Regulamentul concursurilor organizate de Bolt pe Social Media

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR „SOCIAL MEDIA GIVEAWAY”

Concursurile „Social Media Giveaway”, astfel cum acestea sunt definite mai jos, se vor desfasura cu respectarea urmatorilor termeni si conditii:

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul concursurilor „Social Media Giveaway” („Concursul” sau „Concursurile”) este reprezentat de: Bolt Operations OÜ, o persoana juridica organizata si functionand potrivit legilor din Estonia, avand sediul in Vana-Lounta tn 15, 10134, Judet Harju, Talinn, Republica Estonia, inregistrata la Registrul Comertului din Estonia sub nr. 14532901, prin Bolt Operations OÜ Talinn Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bd. Maresal Alexandru Averescu, nr. 15B/C, etaj 6, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/12834/2019, CUI 41691582, reprezentata legal de dl. Ahto Kink – Imputernicit Sucursala („Bolt”), in parteneriat cu BOLT SERVICES RO SRL, o persoana juridica organizata si functionand potrivit legilor din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN01, etaj 8, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3749/2017, avand cod unic de inregistrare 37246510 („Bolt Romania”), denumite impreuna, in cele ce urmeaza, „Organizatorul”.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1 Regulamentul Oficial al Concursurilor „Social Media Giveaway” („Regulamentul”) va fi disponibil in mod gratuit, in vederea consultarii de catre Participanti, la adresa https://bolt.eu/ro/ / https://www.facebook.com/BoltRomania/, https://www.instagram.com/bolt_romania/, pe toata perioada de desfasurare a Concursurilor.

2.2.Prin participarea la Concursuri, Participantii confirma ca inteleg si ca sunt de acord cu prevederile Regulamentului, in integralitatea sa.

2.3. Participantii se obliga sa respecte prevederile Regulamentului. Nerespectarea prevederilor Regulamentului se sanctioneaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si/sau cu retragerea Premiului acordat.

2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si de a suspenda si/sau inceta desfasurarea unui Concurs, dar nu inainte de a anunta Participantii prin afisare pe websiteul https://bolt.eu/ro/ / pagina de Facebook a acestuia (https://www.facebook.com/BoltRomania/) / pagina de Instagram a acestuia (https://www.instagram.com/bolt_romania/). Regulamentul nu se va modifica pe durata desfasurarii unui Concurs.

3. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSURILOR

3.1. Concursurile sunt organizate si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul platformelor de socializare Facebook sau Instagram, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament.

3.2. Durata Concursurilor se va stabili pentru fiecare Concurs in parte, printr-o postare adaugata de Organizator pe pagina de Facebook a acestuia, i.e. https://www.facebook.com/BoltRomania/ („Pagina de Facebook a Organizatorului”) sau la https://www.instagram.com/bolt_romania/ („Pagina de Instagram a Organizatorului”). Stabilirea unei durate specifice pentru fiecare Concurs in parte nu echivaleaza cu o modificare a Regulamentului in sensul art. 2.4 de mai sus.

4. ELIGIBILITATE

4.1. Poate participa la Concursuri orice persoana fizica rezidenta/domiciliata pe teritoriul Romaniei, care a implinit varsta de 14 ani si care detine un cont de Facebook sau Instagram („Participantul”).

4.2. Nu pot participa la Concurs: a) Administratorii, reprezentantii si/sau angajatii Bolt Romania si/sau Bolt sau ai oricarei societati care face parte din grupul Bolt; b) Administratorii, reprezentantii si/sau angajatii oricarei societati care se afla in relatie contractuala cu Bolt Romania si/sau Bolt care pot influenta in mod direct sau indirect Concursurile; c) Sotul/sotia sau rudele pana la gradul II inclusiv ale celor enumerati la literele a) si b) de mai sus.

4.3. Prin participarea la Concursuri, Participantii declara ca indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la art. 4.1 si 4.2 de mai sus. Organizatorul isi rezerva totusi dreptul de a verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate aferente fiecarui Participant in parte, fiind indreptatit sa solicite dovezi in acest sens. Nefurnizarea unor astfel de dovezi va duce automat la descalificarea Participantului in cauza.

