Globálne obchodné podmienky pre e-vozidlá Bolt

Účinné od 01.07.2020

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky predstavujú dohodu („Dohoda“) uzatvorenú medzi Vami („Vy“, „Používateľ“ alebo „Jazdec“) a spoločnosťou Bolt Operations OÜ, IČO 14532901, alebo našimi pridruženými spoločnosťami („Bolt“, „My“, „Nám“ alebo „Naše“) v súvislosti s Vašim používaním (i) akéhokoľvek vozidla poháňaného človekom a elektricky podporované vozidlo v aplikácii, ako sú e-kolobežky a e-bicykle (spolu „E-vozidlá“); (ii) našej mobilnej aplikácie na prístup a používanie E vozidiel („Aplikácia“); a (iii) ostatných súvisiacich služieb potrebných na dobíjanie, údržbu, vyzdvihovanie a pod.,(„Súvisiace služby“) ktoré My poskytujeme (E-vozidlá, Aplikácia a súvisiace služby ďalej ako „Služby“).

1.2 Nasledovné dokumenty sú zahrnuté v tejto Dohode formou odkazu:

1.2.1 pravidlá prevádzkovania E-vozidiel uvedené v Prílohe A k tejto Dohode

(„Pravidlá jazdy“);

1.2.2 bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania E-vozidiel zobrazené v Aplikácii, prípadne v bezpečnostnej súprave Aplikácie („Bezpečnostná súprava“);

1.2.3 platný cenník poplatkov zobrazený v Aplikácii („Cenník poplatkov“), akékoľvek ďalšie informácie o cenách, pravidlá zobrazené v Aplikácii týkajúce sa Základného a Predplatného lístku (definované v 4.1), všetky podmienky zľavových kódov, príručky (vrátane Používateľskej príručky E- vozidla) a ďalšie pokyny uvedené v Aplikácii; a

1.2.4 ostatné obchodné a produktové podmienky uvedené v tejto Dohode, spolu so všetkými opismi, zásadami a upozorneniami týkajúcimi sa Našich služieb vrátane Našich zásad ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“), ktoré sú dostupné v Aplikácii alebo na stránke: https://bolt.eu/legal/ a budú sa vzťahovať (mutatis mutandis) na spracovanie Vašich osobných údajov v súvislosti s používaním Služieb;

1.2.5 doplňujúce podmienky špecifické pre danú krajinu alebo mesto („Miesto použitia služieb“), v ktorom sa jazdí na E-vozidle.

1.3 Spolu s vývojom Našich Služieb môžeme z času na čas túto Dohodu upravovať. Zmeny a doplnenia tejto Dohody nadobudnú účinnosť zverejnením upravenej Dohody alebo jej dodatočných podmienok na Našej webovej stránke alebo v Aplikácii. Vaše ďalšie používanie Služieb po tomto zverejnení predstavuje Váš súhlas s tým, že sa budete riadiť takýmto novým znením Dohody. Vyhradzujeme si právo informovať Vás o zmenách prostredníctvom Aplikácie, kontaktných informácií prihlásených k Vášmu Účtu alebo iným primeraným spôsobom.

2. Použitie Aplikácie

2.1 Služby sú využívané prostredníctvom Aplikácie. Aplikácia umožňuje osobám, ktoré sa potrebujú prepraviť na určité miesto, vyhľadať E-vozidlá zdieľaním údajov o ich geografickej polohe.

2.2 Na použitie Služieb je potrebné si nainštalovať Aplikáciu a zaregistrovať si svoj používateľský účet („Účet“). Počas inštalácie Aplikácie sa vaše mobilné číslo prepojí s Vašim Účtom a pridá sa do Našej databázy.

2.3 Akékoľvek chyby v Aplikácií sa snažíme v čo najkratšom čase odstrániť, avšak Používateľ berie na vedomie, že funkčnosť Aplikácie môže byť z času na čas obmedzená z technických dôvodov a nie je možné vždy zaručiť stále, neobmedzené a bezchybné fungovanie aplikácie. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré vzniknú v dôsledku nefunkčnosti alebo nesprávnej činnosti Aplikácie.

2.4 Na základe Vášho súhlasu s touto Dohodou Vám udeľujeme obmedzenú, nevýhradnú, nesublincencovateľnú, odvolateľnú, a neprevoditeľnú licenciu na prístup k Aplikácii a na jej použitie na Vašom zariadení, výlučne v spojení s Vašim používaním Služieb.

