Všeobecné obchodní podmínky pro dopravce (Účinné od: 01.01.2023)

Offline verzi těchto Podmínek si můžete stáhnout zde.

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví hlavní podmínky upravující užívání služeb Bolt ze strany dopravců.

Poskytovat přepravní služby přes platformu Bolt lze jen na základě souhlasu s níže uvedenými podmínkami a ustanoveními.

1.DEFINICE

1.1. Společnost Bolt (taktéž jako „my“, „naše“, „nás“ nebo „nám“) – vlastník a provozovatel aplikace Bolt, společnost Bolt Operations OÜ, registrační číslo společnosti: 14532901, se sídlem Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estonsko, ale také společnosti ve skupině Bolt a její partneři (místní dceřiné společnosti, zástupci, přidružené osoby, zprostředkovatelé plateb atd.). Seznam společností ve skupině Bolt a partnerů naleznete na adrese https://bolt.eu/cities/.

1.2. Služby společnosti Bolt – služby, které poskytuje společnost Bolt, včetně poskytování, provozu a údržby aplikace Bolt, platformy Bolt, plateb přes aplikaci, zákaznické podpory, zajištění komunikace mezi dopravcem a cestujícím a další podobné služby.

1.3. Aplikace Bolt – aplikace pro chytré telefony pro dopravce a cestující, přes kterou lze objednávat přepravní služby dopravců.

1.4. Platforma Bolt – technologie umožňující komunikaci cestujících s dopravci prostřednictvím aplikace Bolt.

1.5.Cestující – osoba, která si vyžádá (objedná) přepravní služby přes platformu Bolt.

1.6. Dopravce (taktéž jako „vy“) – osoba poskytující přepravní služby v návaznosti na užívání platformy Bolt. Každému dopravci je přidělen osobní účet Bolt pro účely používání aplikace Bolt a platformy Bolt. Dopravce je nezávislým podnikatelem, dopravcem ve smyslu § 2, odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění (dále jen „ZSD“), tedy dopravce je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující silniční dopravu, zejména taxislužbu.

1.7. Smlouva – tato smlouva uzavřená mezi dopravcem a společností Bolt ohledně užívání služeb společnosti Bolt, kterou tvoří: tyto všeobecné obchodní podmínky; zvláštní podmínky zobrazené v aplikaci Bolt, např. týkající se informací o cenách nebo popisů služeb; pokyny pro dopravce od společnosti Bolt;

1.8.Jízdné – poplatek, který je cestující povinen uhradit dopravci za poskytování přepravních služeb.

1.9.Poplatek společnosti Bolt – poplatek, který je dopravce povinen uhradit společnosti Bolt za užívání platformy Bolt.

1.10. Platby přes aplikaci – platba kartou, přes mobilního operátora a ostatní způsoby platby využívané cestujícími k uhrazení přepravních služeb dopravců prostřednictvím aplikace Bolt.

1.11. Účet Bolt – přístup k webovým stránkám obsahujícím informace a dokumenty týkající se využívání služeb společnosti Bolt v rámci poskytování přepravních služeb dopravcem, včetně účetní dokumentace. Dopravce, případně určená osoba v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem se může přihlásit k účtu Bolt zadáním uživatelského jména a hesla.

1.12. Přepravní služby – přeprava osob a věcí, kterou dopravce poskytuje cestujícímu, jehož objednávku přepravy přijal přes aplikaci Bolt.

1.13. Zprostředkovatel plateb – společnost Bolt Operations OÜ, tj. zprostředkovatel odpovědný za služby technické podpory pro účely poskytování platebních služeb při zprostředkování plateb a/nebo fakturace jménem společnosti Bolt. Zprostředkovatel plateb může taktéž projednávat případné stížnosti a řešit případné spory týkající se plateb provedených společností Bolt.

