Regulamentul Oficial Al Concursului "Castiga un iPhone 11 PRO pe saptamana cu Bolt”

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 1.1. Organizatorul concursului „Castiga un iPhone 11 PRO pe saptamana cu Bolt” („Concursul”) este reprezentat de: Bolt Operations OÜ, o persoana juridica organizata si functionand potrivit legilor din Estonia, avand sediul in Vana-Lounta tn 15, 10134, Judet Harju, Tallinn, Republica Estonia, inregistrata la Registrul Comertului din Estonia sub nr. 14532901 („Bolt”), in calitate de operator al platformei digitale de intermediere a transportului alternativ de persoane Bolt („Platforma Bolt”), in parteneriat cu Taxify.RO S.R.L., o persoana juridica organizata si functionand potrivit legilor din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN01, etaj 8, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3749/2017, avand cod unic de inregistrare 37246510 („Bolt Ro”), denumite impreuna, in cele ce urmeaza, „Organizatorul”.
 2. PREVEDERI GENERALE 2.1. Regulamentul oficial al Concursului („Regulamentul”) va fi disponibil, in vederea consultarii de catre utilizatorii Platformei Bolt, la adresa www.bolt.eu/ro, in mod gratuit. 2.2. Concursul se va desfasura incepand cu data de 20.01.2020, ora 9:00 AM („Data de Inceput”) si se va incheia la data de 10.02.2020, ora 18:00 PM („Data de Sfarsit”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi campania in conditii identice, anuntand acest lucru pe canalele proprii de comunicare, inclusiv https://www.facebook.com/BoltRomania/ 2.3. Toti utilizatorii Platformei Bolt care incarca in cont ecusonul Bolt pentru transport alternativ pentru anul 2020 intra automat in Concurs. Cei care nu doresc sa participe sau nu sunt de acord cu regulamentul concursului trebuie sa trimita un e-mail in acest sens la bucuresti@bolt.eu. Netransmiterea e-mailului echivaleaza cu acordul de participare la Concurs si acceptarea prezentului Regulament. Nerespectarea prevederilor Regulamentului se sanctioneaza cu eliminarea Participantului din Concurs si/sau cu retragerea Premiului acordat. 2.4. Organizatorul va face public numele castigatorilor Premiilor acordate in cadrul Concursului, pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/BoltRomania/
 3. ELIGIBILITATE 3.1. Pot participa la Concurs doar acele persoane fizice care indeplinesc in mod cumulativ, urmatoarele conditii („Participantii”): a. sunt inregistrati drept conducatori auto pe Platforma Bolt si respecta conditiile de utilizare a acesteia; b. indeplinesc in mod cumulativ conditiile impuse conducatorilor auto de art. 23 din OUG nr. 49/2019 la data tragerii la sorți; c. sunt rezidenti/domiciliati pe teritoriul Romaniei; d. accesul acestora la Platforma Bolt nu a fost restrictionat sau interzis din cauza nerespectarii prevederilor legislatiei aplicabile transportului alternativ de persoane sau a altor reglementari din Romania; e. desfasoara activitati de transport alternativ pe teritoriul Romaniei in orasele/localitatile in care Platforma Bolt este disponibila, respectiv in Bucuresti, Timisoara si Cluj; f. au incarcat in cont ecusonul Bolt pentru transport alternativ pentru anul 2020. 3.2. Nu pot participa la Concurs: a. Administratorii, reprezentantii si/sau angajatii Bolt Ro si/sau Bolt sau ai oricarei societati care face parte din grupul Bolt; b. Administratorii, reprezentantii si/sau angajatii oricarei societati care se afla in relatie contractuala cu Bolt Ro si/sau Bolt si care pot influenta in mod direct sau indirect Concursul. Pentru evitarea oricarui dubiu, aceasta interdictie nu li se aplica persoanelor ce indeplinesc conditia prevazuta la art. 3.1 lit. a); c. Sotul/sotia sau rudele pana la gradul II inclusiv ale celor enumerati la literele a. si b. de mai sus. 3.3. Prin acceptul de a participa la Concurs, utilizatorii Platformei Bolt declara ca indeplinesc conditiile de eligibilitate enumerate la art. 3.1 de mai sus. Organizatorul isi rezerva totusi dreptul de a verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate aferente fiecarui Participant in parte, fiind indreptatit sa solicite dovezi in acest sens. Nefurnizarea unor astfel de dovezi va duce automat la descalificarea Participantului in cauza. 3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice Participant care are o conduita contrara principiilor care stau la baza acestui Concurs.
