Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používaniaaplikácie Bolt - technológie, ktorá spája cestujúcich sdopravcami a ich vodičmi,aby im tak pomohla sa efektívnejšie pohybovať po mestách.Termín "nás" alebo "my" sa vzťahuje na vlastníka aplikácie Bolt, spoločnosť BoltTechnology OÜ, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ DPH: EE102090374, IČO:12417834, sídlo: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vana-Lõuna tn 15,10134, Estónska republika,Bolt, ale aj na spoločnosti a partnerov skupiny Bolt(miestne dcérske spoločnosti, zástupcovia, pobočky, agenti atď.). Zoznamspoločností a partnerov skupiny Bolt nájdete na stránke https://bolt.eu/cities/. Aby ste mohli používať aplikáciu Bolt, musíte súhlasiť s Prepravným poriadkomprevádzkovateľa dispečingu a ďalšími podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie:

1. Používanie aplikácie Bolt

1.1 Bolt poskytuje sprostredkúva služby dopravy prostredníctvomprevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby,ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformyspoločnosti Bolt (Bolt Platform). Bolt neposkytuje dopravné služby. Dopravnéslužby poskytujú dopravcovia prostredníctvom vodičov na základe zmluvy(uzatvorenej svami ako cestujúcim) o preprave cestujúcich. Dopravcovia poskytujúdopravné služby nezávisle ako prevádzkovatelia taxislužieb. Spory vyplývajúce zpráv spotrebiteľov, právnych záväzkov alebo právnych predpisov uplatniteľných naposkytovanie dopravných služieb budú vyriešené medzi cestujúcimi a dopravcami.Údaje odopravcoch, vodičoch a ich taxislužbe sú k dispozícii v aplikácii Bolt apotvrdenia ovykonaní jazdy sa posielajú na e-mailovú adresu uvedenú v profilecestujúceho.

1.2 Ak používate aplikáciu Bolt, môžete zaplatiť iba pomocou aplikácie Bolt. Platbyza Business rides (služobné jazdy) sú riešené samostatnou zmluvou pre služobnéjazdy. Poplatky zahŕňajú platné dane, ak to vyžaduje zákon. Poplatky môžu zahŕňaťaj iné príslušné poplatky, mýto a / alebo príplatky vrátane poplatkov za rezerváciu,mestské poplatky, letiskové poplatky alebo poplatky za spracovanie prirozdelených platbách.

1.3 Počas používania aplikácie Bolt je mobilné číslo cestujúceho prepojené spríslušným používateľským účtom Bolt a pridané do našej databázy. Ak užnepoužívate svoje mobilné číslo, musíte o tom informovať Bolt do 7 dní, aby smemohli anonymizovať údaje vášho účtu. Ak nám neoznámite zmenu vášho čísla, vášmobilný operátor môže priradiť vaše číslo ďalšej osobe. Ak budete aj naďalejpoužívať aplikáciu Bolt, táto iná osoba môže vidieť vaše osobné údaje.

2. Propagačné kódy

2.1. Bolt vám môže poslať propagačné kódy. Kredit v rámci propagačného kódu samôže použiť na platbu po dokončení jazdy alebo na iné funkcie alebo výhody súvisiace so službou Bolt a / alebo službou tretej strany. Propagačné kódypodliehajú dodatočným podmienkam, ktoré sú stanovené špecificky prepropagačné kódy. Dátumy vypršania platnosti propagačných kódov sa v aplikáciizobrazia po aktivácii propagačného kódu.

2.2. Ak suma cestovného presiahne použiteľný kredit pridelený vašej jazde,zostatok sa automaticky stiahne zúčtu. Kredit v rámci propagačného kódu savzťahuje len na danú jazdu a nemôže prejsť na ďalšiu jazdu aautomatickyprepadá. Na jednu jazdu sa môže použiť iba jeden propagačný kód.

