Prepravný Poriadok Prevádzkovateľa Dispečingu

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť odo dňa 18.12.2019

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prepravný poriadok upravuje podmienky sprostredkovávania služieb prepravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky prevádzkovania dispečingu pre poskytovanie služieb taxislužby pre právnické a fyzické osoby sprostredkovanej prostredníctvom digitálnej platformy – mobilnej aplikácie Bolt a s tým spojených služieb (ďalej aj len „služby Bolt“ a „prepravný poriadok“).

1.2. Prepravný poriadok upravuje výhradne prepravné podmienky spoločnosti Bolt Technology OÜ, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ DPH: EE102090374, IČO: 12417834, sídlo: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vana-Lõuna tn 15, 10134, Estónska republika, (ďalej aj ako „Bolt“).

1.3. Služby Bolt umožňujú sprostredkovanie uzavretia zmlúv o preprave osôb uzatváraných medzi prepravovanými osobami (ďalej aj ako „cestujúci“) a prevádzkovateľmi taxislužieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby a služby Bolt. Bolt nie je súčasťou zmluvného vzťahu uzavretého medzi cestujúcim a dopravcom (prevádzkovateľom taxislužby) a nenesie zodpovednosť za plnenie záväzkov zo sprostredkovanej zmluvy o preprave osôb.

1.4. V prípade sprostredkovania zmluvného vzťahu medzi dopravcom a cestujúcim prostredníctvom služby Bolt, je obsah prepravného poriadku odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb medzi dopravcom a cestujúcim.

1.5. Cestujúci i dopravca stiahnutím služby Bolt súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať bez výhrad všetky podmienky uvedené v tomto prepravnom poriadku, a vyhlasuje, že s prepravným poriadkom súhlasí bez výhrad, je ním viazaný, a zaväzuje sa ich dodržiavať, rovnako ako sa zaväzuje dodržiavať platné právo (Estónskej republiky a Slovenskej republiky) a dobré mravy a zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti s používaním aplikácie robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmto prepravným poriadkom.

1.6. Prístup k službe Bolt a jej používanie je možné len pre osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony a sú oprávnené právne sa zaväzovať podľa platných právnych predpisov. Akceptovaním tohto prepravného poriadku cestujúci i dopravca vyhlasuje, že je právne spôsobilý a oprávnený prijať tento prepravný poriadok a dodržiavať jeho ustanovenia.

2. Taxislužba

2.1. Taxislužba je v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a pre účely tohto prevádzkového poriadku, prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

3. Dispečing

3.1. Dispečingom sa v zmysle zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a pre účely tohto prepravného poriadku rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča.

3.2. Bolt sprostredkúva služby prepravy výlučne pre prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu, a to výhradne prostredníctvom služby Bolt.

4. Dopravca

4.1. Osoba oprávnená poskytovať taxislužby je výlučne osoba, ktorá je držiteľom koncesie podľazákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej aj ako „dopravca“ aalebo „prevádzkovateľtaxislužby“). Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy opreprave osôb.

4.2.Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahuprepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. ocestnej doprave.

4.3.Dopravca uzatvára zmluvu o preprave osôb scestujúcim prostredníctvom služby Bolt.

4.4.Dopravca sa zaväzuje pri využívaní služby Bolt dodržiavať tento prepravný poriadok ako iVšeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov Bolt, Všeobecné obchodnépodmienky pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičovBolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, ako ivšeobecne záväzné právnepredpisy Slovenskej republiky.

4.5.Dopravca poskytovaním služieb prepravy sprostredkovaných prostredníctvom služby Boltvyhlasuje, že spĺňa zákonné podmienky na prevádzkovanie taxislužby, za ktoré tentodopravca zodpovedá v celom rozsahu a prepravu vykonáva výlučne len vodičmi vozidieltaxislužby a vozidlami zapísanými vkoncesii.

5. Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa dispečingu

5.1. Prevádzkovateľ dispečingu je povinný 5.1.1. sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, 5.1.2 sprostredkovať prepravu len vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané vkoncesiidopravcu.

6. Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa taxislužby

6.1. Prevádzkovateľ taxislužby je povinný

6.1.1. zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú vpracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak nie je touto osobouprevádzkovateľ taxislužby, 6.1.2. zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidovanévkoncesii prevádzkovateľa taxislužby, 6.1.3. prevádzkovať taxislužbu podľa prepravného poriadku; ak sa taxislužba prevádzkujeprostredníctvom dispečingu, prevádzkovateľ taxislužby môže vykonávať prepravu podľaprepravného poriadku dispečingu, 6.1.4. označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dveráchobchodným menom prevádzkovateľa taxislužby, 6.1.5. označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na miesteviditeľnom pre cestujúceho základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena jedohodnutá pred začatím prepravy, 6.1.6. označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXIakejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej, 6.1.7. zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesieprevádzkovateľa taxislužby, 6.1.8. zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby, 6.1.9. mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej jedno vozidlotaxislužby, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového priestoru aleboložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch a najviacôsmich cestujúcich, vybraných skupín cestujúcich s príslušenstvom, veľkého počtukusov batožiny alebo rozmernej batožiny, 6.1.10. poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách,prostredníctvom ktorých vykonal prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30kalendárnych dní od vyžiadania orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom aorgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, 6.1.11. oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v koncesii do 15dní od zmeny; ak ide o právnickú osobu, oznámiť aj zmenu osoby, ktorá je jejštatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.

7. Vodič vozidla taxislužby

7.1. Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidlataxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“). Vodičom vozidla taxislužby môže byť len dopravcaalebo zamestnanec dopravcu (ďalej len „Vodič vozidla taxislužby“)

7.2. Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku,najmä

7.2.1. prepraviť cestujúceho z vopred dohodnutého miesta a prepraviť cestujúceho, ktorýprejaví záujem o prepravu kdekoľvek podľa informácií zo služby Bolt, 7.2.2. používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farbyokrem modrej, červenej alebo oranžovej 7.2.3. naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ichvyložiť, 7.2.4. umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až povystúpenie, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, 7.2.5. uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inútrasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo akide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich, 7.2.6. vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie ozaplatenom cestovnom cestujúcemu elektronicky; kópia v listinnej podobe alebo velektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby, 7.2.7. mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu napožiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom služby Bolt, 7.2.8. umožniť prepravu psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu sťažkým zdravotným postihnutím, 7.2.9. poskytnúť súčinnosť cestujúcim so zdravotným postihnutím a cestujúcim so zníženoupohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcom, žiakom a študentom

7.3. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatúprepravu, ak

7.3.1. to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnejpremávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodeniapozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody, 7.3.2. správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy,cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svojezdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby, 7.3.3. vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanievodiča počas jazdy, 7.3.4. cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápojealebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnoubatožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodičaalebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo 7.3.5. cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvarnie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ichveľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcichani v batožinovom priestore.

8. Vozidlo taxislužby

8.1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré spĺňa podmienky podľa zákona č. 56/2012 Z.z. ocestnej doprave, a ktoré je zaevidované v koncesii dopravcu.

9.Zmluva o preprave osôb

9.1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom taxislužby a cestujúcim vzniká na základe uzavretejzmluvy o preprave osôb podľa § 760 až § 764 Občianskeho zákonníka prostredníctvomslužby Bolt (ďalej len "prepravná zmluva").

9.2. Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dávanepochybne prostredníctvom služby Bolt najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu.Rozhodujúcim okamihom pre uzavretie zmluvného vzťahu je potvrdenie objednávkycestujúceho dopravcom prostredníctvom služby Bolt.

9.3. Pred začatím prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy, si dopravca acestujúci dohodnú cenuza prepravu prostredníctvom služby Bolt.

9.4. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviťcestujúceho do miesta určenia podľa podmienok tohto prepravného poriadku a podľaStrana 3 z 7 Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Všeobecnýchobchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov predopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt,avšeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.5. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a/alebo vykonanie prepravy aa/alebo nedokončiťzačatú prepravu môže dopravca výlučne len v prípadoch podľa podmienok špecifikovanýchvčlánku 7. bod 7.3 tohto prepravného poriadku.

9.6. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienokprepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť cestovné dohodnutéprostredníctvom služby Bolt. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného, je vymáhateľnésúdnou cestou.

10. Tarifa

10.1. Suma cestovného je dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom služby Bolt.

10.2. Sumu cestovného, rozsah a podmienky na priznanie nároku na zľavu z cestovnéhoako aj príplatok na cestovnom v súvislosti s prepravou cestujúcich abatožiny, prípadne ďalšiepoplatky sa určujú a zverejňujú prostredníctvom služby Bolt.