2.UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Před zahájením užívání služeb společnosti Bolt musíte provést registraci, během níž uvedete požadované informace a nahrajete nezbytnou dokumentaci. Po úspěšném provedení registrace vám poskytneme a zpřístupníme účet Bolt. Kliknutím na tlačítko „Registrací souhlasíte s Všeobecné podmínky a Zásady ochrany osobních údajů“ v průběhu vaší registrace prohlašujete a zaručujete, že: podle platných právních předpisů jste oprávněn s námi uzavřít smlouvu o používání platformy Bolt pro účely vašeho poskytování přepravních služeb; jste si pozorně pročetl tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně všech povinností, které z nich a z této smlouvy vyplývají, zcela jim rozumíte a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni; všechny informace, které jste nám poskytl, jsou přesné, správné a úplné; na účtu Bolt budete vždy evidovat správné údaje a informace na svém profilu budete průběžně aktualizovat; neumožníte žádným jiným osobám využívat váš účet Bolt ani tento účet nepřevedete na žádnou jinou osobu ani jí tento účet nepostoupíte; služby společnosti Bolt nebudete používat k neoprávněným či protiprávním účelům a nebudete narušovat řádné fungování služeb společnosti Bolt; za každých okolnosti budete důsledně dodržovat všechny právní předpisy, a to zejména právní předpisy upravující poskytování taxislužby.

2.2. Při vyplňování vašich platebních (bankovních) údajů při registraci jste povinen poskytnout veškeré požadované údaje. V případě, že se registrujete jako dopravce – právnická osoba, musíte uvést platební (bankovní) údaje příslušné právnické osoby. Jízdné hrazené prostřednictvím platby přes aplikaci převádíme na bankovní účet, který jste uvedli. Zříkáme se odpovědnosti za nesprávné peněžní transakce v případě, že při registraci poskytnete chybné bankovní údaje.

2.3. Po odeslání vaší žádosti o registraci obdržíte e-mail s uvedením dalších podmínek, které musí být splněny, aby bylo možné využívat služby společnosti Bolt. Nedodržení uvedených požadavků a podmínek může vést k ukončení smlouvy a zrušení práva užívat služby společnosti Bolt.

2.4. Souhlasíte s tím, že společnost Bolt Operations OÜ může postoupit některé ze svých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na společnosti ve skupině Bolt a partnery skupiny. Toto postoupení může zahrnovat zejména postoupení práv a povinností týkajících se přezkumu dokumentů v souvislosti se žádostmi o registraci, školeními, přijímání poplatků společnosti Bolt, přeposílání jízdného k vyplacení, zprostředkování plateb přes aplikaci, poskytování licence k aplikaci Bolt atd. Podrobné informace o společnostech ve skupině Bolt a partnerech skupiny naleznete na adrese http://bolt.eu/cities.

2.5. Dopravce může být i právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, poskytující přepravní služby prostřednictvím osob, které jsou k této osobě v základním pracovněprávním vztahu. Tuto skutečnost je dopravce povinen uvést při registraci k užívání služeb společnosti Bolt a v účtu Bolt. Fakticky může přepravní služby poskytovat pouze konkrétní fyzická osoba uvedená při registraci (řidič). Tato fyzická osoba (řidič) může účet Bolt používat pouze tehdy, jestliže si přečetla a zavázala se dodržovat tyto všeobecné obchodní podmínky a jakoukoli další dokumentaci, která je součástí smlouvy. Právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, uvedená při registraci a v účtu Bolt a fyzická osoba (řidič) fakticky poskytující přepravní služby v rámci příslušného účtu Bolt nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za případná porušení všeobecných obchodních podmínek a smlouvy na straně dopravce. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, poskytující přepravní služby prostřednictvím osob, které jsou k této osobě v základním pracovněprávním vztahu je povinna seznámit příslušné osoby v základním pracovněprávním vztahu se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

2.6. Dopravce si může zaregistrovat účty pro osoby, které jsou k němu v základním pracovněprávním vztahu. V takovém případě bude takový dopravce povinen zajistit, aby osoby v základním pracovněprávním vztahu dodržovali požadavky právních předpisů, všeobecných obchodních podmínek, smlouvy a případných dalších dohod, a zavazuje se jednat v souladu s příslušnými podmínkami a povinnostmi. Dopravce a osoby v základním pracovněprávním vztahu i nadále ponesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za případná porušení, kterých se dopustí osoba v základním pracovněprávním vztahu při poskytování přepravních služeb.