 4. CONDITII DE PARTICIPARE 4.1. Participantii declara in mod expres, urmand a garanta si despagubi Organizatorul pentru orice consecinte ale unei declaratii incorecte sau incomplete, ca, prin dobandirea calitatii de Participant si realizarea activitatilor necesare castigarii Concursului: a. nu incalca nicio obligatie asumata fata de operatorul de transport alternativ in cadrul caruia isi exercita activitatea; b. nu incalca nicio obligatie asumata fata de alti operatori de platforme digitale pentru intermedierea transportului alternativ in Romania. 4.2. Odata inscris in concurs, Participantul participa la tragerea la sorti sub conditia efectuarii a cel putin unei curse prin intermediul Platformei Bolt si a incarcarii pe platforma Bolt, pana la 9.02.2020, a ecusonului Bolt pentru transport alternativ pentru anul 2020. 4.3. Utilizatorii pot participa la prezentul Concurs cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. 4.4. Organizatorul nu poate fi tinut responsabil pentru erorile tehnice, erori de sistem, de satelit, de retea, de server, de hardware sau software de orice fel care ar putea impiedica inscrierea vreunui participant in concurs.
 5. PREMIUL 5.1. Premiile oferite in cadrul prezentului Concurs sunt un numar de trei telefoane marca iPhone 11 Pro, acordate unui numar de trei Participanti diferiti. Se va acorda cate un Premiu in fiecare saptamana a concursului. Fiecare telefon („Premiul”) are o valoare de 4621.84 LEI fara TVA, in total 5499.99 LEI cu TVA inclus. 5.2. Castigatorul Concursului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a Premiului sau de a solicita schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici de a solicita schimbarea parametrilor/caracteristicilor Premiului. 5.3. Premiile se vor acorda Participantilor extrasi prin tragerea la sorti, doar in situatia in care indeplinesc in mod cumulativ toate conditiile de eligibilitate si participare prevazute in prezentul Regulament. 5.4. Tragerea la sorti are loc in fiecare zi de luni pentru saptamana anterioara. Castigatorul se anunta imediat dupa tragerea la sorti si verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate si participare. 5.5. In situatia in care unul dintre Participantii extrasi prin tragere la sorti nu indeplineste toate conditiile de eligibilitate si participare prevazute in prezentul Regulament, atunci tragerea la sorti continua pana la extragerea a trei participanti care indeplinesc in mod cumulativ toate conditiile de eligibilitate si participare prevazute in prezentul Regulament. 5.6. Premiul trebuie revendicat personal de Participantul declarat castigator in termen de 5 zile de la data acordarii acestuia. 5.7. In cazul in care, Premiul nu este revendicat de vreunul dintre Participantii declarati castigatori, atunci acesta nu mai este datorat de catre Organizator Participantului in cauza. In aceasta situatie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a reface procedura de tragere la sorti, in limita premiilor nerevendicate, Premiul nerevendicat initial urmand a fi acordat Participantului extras in urma refacerii procedurii si care indeplineste in mod cumulativ toate conditiile de eligibilitate si participare prevazute in prezentul Regulament. 5.8. In situatia prevazuta la art. 5.7 de mai sus, noul Participant declarat castigator poate revendica Premiul in termenul prevazut la art. 5.6. 5.9. Organizatorul nu va acorda vreo despagubire in bani sau alte beneficii acelui Participant declarat castigator, dar care nu indeplineste conditiile de eligibilitate sau nu respecta termenii si conditiile de acordare / revendicare a Premiului.
 6. TRAGEREA LA SORTI 6.1. In vederea acordarii Premiului, la sediul Bolt RO se va realiza tragerea la sorti, conform art. 5.4. 6.2. Extragerea Particiantilor castigatori va fi efectuata cu ajutorul platformei random.org. 6.3. Tragerea la sorti va fi inregistrata cu mijloace video si postata pe pagina de Facebook a organizatorului. 6.4. Participantul declarat castigator va fi anuntat in ziua extragerii, pana in ora 18:00, de rezultatul extragerii, la datele de contact furnizate in Platforma Bolt.
