Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich

Bolt Technology OÜ, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ DPH: EE102090374, IČO:12417834, sídlo: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vana-Lõuna tn 15, 10134,Estónska republika, je prevádzkovateľom osobných údajov cestujúcich. Spoločnosť tiežvymenovala zodpovednú osobu, ktorej úlohou je dohliadať na plnenie povinností vyplývajúcichz legislatívy. (privacy@bolt.eu).Termín "nás" alebo "my" sa vzťahuje na vlastníka aplikácie Bolt, spoločnosť BoltTechnology OÜ, spoločnosť s ručením obmedzeným Bolt, založenej v Estónskejrepublike.

1. Osobné údaje ktoré spracúvame

 • Meno, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Geografická poloha cestujúceho, čas a cieľ cesty.
 • Informácie o platbe.
 • Informácie o sporoch.
 • Identifikačné údaje zariadenia, na ktorom bola aplikácia Bolt nainštalovaná.

2. Účely spracovania

 • Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame za účelom prepojeniacestujúcich sdopravcami a vodičmi, aby sme im pomohli sa pochybovať pomestách efektívnejšie.
 • Vodičom poskytujeme údaje o geografickej polohe a telefónne číslocestujúcich, aby sme im uľahčili proces vyzdvihnutia cestujúceho. Údaje ogeografickej polohe sa zhromažďujú len vtedy, keď je aktivovaná aplikáciaBolt. Zber údajov ogeografickej polohe sa zastaví po zatvorení aplikácieBolt. V niektorých krajinách vodiči nemôžu vidieť telefónne čísla cestujúcich;vodič vidí úplne iné číslo, ktoré ho dočasne presmeruje na telefónne číslocestujúceho, čo umožňuje vodičovi a cestujúcemu komunikovať.
 • Údaje o geografickej polohe môžeme použiť na vyriešenie problémovtýkajúcich sa kvality dopravných služieb.
 • Kontaktné údaje používame na informovanie cestujúcich o aktualizáciáchaplikácie Bolt.
 • Údaje o trasách vodičov a cestujúcich používame na analýzu geografickéhopokrytia s cieľom poskytnúť vodičom odporúčania týkajúce sanajefektívnejších trás.
 • Vaše meno, telefónne číslo a e-mail budú použité za účelom komunikáciemedzi vami a vodičom.
 • Údaje oplatobnej karte sú spracúvané za účelom poskytnutia dopravnýchslužieb.
 • Údaje týkajúce sa poskytnutia zákazníckej podpory sa zbierajú a ukladajú naúčely riešenia sporovtýkajúcich sa kvality služieb

3. Právny základ

 • Osobné údaje sa spracúvajú za účelom poskytovania služieb cestujúcim.Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje predložené cestujúcimi vpriebehu inštalácie a používania aplikácie Bolt. Predpokladom využívaniaslužieb Bolt je súhlas, ktorý cestujúci udelil na spracovanie identifikačnýchaúdajov ogeografickej polohe.
 • Osobné údaje sa môžu spracúvať na základe oprávneného záujmu navyšetrovaní a odhaľovaní podvodných platieb.

4. Príjemcovia

 • Osobné údaje cestujúceho sa oznamujú len vodičovi, ktorý aktivovalaplikáciu Bolt; v takomto prípade vodič uvidí meno, telefónne číslo (vniektorých krajinách je číslo skryté) a údaje o geografickej polohecestujúceho.
 • Po poskytnutí prepravnej služby zostane meno a telefónne číslo (vniektorých krajinách je číslo skryté) cestujúceho pre vodiča viditeľné 24hodín zdôvodu vyriešenia problémov spojených s poskytovaním služieb,napr. vprípade zabudnutia si osobných vecí vaute vodiča.
 • Spätná väzba od cestujúcich týkajúca sa kvality služby je anonymná a vodičinedostávajú mená a telefónne čísla cestujúceho, ktorí poskytli hodnotenie aspätnú väzbu.
 • V závislosti od lokácie cestujúceho môžu byť osobné údaje poskytnutémiestnym dcérskym spoločnostiam, zástupcom, pobočkám, agentom atď.Bolt. Spracovanie osobných údajov sa uskutoční za rovnakých podmienok,ako sú stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

