Πολιτική προσωπικών δεδομένων για Επιβάτες

Η Bolt OÜ (Aριθμός εγγραφής εταιρείας 12417834) στεγάζει τα κεντρικά της γραφεία στην Vana-Lõuna 39/1, Ταλίν, 10134, Εσθονία. Διατηρεί τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων των επιβατών και ως ελεγκτική αρχή, έχει διορίσει λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (privacy@bolt.eu). Ο όρος ‘εμάς’, ‘εμείς’, αναφέρεται στον ιδιοκτήτη της εφαρμογής Bolt, ήτοι της Bolt OÜ, μίας ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης , ιδρυθείσα στην Δημοκρατία της Εσθονίας. 1. Προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας

 • Όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • Γεωγραφικός προσδιορισμός του επιβάτη, διάρκεια και προορισμός της διαδρομής
 • Τρόπος πληρωμής.
 • Πληροφορίες για διαφορές.
 • Στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής στην οποία έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή Bolt. 2. Σκοπός της διαδικασίας
 • Συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με στόχο τη σύνδεση επιβατών και οδηγών για πιο αποτελεσματική κυκλοφορία στις πόλεις.
 • Προβάλλουμε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των επιβατών και τα τηλέφωνα τους ώστε να διασφαλίσουμε σωστή παραλαβή. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός είναι δυνατός μόνο μετά την ενεργοποίηση της εφαρμογής Bolt. H συγκέντρωση των συγκεκριμένων στοιχείων τερματίζεται με το κλείσιμο της εφαρμογής Bolt. Σε κάποιες χώρες, οι οδηγοί δεν έχουν δικαίωμα να καταγράψουν, ούτε και βλέπουν τα τηλέφωνα των επιβατών. Ο οδηγός λαμβάνει ένα διαφορετικό αριθμό, ο οποίος προσωρινά μεταφέρεται στον αριθμό του επιβάτη, ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία.
 • Δύναται να αξιοποιήσουμε δεδομένα γεωγραφικού προσδιορισμού ώστε να επιλύσουμε ζητήματα ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς.
 • Χρησιμοποιούμε στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να ενημερώνουμε τους επιβάτες για την εκάστοτε επικαιροποίηση της εφαρμογής Bolt.
 • Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία των διαδρομών οδηγών και επιβατών, προς ανάλυση της γεωγραφικής κάλυψης με στόχο εισηγήσεις προς τους οδηγούς για ακόμη πιο αποτελεσματικές διαδρομές.
 • Το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση καταγράφονται για σκοπούς επικοινωνίας.
 • Τα στοιχεία πληρωμής χρησιμοποιούνται προς επεξεργασία των πληρωμών από τους επιβάτες προς τους οδηγούς. Τα στοιχεία εξυπηρέτησης του επιβάτη συγκεντρώνονται ανά περίπτωση και αρχειοθετούνται προς επίλυση ενδεχόμενων διαφορών, καθώς και ζητήματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 3. Νομικό πλαίσιο
 • Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή της συμφωνηθείσας υπηρεσίας προς τους επιβάτες. Συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλουν οι επιβάτες κατά τη διάρκεια εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής Bolt. H προϋπόθεση χρήσης των υπηρεσιών Bolt είναι η αποδοχή από τους επιβάτες, της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και γεωγραφικού προσδιορισμού.
 • Προσωπικά δεδομένα δύναται επίσης να τύχουν επεξεργασίας για βάσιμους νομικούς λόγους, όπως για παράδειγμα τη διερεύνηση και εντοπισμό παράτυπων πληρωμών. 4. Παραλήπτες
 • Τα προσωπικά δεδομένα του επιβάτη γνωστοποιούνται μόνο σε οδηγούς που έχουν ενεργοποιήσει την εφαρμογή Bolt. Σε αυτή την περίπτωση, στον οδηγό γνωστοποιείται το όνομα, το τηλέφωνο (σε κάποιες χώρες γίνεται απόκρυψη του αριθμού) και ο γεωγραφικός προσδιορισμός του επιβάτη.
 • Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μεταφοράς, το όνομα και το τηλέφωνο (σε κάποιες χώρες γίνεται απόκρυψη) του επιβάτη παραμένουν στη διάθεση του οδηγού για 24 ώρες. Αυτό είναι η αναγκαίο αν χρειαστεί επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν με την παροχή της υπηρεσίας, π.χ. επικοινωνία με τον επιβάτη αν έχει ξεχάσει οτιδήποτε στο αυτοκίνητο.
 • H γνώμη των επιβατών για την ποιότητα της υπηρεσίας εκφράζεται ανώνυμα και οι οδηγοί δεν λαμβάνουν ονόματα και τηλέφωνα επιβατών οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη τους και βαθμολόγησαν την υπηρεσία.
 • Αναλόγως της τοποθεσίας του επιβάτη, τα προσωπικά δεδομένα δύναται να αποσταλούν στις θυγατρικές εταιρείες και συνεργάτες του ομίλου Bolt OÜ (τοπικές θυγατρικές, αντιπροσώπους, συνδεδεμένες εταιρείες, πράκτορες κλπ). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον όμιλο Bolt OÜ και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς θα λαμβάνει χώρα υπό τους ίδιους όρους, όπως καθορίζονται στο νομικό πλαίσιο της παρούσας πολιτικής. 5. Aσφάλεια και πρόσβαση
 • Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, μεταφέρονται και αποθηκεύονται στη βάση προσωπικών δεδομένων της Zone Media Ltd η/και την Amazon Web Services Inc, οι οποίες βρίσκονται στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο εγκεκριμένο προσωπικό του ομίλου εταιρειών Bolt OÜ και συνδεδεμένων εταίρων, έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και δύνανται να τα χρησιμοποιήσουν μόνο προς επίλυση προβλημάτων που αναφύονται αναφορά με τη χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς (περιλαμβανομένων διαφωνιών για οποιαδήποτε πτυχή της υπηρεσίας).
 • Ο όμιλος εταιρειώνBolt OÜ και οι συνδεδεμένοι εταίροι έχουν πρόσβαση μόνο στο βαθμό που αφορά την ανάγκη εξυπηρέτησης πελατών στην εκάστοτε χώρα-δείτε περισσότερα στο https://bolt.eu/cities/.
 • Τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης τυγχάνουν επεξεργασίας σε ανώνυμη μορφή και προσωποποιούνται μόνο αν τα συγκεκριμένα στοιχεία χρειάζονται για επίλυση διαφωνιών ή σε περίπτωση απάτης.
 • Για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται ανώνυμα.