 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 7.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor se va desfasura in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, in special Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 2016/679 („GDPR”) si Politica de Cofnfidentialitate pentru Soferi a Bolt („Politica de confidentialitate”), accesibila tuturor Participantilor la adresa https://bolt.eu/ro/legal/ro/privacy-for-drivers. 7.2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Bolt RO este derularea Concursului incluzand toate etapele necesare desfasurarii acestuia (inscriere, participare, acordare premiu etc.), iar prelucrarea va fi limitata strict la datele ce sunt necesare validarii acestor etape, urmand ca Bolt RO sa aiba un acces limitat si segregat la Platforma Bolt pentru acest scop. 7.3. Temeiul prelucrarii este reprezentat de (i) consimtamantul exprimat de Participant prin acceptarea Regulamentului impreuna cu inscrierea la Concurs si (ii) obligatiile legale ale Organizatorului in ceea ce priveste acordarea Premiului si impozitarea valorii acestuia. 7.4. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice care sunt inscrise in Concurs potrivit Regulamentului, indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate Participanti potrivit Regulamentului. 7.5. Urmatoarele categorii de date cu caracter personal vor fi prelucrate in vederea desfasurarii Concursului: a. pentru scopul inscrierii si participarii la Concurs, Bolt RO va avea acces la urmatoarele date cu caracter personal prelucrate de catre Bolt prin intermediul Politicii de Confidentialitate: nume, adresa de e-mail, cod numeric personal. b. pentru scopul acordarii Premiului, Bolt RO va prelucra, pe langa datele cu caracter personal prelucrate pentru inscriere, si urmatoarele date cu caracter personal: numar de telefon. 7.6. In ceea ce priveste transferul datelor cu caracter personal, toate datele cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Bolt RO in cadrul si scopul Concursului nu vor fi transferate catre vreun partener contractual al Bolt RO, al Bolt sau catre alte entitati terte ori in afara Uniunii Europene. 7.7. Durata activitatilor de prelucrare va fi reprezentata de (i) perioada desfasurarii Concursului, in ceea ce priveste toti Participantii, si (ii) perioada necesara conformarii cu cerintele legale referitoare la acordarea Premiului, doar cu privire la Participantul castigator. Dupa indeplinirea scopurilor prelucrarii, Organizatorul va proceda la stergerea si distrugerea datelor cu caracter personal colectate in scopul Concursului, cu exceptia obligatiilor legale de pastrare a acestor date. 7.8. Drepturile Participantilor, in contextul activitatilor de prelucrare efectuate de catre Organizator, sunt cele prevazute in GDPR si in Politica de Confidentialitate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP. 7.9. Persoana de contact a Organizatorului, desemnata cu oferirea detaliilor legate de modul de exercitare a drepturilor mai sus-mentionate, precum si a oricaror alte informatii privind activitatile de prelucare pe care le efectueaza Organizatorul in contextul Concursului, va putea fi contactata la adresa de email: bucuresti@bolt.eu.
 8. RASPUNDERE 8.1. Organizatorul nu este responsabil pentru niciun eveniment care determina, independent de vointa sa, imposibilitatea participarii la Concurs a unui Participant. 8.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazul unor tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea sau credibilitatea Organizatorului sau derularea Concursului. 8.3. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta acordarii Premiului, alegerea Participantului castigator, descalificarea unui Participant care nu respecta regulile impuse prin Regulament. 8.4. Participantul este responsabil in intregime pentru corectitudinea datelor furnizate si pentru respectarea tuturor conditiilor din Regulament.
 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 9.1. Organizatorul Concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de Premiu, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu Premiul sunt in sarcina exclusiva a Participantului castigator. 9.2. Valoarea impozitului pentru fiecare premiu este de 446.87 LEI.
 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 10.1 Legea aplicabila prezentului Regulament este legea romana. 10.2 Eventualele dispute aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI 11.1. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora, dar nu inainte de a anunta Participantii. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament sau care implica riscuri cu privire la integritatea Concursului sau securitatea datelor transmise prin Platforma Bolt.

Scanează și descarcă

Aproape gata!

Scanează codul QR cu camera telefonului pentru a descărca aplicația.