2.7. Dopravce výslovně bere na vědomí, že přepravní služby poskytované cestujícím v návaznosti na užívání platformy Bolt může poskytovat pouze prostřednictvím konkrétních fyzických osob (oprávněných řidičů taxislužby dle § 21d ZSD) a konkrétních vozidel (evidovaných jako vozidlo taxislužby dle § 21a ZSD), které uvede při registraci, případně ve svém účtu Bolt, k čemuž se tímto zavazuje. Dopravce je odpovědný za každý případ, kdy bude přepravní služba poskytnuta jinou fyzickou osobou (řidičem), nebo jiným vozidlem, než fyzickou osobou (řidičem), nebo vozidlem, uvedenými v příslušném účtu Bolt, a to bez možnosti vyvinění. Dopravce se zavazuje učinit vše pro to, aby nedošlo k případům uvedeným v předchozí větě.

2.8. V případě porušení povinnosti uvedené v předchozím ustanovení je dopravce povinen uhradit společnosti Bolt smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude přepravní služba poskytovaná cestujícím v návaznosti na užívání platformy Bolt poskytnuta jinou fyzickou osobou (řidičem), nebo jiným vozidlem, než fyzickou osobou (řidičem), nebo vozidlem, uvedenými v příslušném účtu Bolt. V případě porušení některé z povinností uvedených v předchozím ustanovení má společnsot Bolt právo okamžitě zablokovat přístup příslušné fyzické osoby (řidiče) do aplikace Bolt, která se porušení dopustil. V případě opakovaného porušení některé z povinností uvedených v předchozím ustanovení má společnost Bolt právo zablokovat účet Bolt a tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti Bolt na náhradu škody, nebo odčinění nemajetkové újmy. V případě, že bude společnosti Bolt pravomocně uložena orgánem veřejné moci pokuta v souvislosti s porušením povinnosti dopravce uvedené v předchozím ustanovení, je dopravce povinen uhradit společnosti Bolt částku ve výši pokuty a jejího příslušenství uložené pravomocným rozhodnutím.

3.PRÁVO UŽÍVAT APLIKACI BOLT A ÚČET BOLT

3.1. Tímto vám udělujeme licenci k užívání aplikace Bolt a účtu Bolt. Tato licence vám neuděluje právo poskytovat podlicence ani převést jakákoli práva na třetí osoby.

3.2.V rámci užívání aplikace Bolt a/nebo účtu Bolt nesmíte: dekompilovat, zpětně analyzovat ani se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód aplikace Bolt, účtu Bolt ani jiného softwaru společnosti Bolt; žádným způsobem měnit aplikaci Bolt ani účet Bolt, ani používat upravené verze aplikace Bolt nebo účtu Bolt; posílat, nebo přenášet soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakékoli jiné programy, které mohou poškodit nebo mít nepříznivý vliv na fungování platformy Bolt; pokoušet se získat neoprávněný přístup do aplikace Bolt, k účtu Bolt či jakýmkoli jiným službám společnosti Bolt.

3.3. Licence poskytnutá na základě této smlouvy bude zrušena zároveň s ukončením smlouvy. Po ukončení smlouvy musíte neprodleně přestat užívat aplikaci Bolt a účet Bolt. Po ukončení smlouvy jsme oprávněni zablokovat a odstranit účet Bolt bez předchozího upozornění.

3.4. Můžeme vám poskytnout přívěsky, štítky, nálepky nebo jiné reklamní předměty, které nesou značku Bolt nebo jinak značí, že používáte platformu Bolt. Udělujeme vám nevýhradní a nepřevoditelnou licenci bez možnosti udělovat podlicence, k užívání těchto přívěsků, štítků, nálepek nebo jiných reklamních předmětů, a to výhradně pro účely označení, že poskytujete přepravní služby přes platformu Bolt. Po ukončení smlouvy musíte neprodleně odstranit a zlikvidovat jakékoli přívěsky, štítky, nálepky nebo jiné reklamní předměty nesoucí značku Bolt.

3.5. Všechna autorská práva a ochranné známky, včetně zdrojového kódu, databází, log a vizuálního stylu, vlastní společnost Bolt a jsou chráněny zákony o autorském právu, ochranné známce a/nebo obchodním tajemství a ustanoveními mezinárodních smluv. Na základě používání platformy Bolt nebo jakýchkoli jiných služeb společnosti Bolt nenabudete žádná vlastnická práva k žádnému duševnímu vlastnictví.

