Ogólne Warunki dla Kierowców (od 01.01.2023)

Ogólne Warunki dla Flot i Kierowców

Niniejsze Ogólne Warunki określają główne warunki odnoszące się do Usług Bolt i regulują korzystanie z nich. W celu świadczenia Usług Przewozu za pośrednictwem Platformy Bolt, Floty i ich Kierowcy muszą wyrazić zgodę na warunki określone poniżej.

1. DEFINICJE

1.1. Bolt - Bolt Rides PL, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i zarejestrowana na mocy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, pod numerem KRS 0000981464, z siedzibą pod adresem: ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, która posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób o nr PO-000508 (Bolt).

1.2 Bolt Operations OÜ, spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i zarejestrowana na mocy prawa Republiki Estońskiej, pod numerem rejestracyjnym 14532901, z siedzibą pod adresem: Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Republika Estońska (Bolt OP);

1.3. Usługi Bolt — usługi pośrednictwa przy przewozie pasażerów świadczone przez Bolt, polegające na przekazywaniu zleceń od Pasażerów do Flot reprezentowanych przez ich Kierowców, włączając w to powiązane świadczenia, takie jak dostawa i utrzymanie Aplikacji Bolt, Platformy Bolt, obsługa klienta, komunikacja pomiędzy Kierowcą a Pasażerem oraz inne podobne usługi.

1.4. Aplikacja Bolt — aplikacja na smartfona dla Flot i Kierowców, a także Pasażerów, służąca między innymi zamawianiu i uzyskiwaniu Usług Przewozu.

1.5. Platforma Bolt — platforma technologiczna oferująca usługi ride-hallingowe, posiadająca między innymi funkcjonalność łączenia Pasażerów z Flotami reprezentowanymi przez Kierowców, aby pomóc im w bardziej efektywnym przemieszczaniu się po miastach.

1.6. Pasażer — osoba zamawiająca Usługi Przewozu przy użyciu Platformy Bolt.

1.7. Flota (określany także jako „Ty”) — osoba fizyczna albo prawna, posiadająca ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, świadcząca osobiście lub za pomocą swoich pracowników lub podmiotów, z którymi pozostaje w innym stosunku umownym (np. B2B), Usługi Przewozu przy wykorzystaniu Platformy Bolt. Każda Flota otrzyma osobiste Konto Floty Bolt, a każdy kierowca Konto Kierowcy Bolt podłączone do Konta Floty, aby korzystać z Aplikacji Bolt i Platformy Bolt.

1.8. Kierowca — osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadcząca osobiście Usługi Przewozu lub pracownik bądź usługodawca Floty, prowadzący pojazd w związku z realizacją Usługi Przewozu

1.9. Umowa — umowa pomiędzy Flotą, a Bolt dotycząca korzystania z Usług Bolt, na którą składają się:

1.9.1. niniejsze Ogólne Warunki;

1.9.2. warunki szczególne wyświetlane w Aplikacji Bolt, np. dotyczące informacji o cenach lub opisów usług;

1.9.3. wytyczne dla Flot i ich Kierowców; oraz

1.9.4. inne warunki, o których mowa w niniejszej Umowie, które mogą być każdorazowo zmieniane.

1.10. Opłata — opłata, którą Pasażer jest zobowiązany zapłacić Flocie za świadczenie Usługi Przewozu.

1.11. Opłata Bolt — opłata, którą Flota jest zobowiązana uiścić na rzecz Bolt za świadczenie Usług Bolt.

1.12. Płatność w Aplikacji — karty, usługi płatności mobilnej i inne metody płatności wykorzystywane przez Pasażera za pośrednictwem Aplikacji Bolt do zapłaty za Usługi Przewozu.

1.13. Konto Floty Bolt — dostęp do strony internetowej zawierającej informacje i dokumenty dotyczące korzystania z Usług Bolt w ramach świadczenia Usług Przewozu przez Twoich Kierowców, w tym dokumentacji rachunkowej, dokumentów oraz danych Kierowców i pojazdów. Flota może uzyskać dostęp do Konta Floty Bolt pod adresem http://fleets.bolt.eu wprowadzając nazwę użytkownika i hasło.

1.14. Konto Kierowcy Bolt — konto kierowcy powiązane z Kontem Floty Bolt, dostęp do strony internetowej zawierającej informacje i dokumenty dotyczące korzystania z Usług Bolt w ramach świadczenia Usług Przewozu w Twoim imieniu przez Kierowcę, w tym dokumentacji rachunkowej Kierowcy. Kierowca może uzyskać dostęp do Konta Kierowcy Bolt pod adresem http://partners.bolt.eu wprowadzając nazwę użytkownika i hasło.

1.15. Usługi Przewozu — usługi przewozu świadczone przez Flotę na rzecz Pasażera, którego zamówienie Kierowca zaakceptował za pośrednictwem Aplikacji Bolt.

1.16. Agent Płatniczy – Bolt, tj. agent odpowiedzialny za usługi wsparcia technicznego w zakresie świadczenia usług płatniczych w celu ułatwienia płatności dokonywanych poprzez Płatności w Aplikacji. Agent płatniczy może również rozpatrywać wszelkie skargi i rozstrzygać wszelkie spory dotyczące płatności dokonanych przez Bolt.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Przed skorzystaniem z Usług Bolt należy zarejestrować się, podając wymagane informacje w formularzu rejestracji na stronie internetowej i przesyłając niezbędną dokumentację zgodnie z naszymi wymaganiami. Możesz zarejestrować się jako osoba prawna lub fizyczna. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji stworzymy Ci Konto Floty Bolt dostępne za pośrednictwem nazwy użytkownika i hasła. Klikając przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się na końcu formularza rejestracji, oświadczasz i zapewniasz, że: zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, masz prawo zawrzeć z nami umowę dotyczącą korzystania z Platformy Bolt w celu świadczenia Usług Przewozu; dokładnie zapoznałeś się, w pełni zrozumiałeś i zgadzasz się na związanie niniejszymi Warunkami Ogólnymi, w tym na wszystkie zobowiązania wynikające z tych Warunków Ogólnych oraz z Umowy; wszystkie informacje, które nam przedstawiłeś są dokładne, poprawne i kompletne; będziesz stale aktualizował Konto Floty Bolt i informacje profilowe; nie będziesz upoważniał innych osób do korzystania ze swojego Konta Floty Bolt ani przenosił go na żadną inną osobę; nie będzie korzystał z Usług Bolt w celach nieuprawnionych lub niezgodnych z prawem ani naruszał prawidłowego funkcjonowania Usług Bolt; przez cały czas będziesz w pełni przestrzegał wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w państwie, w którym świadczysz Usługi Przewozu, w tym (między innymi) przepisów regulujących usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

2.2. Jesteś zobowiązany podać swoje dane bankowe w trakcie wypełniania danych płatniczych przy rejestracji. W przypadku, gdy jesteś osobą prawną, należy wpisać konto bankowe firmy. Opłaty z tytułu Płatności w Aplikacji przesyłamy na konto bankowe, które podałeś. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe transakcje pieniężne w przypadku podania błędnych danych bankowych.

