Všeobecné obchodné podmienky pre bolt driver ambassador program

Tieto všeobecné obchodné podmienky a príslušné prílohy (ďalej len „podmienky“) upravujúce Bolt Driver Ambassador program (ďalej len „program“) sa aplikujú na obchodnoprávny záväzkový vzťah medzi spoločnosťou Bolt Operations OÜ (ďalej len „Bolt“) spoločnosťou s ručením obmedzeným, registračné číslo spoločnosti 14532901, so sídlom na adrese Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estónska republika, ako prevádzkovateľom programu a ambasádorom (ďalej len „ambasádor“, „Vy“ alebo „Váš“).

Ak sa chcete zaregistrovať a zúčastniť sa na programe, podaním žiadosti o registráciu vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami:

Program

Program poskytuje ambasádorom príležitosť spolupracovať so spoločnosťou Bolt za účelom sprostredkovávania príležitosti k uzatváraniu obchodnoprávnych záväzkových vzťahov medzi spoločnosťou Bolt s prevádzkovateľmi taxislužieb podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

Ambasádor bude vyvíjať akúkoľvek činnosť v rozsahu vlastného uváženia, avšak v súlade s týmito podmienkami, smerujúcu k tomu, aby mala spoločnosť Bolt príležitosť uzavrieť obchodnoprávny záväzkový vzťah v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok pre vodičov Bolt a Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu Bolt, s treťou osobou ako prevádzkovateľom taxislužby (ďalej len „záujemca“).

Ambasádor výslovne vyhlasuje a je si vedomý, že spoločnosť Bolt ako prevádzkovateľ dispečingu v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave je oprávnený sprostredkúvať služby prepravy výlučne pre prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii prevádzkovateľov taxislužby.

Ambasádor nie je oprávnený dojednávať a uzatvárať obchody v mene spoločnosti Bolt a na jej účet, alebo vykonávať akékoľvek právne úkony v mene spoločnosti Bolt, čokoľvek pre spoločnosť Bolt prijímať alebo robiť akékoľvek iné právne úkony v mene spoločnosti Bolt.

Z konania ambasádora nevznikajú spoločnosti Bolt vo vzťahu k tretím osobám žiadne práva, ani povinnosti.

Každému ambasádorovi bude prostredníctvom aplikácie Bolt vytvorený účet a pridelený unikátny kód, ktorý môže zdieľať so záujemcom, aby tak podporili registráciu nových poskytovateľov taxislužieb, ktorí budú uzatvárať zmluvy o preprave osôb a teda poskytovať taxislužby cestujúcim prostredníctvom služby Bolt.

**Registrácia programu **

Ak sa chcete zúčastniť programu, musíte: • byť samostatne zárobkovo činnou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto spolupráce; • sa zaregistrovať v aplikácii Bolt, a to vyplnením formulára žiadosti pomocou e-mailovej adresy a telefónneho čísla a odoslaním formulára žiadosti spoločnosti Bolt;

Ambasádor podaním žiadosti o registráciu v programe vyhlasuje, že má právnu subjektivitu, je spôsobilý a oprávnený vstúpiť do predmetného obchodnoprávneho záväzkového vzťahu so spoločnosťou Bolt, je si vedomý všetkých právnych ako i daňových a odvodových dôsledkov spolupráce so spoločnosťou Bolt, a vzhľadom na uvedené dobrovoľne vstupuje do predmetného zmluvného vzťahu.

Po odoslaní žiadosti o registráciu do programu, spoločnosť Bolt registračný formulár skontroluje.

Spoločnosť Bolt môže podľa vlastného uváženia schváliť alebo odmietnuť registráciu žiadosti.

Po schválení registrácie spoločnosť Bolt bude ambasádora kontaktovať ako potvrdenie o schválení registrácie a bude ambasádorovi zaslaný unikátny kód.

Odmenu

Účasťou na programe ambasádorovi môže vzniknúť nárok na odmenu.

Odmena sa bude určovať podľa výhradného uváženia spoločnosti Bolt a bude ambasádorovi oznámená prostredníctvom e-mailu.