4.POSKYTOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

4.1. Tímto zaručujete, že budete poskytovat přepravní služby v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami, smlouvou i všemi relevantními právními předpisy platnými. Vezměte na vědomí, že nesete plnou odpovědnost za případná porušení jakýchkoli právních předpisů, k nimž dojde v souvislosti s poskytováním přepravních služeb.

4.2. Tímto berete na vědomí, že k poskytování přepravních služeb musíte disponovat všemi relevantními oprávněními (včetně platného řidičského průkazu), povoleními, pojištěními, registracemi, osvědčeními a jinou dokumentací, kterou příslušné právní předpisy vyžadují k poskytování přepravních služeb. Je vaší povinností udržovat veškerou výše uvedenou dokumentaci v platnosti. Společnost Bolt si vyhrazuje právo po vás požadovat předložení důkazů o plnění vašich právních povinností a zkontrolovat všechna nezbytná oprávnění, povolení, souhlasy, schválení, registrace a osvědčení.

4.3. Přepravní služby musíte poskytovat odborným způsobem v souladu s pravidly podnikatelské etiky, které se na poskytování takových služeb vztahují, a snažit se vyhovět žádosti cestujícího v jeho nejlepším zájmu. Zejména: musíte zvolit trasu, která je pro cestujícího finančně, časově, nebo jinak nejméně nákladná, ledaže by cestující výslovně žádal jinou trasu; nesmíte dělat žádné neoprávněné zastávky; nesmíte mít ve vozidle žádné cestující kromě cestujícího definovaného v této smlouvě a dalších osob, které ho doprovází; musíte dodržovat všechny platné dopravní předpisy, tj. nesmíte jednat způsobem, který narušuje vaší schopnost kontrolovat nebo vnímat dopravní situace, včetně držení telefonu v ruce, v době, kdy je vozidlo v pohybu.

4.4. Je vám ponecháno výhradní právo rozhodovat o tom, kdy budete přepravní služby poskytovat. Žádosti cestujících o poskytnutí přepravních služeb můžete přijímat, odmítat nebo ignorovat dle vlastního uvážení.

4.5. Veškeré vybavení a prostředky, které jsou nezbytné k poskytování vašich přepravních služeb, jste povinni zajistit a udržovat na své vlastní náklady, včetně automobilu, chytrého telefonu atd. Taktéž nesete odpovědnost za uhrazení všech nákladů, které vám vzniknou při poskytování přepravních služeb, zejména nákladů na pohonné hmoty, tarif s mobilními daty, poplatky, amortizaci vozidla, pojištění, příslušné daně atd. Nezapomeňte, že používání aplikace Bolt může vést ke spotřebě velkého množství mobilních dat, proto doporučujeme, abyste si zajistili tarif s neomezeným nebo velmi vysokým datovým limitem.

4.6. Jízdné jste oprávněni účtovat vždy, když akceptujete objednávku cestujícího přes platformu Bolt a řádně poskytnete přepravní službu dle objednávky cestujícího. Konečná výše jízdného, která bude cestujícímu účtována po dokončení přepravy, se před zahájením přepravy vypočítá na základě výchozí základní sazby, vzdálenosti dané cesty podle zařízení s GPS a doby trvání příslušné cesty. Výchozí základní sazba může kolísat podle situace na místním trhu. Máte právo účtovat cestujícímu nižší jízdné, než které je uvedeno v aplikaci Bolt. Pokud budete účtovat cestujícímu nižší jízdné, než které je uvedeno v aplikaci Bolt, poplatek společnosti Bolt vám nebude snížen.

4.7. Společnost Bolt může přiměřeným způsobem změnit nebo zcela zrušit výši jízdného u provedené jízdy v případě, že: a) cestující takovou změnu, nebo zrušení důvodně navrhne z důvodu porušení povinností dopravce, nebo b) má důvodné podezření na provedení podvodné jízdy (např. objednání vlastní přepravy).

