Zmluvné Podmienky Označovania Vozidiel Prevádzkovateľov Taxislužby

 1. Zmluvné podmienky označovania vozidiel prevádzkovateľov taxislužby („Podmienky označovania“) sú rozšírením zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Bolt ako prevádzkovateľom dispečingu a Prevádzkovateľmi taxislužby za účelom poskytovania služieb taxislužby pre právnické a fyzické osoby sprostredkovanej prostredníctvom digitálnej platformy – mobilnej aplikácie Bolt a s tým spojených služieb, ktorý je upravený najmä Prepravným Poriadkom Prevádzkovateľa Dispečingu a Všeobecnými Zmluvnými Podmienkami Pre Vodičov (ďalej aj ako „Dopravné služby“ a „Všeobecné obchodné podmienky“). Príslušné Všeobecné obchodné podmienky sa nachádzajú tu: https://bolt.eu/en/legal/) a platia pre Poskytovateľov taxislužieb, ktorí sa rozhodnú za podmienok, ako sú definované v týchto Podmienkach označovania, zakúpiť na mieru vyrobené označenie vozidiel pre prevádzkovanie taxislužby od spoločnosti Bolt.

 2. Všetky pojmy, ktoré sú v týchto Podmienkach označovania uvedené s veľkým začiatočným písmenom, majú významy a budú sa interpretovať tak ako sú definované v týchto Podmienkach označovania, prípadne definované vo Všeobecných obchodných podmienkach.

 3. Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností platí, že tieto Podmienky označovania sa vzťahujú len na Prevádzkovateľov taxislužieb.

1. Dopravné Služby

 1. Prevádzkovatelia taxislužieb sa zaväzujú používať označenie vozidiel pre prevádzkovanie taxislužby zakúpené od spoločnosti Bolt za podmienok, ako sú definované v týchto Podmienkach označovania na príslušnom trhu, na ktorom sú zaregistrovaní pre poskytovanie Dopravných služieb.

 2. Označením vozidiel sa rozumie na mieru a podľa požiadaviek Prevádzkovateľa taxislužby navrhnuté a vyrobené označenie na Vozidlo taxislužby Prevádzkovateľa taxislužby s náležitosťami povinného označenia vozidla na prevádzkovanie taxislužby podľa ust. § 29 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave a ust. § 5 vyhlášky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave formou:

a) samolepky s logom spoločnosti Bolt;

b) magnetického označenia s logom spoločnosti Bolt;

c) odnímateľného strešného svietidla s nápisom TAXI a logom spoločnosti Bolt (ďalej aj ako „Označenie vozidiel“).

 1. Označenie vozidiel si Prevádzkovateľ taxislužby záväzne objednáva prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO02_MmdcmbrPxORP5aj9Wr83EVr_0aPdr0q8kQLcMUpiBzw/viewform (ďalej aj ako „Objednávkový formulár“)

 2. Objednanie Označenia vozidiel prostredníctvom Objednávkového formulára je zároveň považované za akceptáciu ponuky zo strany spoločnosti Bolt na účely rozšírenej zmluvnej spolupráce, akceptáciou Podmienok označovania, čím vzniká zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Bolt a Prevádzkovateľom taxislužby (ďalej aj ako „Zmluvný vzťah“). Prevádzkovateľ taxislužby sa svojim vstupom do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Bolt zaväzuje dodržiavať Podmienky označovania a plniť si svoje záväzky spočívajúce v poskytovaní Dopravných služieb tak, ako je definované v týchto Podmienkach označovania.

 3. Prevádzkovateľ taxislužby sa zaväzuje poskytovať Dopravné služby vozidlom taxislužby Prevádzkovateľa taxislužby s Označením vozidiel, a to v predpísanom minimálnom počte a čase, a to všetko v súlade s Podmienkami označovania (ďalej aj ako „Služby“), za čo spoločnosť Bolt môže poskytnúť Prevádzkovateľovi taxislužby jednorazovú odmenu vo forme 100% zľavy z ceny za výrobu a inštaláciu Prevádzkovateľom taxislužby objednaného Označenia vozidiel prostredníctvom Objednávkového formulára.

 4. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo priebežne poskytovať a dopĺňať ďalší opis a podrobnosti týkajúce sa Služieb.

 5. Spoločnosť Bolt môže poskytnúť ďalšie informácie o Službách podľa bodu 6. tohto článku Podmienok označovania prostredníctvom blogu spoločnosti Bolt zverejneného na https://blog.bolt.eu/sk/oznacenie-vozidiel-bolt/ alebo v Objednávkovom formulári.

