vyhľadávanie cestujúcich pre poskytovateľov dopravy. Aplikácia Bolt je prostriedok na poskytovanie dopravných služieb.

6.3 Právo objednávateľa na vrátenie peňazí sa nevzťahuje na objednávky v rámci aplikácie Bolt. Žiadosť o vrátenie peňazí za prepravné služby neznamená odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej bolo objednané poskytovanie dopravnej služby.

6.4 Aplikácia Bolt je poskytovaná tak, ako je. Bolt nezaručuje, že prístup k aplikácii Bolt bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa budeme snažiť ich čo najskôr opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže byť obmedzené kvôli príležitostným technickým chybám a nie sme schopní zaručiť, že aplikácia bude vždy k dispozícii (verejná krízová situácia môže mať za následok prerušenie služby).

6.5 Bolt, jeho zástupcovia, riaditelia a zamestnanci nie sú zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku použitia aplikácie Bolt alebo v súvislosti s tým, že ste sa jazdu, ktorú ste si prostredníctvom aplikácie Bolt objednali, spoliehali, vrátane, okrem iného: akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku alebo peňažnej straty, straty zisku, straty podnikania, zmlúv, kontaktov, goodwillu, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikania, straty alebo nepresnosti údajov a akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.

6.6 Finančná zodpovednosť spoločnosti Bolt v súvislosti s porušením zmluvy bude obmedzená na 500 EUR. Právo na náhradu škody budete mať len vtedy, ak Bolt úmyselne porušil zmluvu. Bolt nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť vodiča a nezodpovedá za škody, ktoré vodič spôsobí cestujúcim.

6.7 Súhlasíte s plným odškodnením a chrániť Bolt, jej pridružených spoločností, zástupcov, zamestnancov a riaditeľov, pred akýmikoľvek nárokmi alebo stratami (vrátane záväzkov, škôd, nákladov a výdavkov akejkoľvek povahy), ktoré utrpeli v dôsledku vášho používania aplikácie Bolt (vrátane jázd, ktoré ste si prostredníctvom aplikácie Bolt objednali).

6.8 Bolt môže okamžite ukončiť vaše používanie aplikácie Bolt, ak porušíte tieto Všeobecné zmluvné podmienky alebo v prípade, ak považujeme za potrebné chrániť integritu Boltu alebo bezpečnosť vodičov.

7. Osvedčené postupy pri používaní Bolt

7.1 Keďže Bolt nie je poskytovateľom ani sprostredkovateľom dopravných služieb, akékoľvek problémy týkajúce sa kvality prepravných služieb budú riešené v súlade s pravidlami a predpismi poskytovateľa dopravnej služby alebo príslušného orgánu verejnej správy.

7.2 Žiadame vás o vypĺňanie formulára spätnej väzby v aplikácii Bolt. To nám umožňuje ponúknuť vodičom návrhy na zlepšenie kvality ich služieb.

7.3 Očakávame, že budete používať Bolt aplikáciu v dobrej viere a budete rešpektovať vodičov, ktorí ponúkajú svoje služby prostredníctvom aplikácie Bolt. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo zrušiť váš účet, ak ste porušili podmienky uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo ak sú vaše činnosti škodlivé, t.j. zadržiavanie platby za poskytnutie prepravnej služby, podvod, neúcta voči vodičom atď. V týchto prípadoch môže byť váš účet aplikácie Bolt zrušený bez predchádzajúceho upozornenia.

7.4 Bolt vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že aplikáciu Bolt budú používať iba vodiči, ktorí sú bezúhonní a rešpektujú svoju profesiu a cestujúcich. V žiadnom prípade však nemôžeme zaručiť, že každý poskytovateľ dopravných služieb, ktorý sa nachádza v aplikácii Bolt, bude vždy spĺňať uvedené kritériá. Ak narazíte na nevyhovujúceho poskytovateľa dopravnej služby, informujte prosím spoločnosť zodpovednú za službu, dozorný orgán alebo našu zákaznícku podporu.

8. Zmeny všeobecných obchodných podmienok

8.1 Ak dôjde k podstatným zmenám a doplneniam Všeobecných obchodných podmienok, budete na to upozornený e-mailom alebo notifikáciou aplikácie Bolt. Ak budete pokračovať v používaní aplikácie Bolt, bude sa to považovať za prijatie zmien a doplnení.

9. Záverečné ustanovenia

Všeobecné zmluvné podmienky sa budú riadiť a vykladať a presadzovať v súlade so zákonmi Estónskej republiky. Ak by príslušný spor vyplývajúci zo Všeobecných podmienok alebo Dohody nemohol byť vyriešený rokovaniami, spor bude vyriešený okresným súdom Harju v estónskom Tallinne. Ak je akékoľvek ustanovenie Všeobecných podmienok považované za nevymáhateľné, zmluvné strany nahradia dotknuté ustanovenie vykonateľným ustanovením, ktoré sa najviac približuje zámeru a ekonomickému účinku dotknutého ustanovenia.

Dátum nadobudnutia účinnosti všeobecných obchodných podmienok: 01.04.2019.