4.8. Cestující může uhradit cenu za přepravní služby buď v hotovosti přímo vám, nebo formou platby přes aplikaci, jak je popsáno v článku 6 těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě, že cestující hradí jízdné v hotovosti přímo, je vaší povinností jízdné inkasovat. V případě, že cestující jízdné neuhradí nebo jej odmítne uhradit, zašle společnost Bolt cestujícímu vaším jménem oznámení o existenci dluhu. Toto oprávnění vychází z pověření zprostředkovatele platby uděleného společnosti Bolt a neznamená, že společnost Bolt bude mít povinnost uhradit jízdné, které neuhradil cestující. Pokud cestující ve vozidle nesouhlasí s uhrazením jízdného za poskytnutí přepravní služby, uhradí jízdné cestující, který si poskytnutí přepravní služby objednal. Pokud cestující důvodně odmítne uhradit jízdné z toho důvodu, že jsou vaše informace uvedené v aplikaci Bolt nesprávné, společnost Bolt vám jízdné neuhradí.

4.9. Po každém řádném poskytnutí přepravních služeb společnost Bolt jménem a na účet dopravce vytvoří a pošle cestujícímu potvrzení o přepravě. Potvrzení o přepravě za každé poskytnutí přepravních služeb naleznete v účtu Bolt.

4.10. Cestující může zrušit objednávku na přepravní služby, kterou dopravce přijal přes aplikaci Bolt. Dopravce má nárok na jízdné za zrušenou objednávku přepravní služby (storno poplatek) v případě, že cestující zruší přijatý požadavek na přepravní služby po určité době, kterou stanoví aplikace Bolt.

4.11. Pokud v průběhu poskytování přepravních služeb cestující nebo jeho spolucestující svojí nedbalostí poškodí vozidlo nebo jeho vybavení (včetně zanechání skvrn, zašpinění vozidla nebo způsobení zápachu ve vozidle), budete mít právo vyžadovat od cestujícího úhradu pokuty ve výši 50 EUR a požadovat náhradu škody ve výši přesahující tuto pokutu. Pokud cestující nebude souhlasit s uhrazením pokuty a/nebo náhrady škody, můžete nás informovat a my se pak můžeme pokusit vymoci pokutu a/nebo příslušné náklady od cestujícího. Berte však na vědomí, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za přímé ani nepřímé škody související s čištěním nebo údržbou vozidla způsobené cestujícím.

4.12. Tímto berete na vědomí, že jste povinni řádně dodržovat veškeré daňové povinnosti, které vám vyplývají z platných právních předpisů v souvislosti s poskytováním přepravních služeb, včetně: placení daně z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění a dalších příslušných daní; plnění všech povinností vůči zaměstnancům a povinnosti registrace k příslušným daním. V případě, že nám orgán veřejné moci zašle platnou žádost o poskytnutí informací týkajících se vaší činnosti, poskytneme mu informace týkající se vaší činnosti v rozsahu stanoveném právními předpisy. Dále platí, že je vaší povinnosti dodržovat veškeré platné daňové předpisy, které se mohou uplatnit v souvislosti s poskytováním přepravních služeb. Tímto se zavazujete uhradit společnosti Bolt všechny úřední poplatky, platby, pokuty a další daňové závazky, které společnosti Bolt vzniknou v souvislosti s vašimi povinnostmi vyplývajícími z platných daňových předpisů v případě, že tyto povinnosti nesplníte.

4.13. Společnost Bolt má právo vystavit cestujícímu fakturu vaším jménem, aby vám mohla uhradit jízdné, smluvní pokuty a další poplatky, které pro vás společnost Bolt zprostředkovává. Faktura vám bude zpřístupněna přes účet Bolt.

4.14 Společnost Bolt je oprávněna sdílet s příslušnými daňovými orgány veškeré informace požadované podle směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o administrativní spolupráci v oblasti daní, mimo jiné včetně jakéhokoli plnění hrazeného nebo připisovaného řidiči v souvislosti s činnostmi vykonávanými přes platformu Bolt. Pokud neposkytnete informace požadované dle výše uvedené směrnice, společnost Bolt je oprávněna (i) zrušit váš účet, (ii) zabránit vám v opětovné registraci na platformě Bolt a (ii) zadržet vám vyplacení jízdného, dokud neposkytnete požadované informace.