3. Používateľské oprávnenia a Účty

3.1 Môžete používať Služby, ak:

3.1.1 máte založený Účet;

3.1.2 Váš Účet je prepojený s platnou kreditnou alebo debetnou kartou alebo inou platobnou metódou podporovanou Aplikáciou („Zvolená platobná metóda“);

3.1.3 máte najmenej 16 rokov a máte oprávnenie na vedenie E-vozidiel podľa miestnych zákonov týkajúcich sa minimálneho veku na používanie dostupných E-vozidiel v Mieste použitia služieb;

3.1.4 máte platný vodičský preukaz v Mieste použitia služieb, v ktorom využívate Služby, pokiaľ je vodičský preukaz pre použitie E-vozidla povinný.

3.1.5 ste fyzicky v poriadku a disponujete potrebnými zručnosťami a odbornými znalosťami na bezpečné a kompetentné používanie a obsluhu E-vozidiel, ako aj na jazdu na nich.

3.2 Pri vytváraní a používaní Účtu:

3.2.1 súhlasíte s tým, že pri nastavovaní Účtu budete používať svoje skutočné meno, pravdivé osobné údaje a informácie o karte a budete ich priebežne aktualizovať;

3.2.2 súhlasíte s tým, že na Našu žiadosť nám poskytnete doklad totožnosti vo forme fotografie Vášho vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu na účely získania a udržania si prístupu k Službám;

3.2.3 nesiete zodpovednosť za prístup k svojmu Účtu, za jeho kontrolu a zabezpečenie, a to predovšetkým za: (i) používateľské meno a heslo k svojmu Účtu; a (ii) všetky činnosti vykonávané na Vašom Účte, ako je, okrem iného, aktivácia (odomknutie), použitie, vypnutie (dokončenie Vašej jazdy) a riadne zaparkovanie E-vozidiel v súlade s touto Dohodou, prípadne na Povolenom parkovacom mieste, rovnako aj za akékoľvek opomenutia, pokiaľ nenahlásite, že došlo k zneužitiu Vášho Účtu podľa

bodu 3.2.4. Predpokladáme, že všetky osoby, ktoré zadajú Vaše používateľské meno a heslo, k tomu majú Váš súhlas;

3.2.4 ste povinný nás bezodkladne informovať, ak sa dozviete, že došlo k neoprávnenému prístupu k Vášmu Účtu alebo k jeho neoprávnenému použitiu, resp. k iným okolnostiam, ktoré by mohli viesť k strate kontroly nad Vašim účtom;

3.2.5 súhlasíte s tým, že máme právo pozastaviť platnosť alebo zablokovať Váš Účet v rozsahu potrebnom na (i) zabezpečenie zákonného používania Aplikácie, ako je, okrem iného, prevencia podvodov, posudzovanie rizika, vyšetrovanie a podpora zákazníkov; (ii) zabezpečenie Vášho súladu s touto Dohodou; (iii) dodržiavanie príslušných právnych predpisov alebo nariadenia súdu, orgánov činných v trestnom konaní alebo iného štátneho alebo vládneho orgánu alebo (iv) iné účely uvedené v tejto Dohode;

3.2.6 súhlasíte s tým, že Vám môžeme zasielať textové správy (SMS), push

oznámenia a e-mailové správy v súvislosti so Službami.

4. Použitie E-vozidiel

4.1 Odomknutím E-vozidla prostredníctvom aplikácie súhlasíte s tým, že si ho prenajímate na základe priebežného platenia („Základný lístok“) alebo prostredníctvom predplateného balíka („Predplatný lístok“), podľa ustanovení tejto Dohody a v súlade s Našim cenníkom poplatkov platným počas doby prenájmu.

4.2 Každým odomknutím E-vozidla a začatím jazdy vyjadrujete a ručíte za to, že ste si prečítali a porozumeli:

4.2.1 všetkým príslušným dopravným zákonom a predpisom;

4.2.2 Pravidlám jazdy uvedeným v Prílohe A;

4.2.3 Bezpečnostnej súprave

4.2.4 podmienkam a pravidlám platným pre Vaše Miesto použitia služieb; a

4.2.5 podmienkam oprávnenosti uvedeným v bode 3.1 a zároveň potvrdzujete, že ste ich splnili.

4.3 Odomknutím E-vozidla súhlasíte s tým, že:

4.3.1 E-vozidlo vrátane príslušenstva ostáva stále našim majetkom, a že ho ani jeho príslušenstvo nesmiete žiadnym spôsobom rozoberať, upravovať, opravovať, poškodzovať, resp. ničiť;

4.3.2 ho budete používať v súlade s touto Dohodou, vrátane jej Pravidiel jazdy, Bezpečnostnej súpravy a akýchkoľvek ďalších pokynov, príručiek a návodov uvedených v Aplikácii a vrátane podmienok a pravidiel platných pre Vaše Miesto použitia služieb;

4.3.3 nesmiete umožniť inej osobe používať E-vozidlo, ktoré ste Vy odomkli;

4.3.4 preberáte zodpovednosť za starostlivosť o E-vozidlo počas doby prenájmu a za jeho vrátenie v rovnakom stave, v akom ste ho prevzali na začiatku prenájmu, na povolené parkovacie miesto podľa miestnych zákonov, podľa typu E-vozidla a parkovacích pokynov uvedených v Aplikácii („Povolené parkovacie miesto“). ak je vrátené E-vozidlo poškodené alebo v stave poruchy, bude Vám účtovaný poplatok vo výške nákladov potrebných na opravu podľa bodu 5.4.2.