4.4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice Participant care are o conduita contrara principiilor care stau la baza acestui Concurs, sau care adauga comentarii pe Pagina de Facebook/Instagram a Organizatorului avand continut malitios, calomniator, obscen, pornografic sau vulgar, defaimator, rasist sau xenofob, care instiga la discriminare pe baza de rasa, origine etnica, religie, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, ori care instiga la o conduita ilegala.

5. CONDITII DE PARTICIPARE

5.1. Pentru participarea la oricare din Concursuri, persoanele care indeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite prin Sectiunea 4 de mai sus trebuie sa acceseze Pagina de Facebook/Instagram a Organizatorului si sa urmeze instructiunile stabilite prin postarea adaugata de Organizator cu referire la Concursul la care Participantul intentioneaza sa participe. Stabilirea unor instructiuni specifice pentru fiecare Concurs in parte nu echivaleaza cu o modificare a Regulamentului in sensul art. 2.4 de mai sus.

5.2. Inscrierea la Concursuri se va face exclusiv in perioada specifica fiecaruia dintre ele, stabilita conform art. 3.2 din prezentul.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii fiecarui Concurs vor fi desemnati de Organizator dintre Participantii inscrisi conform Sectiunii 5 din prezentul, care au urmat instructiunile din postarea Organizatorului referitoare la Concurs, in functie de originalitatea, creativitatea sau rapiditatea comentariilor adaugate la postare, conform alegerii proprii a Organizatorului.

6.2. Participantii declara expres si neechivoc ca inteleg si sunt de acord cu faptul ca cele trei criterii de desemnare au o natura subiectiva, aplicarea lor de catre Organizator, in orice ordine sau forma decide acesta, impreuna sau separat, neputandu-se califica drept discriminatorie sau incorecta. Participantii nu vor avea nici un drept de a contesta desemnarea castigatorilor de catre Organizator, cu exceptia indeplinirii criteriilor de eligibilitate stabilite prin Sectiunea 4 de mai sus.

6.3. Acelasi Participant poate fi desemnat castigator al mai multor Concursuri, in masura indeplinirii cumulative a tuturor conditiilor prevazute in prezentul Regulament.

6.4. Numele castigatorilor va fi facut public de catre Organizator prin adaugarea unui comentariu la postarea sa referitoare la Concurs / story pe Instagram, fiind necesar ca cei al caror nume a fost publicat sa transmita un mesaj privat Organizatorului, in maxim 7 zile lucratoare de la publicare, pentru a primi indicatii referitoare la intrarea in posesie a premiului.

6.5. Sub rezerva respectarii legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, Organizatorul are dreptul de a solicita celor desemnati castigatori orice informatii pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiilor prevazute in prezentul Regulament, in special cele referitoare la eligibilitate.

6.6. In cazul in care un Participant desemnat castigator a fost invalidat/descalificat/nu a transmis mesaj privat Organizatorului conform art. 6.4 de mai sus, atunci premiul nu mai este datorat de catre Organizator Participantului in cauza, iar Organizatorul nu este tinut sa refaca procedura de desemnare in vederea declararii unui alt castigator.

6.7. Organizatorul nu va acorda vreo despagubire in bani sau alte beneficii acelui Participant declarat castigator, dar care nu indeplineste conditiile de eligibilitate sau nu respecta termenii si conditiile de acordare a premiului.

7. PREMIUL

7.1. Premiile acordate in cadrul fiecarui Concurs pot diferi de la un Concurs la altul, in functie de specificul fiecaruia. Numarul si valoarea premiilor, respectiv in ce constau ele, vor fi facute cunoscute publicului in cadrul postarii adaugate de Organizator referitoare la fiecare Concurs in parte. Stabilirea unui premiu specific pentru fiecare Concurs in parte nu echivaleaza cu o modificare a Regulamentului in sensul art. 2.4 de mai sus.

7.2. Castigatorul Concursului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau de a solicita schimbarea acestuia cu alte bunuri sau servicii.