2.3. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz wiadomość e-mail z określeniem dodatkowych warunków, które muszą zostać spełnione, aby korzystać z usług Bolt. Warunkiem rejestracji Konta Partnera Flotowego Bolt jest posiadanie przez Ciebie ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów taxi i przedłożenie przez Ciebie tej licencji Bolt. Rozpoczęcie współpracy z Bolt nastąpi wyłącznie po uprzedniej weryfikacji faktu posiadania przez Ciebie takiej licencji oraz następujących dokumentów:

 • zdjęcie właściciela floty z dowodem osobistym/paszportem
 • wydruk z CEIDG/KRS Floty
 • wyciąg bankowy/potwierdzenie przelewu, potwierdzające, że dany nr rachunku należy do rejestrującej się Floty.

Dodatkowo, w przypadku dodawania na platformę nowego samochodu, Flota zobowiązana jest do przesłania:

 • przód oraz tył dowodu rejestracyjnego zgłaszanego pojazdu
 • wypis z licencji na główny ośrodek miejski dla zgłaszanego samochodu (obowiązkowo) + wypis z licencji na gminy sąsiadujące (opcjonalnie)
 • potwierdzenie ubezpieczenia zgłaszanego samochodu
 • zdjęcie auta potwierdzające posiadanie przez samochód oklejenia wymaganego przez Urząd Miasta oraz lampy taxi

W przypadku dodawania na platformę nowego kierowcy, Flota zobowiązana jest do przedłożenia:

 • dokumentu tożsamości kierowcy
 • prawa jazdy kierowcy
 • zdjęcia profilowego kierowcy
 • zaświadczenia o niekaralności kierowcy nie starsze niż sprzed 6 miesięcy
 • zaświadczenie o przejściu badań psychologicznych i medycznych kierowcy, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu kierowcy taxi
 • identyfikator kierowcy (w odniesieniu do gmin w których obowiązuje)

2.4. Zgadzasz się, że Bolt lub Bolt Op może przenieść wszelkie prawa i obowiązki zobowiązania wynikające z Warunków Ogólnych lub Umowy na rzecz spółek i partnerów grupy Bolt. Obejmuje to między innymi cesję praw i obowiązków związanych z weryfikacją dokumentów związanych z formularzami rejestracji, szkoleniami, pobieraniem opłat Bolt, przekazywaniem Ci należnych opłat, pośrednictwem w Płatności w Aplikacji, udzielaniem licencji na Aplikację Bolt itp.

2.5. Rejestracja konta jako osoba prawna (tj. spółka). Jesteś uznawany za osobę prawną, jeżeli odbiorca opłat jest oznaczony jako osoba prawna w szczegółach płatności (dostępnych na Koncie Floty Bolt). W takim przypadku wskazana osoba prawna jest uznawana za dostawcę Usług Przewozu i za stronę niniejszych Ogólnych Warunków, Umowy i wszelkich dalszych umów. Usługi Przewozu mogą faktycznie świadczyć wyłącznie konkretne osoby fizyczne wskazane w procesie rejestracji (Kierowcy). Takie osoby fizyczne mogą korzystać z Konta Kierowcy Bolt tylko wtedy, gdy zapoznały się z niniejszymi Warunkami Ogólnymi oraz wszelkimi dalszymi dokumentami będącymi częścią Umowy i zgadzają się na związanie nimi. OSOBA PRAWNA WSKAZANA W SZCZEGÓŁACH PŁATNOŚCI ORAZ OSOBA FIZYCZNA FAKTYCZNIE ŚWIADCZĄCA USŁUGI PRZEWOZU ZA POŚREDNICTWEM KONTA BOLT PONOSZĄ SOLIDARNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE NARUSZENIA OGÓLNYCH WARUNKÓW I UMOWY, DO KTÓRYCH DOSZŁO ZE STRONY KIEROWCY.

2.6. Rejestracja Konta Floty Bolt. Po zawarciu umowy Flota może samodzielnie rejestrować konta swoich Kierowców. W takim przypadku Flota zapewni, że jej Kierowcy spełniają wymogi Ogólnych Warunków, Umowy i wszelkich dalszych umów, a także te wynikające z przepisów obowiązującego prawa w szczególności Ustawy o transporcie drogowym, w szczególności, że zostali uwzględnieni we wniosku o wydanie Flocie stosownej Licencji, a także że spełniają wszelkie przewidziane prawem wymagania oraz, że zgadzają się działać zgodnie z ww. regulaminami i aktami prawa powszechnie obowiązującego. Flota jest zobowiązana do wyposażenia swoich Kierowców w niezbędne dokumenty w szczególności w wypisy z licencji dla każdego pojazdu, a których obowiązek posiadania wynika z przepisów obowiązującego prawa. Dodatkowo, w razie jakiejkolwiek kontroli, Flota ponosi wyłączną odpowiedzialność za niedopełnienie tych obowiązków zarówno przez siebie, jak i przez Kierowcę. Flota i jej Kierowcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia popełnione przez Kierowcę. 2.7. Flota zobowiązuję się jak i swoich kierowców do przestrzegania Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz do zapoznania kierowców z materiałami edukacyjnymi opisanymi we wskazanym dokumencie: (https://blog.bolt.eu/pl/przepisy-ruchu-drogowego-w-polsce/).

3. UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI BOLT I KONTA FLOTY BOLT

3.1. Licencja na korzystanie z Aplikacji Bolt i Konta Floty Bolt. W ramach świadczenie Usługi Bolt, niniejszym udzielamy Ci licencji na korzystanie z Aplikacji Bolt i Konta Floty Bolt. Licencja nie daje Ci prawa do udzielania dalszych licencji lub przenoszenia jakichkolwiek praw na osoby trzecie. Niezależnie od powyższego oraz jeżeli zostanie to odrębnie uzgodnione, firmy flotowe mogą udzielić Kierowcom dalszych licencji na korzystanie z Aplikacji Bolt oraz z Konta Kierowcy Bolt.

3.2. W trakcie korzystania z Aplikacji Bolt, Konta Floty Bolt, a także Konta Kierowcy Bolt nie możesz: dokonywać dekompilacji, inżynierii wstecznej lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy Aplikacji Bolt, Konta Floty Bolt, Konta Kierowcy Bolt lub innego oprogramowania firmy Bolt; modyfikować Aplikacji Bolt, Konta Floty Bolt lub Konta Kierowcy Bolt w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie lub używać zmodyfikowanych wersji aplikacji Bolt, Konta Floty Bolt lub Konta Kierowcy Bolt; przesyłać plików zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne programy, które mogą uszkodzić lub negatywnie wpłynąć na operacje na Platformie Bolt; podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji Bolt, Konta Floty Bolt, Konta Kierowcy Bolt lub innych Usług Bolt.