5.POPLATKY SPOLEČNOSTI BOLT

5.1. Za užívání aplikace Bolt, jste povinni hradit poplatek (tj. poplatek společnosti Bolt). Výše poplatku společnosti Bolt se určuje podle výše jízdného každé objednávky přepravní služby, kterou jste splnili. Výše poplatku společnosti Bolt vám bude zaslána e-mailem, bude k dispozici v aplikaci Bolt, na účtu Bolt, případně bude sdělena jinak. Vezměte na vědomí, že výše poplatku společnosti Bolt se může měnit. Před provedením změny vás budeme vždy předem informovat.

5.2. Poplatek společnosti Bolt a případné další poplatky, které jsou nám splatné za předchozí měsíc, musíte uhradit nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě prodlení s úhradou poplatku společnosti Bolt budete povinni uhradit úrok z prodlení ve výši 0,04% z neuhrazené částky za každý den vašeho prodlení. Vezměte na vědomí, že kromě dlužné částky a úroku z prodlení budete povinni uhradit všechny náklady, které nám vzniknou v souvislosti s vymáháním vašeho dluhu.

6.PLATBY PŘES APLIKACI

6.1. Cestujícím můžeme umožnit platbu za přepravní služby kreditní, nebo debetní kartou, přes mobilního operátora nebo pomocí jiných způsobů platby (Bolt Business atd.) přímo v aplikaci Bolt (tj. platba přes aplikaci). Tímto nás opravňujete k tomu, abychom vaším jménem jednali jako váš zástupce, a to výhradně pro účely inkasování jízdného nebo jiných poplatků uhrazených cestujícím prostřednictvím platby přes aplikaci. Veškeré platební závazky, které cestující splní formou platby přes aplikaci, budou považovány za splněné v okamžiku provedení platby.

6.2. Platbu cestujícího přes aplikaci nesmíte odmítnout ani nesmíte nabádat cestujícího, aby platbu přes aplikaci nepoužíval. Pokud bezdůvodně odmítnete přijmout platbu přes aplikaci, budeme oprávněni vám účtovat smluvní pokutu ve výši 15 eur za každé odmítnutí a/nebo zablokovat vaše právo používat služby Bolt v případě opakovaného odmítání.

6.3. Společnost Bolt si vyhrazuje právo poskytovat cestujícím propagační slevové kódy dle svého uvážení v rámci propagačních akcí. Pokud existuje podezření, že byl slevový kód uplatněn podvodně, nezákonně, nebo že byl použit v rozporu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami týkajícími se používání slevových kódů, může být příslušný slevový kód zrušen a společnost Bolt zbývající částku dopravci neproplatí.

6.4. Přehledy plateb přes aplikaci můžete procházet na účtu Bolt nebo v aplikaci Bolt. V těchto přehledech jsou uvedeny částky plateb přes aplikaci provedené za předchozí týden a stržené poplatky společnosti Bolt. Zavazujete se nás informovat o všech důležitých okolnostech, které by mohly mít vliv na naši povinnost inkasovat a přeposílat vám jízdné uhrazené formou platby přes aplikaci.

6.5. Nejsme povinni vám uhradit jízdné, pokud se platba přes aplikaci nezdařila z důvodu zrušení platby kreditní/debetní kartou nebo jiným způsobem cestujícím nebo pokud se platba nezdaří z jiných důvodů. V takovém případě vám můžeme pomoci s vyžádáním úhrady jízdného od cestujícího a po případném provedení požadované platby cestujícím vám danou částku přepošleme.

6.6. Před poskytnutím přepravní služby si musíte ověřit, že je daná služba skutečně poskytována správnému cestujícímu, který přepravu objednal, a že cestující výslovně potvrdil, že povoluje spolucestujícím absolvovat přepravu na účet cestujícího. Pokud při identifikaci cestujícího uděláte chybu a platba přes aplikaci bude vyúčtována osobě, které nebyly přepravní služby poskytnuty, nebo která nesouhlasila s poskytnutím přepravních služeb jiným osobám, vrátíme této osobě jízdné. V takovém případě nebudete mít nárok obdržet od nás jízdné za tuto přepravu. Navíc budeme oprávněni vám za každou nesprávně provedenou platbu přes aplikaci vyúčtovat smluvní pokutu ve výši až 10 EUR.

