Regulamin Kampanii Marketingowej – Bolt Food w Plenerze 2023

5 lip 2023

Bolt Food International Student

Postanowienia ogólne 

 1. Bolt Operations OÜ, z siedzibą pod adresem Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estonia, zarejestrowana pod numerem 14532901 jest organizatorem kampanii pt.  Bolt Food w Plenerze (Kampania).
 2. Kampania prowadzona będzie w Polsce w terminie od 07.07.2023 r. do 08.07.2023 r. (włącznie) (Okres trwania Kampanii).
 3. Zasady prowadzenia Kampanii zostały określone w niniejszym Regulaminie Kampanii Marketingowej dla Klientów oraz w warunkach, o których mowa w materiałach promocyjnych i dodatkowych dotyczących Kampanii, z którymi każdy Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać.
 4. W Kampanii mogą wziąć udział użytkownicy (Uczestnicy) niezależnie od posiadania konta klienta w aplikacji Bolt Food. Aby wykorzystać nagrodę, konieczne może okazać się utworzenie konta klienta w aplikacji Bolt Food. Ogólne Warunki Umowne są dostępne pod adresem https://food.bolt.eu/en-US/legal.
 5. Do udziału w Kampanii nie jest konieczna uprzednia rejestracja, jednakże, aby wziąć udział w Kampanii Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin Kampanii Marketingowej (w tym, wyrazić zgodę na ewentualną publikację ich imienia na stronach Bolt, w komunikacji skierowanej do klientów, w wiadomościach e-mail i w kanałach w mediach społecznościowych w razie wygrania nagrody).
 6. Pracownicy Bolt oraz spółek należących do tej samej grupy co Bolt, jak również członkowie ich rodzin są wyłączeni z udziału w Kampanii

Uczestnictwo w Kampanii

 1. Aby wziąć udział w Kampanii, Uczestnik musi odnaleźć hostessę Bolt Food i odpowiedzieć na pytanie konkursowe ,,Jaka jest Twoja ulubiona potrawa plenerowa i dlaczego?”. 

Nagroda  

 1. Każdy uczestnik po udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe otrzymuje kupon zniżkowy do zrealizowania przez zamówienie w aplikacji Bolt Food. 
 2. Wartość Nagrody stanowi kwotę brutto i obejmuje wszelkie należne kwoty podatku dochodowego, opłaty i inne zobowiązania. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie i zapłatę podatku dochodowego i innych ewentualnych zobowiązań należnych od uzyskanej Nagrody, jeżeli mają one zastosowanie.

Privacy

 1. W ramach Kampanii Bolt przetwarza dane osobowe Uczestnika dla celów realizacji Kampanii, wykonania ciążącego na niej obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. (c) i (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ogłoszenia imienia i nazwiska Uczestnika oraz do przekazania Nagrody. Bolt działa w charakterze administratora danych osobowych Uczestnika. 
 2. Dane osobowe przekazywane są Bolt dobrowolnie, jednakże brak zgody na ich przekazanie może uniemożliwić Bolt skontaktowanie się ze zwycięzcą Kampanii. Bolt może przekazywać dane osobowe Uczestnika innym podmiotom w ramach grupy Bolt, dostawcom internetowych usług przechowywania danych w chmurze i innych istotnych usług IT, jak również dostawom usług marketingowych. Bolt może również być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych organom władzy publicznej upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. W przypadku udostępnienia danych osobowych swoim dostawcom zlokalizowanym poza terytorium UE lub EOG, takie udostępnienie będzie odbywać się wyłącznie zgodnie ze stosowną podstawą prawną, a Bolt zastosuje wszelkie uzasadnione środki zabezpieczające takie jak standardowe klauzule umowne lub stosowna decyzja wydana przez Komisję Europejską.
 3. Dane osobowe będą uzyskiwane bezpośrednio od Uczestnika oraz za pośrednictwem aplikacji Bolt Food.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich korekty oraz usunięcia, do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych. W razie gdy dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody, Uczestnik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wątpliwości odnośnie do przetwarzania danych osobowych Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzoru nad ochroną danych osobowych.
 5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bolt, Uczestnik może skontaktować się z Bolt na piśmie pod adresem Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135. Uczestnik może również skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Bolt elektronicznie pod adresem privacy@bolt.eu
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu wręczenia Nagrody zwycięzcy. Po wręczeniu Nagrody zwycięzcy, Bolt będzie przechowywał jedynie imię zwycięzcy przez okres jednego roku dla celów wykorzystania go w mediach, w materiałach reklamowych oraz wydarzeniach związanych z Bolt, stosownie do potrzeb oraz w razie konieczności dla celów zachowania zgodności z przepisami przez ustawowy okres przechowywania danych osobowych.

Działania niedozwolone

 1. Uczestnik zobowiązuje się nie podejmować żadnych nieetycznych lub bezprawnych działań, działań noszących znamiona oszustwa, ani działań, których transparentność nie będzie dla Bolt oczywista, ani żadnych innych działań naruszających w sposób świadomy lub nieświadomy warunki Kampanii lub służących obejściu jej warunków. 
 2. Uczestnik zobowiązuje się również nie udostępniać ani nie przekazywać (bezpośrednio ani pośrednio, np. w postaci linku polecającego lub w inny sposób) żadnych materiałów, które:
  1. są niestosowne, nieodpowiednie, nieetyczne, stanowią groźby, prezentują przemoc, zagrażają prywatności innych osób, powodują ich irytację, niewygodę lub budzą nadmierny lęk,
  2. mogą wywołać zdenerwowanie, zakłopotanie, zaniepokojenie lub irytację oraz poczucie bycia molestowanym,
  3. służą podszyciu się pod inną osobę lub zafałszowują tożsamość Uczestnika lub jego powiązania z innymi osobami,
  4. sprawiają wrażenie, że takie materiały pochodzą od Bolt, chyba że zostały wyraźnie przekazane Uczestnikowi przez Bolt w tym celu lub
  5. działają na szkodę dobrego imienia Bolt.

Obowiązki/Pozostałe postanowienia

 1. Biorąc udział w Kampanii Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Kampanii Marketingowej i wyraża nań zgodę.
 2. W razie wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej Bolt przysługuje prawo do wstrzymania Kampanii bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia oraz bez ponoszenia konsekwencji takiej decyzji, W miarę możliwości Bolt powiadomi o takim ewentualnym wstrzymaniu Kampanii za pośrednictwem swojej strony internetowej, w komunikatach i wiadomościach e-mail skierowanych do klientów oraz/lub za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych.
 3. Bolt zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Kampanią, w tym do jednostronnej zmiany i uzupełniania niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia. Bolt ogłosi takie ewentualne decyzję w sprawie Kampanii na swoim blogu, na swojej stronie internetowej, w komunikacji skierowanej do klientów, w wiadomościach e-mail i/lub za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych. 
 4. Bolt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przewinienia osób trzecich, które uniemożliwią Uczestnikowi uczestnictwo w Kampanii. 
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji Kampanii można zgłaszać Bolt na adres e-mail giveaways@bolt.eu w Okresie trwania Kampanii. Bolt nie rozpatrzy reklamacji dotyczących Kampanii przesłanych po Okresie trwania Kampanii. 

Ostatnio dodane posty