3.3. Licencja udzielona niniejszym dokumentem zostanie odwołana automatycznie i równocześnie wraz z rozwiązaniem Umowy. Po rozwiązaniu Umowy natychmiast zaprzestaniesz korzystania z Aplikacji Bolt, Konta Floty Bolt, a twoi Kierowcy z Konta Kierowcy Bolt natomiast my jesteśmy uprawnieni do zablokowania i usunięcia Konta Floty Bolt lub Konta Kierowcy Bolt bez uprzedniego zawiadomienia.

3.4. Korzystanie ze znaczników i etykiet Bolt. Ponadto możemy przekazać Flocie lub Kierowcy znaczniki, etykiety, naklejki lub inne znaki, które odnoszą się do marki Bolt lub w inny sposób wskazują, że korzystasz z Platformy Bolt. Udzielamy Ci niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzenoszalnej licencji na używanie takich znaków wyłącznie w celu wskazania, że świadczysz Usługi Przewozu za pośrednictwem Platformy Bolt oraz na potrzeby świadczenia usług marketingowych na rzecz Bolt. Po rozwiązaniu Umowy musisz niezwłocznie usunąć i wyrzucić wszelkie znaki odnoszące się do marki Bolt.

3.5. Wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe, w tym kod źródłowy, bazy danych, loga i wzory wizualne są własnością firmy Bolt i są chronione prawami autorskimi, prawem do znaków towarowych lub tajemnicą przedsiębiorstwa oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. Korzystając z Platformy Bolt lub innych Usług Bolt, nie nabywasz żadnych praw własności intelektualnej.

4. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU

4.1. Obowiązki Floty. Niniejszym zapewniasz, że Kierowcy będą świadczyć Usługi Przewozu zgodne z Ogólnymi Warunkami, Umową oraz przepisami obowiązującego prawa, w szczególności przepisami Ustawy o transporcie drogowym i przepisami wykonawczymi. Należy pamiętać, że Flota ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia przepisów obowiązującego prawa, które mogą wynikać ze świadczenia Usług Przewozu.

4.2. Zarówno Ty, jak i Kierowcy musicie posiadać wszystkie wymagane prawem, w tym prawem miejscowym, licencje (w tym ważne prawo jazdy), zezwolenia, ubezpieczenie pojazdu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (jeśli dotyczy), rejestracje, certyfikaty, wypisy z licencji taxi, identyfikatory kierowcy i inne dokumenty wymagane do świadczenia Usług Przewozu Taxi. Twoim obowiązkiem jest utrzymanie ważności wszystkich wyżej wymienionych dokumentów. Bolt zastrzega sobie prawo do zażądania, abyś przedstawił dowody i przedłożył do wglądu wszystkie niezbędne licencje, pozwolenia, zezwolenia, uprawnienia, rejestracje i certyfikaty. Z miesięcznym wyprzedzeniem jesteś zobowiązany do poinformowania Bolt o zbliżającym się upływie ważności posiadanych licencji, a następnie niezwłocznie przekazać informację o wydaniu nowej licencji albo odnowieniu dotychczasowej.

4.3. Floty i ich Kierowcy są zobowiązani do świadczenia Usług Przewozu wyłącznie na obszarze, na który uzyskali stosowną licencję. Bolt nie będzie przekazywał zleceń Kierowcom poza obszarem miasta/ gminy, dla którego Flota dostarczyła Bolt odpowiednie licencje na wykonywanie krajowego przewozu osób Taxi wraz z identyfikatorem kierowcy (w miastach w których są wydawane) oraz z wypisami z licencji wydanych na samochód, którym Kierowca wykonuje usługę. Kierowca jest uprawniony do odmowy realizacji Usługi Przewozu i anulowania zlecenia, jeśli jego wykonanie oznaczałoby świadczenie usług przewozu poza obszarem, na który udzielono Flocie licencji. Świadczenie Usług Przewozu poza wyznaczonym obszarem, a także naruszenie zarówno przez Ciebie, jak i Twoich Kierowców jakichkolwiek zasad ich wykonywania, odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. W wypadku nałożenia na Ciebie lub Twoich kierowców jakichkolwiek opłat / mandatów / grzywien, Bolt nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. W wypadku nałożenia na Bolt jakiejkolwiek opłaty / mandatu / grzywny przez jakikolwiek organ administracyjny w związku z świadczeniem przez Ciebie lub Twoich Kierowców Usług Przewozu poza wyznaczonym obszarem, Bolt jest uprawniony do dochodzenia od Ciebie kwoty równej kwocie, którą obciążono Bolt, a także wszelkich dodatkowych kosztów związanych z toczącym się postępowaniem.

4.4. Ponosisz pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa (w tym prawa miejscowego) w odniesieniu do pojazdów, którymi realizowane są Usługi Przewozu Taxi oraz przedłożenia do Bolt wszystkich wymaganych dokumentów i zdjęć, w szczególności do: posiadania stosownej licencji, ważnego ubezpieczenia pojazdu, dowodu rejestracyjnego z pieczęcią taxi, właściwego oznaczenia pojazdu, a także wyposażenia pojazdu, w wymagane prawem dokumenty, w tym w wypis z licencji dot. danego pojazdu, a także, aby wszyscy kierowcy zostali zgłoszeni do organu przyznającemu Tobie licencję i spełniali wszelkie wymagania wynikające z przepisów obowiązującego prawa. W razie niedostarczenia przez Ciebie do Bolt któregokolwiek z wymaganych dokumentów, konta Twoich Kierowców i/lub Twoje samochody mogą zostać zablokowane.

4.5. Kierowcy są zobowiązani do wykonywania krajowego transportu drogowego wyłącznie w zakresie przewozu osób taksówką. Świadczenie usług przewozu okazjonalnego przy wykorzystaniu Aplikacji Bolt stanowi naruszenie niniejszego regulaminu i jest niedozwolone.

4.6. Kierowcy są zobowiązani świadczyć Usługi Przewozu profesjonalnie, w sposób zgodny z etyką biznesową mającą zastosowanie do świadczenia takich usług oraz dążyć do realizacji zamówienia Pasażera w najlepszym jego interesie. Między innymi, są zobowiązani: (i) jechać trasą najmniej kosztowną dla Pasażera, chyba że Pasażer wyraźnie zażąda inaczej; (ii) nie dokonywać żadnych nieuprawnionych postojów; (iii) do nie przewożenia w pojeździe innych osób niż Pasażer i pasażerowie towarzyszący Pasażerowi; oraz (iv) przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego, tzn. nie może prowadzić żadnych działań, które mogłyby zakłócić prowadzenie pojazdu lub postrzeganie warunków drogowych, w tym trzymać telefonu w ręku podczas jazdy.

4.7. Zachowujesz wyłączne prawo do określenia, kiedy świadczysz Usługi Przewozu. Zamówienia Usług Przewozu złożone przez Pasażerów są przekazywane przez Bolt, który posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, Kierowca przyjmuje, odrzuca lub ignoruje je według własnego uznania.