 6. Spoločnosť Bolt má právo monitorovať poskytovanie Služieb.

 7. Všetka priama komunikácia spoločnosti Bolt adresovaná Prevádzkovateľovi taxislužby bude vo forme e-mailových správ na e-mailovú adresu, ktorú si prevádzkovateľ taxislužby zaregistroval na tzv. portáli vodiča prípadne na tzv. portáli flotily spoločnosti Bolt alebo prostredníctvom správy odoslanej prostredníctvom tzv. portálu vodiča spoločnosti Bolt.

 8. Prevádzkovatelia taxislužieb sa zaväzujú na účely poskytovania Služieb používať len Označenia vozidiel od spoločnosti Bolt, ktoré vyrobil spoločnosťou Bolt poverený poskytovateľ predmetných služieb.

 9. Náklady na výrobu a inštalovanie Označenia vozidiel na účely poskytovania Služieb znáša Prevádzkovateľ taxislužby. Za splnenia podmienok stanovených v týchto Podmienkach označovania spoločnosť Bolt poskytne Prevádzkovateľovi taxislužby jednorazovú odmenu vo forme 100% zľavy z ceny za výrobu a inštalovanie Označenia vozidiel na účely poskytovania Služieb v prípade, ak ich nainštaluje spoločnosťou Bolt schválený subjekt. O tejto skutočnosti bude spoločnosť Bolt individuálne informovať Prevádzkovateľa taxislužby.

 10. Prevádzkovateľ taxislužby bude vždy hradiť náklady na odstránenie Označenia vozidiel po ukončení zmluvnej spolupráce so spoločnosťou Bolt.

2. Povinnosti Na Prevádzkovateľa Taxislužby

 1. Na účely uzavretia Zmluvného vzťahu musí Prevádzkovateľ taxislužby disponovať aktívnym tzv. portálom vodiča, prípadne tzv. portálom flotily spoločnosti Bolt.

 2. Na účely trvania Zmluvného vzťahu musí Prevádzkovateľ taxislužby kumulatívne splniť a dodržiavať nasledujúce podmienky:

a) dostaviť sa predmetným Vozidlom taxislužby na vopred dohodnutý termín preberania a inštalácie Označenia vozidiel; b) prebrať, nainštalovať a používať Označenie vozidiel na Vozidlo taxislužby v zmysle pokynov spoločnosti Bolt; c) dodržiavať pokyny spoločnosti Bolt, vrátane usmernení týkajúcich sa kvality poskytovania Služieb a požiadaviek uvedených v týchto Podmienkach označovania a vo Všeobecných obchodných podmienkach; d) absolvovať pravidelné kontrolovanie stavu Označenia vozidiel na určenom mieste alebo v online overovacom systéme, tak ako to oznámi spoločnosť Bolt; e) udržiavať Označenia vozidiel na Vozidle taxislužby Prevádzkovateľa taxislužby v dobrom stave (najmä, nie však výlučne v čistom, nepoškodenom a svojvoľne neupravovanom stave); f) spolupracovať so spoločnosťou Bolt na všetkých záležitostiach spojených s poskytovaním Služieb; g) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by na základe uváženia spoločnosti Bolt mohlo poškodiť dobrú povesť spoločnosti Bolt (napr. spájanie značky Bolt s regulovanými produktmi a službami ako alkohol, tabak, hazard, vekom podmieneným obsahom alebo politickými stranami/záležitosťami (bod 1. a bod 2. týchto Podmienok označovania spolu ďalej aj ako „Podmienky“).

 1. Prevádzkovatelia taxislužby poskytujú Služby bezodplatne, pričom pri splnení a dodržiavaní Podmienok vzniká Prevádzkovateľom taxislužby nárok na uchádzanie sa o bonus v zmysle článku 3. týchto Podmienok označovania.

 2. Prevádzkovatelia taxislužby, ktorí nesplnia a/alebo nebudú plniť a dodržiavať Podmienky podľa bodu 2. písm. a), písm. b), písm. d), písm. e) týchto Podmienok označovania (najmä, nie však výlučne formou poškodzovania Označení vozidiel, akéhokoľvek svojvoľného upravovania Označení vozidiel, scudzovania Označení vozidiel akoukoľvek formou), sa zaväzujú spoločnosti Bolt zaplatiť zmluvnú pokutu v sume nákladov, ktoré vynaložila spoločnosť Bolt na zabezpečenie výroby a inštalácie predmetných Označení vozidiel na Vozidlá taxislužby pre konkrétneho Prevádzkovateľa taxislužby.

3. Bonus

 1. Nárok na bonus za poskytovanie Služby a súčasné dodržiavanie a plnenie Podmienok („Bonus“) vzniká Prevádzkovateľovi taxislužby výhradne pri Označení vozidiel podľa článku 1. bodu 2. písm. a) týchto Podmienok označovania.