Ambasádorovi vzniká nárok na odmenu, ak je uzavretý obchodnoprávny záväzkový vzťah, medzi spoločnosťou Bolt a záujemcom, pričom záujemca pri uzatváraní obchodnoprávneho záväzkového vzťahu so spoločnosťou Bolt uvedie unikátny kód ambasádora.

Odmenu ambasádorovi je možné poskytnúť ktorýmkoľvek z týchto spôsobov: • jazdný kredit s Boltom; • peňažné odmeny; • iné formy odmeny podľa vlastného uváženia spoločnosti Bolt.

Ambasádor výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že akékoľvek odvody, poplatky alebo platby súvisiace s prevodom peňažnej odmeny bude znášať ambasádor. Ambasádor je výhradne zodpovedný za platbu DPH alebo akýchkoľvek iných príslušných daní a odvodov spojených s odmenami vyplatenými v rámci programu.

Ambasádor nemá popri odmene nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov vynaložených ambasádorom v rámci programu.

**Povinnosti ambasádora **

Po celú dobu zapojenia sa do programu je ambasádor povinný: • dodržiavať tieto podmienky, ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok pre vodičov Bolt, Prepravného poriadku Prevádzkovateľa Dispečingu Bolt, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, a ostatné právne ustanovenia zverejnené na webovej stránke spoločnosti Bolt; • dodržiavať všetky zákony, nariadenia a iné všeobecne záväzné právne predpisy; • konať poctivo, s vynaložením odbornej starostlivosti a v dobrej viere, dbať na záujmy spoločnosti Bolt, a konať v súlade so záujmami spoločnosti Bolt; • zabezpečiť, aby informácie, ktoré budete v rámci programu prezentovať boli pravdivé, úplné a neboli zavádzajúce. Ambasádor je zodpovedný za akékoľvek nároky akýchkoľvek tretích osôb, ktoré budú vznesené v súvislosti s poskytnutím neúplných, nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií o programe; • zachovávať mlčanlivosť o informáciách získaných od spoločnosti Bolt v programe, a bez súhlasu spoločnosti Bolt tieto informácie neoznamovať a nesprístupňovať iným osobám alebo ich využiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami spoločnosti Bolt; • zdržať sa konania, ktoré môže poškodiť dobré meno a dobrú povesť spoločnosti Bolt, nerobiť v mene spoločnosti Bolt žiadne vyhlásenia, nedávať v mene spoločnosti Bolt záruky, nepožadovať ani neuplatňovať v mene spoločnosti Bolt žiadne nároky, neuzatvárať v mene spoločnosti Bolt žiadne dohody alebo zmluvy, nevstupovať v mene spoločnosti Bolt do žiadnych záväzkových právnych vzťahov a žiadnym spôsobom nevystupovať v mene spoločnosti Bolt.

Spoločnosť Bolt je oprávnená jednostranne upravovať, meniť a dopĺňať všetky dokumenty vzťahujúce sa na program. Spoločnosť Bolt bude ambasádora o týchto zmenách a doplneniach informovať.

Spoločnosť Bolt môže ambasádorovi kedykoľvek predložiť žiadosť o odstránenie neželaného stavu spôsobeného konaním v rozpore s týmito podmienkami, prípadne ostatnými právnymi ustanoveniami zverejnenými na webovej stránke spoločnosti Bolt. Po prijatí takejto žiadosti je ambasádor povinný neželaný stav bezprostredne odstrániť.

Použitie Bolt app

Používanie aplikácie Bolt sa naďalej riadi príslušnými zmluvnými podmienkami pre územie, na ktorom ambasádor pôsobí. Úplný zoznam platných podmienok nájdete tu: https://bolt.eu/legal/.

Zodpovednost

Ambasádor sa zaväzuje, že spoločnosti Bolt nahradí všetky priame alebo nepriame straty a/alebo škody, ktoré jej vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s konaním ambasádora, ktoré bude v rozpore s týmito podmienkami.

Ambasádor výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Bolt nie je zodpovedná za žiadnu škodu, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo vzniknúť ambasádorovi v súvislosti s účasťou ambasádora v programe.

**Ukončenie spolupráce **

Spolupráca a podmienky nadobúdajú účinnosť dňom, keď spoločnosť Bolt schváli formulár žiadosti ambasádora a zašle ambasádorovi potvrdenie o takomto schválení.

