კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მძღოლებისთვის

Bolt Operations OÜ (კომპანიის რეგისტრაციის ნომერი 14532901), რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ვანა-ლოუნას 15, ტალინი 10134, ესტონეთი,წარმოადგენს მგზავრების პირადი მონაცემების მაკონტროლებელს და დანიშნული ჰყავს მონაცემთა დაცვის ოფიცერი (​privacy@bolt.eu).

ტერმინი "ჩვენ" ეხება Bolt აპლიკაციის მფლობელს, Bolt Operations OÜ, კერძო შეზღუდულ კომპანიას, რომელიც დაარსდა ესტონეთის რესპუბლიკაში.

1. ჩვენს მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემები

 • სახელი, ელ.ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, საცხოვრებელი ადგილი.
 • მძღოლებისა და მართვის მარშრუტების გეოლოკაცია.
 • ინფორმაცია ავტომანქანების შესახებ (მათ შორის სარეგისტრაციო ნომერი).
 • მძღოლის ეფექტურობა და რეიტინგი.
 • მძღოლის მართვის მოწმობა, ფოტო, პროფესია და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები.
 • მონაცემები ნასამართლეობის და დანაშაულის შესახებ. სატრანსპორტო მომსახურების გაწევის ფინანსური მონაცემები არ განიხილება როგორც პირადი მონაცემები, რადგან მძღოლები მომსახურებას უზრუნველყოფენ ეკონომიკური და პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში.

2. დამუშავების მიზანი

 • ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ პირად მონაცემებს მგზავრების მძღოლებთან დაკავშირების მიზნით, რათა დავეხმაროთ მათ ქალაქში უფრო ეფექტურად გადაადგილდნენ.
 • გეოლოკაცია და გადაადგილების მარშრუტები დამუშავებულია გეოგრაფიული არეალის ანალიზისა და მძღოლებისთვის რეკომენდაციების მისაცემად. თუ არ გსურთ თქვენი გეოლოკაციის შესახებ მგზავრებისთვის ინფორმაციის გამჟღავნება, უნდა დახუროთ Bolt აპლიკაცია ან მიუთითოთ Bolt აპლიკაციაში, რომ თქვენ გამოსული ხართ აპლიკაციიდან და ამჟამად არ ასრულებთ სატრანსპორტო მომსახურებას.
 • მძღოლის მართვის მოწმობა, პროფესია, პირადობის დამადასტურებელი საბუთები, ნასამართლობა და დანაშაულები დამუშავდება, რათა დადგინდეს სამართლებრივ მოთხოვნებთან შესაბამისობა და მძღოლად მუშაობის მიზანშეწონილობა.
 • ბოლტის აპლიკაცია აჩვენებს მძღოლის ფოტოს, სახელს და ავტომანქანის დეტალებს მგზავრებისათვის მძღოლისა და ავტომობილის იდენტიფიცირებისათვის.
 • მიიღებთ ინფორმაციას Bolt მძღოლის პორტალიდან, რომელიც მოიცავს თქვენი, როგორც მძღოლის ეფექტურობას და რეიტინგებს. რეზიუმე და მძღოლის შესახებ რეიტინგი აუცილებელია მგზავრებისთვის საიმედო მომსახურებების უზრუნველსაყოფად.
 • ჩვენ ვაგროვებთ და ვიყენებთ მძღოლების ჩართულობასთან, ჩვენს პლატფორმაზე ინტერაქციასთან, რეიტინგთან (მათ შორის მძღოლის ქულასთან) დაკავშირებით ინფორმაციას, რათა დავიცვათ მომხმარებლის უსაფრთხოება, დავრწმუნდეთ რა, რომ თქვენ პასუხობთ პარტნიორ მძღოლად ყოფნის პირობებს და ჩვენ მიერ შეთავაზებულია ხარისხიანი, კომფორტული სერვისი. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ქულა დაშვებულ ზღვარს ჩამოცდება, შესაძლოა, გამოგეგზავნოთ შეტყობინება ან მოთხოვნა დამატებითი ტრენინგების გავლასთან დაკავშირებით. თუ თქვენი ქულა განაგრძობს კლებას, შესაძლოა შეგიწყდეთ წვდომა Bolt-ის პლატფორმაზე. თქვენ შეგიძლიათ გაასაჩივროთ ბლოკი, ხოლო შესაბამისი ინსტრუქცია იხილეთ ხშირად დასმული კითხვების განყოფილებაში - მძღოლის ქულა აქ

3. სამართლებრივი საფუძველი

 • პერსონალური მონაცემები დამუშავებულია მძღოლთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებისათვის. Bolt მომსახურების გამოყენების წინაპირობაა მძღოლის საიდენტიფიკაციო და გეოლოკაციური მონაცემების დამუშავება.
 • პერსონალური მონაცემების დამუშავება შესაძლებელია ლეგიტიმური ინტერესის საფუძველზე თაღლითური გადასახადების გამოძიებისა და გამოვლენის მიზნით.
 • ნასამართლობის და დანაშაულის შესახებ მონაცემები დამუშავებულია იურიდიული ვალდებულების შესრულებისათვის.