4.8. Koszty, które ponosisz podczas świadczenia Usług Przewozu. Jesteś zobowiązany do zapewnienia i utrzymania całego sprzętu i środków niezbędnych do świadczenia Usług Przewozu na własny koszt, w tym pojazdu, smartfona itp. Ponosisz również odpowiedzialność za pokrycie wszystkich kosztów poniesionych w trakcie wykonywania Usług Przewozu, w tym, między innymi, kosztów paliwa, kosztów planu transmisji danych komórkowych, opłat celnych, amortyzacji pojazdu, ubezpieczenia, odpowiednich podatków od osób prawnych lub opłat drogowych itp. Należy pamiętać, że korzystanie z Aplikacji Bolt może doprowadzić do zużywania dużej ilości danych w Twoim planie taryfowym. Dlatego proponujemy subskrypcję planu taryfowego o nieograniczonej lub bardzo dużej ilości danych do wykorzystania.

4.9. Opłaty. Masz prawo pobierać opłatę za każdy przypadek, w którym Kierowca zaakceptował zamówienie Pasażera na Platformie Bolt i zrealizował Usługę Przewozu zgodnie z zamówieniem (tj. Opłata za przewóz).

4.10. Opłata za przewóz z góry. Pasażerowi może zostać zaproponowane skorzystanie z opcji przejazdu, która umożliwia Pasażerowi wyrażenie zgody na ustaloną z góry Opłatę dla wybranej Usługi Przewozu świadczonej przez Ciebie (tj. Opłata za przewóz z góry). Informacja o Opłacie za przewóz z góry jest przekazywana Pasażerowi za pośrednictwem Aplikacji Bolt przed złożeniem zamówienia przejazdu, zaś Kierowcy - gdy przejazd zostanie zaakceptowany lub po jego zakończeniu. W przypadku gdy Pasażer zmieni miejsce docelowe w trakcie jazdy, będzie musiał zaakceptować nową wysokość opłaty.

4.11. Jeśli okaże się, że wystąpił błąd w obliczaniu Opłaty za przewóz i chcesz dokonać poprawek w jej obliczeniu, należy złożyć wniosek w Aplikacji Bolt w sekcji „Przegląd Opłaty”. Jeśli wniosek w sekcji „Przegląd Opłaty” w Aplikacji Bolt nie zostanie złożony, wówczas Bolt nie będzie ponownie obliczać Opłaty i nie dokona zwrotu za błąd popełniony przy obliczaniu Opłaty.

4.12. Bolt może skorygować Opłatę w odniesieniu do określonej wykonanej Usługi Przewozu, jeśli wykryjemy naruszenie (np. przejazd dłuższą trasą lub niezatrzymanie licznika opłaty w Aplikacji Bolt po zakończeniu Usług Przewozu) lub w przypadku stwierdzenia błędu technicznego wpływającego na ostateczną opłatę. Bolt może również zmniejszyć lub anulować opłatę w przypadku, gdy mamy uzasadniony powód podejrzewać, że doszło do oszustwa lub gdy skarga Pasażera wskazuje na naruszenie po Twojej stronie. Bolt będzie korzystać ze swojego prawa do obniżenia lub anulowania opłaty za przewóz jedynie w rozsądny i uzasadniony sposób.

4.13. Pasażer może uiścić opłatę za Usługi Przewozu bezpośrednio Kierowcy lub za pośrednictwem Płatności w Aplikacji, zgodnie z opisem w punkcie 6 niniejszych Warunków Ogólnych. W przypadku, gdy Pasażer płaci Opłatę bezpośrednio, obowiązkiem Kierowcy jest pobranie Opłaty. W przypadku, gdy Pasażer nie zapłaci lub odmówi płatności, Bolt wyśle do Pasażera wezwanie do zapłaty w Twoim imieniu. Takie upoważnienie wynika z pełnomocnictwa udzielonego Bolt przez agenta płatniczego i nie pociąga za sobą tego, że Bolt ma obowiązek rekompensaty Opłaty w wysokości nie zapłaconej przez Pasażera. Jeżeli pasażerowie pojazdu nie zgadzają się na opłacenie Opłaty za zrealizowanie Usługi Przewozu, Opłata zostanie uiszczona przez Pasażera, który zlecił świadczenie Usługi Przewozu. Jeśli Pasażer zasadnie odmówi zapłaty Opłaty z tej przyczyny, że informacje podane przez Ciebie w Aplikacji Bolt są nieprawidłowe, wówczas Bolt nie zwróci Ci tych wydatków.

4.14. Rachunki.

4.14.1. Do czasu wdrożenia wirtualnych kas fiskalnych działających w formie aplikacji (tzw. e-kasy), po każdym pomyślnym zrealizowaniu Usług Przewozu, Bolt wygeneruje i przekaże Pasażerowi podsumowanie przejazdu wraz z fakturą VAT obejmujący następujące informacje: nazwa firmy, siedziba, imię Kierowcy, zdjęcie Kierowcy, numer licencji taxi (jeśli dotyczy), numer rejestracyjny pojazdu, data, godzina, miejsce rozpoczęcia i zakończenia, czas trwania i odległość, Opłatę za przewóz zapłaconą za świadczenie Usług Przewozu. Podsumowanie każdej wykonanej Usługi Przewozu jest dostępne za pośrednictwem Konta Floty Bolt i Konta Kierowcy Bolt.

4.14.2. Po wdrożeniu wirtualnych kas fiskalnych działających w formie aplikacji, po każdym pomyślnym zrealizowaniu Usługi Przewozu, Bolt przekaże Pasażerowi paragon wygenerowany elektronicznie i otrzymany od Floty, a także wygeneruje podsumowanie przejazdu. Podsumowanie każdej wykonanej Usługi Przewozu jest dostępne za pośrednictwem Konta Floty Bolt i Konta Kierowcy Bolt.

4.14.3. Od dnia wdrożenia wirtualnych kas fiskalnych działających w formie aplikacji zobowiązany będziesz do instalacji i rejestracji e-kasy na swoim urządzeniu, zapewnienia, że e-kasa pozostaje w trybie online i urządzenie, na którym e-kasa jest zainstalowana, posiada odpowiednie zasilanie.

4.14.4. Flota ponosi wszelkie opłaty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem wirtualnych kas fiskalnych. Wysokość opłat jest ustalana przez ich dostawcę (producenta), który samodzielnie i niezależnie od Bolt może dokonywać ich zmiany.