Spoluprácu ambasádor kedykoľvek ukončiť oznámením spoločnosti Bolt, ambasádor je povinný tak urobiť najmenej 7 dní vopred.

Spoločnosť Bolt môže spoluprácu ukončiť kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov podľa vlastného uváženia tak, že ambasádora o tom informuje najmenej 3 dni vopred.

Spoločnosť Bolt je oprávnená okamžite ukončiť spoluprácu bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, že ambasádor poruší podmienky, akékoľvek zákony alebo nariadenia, ostatné právne ustanovenia zverejnené na webovej stránke spoločnosti Bolt, svojim konaním znevažuje spoločnosť Bolt alebo svojim konaním poškodí alebo ohrozí obchodné meno, dobrú povesť alebo podnikanie spoločnosti Bolt, podľa uváženia a rozhodnutia spoločnosti Bolt. V uvedených prípadoch spoločnosť Bolt môže na základe vlastného uváženia zakázať akúkoľvek registráciu akéhokoľvek nového účtu ambasádora v budúcnosti.

**Licencia a dušvné vlastníctvo **

Spoločnosť Bolt a spoločnosti patriace do skupiny Bolt má/majú právo používať akékoľvek dielo vytvorené ambasádorom zúčastňujúcim sa na programe na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Bolt, na sociálnych sieťach alebo na iných platformách. Ambasádor poskytuje predmetné licencie k dielam bezodplatne v neobmedzenom rozsahu, t.j. bez obmedzenia spôsobu použitia diel, času a územného alebo vecného rozsahu.

**Rozhodné právo a jurisdikcia súdu **

Na právne vzťahy neupravené týmito podmienkami sa prioritne aplikujú aktuálne ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok pre vodičov Bolt, Prepravného poriadku Prevádzkovateľa Dispečingu Bolt, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre vodičov Bolt, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich Bolt, zverejnené na webovej stránke Bolt.

Tieto podmienky ako i záväzkové právne vzťahy, ktoré na základe týchto podmienok vzniknú sa budú riadiť a vykladať a vymáhať v súlade s právnymi predpismi Estónskej republiky. Ak prípadný spor vyplývajúci zo záväzkového právneho vzťahu založeného v zmysle podmienok nebolo možné vyriešiť rokovaním, bude spor riešený na Krajskom súde v Harju.

**Zmeny a doplnenia **

Za účelom zmeny podmienok spoločnosť Bolt zverejní revidovanú verziu podmienok na webovej stránke a v prípade podstatných zmien upozorní ambasádora. Ak sa ambasádor bude naďalej zúčastňovať na programe, bude sa to považovať za to, že ambasádor prijal revidované podmienky.

**Záverčné ustanovenia **

Spoločnosť Bolt a ambasádor berú na vedomie a súhlasia s tým, že obchodnoprávny záväzkový vzťah uzatváraný podľa týchto podmienok bol dohodnutý medzi stranami obchodnoprávneho záväzkového vzťahu ako nezávislými subjektami.

Žiadne ustanovenie obsiahnuté v týchto podmienkach sa nebude vykladať tak, že obchodnoprávny záväzkový vzťah uzatvorený medzi spoločnosťou Bolt a ambasádorom má fungovať ako spoločný podnik, pracovnoprávny záväzkový vzťah medzi stranami alebo ako udelenie ktorejkoľvek zo strán oprávnenie zaviazať druhú stranu z akéhokoľvek záväzkového právneho vzťahu ktorý uzavrie druhá strana s tretími osobami.

Ak sa bude považovať ktorékoľvek ustanovenie podmienok za neplatné, protizákonné alebo nevykonateľné, zmluvné strany sa dohodli, že nahradia dotknuté ustanovenie platným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa približuje zámeru a ekonomickému účinku dotknutého ustanovenia.

Ambasádor je povinný bezodkladne informovať spoločnosť Bolt o akýchkoľvek zmenách v jeho kontaktných údajoch.

Práva a povinnosti ambasádora vyplývajúce z týchto podmienok nemôže ambasádor previesť na žiadnu tretiu stranu.