4.4 Ak sa E-vozidlo vybije počas doby prenájmu, musíte jazdu ukončiť v súlade s pokynmi Aplikácie a podmienkami tejto Dohody a zaparkovať ho na Povolenom parkovacom mieste.

4.5 Máte povinnosť hlásiť Nám akékoľvek nehody, poškodenia, zranenia, krádež alebo stratu E-vozidla v súlade s bodom 10.1, a to čo najskôr. V prípade, že došlo k zraneniu, poškodeniu majetku alebo krádeži E-vozidla, máte povinnosť nahlásiť takúto udalosť do 24 hodín miestnemu policajnému útvaru.

5. Platby a poplatky

5.1 Naše služby môžete využívať prostredníctvom Základného alebo Predplatného lístku, ak je k dispozícii. Za používanie E-vozidla a Služieb Vám budeme účtovať poplatky v súlade s Našim cenníkom a podľa typu E-vozidla. Každé použitie E-vozidla začína momentom kliknutia na „Odomknúť“ a končí kliknutím na „Dokončiť jazdu“ (alebo na obdobné tlačidlo v Aplikácii). Naše poplatky a ostatné platby môžu podliehať platným daniam a iným zrážkam miestnej samosprávy, o ktoré môžu byť Naše poplatky zvýšené.

5.2 V niektorých Miestach použitia služieb môžete mať možnosť zakúpiť si Služby prostredníctvom Predplatného lístka. Zmluvné a cenové podmienky vzťahujúce sa na Predplatný lístok sa zobrazia v Aplikácii a je nutné si ich pred nákupom prečítať a prijať. Zároveň budú obsahovať popis obmedzení pre Predplatný lístok. Obmedzenia môžu zahŕňať denný časový limit, počet odomknutí alebo denné jazdné limity. Predplatné lístky sa nesmú používať v súvislosti s reklamnými ponukami, odmenami alebo inými zľavami. Nákup Predplatného lístku nezaručuje dostupnosť Služieb. Predplatné lístky vypršia v deň uplynutia platnosti, ktorý je uvedený v čase nákupu v príslušných pravidlách a cenových podmienkach.

5.3 Máte zákonné právo odstúpiť od Predplatného lístku do 14 dní od dátumu jeho zakúpenia bez uvedenia dôvodu. Ak chcete odstúpiť od Predplatného lístku, môžete (i) použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe B alebo (ii) urobiť akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie, v ktorom uvediete svoje rozhodnutie o odstúpení od Predplatného lístku, kontaktovaním Nás v súlade s bodom 10.1.

5.4 Ak si aktivujete Predplatný lístok počas 14 dní na odstúpenie od zmluvy po jeho zakúpení (čo znamená, že vyslovene požadujete, aby sa Služby začali poskytovať od tohto dátumu a pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy), výslovne sa tým vzdávate svojho práva na odstúpenie od zmluvy. Ak využijete svoje právo na odstúpenie počas 14 dní v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, budete mať nárok na pomerné vrátenie prostriedkov v závislosti od obmedzení Predplatného lístku, ktorý ste si zakúpili a používali do jeho ukončenia.

5.5 Z času na čas môžeme vydávať reklamné a zľavové kupóny alebo kódy podliehajúce doplnkovým podmienkam danej akcie („Zľavové kódy“). Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť alebo rušiť Zľavové kódy podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia. Zľavové kódy a Vaše používanie Aplikácie môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť, ak máme dôvodné podozrenie, že použitie alebo uplatnenie Zľavových kódov bolo nesprávne, podvodné, nezákonné alebo v rozpore s platnými podmienkami použitia Zľavového kódu alebo tejto Dohody.