10.3. Suma cestovného je vždy stanovená pred začatím prepravy a oznámená digitálnouformou prostredníctvom služby Bolt pred uzatvorením prepravnej zmluvy na základezadaného cieľu jazdy aprípadne ďalších požiadaviek zadaných cestujúcim prostredníctvomslužby Bolt anásledne je suma cestovného odsúhlasená (prípadne odmietnutá) cestujúcimprostredníctvom služby Bolt. Suma cestovného odsúhlasená cestujúcim sa považuje zakonečnú, anie je možné ju meniť. Nie je povinnosťou cestujúceho prijať návrh prepravnejzmluvy dopravcu.

10.4. Vprípade, že sa cestujúci rozhodne zmeniť ciel jazdy po uzatvorení prepravnejzmluvy, cestujúci odstupuje od uzatvorenej prepravnej zmluvy aprostredníctvom služby Boltmusí dať nepochybne najavo, že chce uzatvoriť novú prepravnú zmluvu skonkrétnymdopravcom a snovým cieľom jazdy prostredníctvom služby Bolt, vrátane odsúhlasenia sumycestovného cestujúcim prostredníctvom služby Bolt. Nie je povinnosťou cestujúceho prijaťnávrh prepravnej zmluvy dopravcu sprepočítanou sumou cestovného na základezmeneného cieľu jazdy. Uzatvorenie prepravnej zmluvy prostredníctvom služby Boltsprepočítanou acestujúcim odsúhlasenou sumou cestovného prostredníctvom služby Boltna základe zmeneného cieľu jazdy, sa považuje za novú prepravnú zmluvu.

10.5. Dopravca je oprávnený vyžadovať od cestujúceho poplatok za zrušenie jazdy alebotzv. poplatok za čakanie podľa podmienok uvedených vslužbe Bolt.

10.6. Cestujúci môže zaplatiť sumu cestovného výhradne prostredníctvom služby Bolt.

11. Odstúpenie od zmluvy

11.1. Dopravca alebo vodič vozidla taxislužby vmene dopravcu môže od uzatvorenejprepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú cestujúcim splnené podmienky prepravnej zmluvyalebo ustanovenia prepravného poriadku, alebo ak sa do času stanoveného prostredníctvomslužby Bolt od príchodu dopravcu resp. vodiča vozidla taxislužby na dohodnuté miestovyzdvihnutia cestujúceho, cestujúci sa nedostaví na dohodnuté miesto vyzdvihnutiacestujúceho.

11.2. Dopravca alebo vodič vozidla taxislužby vmene dopravcu môže od uzatvorenejprepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci počas prepravy ohrozuje bezpečnosť vodiča vozidlataxislužby, znečisťuje interiér vozidla taxislužby, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy,alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča vozidla taxislužby.

11.3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca, alebo vodičvozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky prepravnej zmluvy, alebo podmienkyprepravného poriadku alebo Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičovBolt, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobnýchúdajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt.

11.4. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť aj bezdôvodne, ako ajvprípade ak chce po začatí prepravy zmeniť cieľ jazdy, vtakom prípade má dopravca nárokna úradu celej sumy cestovného dohodnutej prostredníctvom služby Bolt. Ak si dopravcauplatní voči cestujúcemu nárok na sumu cestovného, je cestujúci povinný zaplatiť dopravcovisumu cestovného dohodnutú prostredníctvom služby Bolt.

12. Reklamácie 12.1. Cestujúci je povinný uplatniť reklamáciu prepravy vždy písomne a priamo u dopravcu,a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od vykonania prepravy cestujúceho.V reklamácii musí cestujúci vymedziť dôvody reklamácie a svoje požiadavky na odstránenievady a uskutočnenie nápravy a tieto stručne odôvodniť. Cestujúci musí tiež k reklamáciipripojiť príslušné doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.

12.2. Ak reklamácia cestujúceho nespĺňa všetky náležitosti reklamácie, dopravca obratomvyzve cestujúceho na jej doplnenie a to v dopravcom stanovenej lehote. Ak cestujúcireklamáciu nedoplní a nezašle požadované absentujúce informácie a/alebo dokladydopravcovi v stanovenej lehote, nie kratšej ako 8 dní, nie je dopravca povinný túto ďalejriešiť.

12.3. Ak cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou,chce podať v súvislosti s prepravou sťažnosť, musí ju podať u dopravcu písomne, a to bezzbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočností, na ktorú sa tátosťažnosť vzťahuje.