Priloha č. 1: Ochrana osobnych údajov pre "driver ambassador program"

Spoločnosť Bolt Operations OÜ, registračné číslo spoločnosti 14532901, so sídlom Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estónsko (ďalej len „Bolt“), je prevádzkovateľom osobných údajov osôb, ktoré sú registrované v aplikácií Bolt v „Driver Ambassador Program“ (ďalej len „ambasádor“ a „program“) a vymenovala zodpovednú osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorú je možné kontaktovať na adrese: privacy@bolt.eu

 1. Identifikácia osobných údajov, ktoré spracúva Bolt:
 • Meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového spojenia, adresa trvalého pobytu, mesto a krajina pobytu.

 • Používateľské meno, pod ktorým sa ambasádor registruje v aplikácií Bolt.

 • Geolokácia ambasádorov.

 • Fotografia, údaje o povolaní ambasádora a doklady totožnosti. Finančné údaje týkajúce sa poskytovania služieb ambasádorov sa nepovažujú za osobné údaje, pretože ambasádori poskytujú služby v rámci odborných činností.

 1. Účel spracúvania osobných údajov
 • Bolt zhromažďuje a spracúva osobné údaje na účely zapojenia ambasádora do programu, kontaktovania ambasádora, oboznamovania ambasádora s úpravami, zmenami a doplneniami všetkých dokumentami vzťahujúcimi sa na program, a monitorovania výkonu jeho činnosti v súlade s podmienkami.

 • Na určenie oprávnenosti a výšky odmeny za účasť v programe.

 • Údaje o geografickej polohe sú spracované tak, aby analyzovali geografickú oblasť činnosti ambasádora. Ak nechcete zverejniť svoju geografickú polohu, musíte zatvoriť aplikáciu Bolt alebo uviesť v aplikácii Bolt, že ste v režime offline.

 • Údaje o povolaní ambasádora a doklady totožnosti sa spracúvajú s cieľom dodržať zákonné požiadavky a určiť, či je ambasádor vhodný na výkon činnosti.

 1. _Právny základ spracúvania osobných údajov
 • Osobné údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy s ambasádorom.

 • Nevyhnutne potrebné osobné údaje môžu byť spracovávané na účely predchádzania, vyšetrovania a odhaľovania podvodov.

 1. Bezpečnosť a prístup k osobným údajom
 • Všetky osobné údaje, ktoré zhromaždíme, sa prenášajú do členských štátov Európskej únie. K osobným údajom majú prístup iba oprávnení zamestnanci spoločnosti Bolt a partnerov skupiny Bolt a tí môžu s nimi narábať iba za účelom riešenia problémov spojených s týmito podmienkami.
 1. Prístup, opravy, uchovávanie, mazanie a prenosnosť údajov
 • Osobné údaje sa ukladajú po dobu, pokiaľ ste zaregistrovaný v programe.

 • Ak bude váš účet zrušený, osobné údaje sa budú uchovávať ďalšie tri (3) roky.

 • Osobné údaje potrebné na účtovné účely sa uchovávajú sedem (7) rokov.

 • V prípade podozrenia zo spáchania správneho deliktu alebo trestného činu, podvodu alebo poskytnutia nepravdivých informácií sa osobné údaje uchovávajú desať (10) rokov.

 • V prípade sporov sa osobné údaje uchovávajú až do uspokojenia nároku zo sporu alebo do času zániku práva na uplatnenie týchto nárokov.

 • Na žiadosť o vymazanie a prenos osobných údajov predloženú e-mailom odpovieme do jedného (1) mesiaca a určíme dobu vymazania a prenosu údajov

 • Riešenie sporov

 • Spory týkajúce sa spracovania osobných údajov sa riešia prostredníctvom zákazníckej podpory (info@bolt.eu) alebo kontaktovaním zodpovednej osoby (privacy@bolt.eu).

 • Dozerajúcim orgánom je Estónsky úrad pre ochranu osobných údajov (www.aki.ee), na ktorý sa môžete obrátiť e-mailom (info@aki.ee).

Naskenujte a môžete sťahovať

Už to skoro bude!

Naskenujte kód QR fotoaparátom telefónu a stiahnite si aplikáciu.