5.6 Ak E-vozidlo odomknuté pomocou Vášho Účtu:

5.6.1 je zaparkované mimo Povoleného parkovacieho miesta, máme na základe vlastného uváženia právo účtovať Vám poplatok za vyzdvihnutie do výšky 100 €;

5.6.2 je podľa všetkého poškodené nad rámec bežného opotrebenia, v stave poruchy alebo úmyselne zničené, na základe vlastného uváženia máme právo účtovať Vám poplatok vo výške nákladov potrebných na opravu alebo výmenu E-vozidla a jeho príslušenstva;

5.6.3 je stratené, budete bez upozornenia zodpovedný/-á za všetky poplatky až do doby jeho nájdenia, plus poplatky za hľadanie, a to až do maximálnej sumy 120 € uvedenej v Aplikácii v závislosti od doby potrebnej na jeho nájdenie;

5.6.4 sa nenájde alebo nevráti (jazda dokončená a E-vozidlo zaparkované) v priebehu 48 hodín, môžeme ho na základe vlastného uváženia považovať za stratené alebo odcudzené, pričom v takom prípade máme právo účtovať Vám pokutu až do výšky 500 € za E-vozidlo a nahlásiť incident na polícii.

5.7 Súhlasíte s tým, že uhradíte všetky postihy, poplatky, pokuty a/alebo iné sumy, ktoré Vám vyúčtujeme v dôsledku Vášho nesprávneho použitia alebo zaparkovania E-vozidla (napr. mimo Povoleného parkovacieho miesta) alebo iného konania počas používania Služieb v rozpore s platnými právnymi predpismi, pravidlami a nariadeniami.

5.8 Všetky sumy, ktoré nám máte uhradiť, budú účtované podľa Vašej Zvolenej platobnej metódy. Ak nedôjde k úspešnému uskutočneniu danej platobnej metódy, môžeme využiť iné postupy vymáhania. Súhlasíte s tým, že Nám uhradíte všetky náklady spojené s vymáhaním vrátane všetkých primeraných právnych nákladov, pokiaľ dôjde k omeškaniu Vašich platobných povinností.

5.9 Za Služby môžete platiť Vašou Zvolenou platobnou metódou, ktorá vyžaduje predchádzajúcu aktiváciu v Aplikácii. Súhlasíte s tým, aby sme Vám účtovali všetky poplatky a sumy, ktoré Vám vznikli v zmysle tejto Dohody, a to prostredníctvom Zvolenej platobnej metódy prepojenej s Vašim Účtom. Takéto poplatky a ostatné platby môžu podliehať platným daniam, o ktoré môžu byť Naše poplatky zvýšené.

5.10 My a naši dodávatelia podporujeme platby v Aplikácii, poskytujeme pomoc a riešime spory súvisiace s platbami v Aplikácii. V prípade, že nesúhlasíte s akýmkoľvek poplatkom účtovaným prostredníctvom Vašej Zvolenej platobnej metódy, je potrebné Nás do 10 pracovných dní kontaktovať v súlade s bodom 10.1.

5.11 Za platby kreditnou a debetnou kartou môžeme účtovať servisný poplatok za každú platbu, ktorá sa pripočíta k jednotlivým objednávkam Služieb. Servisný poplatok sa týka poplatkov za služby Visa/Mastercard. Výška servisného poplatku je uvedená v Aplikácii. Vaša banka môže účtovať ďalšie poplatky za používanie Vašej kreditnej alebo debetnej karty, ktoré nie sú zobrazené v Aplikácii. Upozorňujeme, že po rezervácii E-vozidla dochádza k automatickej rezervácii sumy z Vašej kreditnej karty na potvrdenie dostupnosti platby.

5.12 Súhlasíte s tým, že nás budete okamžite informovať o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa Vašej Zvolenej platobnej metódy pripojenej k Vášmu Účtu, ktoré by mohli znemožniť úhradu akýchkoľvek Nami účtovaných poplatkov v zmysle tejto Dohody.

6. Zodpovednosť

6.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Vaše používanie Služieb, E-vozidiel a súvisiaceho príslušenstva je na Vaše výhradné osobné riziko a že My nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek dôsledky, nároky, požiadavky, žaloby, straty, záväzky, škody, zranenia, poplatky, náklady a výdavky, pokuty, právne poplatky alebo odškodnenia akéhokoľvek druhu, či už predvídateľné alebo nepredvídateľné a či už známe alebo neznáme, ktoré by ste Vy alebo tretie strany mohli utrpieť v súvislosti s Vaším využívaním Služieb. Chápete všetky takéto riziká a beriete na vedomie, že:

6.1.1 jazda na E-vozidlách zahŕňa množstvo zrejmých a menej zrejmých rizík, nebezpečenstiev a hrozieb, ktoré môžu viesť k zraneniu alebo smrti Vás alebo iných osôb, ako aj k škodám na majetku, a že takéto riziká, nebezpečenstvá a hrozby nie je možné vždy predpovedať alebo im predísť;

6.1.2 E-vozidlo je stroj, ktorý môže zlyhať, aj keď je správne udržiavaný, pričom

takáto porucha môže viesť k zraneniu; a

6.1.3 nosenie prilby alebo iného ochranného vybavenia a dôsledné dodržiavanie Pravidiel jazdy a tejto Dohody je nevyhnutné na zníženie rizika zranenia Vás a rizika toho, že zraníte iné osoby alebo im ublížite.