12.4. Ak cestujúcemu vznikne počas uskutočnenej prepravy ujma na zdraví alebo škoda nabatožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe,zodpovedá za túto v celom rozsahu dopravca podľa príslušných ustanovení Občianskehozákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (ust. §427 až 431 Občianskeho zákonníka). Ak ide o právo cestujúceho na náhradu ujmy na zdravíalebo na náhradu škody na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi aleboveciach, ktoré mal cestujúci pri sebe; toto právo sa môže uplatniť súdnou cestou.

12.5. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nímalebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr upríslušného dopravcu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ku škode došlo.

12.6. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ichvybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodnáinšpekcia.

13. Zodpovednosť

13.1. Za porušenie povinnosti prevádzkovateľa taxislužby prepraviť podľa prepravnéhoporiadku cestujúceho riadne a včas, zodpovedá dopravca podľa ust. § 763 Občianskehozákonníka.

13.2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu, alebo neuskutočneniu prepravyzdôvodov na strane dopravcu alebo vodiča vozidla taxislužby, je dopravca povinný nahradiťcestujúcemu vzniknutú škodu. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukáže, žeškode nemohol zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

13.3. Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobnýchveciach zodpovedá dopravca podľa ust. § 427 až § 431 Občianskeho zákonníka. Za škoduspôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúceho zodpovedá dopravcapodľa ust. § 769 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

13.4. Bolt poskytuje cestujúcim prístup k prevádzkovateľom taxislužby. Poskytovanéprepravné služby sú predmetom dohody výhradne medzi prevádzkovateľom taxislužbyacestujúcim a musia byť v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi. Použitímslužby Bolt sa neuzatvára žiadna zmluvu sBolt v súvislosti snárokmi cestujúcich na osobnúprepravu. Akékoľvek nároky týkajúce sa osobnej prepravy sa týkajú výlučne zmluvnéhovzťahu medzi prevádzkovateľom taxislužby a cestujúcim.

13.5. Bolt nezodpovedá za prepravné služby a ich riadne poskytnutie (najmä, avšak nievýlučne nezodpovedá za osobnú bezpečnosť, zdravie alebo bezpečnosť cestujúcich čimajetku cestujúcich v priebehu prepravy) ani za žiadne nároky vyplývajúce zo zmluvy opreprave či už zo strany dopravcov voči cestujúcim ako ani zo strany cestujúcich vočidopravcovi.

13.6. Bolt nezodpovedá za činnosť či nečinnosť cestujúceho alebo dopravcu či tretích strán,ani za ujmu a/alebo škodu, cestujúcemu spôsobenú inou osobou ako je Bolt. Používanímslužby Bolt cestujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že akýkoľvek nárok, ktorý bude mať vsúvislosti s konaním tretích osôb, bude obmedzený len na nárok voči takejto tretej osobe anebudete takýto nárok uplatňovať voči Bolt.Strana 5 z 7

13.7. Ohľadne správnosti informácií zverejnených prostredníctvom služby Bolt, ktoré boliposkytnuté inou osobou ako je Bolt, nenesie Bolt žiadnu zodpovednosť a neposkytuje za nežiadnu záruku.

13.8.Bolt neručí za úplnosť, aktuálnosť a správnosť prenesených dát prostredníctvominternetu a takisto ani za to, že cestujúci alebo dopravca obdržia príslušné informácie včas.

13.9. Používanie služby Bolt je na výlučné riziko azodpovednosť cestujúceho. Bolt nenesiežiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by cestujúcemu mohla byťspôsobená v súvislosti s používaním služby Bolt. Rovnako tak komunikácia a plnenie sizáväzkov voči prevádzkovateľovi taxislužby je na výlučné riziko azodpovednosť cestujúceho.

13.10. Bolt nezodpovedá za to, napriek všetkej snahe, ktorú vynakladá pri preverovaníprevádzkovateľov taxislužby, že každý poskytovateľ taxislužby a/alebo vodič vozidlataxislužby je v každom okamihu skutočne oprávnený na poskytovanie prepravných služieb(taxislužby) a že spĺňa všetky zákonné podmienky a predpoklady na poskytovanie týchtotaxislužieb. Rovnako tak Bolt nezodpovedá za plnenie daňových a iných právnych povinnostíposkytovateľov taxislužieb a/alebo vodičov vozidiel taxislužby.

13.11. Bolt nezodpovedá za obsah tretích strán vslužbe Bolt. Ak služba Bolt obsahujeodkazy na obsah tretích strán, tento obsah nepodlieha tomuto prepravnému poriadku anikontrole Bolt acestujúci je sám zodpovedný za používanie služby Bolt.