4.15. Opłata za anulowanie. Pasażer może anulować zamówienie na świadczenie Usług Przewozu, które Kierowca zaakceptował za pośrednictwem Aplikacji Bolt. Kierowca jest uprawniony do Opłaty za anulowanie Usługi Przewozu (Opłata za Anulowanie) w przypadku, gdy Pasażer wybierze opcję płatności poprzez Płatności w Aplikacji, jednak anuluje zaakceptowane zamówienie na świadczenie Usług Przewozu po upływie 2 minut od czasu złożenia zamówienia. W sytuacji, w której Pasażer wybierze opcję zapłaty bezpośrednio do Kierowcy, ale następnie anuluje zaakceptowane zamówienie na świadczenie Usług Transportowych po upływie czasu określonego w Aplikacji Bolt, Bolt może, według własnego uznania, zdecydować o przyznaniu rabatu cenowego w odniesieniu do Opłaty Bolt należnej za Usługi Bolt w danym okresie rozliczeniowym, w wartości odpowiadającej części lub całości wartości anulowanego zamówienia i rabat taki zostanie wówczas przyznany niezależnie od jakichkolwiek zobowiązań Kierowcy lub Floty wobec Bolt.

4.16. Jeśli w trakcie świadczenia Usług Przewozu Pasażer lub jego współpasażerowie spowodują uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia (między innymi poprzez poplamienie lub odbarwienie pojazdu lub spowodowanie, że w pojeździe pojawi się odór), masz prawo zażądać od Pasażera zapłaty kary umownej w wysokości do 250 PLN oraz odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kary umownej. Jeśli Pasażer nie wyraża zgody na zapłacenie kary umownej lub odszkodowania za szkody, należy powiadomić nas o tym, a my postaramy się pobrać od Pasażera karę umowną lub odpowiednie koszty w Twoim imieniu. Należy jednak pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z czyszczeniem lub konserwacją pojazdu spowodowane przez Pasażera. Z zastrzeżeniem wcześniejszych postanowień, jeżeli w wyniku zakupu Usług Bolt Kierowca poniesie szkodę wyrządzoną przez Pasażera, którego zamówienie zostało przekazane Kierowcy przez Bolt, Bolt może, według własnego uznania, podjąć decyzję o udzieleniu zniżki cenowej w odniesieniu do Opłaty Bolt należnej za Usługi Bolt w danym okresie rozliczeniowym, w wartości odpowiadającej części lub całości poniesionej szkody, i taki rabat zostanie wówczas przyznany niezależnie od jakichkolwiek zobowiązań Kierowcy lub Floty wobec Bolt.

4.17. Twoje zobowiązania podatkowe. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że jesteś zobowiązany, a także oświadczasz, że zobowiążesz swoich Kierowców do pełnego przestrzegania wszystkich zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Przewozu, w tym (i) uiszczania podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne lub innego obowiązującego podatku; oraz (ii) spełnienia wszystkich obowiązków związanych z rejestracją pracowników i rejestracją w organach podatkowych w odniesieniu do obliczeń rachunkowych i wpłat na rzecz właściwych organów państwowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W przypadku gdy organ podatkowy przedłoży nam ważny wniosek o udzielenie informacji dotyczących działalności Floty, możemy udostępnić organowi podatkowemu informacje dotyczące Twojej działalności w zakresie określonym w obowiązujących aktach prawnych. Ponadto Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych, które mogą obowiązywać w związku ze świadczeniem Usług Przewozu. Niniejszym zgadzasz się zwrócić Bolt wszystkie opłaty nałożone przez organy państwowe, opłaty z tytułu roszczeń, płatności, grzywny lub inne zobowiązania podatkowe, które Bolt opłaci w związku z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów podatkowych, które nie zostały spełnione przez Ciebie (w tym uiszczenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne).

4.18. Upoważnienie Floty do wystawiania faktur. Bolt ma prawo wystawić Pasażerowi fakturę w Twoim imieniu i na Twoją rzecz, za świadczenie Usług Przewozu na rzecz Pasażera (włączając w to prawo do wystawienia faktur korygujących) lub w celu zwrotu Ci wszelkich kar umownych lub innych opłat, w których ściąganiu pośredniczy Bolt. Faktura zostanie Ci udostępniona za pośrednictwem Konta Floty Bolt.

Ponadto, akceptując niniejsze Ogólne Warunki, niniejszym upoważniasz Bolt do wystawiania faktur VAT i faktur korygujących VAT w Twoim imieniu i na Twoją rzecz w związku ze świadczeniem jakichkolwiek usług wykonywanych przez Ciebie na rzecz Bolt (lub spółek powiązanych z Bolt). Każda taka faktura wystawiona w Twoim imieniu i na Twoją rzecz do Bolt (lub spółek powiązanych z Bolt) zostanie Ci udostępniona za pośrednictwem Konta Floty Bolt i będziesz mieć 24 godziny na przekazanie sprzeciwu wobec takiej faktury. Po tym okresie faktura przesłana na Konto Floty Bolt zostanie uznana za zatwierdzoną i zaakceptowaną przez Ciebie oraz jako ważną fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia do takiej faktury zgłoszone po upływie tego okresu zostaną odzwierciedlone w fakturze korygującej VAT.

4.19 Bolt lub Bolt Op przysługuje prawo do udostępniania właściwym organom podatkowym danych wymaganych zgodnie z przepisami Dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, w tym, między innymi, na temat wypłaconego lub przyznanego wynagrodzenia Kierowcy w związku z działaniami realizowanymi za pośrednictwem Platformy Bolt. W razie gdyby Kierowca nie udostępnił danych wymaganych zgodnie z powyższą Dyrektywą, Bolt przysługuje prawo do (i) zamknięcia konta Kierowcy, (ii) zablokowania Kierowcy możliwości ponownej rejestracji na Platformie Bolt oraz (iii) wstrzymania Opłat na rzecz Kierowcy do momentu udostępnienia wymaganych danych.

4.20. Bolt ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości kierowcy podczas świadczenia przez niego usług. W tym celu Bolt zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do kierowcy z żądaniem udostępnienia zrobionego w czasie rzeczywistym, własnoręcznie wykonanego zdjęcia twarzy kierowcy oraz zdjęcia dokumentu (np. prawa jazdy) oraz do przechowywania ich i przetwarzania jedynie w celach ww. weryfikacji tożsamości. W przypadku braku udostępnienia na naszą prośbę zdjęcia twarzy oraz zdjęcia dokumentu (np. prawa jazdy) lub niezdania testu weryfikacji tożsamości, Bolt ma prawo do zablokowania Twojego dostępu do Platformy Bolt, do Konta Floty Bolt oraz Kont Kierowcy Bolt Twoich Kierowców.