6. Πρόσβαση και επικαιροποίηση

 • Η πρόσβαση και επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι δυνατή μέσα από την εφαρμογή Bolt. 7. Αποθήκευση
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται όσο διατηρείται ενεργό λογαριασμό επιβάτη. Αν κλείσει ο λογαριασμός σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν (στη βάση των πολιτικών που καθορίζονται σε αυτό το τμήμα του παρόντος εγγράφου) από τη βάση δεδομένων, εκτός και αν χρειάζονται για λογιστικούς λόγους, επίλυση διαφορών και αποτροπή απάτης.
 • Οικονομικά δεδομένα που αφορούν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών θα αποθηκεύονται για τρία χρόνια μετά την εκάστοτε διαδρομή.
 • Αναγκαία στοιχεία για λογιστικούς σκοπούς θα αποθηκεύονται για 7 χρόνια, μετά την εκάστοτε διαδρομή.
 • Σε περίπτωση υποψίας ποινικού αδικήματος, όπως απάτη ή ψευδείς πληροφορίες, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για μια δεκαετία.
 • Σε περίπτωση διαφωνιών στις πληρωμές, τα δεδομένα θα φυλάσσονται μέχρι την ικανοποίηση της διεκδίκησης ή το τέλος προθεσμίας τέτοιας διεκδίκησης.
 • Τα δεδομένα κάθε διαδρομής θα φυλάσσονται για 3 χρόνια και ακολούθως θα ανυνωμοποιούνται.
 • Σημειώνουμε ότι η απεγκατάσταση της εφαρμογής Bolt από την συσκευή σας, δεν προκαλεί τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Αν δεν έχετε κάνει χρήση της εφαρμογής Bolt για τρία χρόνια, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας γι να επιβεβαιώσετε αν ο λογαριασμός είναι ακόμη ενεργός. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα κλείσουμε τον λογαριασμό και τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός από περιπτώσεις λογιστικών πράξεων, επίλυσης διαφωνιών και αποτροπής απάτης. 8. Διαγραφή
 • Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων είναι δυνατή μόνο με διαγραφή του λογαριασμού σας. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής Bolt μέσω λογαριασμού που έχει ήδη διαγραφεί.
 • Ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα διαγραφής προσωπικών δεδομένων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός ενός μηνός. Θα καθορίσουμε εμείς το χρόνο διαγραφής των δεδομένων. 9. Φορητότητα-Μεταφορά δεδομένων
 • Ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα μεταφοράς προσωπικών δεδομένων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός ενός μηνός και καθορίζουμε το χρόνο μεταφοράς των δεδομένων. Μετά την επαλήθευση των στοιχείων του εκάστοτε πελάτη, θα σας παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, που θα περιλαμβάνουν πληροφορίες επικοινωνίας, τις διαδρομές των τελευταίων τριών χρόνων και πληροφορίες πληρωμής.

10. Προώθηση-Διαφήμιση

 • Θα χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή/και το τηλέφωνο σας για αποστολή διαφημίσεων, μόνο με δική σας έγκριση στον ιστότοπο, bolt.eu.website η μέσω της εφαρμογής Bolt.
 • Δύναται να προσωποποιήσουμε διαφημιστικά μηνύματα με αξιοποίηση των στοιχείων χρήσης των υπηρεσιών Bolt (συχνότητα, αριθμός διαδρομών, πληρωμές)
 • Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις, παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο ‘Unsubscribe’ στο κάτω μέρος του ηλεκτρονικού μας μηνύματος ή στη σελίδα του προσωπικού σας προφίλ στην εφαρμογή Bolt. 11. Επίλυση διαφορών
 • Διαφορές σχετικές προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιλύονται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών (info@bolt.eu) ή επικοινωνία με τον λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Bolt (privacy@bolt.eu).
 • Eποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι η Επιθεωρητική Αρχή Προσωπικών Δεδομένων Εσθονίας (www.aki.ee), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@aki.ee.