6.2 Ak Vaším využitím niektorej Služieb dôjde k zraneniu inej osoby alebo k škodám na majetku, budete niesť zodpovednosť za všetky následky, nároky, požiadavky, žaloby, straty, záväzky, škody, zranenia, poplatky, náklady a výdavky, pokuty, právne poplatky, súdne spory alebo odškodnenia akéhokoľvek druhu, či už predvídateľné alebo nepredvídateľné, či už známe alebo neznáme. V prípade, že v dôsledku Vášho konania budeme musieť vyhovieť nárokom tretích strán, budete za to niesť výhradnú zodpovednosť, pričom súhlasíte s tým, že Nás odškodníte za všetky straty, ktoré Nám vzniknú v súvislosti s takýmito nárokmi tretích strán.

6.3 Vyhradzujeme si právo ponúknuť poistenie zodpovednosti za škodu („Poistné krytie“) v niektorých alebo všetkých Miestach použitia služieb na poistenie, s výhradou obmedzení a výnimiek z Poistného krytia, zodpovednosti, ktorá Vám vznikne v súvislosti so zranením tretej strany alebo náhodného poškodenia fyzického majetku tretej strany vyplývajúceho z Vášho použitia E-vozidla. Ak nezaplatíte Poistné krytie, beriete na vedomie a potvrdzujete prevzatie zodpovednosti za akékoľvek náklady, ktoré spôsobíte tretím stranám, vrátane všetkých nákladov na prepravu sanitkou, nemocničnú starostlivosť a lekárske ošetrenie.

6.4 Všetky Služby, E-vozidlá a príslušenstvo sú poskytované v stave, v „akom sú“ a „ako sú dostupné“. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom vylučujeme všetky záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, či už výslovné alebo predpokladané, uložené akýmkoľvek platným zákonom, a zároveň sa ich zriekame. Neposkytujeme žiadne tvrdenia, ručenie ani záruky ohľadne toho, že by naše Služby, E-vozidlá alebo ich príslušenstvo boli v dobrom alebo bezchybnom stave, alebo že v súvislosti s nimi nebude dochádzať k omeškaniam, opomenutiam, prerušeniam alebo nepresnostiam. Osobitne sa zriekame všetkých tvrdení, záruk, súhlasov, resp. prísľubov, či už predpokladaných alebo výslovných, pokiaľ ide o to:

6.4.1 či sú informácie (vrátane pokynov v Aplikácii) o Službách presné, úplné, správne, primerané, užitočné, včasné alebo spoľahlivé;

6.4.2 či budú akékoľvek chyby alebo poruchy v Službách odstránené alebo

opravené;

6.4.3 či budú Služby dostupné kedykoľvek v určitom čase alebo Mieste

použitia služieb; a

6.4.4 či je Vaše využitie Služieb v súlade so zákonmi v akomkoľvek Mieste

použitia služieb.

6.5 Všetky predpokladané podmienky a záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti so Službami sú vylúčené v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Nič v tejto Dohode nevylučuje, neobmedzuje ani nemení akékoľvek záruky, vyhlásenia, podmienky, práva alebo opravné prostriedky vyplývajúce z ktoréhokoľvek platného zákona alebo týmto zákonom uložené, pokiaľ sa nedajú zákonným spôsobom vylúčiť, upraviť alebo zmeniť.

6.6 Pokiaľ je akékoľvek vyhlásenie, záruka alebo podmienka predpokladaná alebo uložená ktorýmkoľvek platným zákonom a nie je možné ju vylúčiť („Nevylúčiteľné ustanovenie“), pričom My nemôžeme obmedziť Váš opravný prostriedok v prípade porušenia Nevylúčiteľného ustanovenia, potom Naša zodpovednosť za porušenie Nevylúčiteľného ustanovenia je obmedzená výlučne (v rozsahu povolenom zákonom) na Naše rozhodnutie:

6.6.1 v prípade tovaru, či tovar vymeníme alebo dodáme náhradný tovar, opravíme ho, zaplatíme náklady na výmenu tovaru alebo na obstaranie rovnocenného tovaru alebo zaplatíme náklady na zabezpečenie opravy tovaru; alebo

6.6.2 v prípade služieb, či služby opätovne poskytneme alebo zaplatíme

náklady na náhradné opätovné zabezpečenie služieb.