2.3 Bolt si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek propagačný kód zakéhokoľvek dôvodu. To zahŕňa aj situáciu, kedy Bolt usúdi, že kódy sú používanénezákonným alebo podvodným spôsobom, alebo boli vydané chybne, aleboplatnosť ktorých už vypršala

3. Platba vrámci aplikácie Bolt

3.1 Za dopravné služby môžete zaplatiť pomocou aplikácie Bolt. Poskytnutímmožnosti platby vrámci aplikácie Bolt vystupuje ako obchodný zástupcaposkytovateľov dopravných služieb. Vaša povinnosť voči poskytovateľovidopravnej služby je splnená po zadaní platobného príkazu na prevod finančnýchprostriedkov na bankový účet Bolt. Vy ako cestujúci ste zodpovedný zazabezpečenie toho, aby sa platba uskutočnila a aby ste mali k dispozíciidostatočné finančné prostriedky.

3.2 Pri platbách prostredníctvom aplikácie Bolt je platba za jazdu postúpenádopravcovi. Bolt môže od vás požadovať ďalšie údaje na overenie spôsobu platby.

3.3 Pri platbách za dopravné služby prostredníctvom aplikácie Bolt však Boltnezodpovedá za prípadné náklady súvisiace suskutočnením platby (nákladymobilného operátora, bankové poplatky atď.). Títo poskytovatelia služieb vámmôžu účtovať dodatočné poplatky pri spracovaní platieb v súvislosti s platbouvaplikácii Bolt. Bolt nezodpovedá za žiadne takéto poplatky a v tomto ohľade sazrieka akejkoľvek zodpovednosti. Spôsob platby môže tiež podliehať dodatočnýmpodmienkam uloženým príslušným poskytovateľom platobných služieb tretejstrany. Pred použitím vybraného spôsobu platby sa otýchto podmienkachinformujte.

3.4 Bolt zodpovedá za fungovanie platieb vrámci Bolt aplikácie aposkytuje ajpodporu pri riešení problémov. Riešenie sporov súvisiacich splatbami vrámciaplikácie Bolt prebieha priamo cez nás. Pre službu podpory platieb kontaktujte:info@bolt.eu. Na žiadosti zaslané e-mailom alebo cez aplikáciu Bolt odpovedámedo jedného pracovného dňa. Bolt vyrieši sťažnosti a žiadosti súvisiace s platbou vaplikácii do dvoch pracovných dní.

**4. Objednávanie a zrušenie dopravných služieb **

4.1 Ak si objednáte dopravnú službu adopravca alebo vodič súhlasil s vykonanímjazdy, dopravná služba sa považuje za objednanú.

4.2 Keď dopravca resp. vodič potvrdí, že vašu jazdu vykoná, uzatvorítesdopravcom resp. s vodičom samostatnú zmluvu o preprave osôb za podmienok,na ktorých sa sdopravcom resp. vodičom dohodnete. Bolt nevykonáva jazdy a nieje zmluvnou stranou vašej dohody spríslušným dopravcom resp. vodičom.

4.3 Zrušenie objednanej dopravnej služby sa považuje za situáciu, keď dopravcaresp. vodič na vašu žiadosť odpovedal avy následne dopravnú službu odmietnetealebo zrušíte. Ak sa požiadavka na dopravnú službu po určitom čase zruší, mávodič nárok na zaplatenie storno poplatku uvedeného vaplikácii Bolt.

4.4 Ak vrámci rozmedzia 24 hodín zrušíte žiadosť o dopravnú službu viackrát posebe, môžeme dočasne zablokovať váš účet ako upozornenie. Po viacerýchtakýchto upozorneniach môžeme váš účet pozastaviť na dlhšie obdobie (napr. 6mesiacov). Po uplynutí tejto lehoty môžete požiadať o reaktiváciu svojho účtu avaša žiadosť bude nami preskúmaná.

4.5 Keď dopravca resp. vodič upozorní cestujúceho na príchod vozidla do miestaurčenia acestujúci, ktorý si jazdu objednal alebo cestujúci, pre ktorých bola jazdaobjednaná, sa kvozidlu nedostavia v časovom rozmedzí, ktoré je uvedené vaplikácii Bolt, žiadosť ojazdu sa považuje za zrušenú. Niekedy sa vodič môžerozhodnúť zrušiť vašu požiadavku. Vtomto prípade vás upozorňujeme, že Bolt nieje zodpovedný za takéto situácie.

4.6 Ako náhle dopravca resp. vodič príde na miesto určenia a pošle vámoznámenie, že dorazil na miesto určenia, aplikácia Bolt môže začať účtovaťpoplatky za tzv. stojné podľa sadzieb uvedených v aplikácii Bolt.