5. OPŁATY BOLT

5.1. W zamian za świadczenie Usług Bolt umożliwiających między innymi świadczenie Usług Przewozu, Flota jest zobowiązana do uiszczenia opłaty (tj. Opłaty Bolt). Opłata Bolt jest naliczana proporcjonalnie na podstawie Opłaty od każdego zlecenia Usługi Przewozu Taxi, które zostało zrealizowane, i jest powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki. Opłata Bolt może być obniżana o wszystkie bonusy przewidziane w niniejszej Umowie. Kwota Opłaty Bolt jest udostępniana za pośrednictwem poczty elektronicznej, Aplikacji Bolt, Konta Floty Bolt, Konta Kierowcy Bolt lub w inny odpowiedni sposób. . Należy pamiętać, że pobierane Opłaty Bolt mogą ulegać zmianie, ze względu na wprowadzone zasady dynamiczności stawki prowizyjnej, które uwzględniają (i) równowagę podaży i popytu na Usługę transportową, (ii) szczegóły zamówionego przejazdu; oraz (iii) warunki wszelkich obowiązujących kampanii. Opłaty Bolt nie mogą przekroczyć najwyższej stawki Opłat Bolt, o której zostałeś poinformowany („Najwyższa stawka Opłat Bolt”). Możemy jednak podnieść obowiązującą Najwyższą stawkę Opłat Bolt w dowolnym momencie, powiadamiając Cię o tym z wyprzedzeniem.

5.2. Musisz uiścić Opłatę Bolt i wszelkie inne opłaty należne nam za poprzedni miesiąc najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. W przypadku zwłoki w uiszczeniu Opłaty Bolt jesteś zobowiązany zapłacić odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Jesteś też zobowiązany do pokrycia wszystkich poniesionych przez nas kosztów związanych z dochodzeniem naszych roszczeń od Ciebie. 5.3. Bolt zastrzega sobie prawo do możliwości pomniejszania cotygodniowych przelewów do Flot z tytułu zrealizowanych przejazdów na platformie o opłatę Bolt oraz wszystkie inne zobowiązania partnera flotowego lub kierowcy.

6. PŁATNOŚCI W APLIKACJI

6.1. Możemy umożliwić Pasażerom opłacenie Usługi Przewozu za pomocą kart płatniczych, usługi płatności mobilnej i innych metod płatności (usługa Bolt for Business itp.) bezpośrednio w Aplikacji Bolt (tj. Płatność w Aplikacji). Niniejszym upoważniasz Bolt do pobierania, w Twoim imieniu, Opłaty lub inne należności uiszczane przez Pasażera za pośrednictwem Płatności w Aplikacji. Jakiekolwiek zobowiązanie do zapłaty przyjęte przez Pasażera za pośrednictwem Płatności w Aplikacji uznaje się za spełnione z chwilą dokonania płatności.

6.2. Kierowca nie może odmówić Pasażerowi możliwości zapłaty za pośrednictwem Płatności w Aplikacji ani odwodzić Pasażera od skorzystania z Płatności w Aplikacji. W przypadku odmowy przyjęcia Płatności w Aplikacji bez uzasadnionej przyczyny, będziemy uprawnieni do nałożenia na Ciebie kary umownej w wysokości 15 euro za każdą odmowę lub odebraniu Tobie lub Kierowcy prawa do korzystania z Usług Bolt w razie powtarzających się przypadków takiego zachowania.

6.3. Masz prawo do przeglądania raportów Płatności w Aplikacji na Koncie Floty Bolt, Koncie Kierowcy Bolt lub w Aplikacji. Raporty przedstawiają kwoty Płatności w Aplikacji dokonanych w poprzednim tygodniu, jak również kwoty pobrane tytułem Opłaty Bolt. Musisz powiadomić nas o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na nasze zobowiązania dotyczące gromadzenia i dystrybucji Opłat uiszczonych za pośrednictwem Płatności w Aplikacji.

6.4. Nie będziemy zobowiązani do zapłaty na Twoją rzecz Opłaty należnej od Pasażera, jeśli Płatność w Aplikacji nie powiodła się, ponieważ karta kredytowa Pasażera lub inna metoda płatności została anulowana lub z innych powodów nie powiodła się. W takim przypadku pomożemy Ci w dochodzeniu należnej Opłaty od Pasażera i przekażemy ją po dokonaniu przez Pasażera wymaganej płatności.

6.5. Przed świadczeniem Usługi Przewozu Kierowca sprawdzi, czy usługa jest faktycznie świadczona na rzecz właściwego Pasażera lub czy Pasażer wyraźnie potwierdził, że zezwala innym pasażerom na przejazd w ramach konta Pasażera. Jeśli popełnisz błąd w identyfikacji Pasażera, a Płatnością w Aplikacji zostanie obciążona osoba, na rzecz której nie świadczono usługi lub która nie zezwoliła na świadczenie Usług Przewozu na rzecz innych pasażerów, wówczas zwrócimy tej osobie koszty z tytułu Opłaty. W takim przypadku nie będziesz miał prawa do otrzymania od nas Opłaty. Dodatkowo za każdą nieprawidłowo przeprowadzoną Płatność w Aplikacji będziemy uprawnieni do nałożenia na Ciebie kary umownej w wysokości 10 euro.

6.6. Należy pamiętać, że wszelkie Opłaty zapłacone za pośrednictwem Płatności w Aplikacji zostaną potrącone z uwzględnieniem kwot, które jesteś zobowiązany do uiszczenia na naszą rzecz (tj. Opłat Bolt i kar umownych). Zastrzegamy sobie prawo do wypełnienia jakiegokolwiek Twojego zobowiązania finansowego wobec spółek należących do grupy Bolt, w tym Bolt, w przypadku których przejmiemy prawo do dochodzenia roszczeń przeciwko Tobie. W takim przypadku będziemy uprawnieni do wystąpienia z roszczeniem przeciwko Flocie. Bolt zastrzega sobie prawo do możliwości pomniejszania cotygodniowych przelewów do Flot z tytułu zrealizowanych przejazdów o wszelkie zobowiązania Floty wobec Bolt oraz spółek powiązanych.

6.7. Jeżeli uiszczenie przez nas Opłat należnych Tobie jest niemożliwe ze względu na nieudostępnienie danych dotyczących rachunku bankowego na Koncie Floty lub jeśli dane konta bankowego są nieprawidłowe, wówczas wstrzymamy taką płatność przez 180 dni. Jeśli nie podasz nam prawidłowych danych dotyczących rachunku bankowego w ciągu 180 dni od daty ustalenia prawa do dochodzenia takiej płatności, Twoje roszczenie dotyczące nieprzekazanej Ci Opłaty wygaśnie.

7. OBSŁUGA KLIENTA

Zapewniamy Flotom i ich Kierowcom obsługę klienta w zakresie korzystania z Usług Bolt. Mamy prawo do zaprzestania świadczenia usług obsługi klienta w przypadku opóźnienia jakiejkolwiek płatności przez okres dłuższy niż 5 (pięć) dni kalendarzowych.

8. OCENA I AKTYWNOŚĆ

8.1. W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług i zapewnienia dodatkowej gwarancji dla Pasażerów, niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że Pasażerowie mogą wystawić Kierowcom, ocenę i podzielić się opinią dotyczącą jakości świadczonych Usług Przewozu. Średnia ocena będzie powiązana z kontem Floty i będzie dostępna dla Pasażerów w Aplikacji Bolt.