6.7 Naša celková zodpovednosť za akékoľvek nároky vyplývajúce z tejto Dohody vrátane nárokov založených na delikte alebo iných dôvodoch nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 500 € alebo sumu poplatkov uhradených našej osobe za dobu prenájmu, počas ktorého došlo k incidentu, nehode alebo udalosti vedúcej k vzniku nárokov podľa toho, ktorá suma je nižšia.

6.8 Ani Vy, ani My nebudeme niesť zodpovednosť za škody, omeškania alebo zlyhania v plnení tejto Dohody v dôsledku okolností mimo primeranej kontroly porušujúcej strany, vrátane akýchkoľvek prírodných udalostí, zemetrasení, požiarov, povodní, vojen, teroristických činov, občianskych, priemyselných alebo vojenských nepokojov, sabotáží, štrajkov alebo pracovných výluk, pandémií, epidémií, vzbúr, straty alebo prerušenia

komunikačných služieb, veľkých kybernetických útokov, súdnych uznesení, aktov civilnej alebo vojenskej moci alebo vládnych, súdnych alebo regulačných opatrení.

6.9 V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi nenesieme My ani naše pridružené podniky, zástupcovia, riaditelia alebo zamestnanci zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré by Vám mohli vzniknúť na základe tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou alebo v dôsledku používania Aplikácie, ako sú okrem iného:

6.9.1 akékoľvek priame alebo nepriame škody na majetku alebo peňažné

straty;

6.9.2 ušlý zisk alebo strata očakávaných úspor;

6.9.3 strata podnikania, zmlúv, kontaktov, dobrého mena a dobrej povesti a iné straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prerušenia podnikania;

6.9.4 strata alebo nepresnosť údajov; alebo

6.9.5 akákoľvek iná strata alebo škoda.

7. Váš obsah

7.1 Potvrdzujete, že akýkoľvek text, obrázky alebo informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní Služieb („Váš obsah“) budú spĺňať Pravidlá povoleného použitia, ako je uvedené nižšie v bode 10.

7.2 Nenárokujeme si vlastnícke práva k Vášmu obsahu a toto vlastníctvo ostáva Vám a akýmkoľvek tretím stranám, ktorých obsah pripojíte do svojho obsahu. Udeľujete Nám celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú a trvalú licenciu na používanie, kopírovanie, reprodukciu, distribúciu, prispôsobenie, preformátovanie, upravovanie, zverejňovanie, preloženie, udeľovanie licencie, udeľovanie sublicencie a využívanie Vášho obsahu kdekoľvek a v akejkoľvek podobe na účely poskytovania Služieb (vrátane prípadného umožnenia ostatným používateľom prezerať si Váš obsah).

7.3 Musíte zabezpečiť, aby ste Nám mohli udeliť vyššie uvedenú licenciu na akýkoľvek obsah vo vlastníctve tretích strán, ktorý pripojíte k svojmu obsahu.

7.4 Naše právo používať Váš obsah žiadnym spôsobom nezasiahne do Vášho práva na súkromie. Informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje, nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.

7.5 Máme právo monitorovať akýkoľvek Váš obsah a odmietnuť alebo zmazať Váš obsah, ak sa domnievame, že porušuje ktorékoľvek z Pravidiel povoleného použitia.

8. Pravidlá povoleného použitia

8.1 Okrem ostatných požiadaviek v tejto Dohode opisuje táto časť špecifické pravidlá, ktoré sa týkajú Vášho použitia Aplikácie („Pravidlá povoleného použitia“).

8.2 Pri používaní Aplikácie nesmiete:

8.2.1 obchádzať bezpečnostné funkcie Aplikácie, rušiť ich alebo do nich

iným spôsobom zasahovať;

8.2.2 umožniť inej osobe používať Aplikáciu vo Vašom mene;

8.2.3 používať túto Aplikáciu, ak sme Vám jej používanie pozastavili

alebo zakázali;

8.2.4 obhajovať, resp. propagovať akékoľvek nezákonné alebo nelegálne konanie alebo konanie, ktoré môže viesť ku škode na majetku alebo k zraneniu akejkoľvek osoby, ani sa do takéhoto konania zapájať;

8.2.5 upravovať, rušiť, resp. meniť Aplikáciu, zasahovať do nej ani

prenikať do jej kódu;

8.2.6 aplikáciu vedome zneužívať zavedením vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý by Aplikáciu alebo ktoréhokoľvek jej používateľa poškodil;

8.2.7 zhromažďovať údaje z Aplikácie v rozpore s touto Dohodou;

8.2.8 poskytovať alebo odosielať Váš obsah, ktorý obsahuje nahotu alebo násilie alebo je urážlivý, výhražný, obscénny, zavádzajúci, nepravdivý alebo agresívny;