5. Bezpečnosť a prístup

 • Všetky osobné údaje zozbierané počas poskytovania služieb sa prenášajú aukladajú v dátových centrách spoločnosti Zone Media LTD a / alebo AmazonWeb Services, Inc, ktoré sa nachádzajú na území členských štátov Európskejúnie. Prístup k osobným údajom majú len autorizovaní zamestnancispoločností a partneri skupiny Bolt, ktorí majú prístup k údajom len na účelyriešenia problémov spojených s využívaním služieb (vrátane sporovtýkajúcich sa dopravných služieb).
 • Spoločnosti v rámci skupiny Bolt a partneri skupiny majú prístup k osobnýmúdajom v rozsahu potrebnom na poskytovanie zákazníckej podpory vpríslušnej krajine. Pre viac informácií navštívte https://bolt.eu/cities/.
 • Údaje ogeografickej polohe sa spracovávajú v anonymizovanej forme apersonalizujú sa len vtedy, ak sú údaje o geografickej polohe potrebné nariešenie sporov alebo podvodu.
 • Na výskumné a vedecké účely sa údaje používajú v anonymizovanej podobe.

6. Prístup a oprava

 • Pomocou aplikácie Bolt môžete pristupovať k a aktualizovať svoje osobnéúdaje.

7. Uchovávanie

 • Vaše osobné údaje budú uložené po dobu aktívnosti vášho účtu cestujúceho.Ak zrušíte svoj účet, osobné údaje sa vymažú (v súlade s pravidlamiuvedenými v tejto časti), pokiaľ sa tieto údaje nevyžadujú na účelyúčtovníctva, riešenia sporov alebo predchádzania podvodom.
 • Finančné údaje o prepravných službách poskytovaných cestujúcim budúuložené po dobu 3 rokov po poslednej ceste.
 • Údaje potrebné na účtovné účely budú uchovávané po dobu 7 rokov [poposlednej ceste].
 • V prípade podozrenia z trestného činu, podvodu alebo nepravdivýchinformácií sa údaje uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • V prípade sporov týkajúcich sa platieb budú údaje uchovávané až dovyriešenia reklamácie alebo uplynutia platnosti týchto nárokov.
 • Údaje o histórii ciest budú uložené po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto dobybudú údaje anonymizované.
 • Upozorňujeme, že odinštalovanie aplikácie Bolt vo vašom zariadenínespôsobí vymazanie vašich osobných údajov.
 • Ak aplikácia Bolt nebola použitá 3 roky, upozorníme vás a požiadame vás opotvrdenie, či je váš účet stále aktívny. Ak neobdržíme žiadnu odpoveď, účetbude zrušený a osobné údaje budú vymazané, pokiaľ sa tieto údajenevyžadujú na účely účtovníctva, riešenia sporov alebo predchádzaniapodvodom.

8. Vymazanie

 • Mali by ste tiež pamätať na to, že podanie žiadosti o vymazanie vašichosobných údajov je možné len v prípade, že váš účet zrušíme. V dôsledkutoho nebudete môcť používať aplikáciu Bolt prostredníctvom účtu, ktorý bolzrušený.
 • Na žiadosť o vymazanie osobných údajov zaslanú prostredníctvom e-mailureagujeme do jedného mesiaca anásledne určíme termín vymazania údajov.

9. Prenos

 • Na žiadosť o prenos osobných údajov zaslanú prostredníctvom e-mailureagujeme do jedného mesiaca anásledne určíme termín prenosu údajov. Pooverení totožnosti daného zákazníka vám poskytneme osobné údaje, ktorézahŕňajú: kontaktné informácie, históriu cesty za posledné 3 roky ainformácie o platbe.

10. Priamy marketing

 • Vašu e-mailovú adresu a / alebo telefónne číslo použijeme za účelompriameho marketingu iba vtedy, ak ste nám na to poskytli povolenieprostredníctvom webovej stránky bolt.eu alebo prostredníctvom aplikácie Bolt Marketingové správy môžeme personalizovať na základe informácií otom, ako využívate služby Bolt (frekvencia používania, cesty, platby).
 • Ak si už neprajete dostávať priame marketingové správy, kliknite na odkaz „Unsubscribe“ v päte nášho e-mailu alebo v sekcii profilu aplikácie Bolt.

11. Riešenie sporov

 • Spory týkajúce sa spracovania osobných údajov sa riešia prostredníctvomzákazníckej podpory (info@bolt.eu) alebo cez zodpovednú osobu Bolt(privacy@bolt.eu).
 • Orgánom dohľadu je estónsky inšpektorát pre ochranu údajov www.aki.ee),na ktorý sa môžete obrátiť zaslaním e-mailu na adresu info@aki.ee.