8.2. Oprócz oceny mierzymy poziom aktywności Kierowcy i oceniamy zaangażowanie na podstawie wskaźników dotyczących przyjmowania, odrzucania, realizacji zleceń Usługi Przewozu czy braku reakcji na takie zlecenia.

8.3. Aby zapewnić Pasażerom niezawodne usługi, możemy określić minimalną średnią ocenę oraz minimalną ocenę aktywności, którą Kierowcy muszą uzyskać i utrzymać. Jeśli po odpowiednim powiadomieniu od nas Kierowca nie zwiększy średniej oceny lub oceny aktywności do minimalnego poziomu w wyznaczonym terminie, Konto Kierowcy Bolt zostanie automatycznie zawieszone tymczasowo lub na stałe. Możemy cofnąć zawieszenie konta, jeśli jest to uzasadnione przez jakiekolwiek okoliczności zewnętrzne lub jeśli okaże się, że zawieszenie zostało spowodowane błędem systemu lub fałszywymi ocenami.

9. INFORMACJE RYNKOWE

9.1. Informacje rynkowe. Możemy wysyłać Ci i Twoim Kierowcom za pośrednictwem Aplikacji Bolt, Konta Floty Bolt, Konta Kierowcy Bolt, wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub innych środków, informacje rynkowe na temat terminów wysokiego zapotrzebowania Pasażerów na Usługi Przewozu. Takie informacje rynkowe mają jedynie charakter rekomendacji i nie są dla Ciebie wiążące. Ponieważ szacunki zawarte w informacjach rynkowych opierają się na wcześniejszych statystykach, nie możemy zagwarantować, że rzeczywista sytuacja rynkowa będzie odpowiadała szacunkom przedstawionym w informacji rynkowej.

10. RABATY

10.1 Bolt może, według własnego uznania, organizować i ogłaszać tymczasowe promocje polegające na udzielaniu rabatów cenowych w odniesieniu do Opłaty Bolt, wyłącznie za (a) zakup uzgodnionego wolumenu Usług Bolt (tj. akceptację uzgodnionego wolumenu zamówień przekazanych przez Bolt) w danym okresie rozliczeniowym lub (b) zakup uzgodnionego wolumenu Usług Bolt w określonym przedziale czasowym, np. przez weekend. Przyznanie tych rabatów nie będzie uzależnione od wykonania jakichkolwiek dodatkowych czynności przez Kierowców lub Flotę. Rabaty te mogą być przyznawane jako procentowa obniżka Opłaty Bolt lub jako rabaty gotówkowe.

10.2 Rabaty opisane w poprzednim akapicie mogą być łączone z innymi zniżkami Opłaty Bolt przewidzianymi w niniejszej Umowie. Jednak łączna wartość rabatów za dany okres rozliczeniowy nie może być wyższa niż Opłata Bolt, która we wszystkich przypadkach wyniesie co najmniej 1 zł. Jeżeli łączna wartość rabatów za dany okres rozliczeniowy przekroczyłaby wartość Opłaty Bolt za ten okres rozliczeniowy, rabaty obniżające Opłatę Bolt poniżej 1 zł zostaną efektywnie przyznane w odniesieniu do Opłaty Bolt należnej za kolejny okres rozliczeniowy, dopóki nie zostaną ostatecznie wykorzystane.

11. OPŁATA MARKETINGOWA

11.1 W celu zwiększenia zainteresowania Platformą Bolt, Bolt może, według własnego uznania, zlecać określone działania marketingowe lub reklamowe Kierowcom lub Flocie. W związku z tym Bolt może podjąć decyzję o dokonaniu płatności na rzecz Floty / Kierowców z tytułu: (i) przyznania przez Kierowcę lub Flotę rabatu na Usługę Transportową o wartości uzgodnionej z Bolt i jednocześnie za (ii) aktywne promowanie i informowanie Pasażerów o Platformie Bolt i o promocji, w sposób uzgodniony z Bolt. Płatności te zostaną dokonane po potwierdzeniu przez Bolt (za pośrednictwem Platformy Bolt), że zniżka rzeczywiście została przyznana przez Kierowcę/Flotę i jednocześnie po przedstawieniu dowodów przez Kierowcę/Flotę, że działania reklamowe rzeczywiście zostały wykonane.

12. RELACJE MIĘDZY FLOTĄ, KIEROWCĄ NAMI I PASAŻERAMI

12.1. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że świadczymy Usługi Bolt, które są usługami pośrednictwa przy przewozie osób oraz usługami społeczeństwa informacyjnego, a nie Usługami Przewozu. Dzięki Platformie Bolt i Usługom Bolt działamy między innymi jako platforma łącząca Pasażerów z Kierowcami, aby ułatwić im bardziej efektywne poruszanie się po miastach. Przyjmujesz do wiadomości, że świadczysz Usługi Przewozu na podstawie umowy na przewóz pasażerów, niezależnie lub za pośrednictwem firmy, w ramach działalności gospodarczej i zawodowej.

12.2. Przyjmujesz do wiadomości, że między Tobą a nami nie została i nie zostanie zawarta umowa o pracę ani nie istniał i nie będzie istniał stosunek pracy. Przyjmujesz do wiadomości również, że między Tobą, a nami nie ustanowiono wspólnego przedsięwzięcia ani partnerstwa. Nie możesz działać jako nasz pracownik, agent lub przedstawiciel ani zawierać umów w naszym imieniu. Jeśli wskutek obowiązującego prawa lub z innych powodów miałbyś zostać uznany za naszego pracownika, niniejszym zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec nas, które mogą powstać w wyniku takiego uznania istnienia stosunku pracy.

12.3. Nie możesz przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z Warunków Ogólnych lub Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią.

12.4. Akceptując niniejsze warunki oświadczasz, że wszyscy Twoi kierowcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę albo łączy Cię z nimi inny stosunek prawny (np. umowa B2B), a żaden z nich nie wykonuje swoich zadań bezumownie, albo na podstawie stosunku prawnego, który mógłby zostać zakwestionowany przez właściwe organy zarówno co do podstawy zatrudnienia jak i wymiaru czasu pracy, a także zakresu wykonywanych zadań.

13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Kierowców będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://bolt.eu/pl/legal/pl/privacy-for-drivers/.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1. Platforma Bolt jest udostępniana w najnowszej dostępnej wersji, oraz w miarę jej dostępności. Kierowca zobowiązany jest do instalowania wszelkich aktualizacji aplikacji w celu zapewnienia jej właściwego funkcjonowania. Nie deklarujemy ani nie gwarantujemy, że dostęp do Platformy Bolt będzie nieprzerwany lub wolny od błędów. Ponieważ korzystanie z Platformy Bolt służącej między innymi do zamawiania Usług Przewozu zależy od zachowania Pasażerów oraz możliwości przekazywania zleceń przewozu przez Bolt, nie gwarantujemy, że Twoje korzystanie z Platformy Bolt będzie skutkować jakimkolwiek zamówieniem Usługi Przewozu przez Pasażera.