4. ინფორმაციის მიმღები პირები

 • თქვენი პირადი მონაცემები მხოლოდ იმ მგზავრთათვის იქნება ხელმისაწვდომი, რომელთა შეკვეთაზეც თქვენ დათანხმდებით. მგზავრები მძღოლის სახელს, ავტომანქანას, ტელეფონის ნომერს, ფოტოს და გეოლოკაციურ მონაცემებს იხილავენ. მგზავრები ასევე ხედავენ მძღოლის პირად მონაცემებს ქვითარში.
 • მძღოლის ადგილმდებარეობის მიხედვით, პერსონალური მონაცემები შეიძლება გაეცნოს Bolt OÜ- ს ადგილობრივ შვილობილ კომპანიებს, წარმომადგენლებს, შვილობილ კომპანიებს, აგენტებს და ა.შ.). პერსონალური მონაცემების დამუშავება მოხდება იმავე პირობებით, რაც დადგენილია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

5. უსაფრთხოება და წვდომა

 • მომსახურების მიწოდებისას შეგროვებული ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი გადაეცემა და ინახება შპს Zone Media Ltd. და/ან Amazon Web Services, Inc.-ის მონაცემთა ცენტრებში, რომლებიც განთავსებულია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტერიტორიებზე. Bolt Operations OÜ ჯგუფის კომპანიებისა და პარტნიორების მხოლოდ უფლებამოსილ თანამშრომლებს ენიჭებათ წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე და მათ შეუძლიათ მონაცემებზე წვდომა სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის მიზნით (მათ შორის სატრანსპორტო მომსახურების შესახებ).
 • Bolt OÜ ჯგუფის კომპანიებსა და პარტნიორებს შეუძლიათ მიიღონ პერსონალური მონაცემები იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც ეს აუცილებელია შესაბამისი ქვეყნის მომხმარებელთა მხარდაჭერისთვის, იხილეთ მეტი https://bolt.eu/cities/.

6. მგზავრების პერსონალური მონაცემების დამუშავება

 • დაუშვებელია თქვენს მიერ მგზავრების პირადი მონაცემების დამუშავება ჩვენი ნებართვის გარეშე. თქვენ არ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მგზავრს ან შეაგროვოთ, ჩაიწეროთ, შეინახოთ, წვდომა მიანიჭოთ, გამოიყენოთ მგზავრების მიერ მოწოდებული ან Bolt აპლიკაციით თქვენთვის ხელმისაწვდომი პირადი მონაცემები, სატრანსპორტო მომსახურების გაწევის გარდა სხვა ნებისმიერი მიზეზის გამო.
 • ვალდებული ხართ, დაემორჩლოთ მგზავრთა პირადი მონაცემების დამუშავების წესებს და პირობებს მგზავრთა კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიხედვით (​http://www.bolt.eu/legal/). თუ დაარღვევთ მგზავრთა პირადი მონაცემების დამუშავების მოთხოვნებს, უფლებამოსილნი ვართ, გაგიუქმოთ მძღოლის ანგარიში და მოვითხოვოთ ზიანის ანაზღაურება.

7. წვდომა, კორექტირება, შენახვა, წაშლა და მონაცემების პორტატულობა

 • პერსონალური მონაცემების ნახვა და შესწორება შესაძლებელია Bolt მძღოლის პორტალში.
 • თქვენი პერსონალური მონაცემები ინახება მანამ, სანამ ფლობთ მძღოლის აქტიურ ანგარიშს. თუ თქვენი ანგარიში დაიხურება, პირადი მონაცემები ინახება დამატებით 3 წლის ვადით.
 • სააღრიცხვო მიზნებისთვის აუცილებელი მონაცემები ინახება 7 წლის განმავლობაში.
 • ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლის დანაშაულის თაღლითობის ან ცრუ ინფორმაციის შესახებ ეჭვის შემთხვევაში მონაცემები ინახება 10 წლის განმავლობაში.
 • დავების შემთხვევაში, მონაცემები შენახული იქნება მანამ, სანამ დავა არ დაკმაყოფილება ან დავის ხანდაზმულობის ვადა ამოიწურება.
 • ჩვენ ვუპასუხებთ ელექტრონული ფოსტით გამოგზავნილ ნებისმიერ მოთხოვნას პირადი მონაცემების წაშლის ან გადაცემის თაობაზე ერთი თვის ვადაში და განვსაზღვრავთ მონაცემების წაშლის და გადაცემის პერიოდს.

8. დავების გადაწყვეტა

 • პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული დავები გადაიჭრება მომხმარებელთა მხარდაჭერის (info@bolt.eu) მეშვეობით ან Bolt Operations OÜ -ს მონაცემთა დაცვის ოფიცერთან დაკავშირებით (privacy@bolt.eu).
 • სამეთვალყურეო ორგანოს წარმოადგენს ესტონეთის მონაცემთა დაცვის ინსპექტორატი (www.aki.ee), რომელთან დაკავშირებაც შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტით info@aki.ee.

Last updated 3 March 2022.