13.12. prípade, že dočasne alebo trvalo Bolt ukončí poskytovanie služieb Bolt aleboniektorú ich časť, neplynie pre Bolt z tejto skutočnosti žiadna zodpovednosť.

14. Mimoriadna udalosť

14.1. Za mimoriadnu udalosť sa podľa prepravného poriadku považuje:

14.1.1. dopravná nehoda, 14.1.2. požiar vozidla, 14.1.3. úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho, alebo inej osoby.

14.2.Pri mimoriadnej udalosti je Vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

14.2.1. bezodkladne zastaviť vozidlo, 14.2.2. urobiť všetky potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozenéhomimoriadnou udalosťou, 14.2.3. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe (cestujúcemu aleboinej osobe) potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,14.2.4.urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky aumožniť jej obnovenie.

14.3. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k usmrteniu osoby, alebo k jej zraneniu, poškodeniucesty, alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci v zmysle56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave alebo ak došlo k hmotnej škode zrejme prevyšujúcejjedenapolnásobku väčšej škody podľa Trestného zákona (t.j. 3990 eur), je vodič vozidlataxislužby povinný ako účastník dopravnej nehody najmä:

14.3.1. ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, 14.3.2. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc abezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu, 14.3.3. urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnounehodou, 14.3.4. zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miestobezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnejnehody, 14.3.5. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmäpremiestnenia vozidiel, 14.3.6. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky namieste dopravnej nehody, 14.3.7. umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnejdopravy osôb, 14.3.8. preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody, 14.3.9. bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnejškode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje;ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajnéhozboru.

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Na právne vzťahy neupravené týmto prepravným poriadkom sa prioritne aplikujúaktuálne ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov Bolt,Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajovpre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Boltzverejnené na webovej stránke Bolt.

15.2.Prevádzkovateľ dispečingu zverejňuje tento prepravný poriadok na svojom webovomsídle a prostredníctvom svojej služby Bolt.

15.3.Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnejzmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou prepravnej zmluvy a zmluvných práv apovinností účastníkov zmluvného vzťahu.

15.4.Bolt si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bezpredchádzajúceho upozornenia upraviť tento prepravný poriadok a akékoľvek iné dokumenty,ktoré sú tu uvedené odkazom. O zmenách bude informovať odoslaním správy alebo inýmoznámením. Zmena alebo doplnenie tohto prepravného poriadku nadobúda (ak nie jeuvedené inak) účinnosť jej zverejnením. Ďalšie používanie služby Bolt po nadobudnutíúčinnosti tejto zmeny alebo doplnenia je považované za súhlas so zmenami a doplnenímtohto prepravného poriadku.

15.5.Ak sa stane niektoré z ustanovení Prepravného poriadku, Všeobecných zmluvnýchpodmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business,Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajovpre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt vrozsahu, v ktorom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, neplatným,nevymáhateľným alebo ak bude neúplné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskejrepubliky, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Prepravného poriadkuprevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičovBolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business, Všeobecných obchodných podmienokpre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásadyochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt. Toto neplatné, nevymáhateľné, neúplnéustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskejrepubliky, musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšiezámeru tohto Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvnýchpodmienok pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvných podmienok pre službu Bolt Business,Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajovpre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, azároveň v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak neexistuje takétoustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie,alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky opraviť iba vmiere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné, v súlade s právnym poriadkomSlovenskej republiky a neobsahovalo medzery, a tento Prepravný poriadok prevádzkovateľadispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov Bolt, Zmluvnépodmienky pre službu Bolt Business, Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich Bolt,Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásady ochrany osobnýchúdajov pre cestujúcich Bolt zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

15.6.Prepravný poriadok, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov,Zmluvné podmienky pre službu Bolt Business, Všeobecné obchodné podmienky precestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásadyochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, a Zmluva sa v rozsahu, v ktorom to nie jeprávnymi predpismi vylúčené, riadia, vykladajú a presadzujú v súlade s právnym poriadkomEstónskej republiky. Ak by príslušný spor vyplývajúci z prepravného poriadku, Všeobecnýchzmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov, Všeobecných obchodné podmienok precestujúcich Bolt, Zásad ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov Bolt, Zásadochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, a Zmluvy nemohol byť vyriešenýprostredníctvom rokovania, potom sa vyrieši na príslušnom súde v Harju v estónskom Tallinne.