8.2.9 poskytovať alebo odosielať Váš obsah, ktorý nevlastníte alebo na používanie ktorého nemáte právo alebo ktorý by inak porušoval autorské práva, ochranné známky alebo iné práva tretích strán;

8.2.10 používať Váš obsah v rozpore s licenčnými podmienkami

stanovenými vlastníkom;

8.2.11 poskytovať alebo odosielať akékoľvek informácie alebo komentáre

o inej osobe bez jej súhlasu;

8.2.12 vyhrážať sa, zneužívať alebo narušovať súkromie iných osôb alebo spôsobovať nepríjemnosti alebo problémy, vyvolávať strach, úzkosť, rozpaky alebo poplach alebo inak obťažovať ostatné osoby;

8.2.13 na prístup k Aplikácií používať automatické systémy vrátane všetkých „robotov“, „pavúkov“ alebo „offline čítačky“, a to spôsobom, ktorý do Aplikácie zasiela väčší počet správ, než môže človek v rovnakom čase rozumne sám vytvoriť; alebo

8.2.14 vykonávať iné kroky, ktoré sa považujú za nevhodné používanie Aplikácie.

8.3 Nedodržanie Pravidiel povoleného použitia predstavuje podstatné porušenie tejto Dohody a môže viesť k:

8.3.1 okamžitému, dočasnému alebo trvalému odvolaniu Vášho práva používať

Aplikáciu;

8.3.2 okamžitému, dočasnému alebo trvalému odstráneniu Vášho obsahu;

8.3.3 upozorneniu;

8.3.4 prijatiu právnych krokov voči Vám vrátane konaní o náhradu všetkých nákladov (ako sú okrem iného primerané administratívne a právne náklady), ktoré vznikli v súvislosti s týmto porušením; a

8.3.5 poskytnutiu týchto informácií orgánom činným v trestnom konaní v

rozsahu, ktorý budeme považovať za nevyhnutný.

9. Rozhodné právo

9.1 Táto Dohoda sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Estónskej republiky.

9.2 Vaše povinnosti sa môžu riadiť zákonmi Miesta použitia služieb, napríklad dopravnými zákonmi a predpismi platnými v Mieste použitia služieb („Miestne zákony“), pričom súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky takéto Miestne zákony.

9.3 My aj Vy sa neodvolateľne a bezpodmienečne podriaďujeme nevýlučnej jurisdikcii súdov Estónska a všetkým súdom, ktoré majú právomoc rozhodovať o odvolaniach z ktorýchkoľvek takýchto súdov a zriekame sa všetkých práv namietať proti začatiu akéhokoľvek konania na týchto súdoch.

10. Rôzne

10.1 Oznámenia a akákoľvek ďalšia komunikácia v súvislosti s touto Dohodou alebo Službami by sa mala uskutočňovať prostredníctvom Aplikácie, odoslaním e-mailu na adresu info@bolt.eu alebo podaním hlásenia prostredníctvom kanálov zákazníckej podpory dostupných na Našej webovej stránke.

10.2 Súhlasíte s tým, že túto Dohodu a všetky zapracované dohody môžeme automaticky postúpiť na základe Nášho výhradného a absolútneho uváženia.

10.3 V prípade konfliktu alebo rozporu medzi Globálnymi obchodnými podmienkami a pravidlami a podmienkami platnými pre Vaše príslušné Miesto použitia služieb, majú prednosť pravidlá a podmienky platné v Mieste použitia služieb.

PRÍLOHA A

Všeobecné pravidlá jazdy - E-vozidlá

1 Bezpečnostné kontroly

1.1 Ste zodpovedný/-á za to, aby ste pred každým použitím E-vozidla vykonali bezpečnostnú kontrolu, ktorá okrem iného zahŕňa kontrolu: (a) dobrého stavu rámu; (b) dobrého stavu kolies (t.j. že kolesá nie sú vydraté, resp. nie sú blokované nečistotami alebo blatom); (c) bezpečnej činnosti bŕzd; (d) dostatočne nabitej batérie; (e) funkčnosti zvončeka E-vozidla; (f) dobrého stavu svetiel a reflektorov, ak máte v úmysle jazdiť na E-vozidle v noci; (g) toho, či je E-vozidlo bez známok poškodenia, neobvyklého alebo nadmerného opotrebenia alebo iného mechanického problému alebo či potrebuje údržbu; a (h) toho, či postupujete podľa pokynov, predovšetkým podľa Bezpečnostnej súpravy, ktoré ste dostali v čase prenájmu E-vozidla.