4.7 Ak ste si vyžiadali dopravné služby pomocou aplikácie Bolt a spôsobilipoškodenie vozidla dopravcu alebo jeho vybavenia (okrem iného poškodenímalebo znečistením vozidla alebo zapríčinením zápachu vo vozidle), dopravca resp.vodič má právo požadovať, aby ste zaplatili pokutu vo výške 50 EUR a požadovaťnáhradu za škody presahujúce výšku pokuty. Ak pokutu a / alebo náhradu škodynezaplatíte, spoločnosť Bolt môže uplatniť nároky v mene poskytovateľa dopravnejslužby.

5. Licencia na použitie aplikácie Bolt

5.1 Pokiaľ budete dodržiavať Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tietoVšeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich, súhlasíme s tým, že vámposkytneme bezplatné, odvolateľné, nevýhradné právo na prístup a používanieaplikácie Bolt v súlade sPrepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu atýmito Všeobecnými obchodnými podmienkami pre cestujúcich, Oznámením oochrane osobných údajov a podmienkami obchodu s aplikáciami. Toto právo napoužívanie aplikácie Bolt nesmiete preniesť ani sublicencovať. V prípade zrušeniavášho práva na používanie aplikácie Bolt sa zruší aj príslušná nevýhradná licencia.

6. Zodpovednosť

6.1 Keďže aplikácia Bolt sprostredkúva služby dopravy prostredníctvomprevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby,ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformyspoločnosti Bolt (Bolt Platform)medzi cestujúcimi a dopravcami, nemôžeme zaručiťani niesť zodpovednosť za kvalitu poskytovaných dopravných služieb. Keďžedostupnosť jázd závisí od správania dopravcov resp. vodičov, spoločnosť Boltnezaručuje, že cestujúci bude mať vždy k dispozícii ponuky na poskytovaniedopravných služieb.

6.2 Právo objednávateľa na vrátenie peňazí sa nevzťahuje na objednávky v rámciaplikácie Bolt. Žiadosť o vrátenie peňazí za dopravné služby neznamená odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej bolo objednané poskytovanie dopravnejslužby.

6.3 Aplikácia Bolt je poskytovaná tak, ako je. Bolt nezaručuje, že prístup kaplikácii Bolt bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb vsoftvéri sa budeme snažiť ich čo najskôr opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanieaplikácie môže byť obmedzené kvôli príležitostným technickým chybám a nie smeschopní zaručiť, že aplikácia bude vždy kdispozícii (verejná krízová situácia môžemať za následok prerušenie služby).

6.4 Bolt, jeho zástupcovia, riaditelia a zamestnanci nie sú zodpovední za žiadnestraty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku použitia aplikácie Boltalebo vsúvislosti stým, že ste sa jazdu, ktorú ste si prostredníctvom aplikácie Boltobjednali, spoliehali, vrátane, okrem iného: akejkoľvek priamej alebo nepriamejškody na majetku alebo peňažnej straty, straty zisku, straty podnikania, zmlúv,kontaktov, goodwillu, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť zprerušenia podnikania, straty alebo nepresnosti údajov a akýkoľvek iný druh stratyalebo poškodenia.

6.5 Finančná zodpovednosť spoločnosti Bolt v súvislosti s porušením zmluvy jeobmedzená na 500 EUR. Právo na náhradu škody budete mať len vtedy, ak Boltúmyselne porušil zmluvu. Bolt nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosťdopravcu resp. vodiča a nezodpovedá za škody, ktoré dopravca resp. vodič spôsobícestujúcim.

6.6 Súhlasíte s plným odškodnením achrániť Bolt, jej pridružených spoločností,zástupcov, zamestnancov a riaditeľov, pred akýmikoľvek nárokmi alebo stratami(vrátane záväzkov, škôd, nákladov a výdavkov akejkoľvek povahy), ktoré utrpeli vdôsledku vášho používania aplikácie Bolt (vrátane jázd, ktoré ste siprostredníctvom aplikácie Bolt objednali).

6.7 Bolt môže okamžite ukončiť vaše používanie aplikácie Bolt, ak porušítePrepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné zmluvnépodmienky pre cestujúcich alebo vprípade, ak považujeme za potrebné chrániťintegritu Boltu alebo bezpečnosť dopravcov a/alebo vodičov.