 2. Prevádzkovatelia taxislužby, ktorí nesplnia a/alebo nebudú plniť a dodržiavať všetky Podmienky v príslušnom bonusovom období, nebudú mať nárok na Bonus podľa týchto Podmienok označovania za dané bonusové obdobie a môžu natrvalo stratiť spôsobilosť na poskytovanie Služieb.

 3. Suma a frekvencia vyplácaného Bonusu bude Prevádzkovateľovi taxislužby oznámená e-mailom alebo správou v tzv. portáli vodiča prípadne v tzv. portáli flotily, pričom suma i frekvencia sa môžu meniť.

 4. Bonus sa bude vyplácať len na účet Prevádzkovateľa taxislužby v spoločnosti Bolt a nie je možné ho uhradiť iným spôsobom. Ak má Prevádzkovateľ taxislužby voči spoločnosti Bolt nejaké dlhy, Bonus sa môže najskôr použiť na započítanie vzájomných pohľadávok.

 5. Bonusovým obdobím sa pre účely týchto Podmienok označovania rozumie časový úsek medzi kontrolami stavu Označenia vozidiel na určenom mieste alebo v online overovacom systéme, tak ako to oznámi spoločnosť Bolt, počnúc preukázaným nainštalovaním Označenia vozidiel v zmysle týchto Podmienok označovania.

4. Ochranná Známka Bolt

 1. Spoločnosť Bolt týmto udeľuje Prevádzkovateľovi taxislužby na obdobie trvania zmluvného vzťahu založeného a spravujúceho sa týmito Podmienkami označovania a Všeobecnými obchodnými podmienkami nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie loga spoločnosti Bolt výhradne prostredníctvom Označenia vozidiel v rozsahu a v súlade s pokynmi spoločnosti Bolt, a to výlučne na dosiahnutie účelu tohto zmluvného vzťahu.

 2. Prevádzkovateľ taxislužby sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Bolt, nepoužije ani nezaregistruje žiadny názov domény, ochrannú známku ani obchodný názov, ktorý by obsahoval akékoľvek označenia spoločnosti Bolt, najmä, ale nie len zobrazené prostredníctvom Označení vozidiel, alebo ich variácie či nesprávne napísané názvy, ako ani názvy, ktoré by boli inak totožné alebo výrazne podobné, ani nevykoná žiadne kroky smerujúce k týmto úkonom.

5. Nezávislý Poskytovateľ Služieb

 1. Prevádzkovateľ taxislužby zostane za každých okolností nezávislým poskytovateľom taxislužieb.

 2. Prevádzkovateľ taxislužby sa nebude prezentovať ako zamestnanec, pracovník, zástupca alebo partner spoločnosti Bolt.

 3. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok označovania nemá za cieľ vytvoriť medzi zmluvnými stranami nejaké partnerstvo alebo spoločný podnik, prezentovať zmluvnú stranu ako zástupcu druhej zmluvnej strany ani oprávňovať zmluvnú stranu na vytváranie alebo prijímanie záväzkov v mene druhej zmluvnej strany, ani sa žiadne ustanovenie nebude takto interpretovať.

 4. Každá zmluvná strana potvrdzuje, že koná vo svojom vlastnom mene a nie v prospech inej osoby.

6. VÝPOVEĎ

 1. Spoločnosť Bolt môže kedykoľvek vypovedať tento zmluvný vzťah založený a spravujúci sa týmito Podmienkami označovania a Všeobecnými obchodnými podmienkami, a to na základe oznámenia tejto skutočnosti Prevádzkovateľovi taxislužby.

 2. Prevádzkovateľ taxislužby môže vypovedať tento zmluvný vzťah založený a spravujúci sa týmito Podmienkami označovania a Všeobecnými obchodnými podmienkami, kedykoľvek na základe oznámenia adresovaného spoločnosti Bolt a po úspešnom odstránení Označenia vozidiel z Vozidla taxislužby Prevádzkovateľa taxislužby.

 3. Prevádzkovateľ taxislužby musí spoločnosť Bolt bezodkladne informovať o poškodení, strate, odcudzení alebo odstránení Označenia vozidiel z Vozidla taxislužby Prevádzkovateľa taxislužby zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu uvedenú v registračnom formulári.

 4. Ak spoločnosť Bolt vypovie zmluvný vzťah založený a spravujúci sa týmito Podmienkami označovania a Všeobecnými obchodnými podmienkami kvôli porušeniu Podmienok, Podmienok označovania alebo Všeobecných obchodných podmienok zo strany Prevádzkovateľa taxislužby, prípadný nárok na nevyplatený Bonus okamžite zaniká a Prevádzkovateľ taxislužby bude povinný vrátiť Bonus vyplatený za bonusové obdobie, v ktorom došlo k porušeniu Podmienok označovania.