14.2. W maksymalnym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa ani my, ani przedstawiciele, dyrektorzy i pracownicy Bolt nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku korzystania z Usług Bolt, w tym między innymi: (i) wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody majątkowe lub straty pieniężne; (ii) utratę zysku lub utratę przewidywanych oszczędności; (iii) utratę możliwości prowadzenia działalności, umów, kontaktów, renomy, reputacji i wszelkie straty, które mogą wynikać z przerwania działalności; (iv) utratę lub niedokładność danych; (v) oraz wszelkie inne rodzaje strat lub szkód.

14.3. Nasza odpowiedzialność finansowa w związku z naruszeniem Warunków Ogólnych lub Umowy będzie ograniczona do 500 euro. Masz prawo do roszczeń odszkodowawczych tylko wtedy, jeżeli celowo naruszyliśmy Warunki Ogólne lub Umowę.

14.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania Pasażera lub współpasażerów i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść Ty lub Twój pojazd w wyniku działania lub zaniechania Pasażera lub współpasażerów.

14.5. Ponosisz pełną odpowiedzialność za naruszenie Warunków Ogólnych, Umowy lub innych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji i zobowiązany jesteś zaprzestać i naprawić takie naruszenie natychmiast po otrzymaniu stosownego wezwania od nas lub jakiegokolwiek organu państwa. Zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, utratę zysków, wydatki, kary, grzywny, które możemy ponieść w związku z naruszeniem przez Ciebie Warunków Ogólnych, Umowy oraz przepisów prawa lub regulacji. Jeśli Pasażer wniesie jakiekolwiek roszczenia wobec nas w związku ze świadczeniem przez Ciebie Usług Przewozu, wówczas naprawisz taką szkodę w całości w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania od nas odpowiedniego wezwania. W przypadku, gdy jesteśmy uprawnieni do wniesienia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Tobie, zwrócisz nam wszelkie koszty obsługi prawnej związane z oceną szkody i dochodzeniem roszczeń związanych z odszkodowaniem za taką szkodę.

15. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

15.1. Warunki wyraźnie określone w niniejszych Warunkach Ogólnych wchodzą w życie z chwilą przesłania formularza rejestracji. Umowy i inne warunki wchodzą w życie po udostępnieniu Ci konkretnego dokumentu lub wiadomości oraz rozpoczęciu lub kontynuowaniu świadczenia Usług Przewozu przez Ciebie na Platformie Bolt.

15.2. Możesz wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie poprzez zawiadomienie Bolt z wyprzedzeniem co najmniej 7 (siedmiu) dni, po upływie których prawo do korzystania z Platformy Bolt i Usług Bolt wygasa. Bolt może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według naszego uznania poprzez zawiadomienie z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) dni.

15.4. Możemy również natychmiast zablokować Twój dostęp do Platformy Bolt, do Konta Floty Bolt oraz Kont Kierowcy Bolt Twoich Kierowców na czas dochodzenia, jeśli podejrzewamy, że naruszyłeś Umowę lub działałeś w sposób nieuczciwy. Dostęp zostanie odblokowany, gdy dochodzenie nie potwierdzi takich podejrzeń.

15.5. Bolt zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Twojego dostępu do Platformy Bolt, do Konta Floty Bolt oraz Kont Kierowcy Bolt Twoich Kierowców w przypadku nieprzestrzegania norm określonych w Zasadach Społeczności Bolt: Zasady Społeczności Bolt - bezpieczeństwo i komfort podczas przejazdu.

15.6. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług wszystkim Pasażerom, dlatego monitorujemy aktywność Kierowców na Platformie Bolt. W przypadku niespełnienia minimalnych wymagań dotyczących usług, takich jak minimalna ocena i minimalna ocena aktywności, jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez wcześniejszego powiadomienia.

16. ZMIANY

16.1. Wszelkie zmiany Umowy wchodzą w życie w sytuacji gdy po ich udostępnieniu Tobie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Aplikacji Bolt, Konta Floty Bolt, Konta Kierowcy Bolt w dalszym ciągu świadczysz Usługi Przewozu.

16.2. W celu zmiany Warunków Ogólnych, opublikujemy zmienioną wersję na stronie internetowej (http://bolt.eu/legal/) i poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni. Jeśli będziesz kontynuować korzystanie z Usług Bolt, uznamy, że zaakceptowałeś zmienione warunki.

17. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Warunki Ogólne oraz Umowa podlegają prawu polskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane i egzekwowane. Jeżeli spór wynikający z Warunków Ogólnych lub Umowy nie może zostać rozstrzygnięty w drodze polubownej, zostanie on rozstrzygnięty w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

18. POWIADOMIENIA

18.1. Jesteś zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia nas o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych.

18.2. Jakiekolwiek zawiadomienia wymagane na mocy Warunków Ogólnych i Umowy będą skuteczne, jeżeli zostaną: (i) dostarczone osobiście, (ii) przesłane kurierem z dowodem dostarczenia, (iii) wysłane listem poleconym, (iv) przesłane pocztą elektroniczną lub (v) udostępniane za pośrednictwem Aplikacji Bolt lub Konta Floty Bolt. Każde zawiadomienie wysłane zgodnie z niniejszym akapitem uważa się za otrzymane: (i) w przypadku doręczenia osobiście, w momencie doręczenia stronie; (ii) w przypadku doręczenia przez kuriera, w dniu wskazanym przez kuriera jako dzień, w którym koperta zawierająca zawiadomienie została doręczona stronie na adres wskazany w niniejszych Ogólnych Warunkach; (iii) w przypadku wysłania listem poleconym, w dniu w którym list zawierający zawiadomienie został doręczony stronie na adres wskazany w niniejszym dokumencie; (iv) jeśli zostało udostępnione za pośrednictwem Aplikacji Bolt lub Konta Floty Bolt, lub (v) w przypadku wysłania wiadomości e-mail (na adres: poland-driver@bolt.eu]), w dniu, w którym strona otrzymująca wiadomość e-mail potwierdzi otrzymanie odpowiedniej wiadomości e-mail lub drugiego dnia następującego po wysłaniu wiadomości e-mail, pod warunkiem że nadawca nie otrzymał powiadomienia o błędzie (z informacją, że wiadomość e-mail nie została dostarczona do strony) i wysłał wiadomość e-mail ponownie następnego dnia kalendarzowego i nie otrzymał podobnego powiadomienia o błędzie.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków Ogólnych zostanie uznane za niewykonalne, strony zastąpią to postanowienie postanowieniem wykonalnym, zgodnym z zamierzeniem i skutkiem ekonomicznym pierwotnego postanowienia.

Data wejścia w życie Warunków Ogólnych: 01.01.2023

Powyższe Ogólne Warunki dla Kierowców dostępne są również w wersji do wydruku → KLiKNIJ TUTAJ