1.2 Počas jazdy musíte neustále sledovať, či E-vozidlo a jeho prevádzka spĺňa vyššie uvedené bezpečnostné požiadavky. Ak kedykoľvek počas jazdy zistíte, že došlo k porušeniu bezpečnostných požiadaviek, alebo si všimnete iné potenciálne nebezpečenstvo, hrozbu alebo poruchu, musíte jazdu na E-vozidle prerušiť v prvom bezpečnom momente a nahlásiť incident v súlade s bodom 10.1 tejto Dohody.

2 Bezpečnosť na cestách

2.1 Pri jazde na E-vozidle a pri jeho obsluhe musí byť vždy na prvom mieste bezpečnosť. Pri používaní E-vozidla, jazde na ňom alebo pri jeho obsluhe: (a) dodržujte všetky platné dopravné zákony a predpisy; (b) dodržujte pokyny uvedené v Bezpečnostnej súprave;

(c) používajte bezpečnostnú výstroj podľa odporúčaní a požiadaviek platných zákonov a predpisov, ktorá sa primerane vyžaduje na zníženie rizika zranenia osôb (ako je prilba, chrániče a vhodná obuv); (d) neobsluhujte E-vozidlo pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných látok, ktoré môžu zhoršiť Vašu schopnosť bezpečného ovládania E-vozidla; (e) dodržiavajte rýchlostný limit a prispôsobujte rýchlosť podľa situácie a s ohľadom na Vaše skúsenosti s jazdou, podmienky a stav vozovky, stav E-vozidla, poveternostné podmienky, hustotu premávky a ďalšie dopravné podmienky tak, aby ste mohli E-vozidlo zastaviť bez nárazu do akejkoľvek prekážky, ktorú možno na ceste primerane očakávať; (f) nepoužívajte mobilný telefón, tablet, laptop, zariadenie na odosielanie textových správ, hudobný prehrávač ani iné zariadenie, ktoré by mohlo odpútať Vašu pozornosť od bezpečnej obsluhy E-vozidla; (g) nejazdite na E-vozidle po nespevnených cestách, po vode (mimo bezpečných mestských komunikácii) alebo kdekoľvek inde, kde je to zakázané, protizákonné, alebo kde to môže byť pre ostatných nepríjemné; (h) nepoužívajte E-vozidlo na pretekanie, jazdu po horách alebo na kaskadérske či obdobné účely; (i) nepoužívajte E-vozidlo na rýchlostných cestách a na cestách s obmedzenou premávkou; (j) nejazdite na E-vozidle v protismere; (k) nejazdite na E-vozidle po cestách, ktoré sú určené výlučne pre chodcov; (l) nejazdite mimo povoleného úseku uvedeného v Aplikácii; (m) nejazdite na rozbitých alebo nebezpečných cestách alebo za zlých alebo nebezpečných poveternostných podmienok vrátane snehu, krupobitia, poľadovice, námrazy, mrznúceho dažďa alebo búrok s bleskami, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť jazdy na E-vozidle; (n) nepresahujte maximálny hmotnostný limit E-vozidla (210 libier/95 kilogramov); (o) nevozte ďalšie osoby; (p) nevozte žiadne predmety (napr. aktovky, batohy, tašky a/alebo iné predmety), ak by Vám bránili v bezpečnom riadení E-vozidla; a (q) noste svetlé oblečenie alebo reflektor, aby si Vás mohli ostatní účastníci cestnej premávky ľahko všimnúť.

3 Parkovanie

3.1 Je nutné: (a) parkovať E-vozidlo spôsobom, ktorý nie je v rozpore s akýmikoľvek platnými zákonmi a predpismi; (b) parkovať tak, aby vozidlo nezakrývalo cestu, nebránilo premávke ani nadmerne neprekážalo na chodníku; (c) parkovať E-vozidlo na viditeľnom mieste a v stojacej polohe, aby ho mohli využívať ostatní používatelia. (d) postupovať podľa pokynov na parkovanie zobrazených v Aplikácii a prípadne zaparkovať E-vozidlo na určenom Povolenom parkovacom mieste; (e) nahlásiť akékoľvek E-vozidlo, ktoré nie je zaparkované na Povolenom parkovacom mieste počas používania Služieb, a to oznámením Nám v súlade s bodom 10.1 alebo použitím príslušnej funkcie v Aplikácii.

PRÍLOHA B

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy Pre Bolt Operations OU (Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estónsko info@bolt.eu): Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytovaní nasledujúcich služieb: kúpa Predplatného lístku na účel používania Služieb. Objednané dňa: [ vyplní zákazník ] Meno zákazníka: [ vyplní zákazník ] Adresa zákazníka [ vyplní zákazník ] Podpis zákazníka) (iba ak je tento formulár odovzdaný v papierovej podobe), Dátum: [ vyplní zákazník ]