7.3. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul Concursului trebuie sa urmeze intructiunile primite prin mesaj privat de la Organizator, conform art. 6.4 de mai sus.

8. RASPUNDERE

8.1. Organizatorul nu este responsabil pentru niciun eveniment care determina, independent de vointa sa, imposibilitatea participarii la Concurs a unui Participant.

8.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazul unor tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea sau credibilitatea Organizatorului sau derularea Concursului.

8.3. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta acordarii premiilor, alegerea Participantilor castigatori sau descalificarea unui Participant care nu respecta regulile impuse prin Regulament.

8.4. Participantul este responsabil in intregime pentru corectitudinea datelor furnizate, atunci cand este cazul, si pentru respectarea tuturor conditiilor din Regulament.

8.5. Concursurile nu sunt sponsorizate, sprijinite, administrate de sau asociate in orice alt fel cu Facebook, Inc., in calitate de operator al platformei de socializare Facebook și Instagram. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere fata de eventualele sanctiuni aplicate de Facebook, Inc. sau fata de prejudiciile aduse oricaror terti, ca urmare a postarilor Participantilor ocazionate de Concursuri. Independent de regulile privind postarile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul nu incurajeaza si nu recomanda in niciun fel Participantilor sa incalce regulile de utilizare a platformelor de socializare Facebook și Instagram.

8.6. Participantii accepta in mod expres si neechivoc sa nu tina raspunzator Facebook, Inc. pentru orice prejudiciu suferit ca urmare a participarii la Concursuri.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor se va desfasura in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, in special cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 2016/679 („GDPR”).

9.2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Bolt Romania este derularea Concursului incluzand toate etapele necesare desfasurarii acestuia (inscriere, participare, acordare premiu etc.), iar prelucrarea va fi limitata strict la datele ce sunt necesare validarii acestor etape.

9.3. Temeiul prelucrarii este reprezentat de (i) consimtamantul exprimat de Participant prin acceptarea Regulamentului impreuna cu inscrierea la Concurs si (ii) obligatiile legale ale Organizatorului in ceea ce priveste acordarea Premiului si impozitarea valorii acestuia, daca este cazul.

9.4. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice care se inscriu in Concurs potrivit Regulamentului, indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate Participanti potrivit Regulamentului.

9.5. Categoriile de date cu caracter personal ce vor fi prelucrate in vederea acordarii premiului, includ numele si prenumele Participantilor declarati castigatori, precum si data nasterii, numarul de telefon sau adresa de domiciliu/rezidenta, atunci cand acestea din urma sunt solicitate in scopul validarii participarii.

9.6. In ceea ce priveste transferul datelor cu caracter personal, toate datele cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Bolt Romania in cadrul si scopul Concursului nu vor fi transferate catre vreun partener contractual al Bolt Romania, al Bolt sau catre alte entitati terte ori in afara Uniunii Europene.

9.7. Durata activitatilor de prelucrare va fi reprezentata de (i) perioada desfasurarii Concursului, in ceea ce priveste toti Participantii, si (ii) perioada necesara acordarii Premiului, doar cu privire la Participantii desemnati castigatori. Dupa indeplinirea scopurilor prelucrarii, Organizatorul va proceda la stergerea si distrugerea datelor cu caracter personal colectate in scopul Concursului, cu exceptia celor cu privire la care exista o obligatie legala de pastrare.

9.8. Drepturile Participantilor, in contextul activitatilor de prelucrare efectuate de catre Organizator, sunt cele prevazute in GDPR, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP.

9.9. Persoana de contact a Organizatorului, desemnata cu oferirea detaliilor legate de modul de exercitare a drepturilor mai sus-mentionate, precum si a oricaror alte informatii privind activitatile de prelucrare pe care le efectueaza Organizatorul in contextul Concursului, va putea fi contactata la adresa de email: bucuresti@bolt.eu.

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Legea aplicabila prezentului Regulament este legea romana.

10.2. Eventualele dispute aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Scanează și descarcă

Aproape gata!

Scanează codul QR cu camera telefonului pentru a descărca aplicația.