6.7. Vezměte na vědomí, že započteme veškeré jízdné uhrazené formou platby přes aplikaci oproti částkám, které jste povinni nám uhradit (tj. poplatky společnosti Bolt, případně smluvní pokuty, nebo jiné nároky). Vyhrazujeme si právo tímto způsobem započíst kterýkoli z vašich finančních závazků vůči kterékoli společnosti ze skupiny Bolt. Kterékoli z vašich finančních závazků můžeme započíst oproti finančním závazkům, které máte vůči nám.

6.8. Pokud nebudeme moci vyplatit finanční prostředky, na které máte podle smlouvy nárok, protože jste ve svém účtu Bolt řádně neuvedli své bankovní údaje nebo pokud byly bankovní údaje uvedeny nesprávně, příslušné finanční prostředky budeme uchovávat po dobu 180 dnů. Pokud nám řádně nesdělíte bankovní údaje ve lhůtě 180 dnů od data, kdy nárok na výplatu těchto finančních prostředků vznikl, váš nárok na uhrazení těchto finančních prostředků zanikne.

7.ZÁKAZNICKÁ PODPORA

7.1. Dopravcům poskytujeme zákaznickou podporu v souvislosti s používáním služeb společnosti Bolt. Máme právo přestat zákaznickou podporu poskytovat v případě, že se zpozdíte s jakoukoli platbou o více než 5 (pět) kalendářních dnů.

8.HODNOCENÍ A AKTIVITA

8.1. Tímto berete na vědomí, že za účelem zajištění kvalitních služeb vám cestující mohou zanechat hodnocení a zpětnou vazbu ohledně kvality vašich přepravních služeb. Vaše průměrné hodnocení bude propojeno s vaším účtem Bolt a bude dostupné cestujícím v aplikaci Bolt.

8.2. Vedle hodnocení měříme úroveň vaší aktivity a poskytujeme vám skóre aktivity, které vychází z vaší aktivity, co se týče přijímání, odmítání, nereagování a plnění objednávek přepravních služeb cestujících.

8.3. V zájmu poskytování spolehlivých služeb cestujícím můžeme stanovit minimální průměrné hodnocení a minimální skóre aktivity, kterého musí fyzické osoby (řidiči) dosáhnout a následně si ho udržet. Pokud na základě naší výzvy nezvládnete zvýšit své průměrné hodnocení nebo skóre aktivity na minimální úroveň ve stanovené lhůtě, bude váš účet automaticky pozastaven, a to dočasně či trvale. Váš účet můžeme podle vlastního uvážení opět obnovit, např. tehdy, pokud pozastavení bylo způsobeno chybou systému nebo falešnými hodnoceními.

9.PŘEHLEDY TRHU A KAMPANĚ

9.1. Vyhrazujeme si právo vám přes aplikaci Bolt, účet Bolt , SMS, e-mail nebo jinak posílat přehledy o trhu v zájmu zvýšení vašeho povědomí o tom, kdy je poptávka cestujících o přepravní služby nejvyšší. Tyto přehledy trhu jsou pouhými doporučeními a nejsou pro vás nijak závazné. Odhady uvedené v rámci přehledu trhu vychází ze statistik za minulá období, a proto nemůžeme zaručit, že skutečná tržní situace bude odpovídat odhadům uvedeným v přehledu trhu.

9.2. Vyhrazujeme si právo pořádat kampaně, kdy vám např. zaručíme minimální příjem, pokud budete poskytovat přepravní služby v určité době. Pokud během této kampaně v určené době nedosáhnete stanoveného minimálního jízdného, uhradíme vám rozdíl. Konkrétní požadavky a podmínky budou zaslány přes aplikaci Bolt, účet Bolt, SMS, e-mail nebo jinak. Vyhrazujeme si právo libovolně se rozhodovat, kdy a kterým dopravcům takové kampaně nabídneme. Pokud máme důvodné podezření na vaši podvodnou činnosti, můžeme zadržet vaše jízdné až do vyjasnění podezření na podvod.

9.3. Vyhrazujeme si právo pořádat různé kampaně pro cestující za účelem propagace platformy Bolt. Dojde-li v rámci takové kampaně ke snížení jízdného hrazeného cestujícími, uhradíme vám kompenzaci ve výši peněžní hodnoty výhody nabídnuté cestujícím. Tuto marketingovou kompenzaci můžeme započíst oproti poplatku společnosti Bolt, či jiným nárokům.

10.VZTAH MEZI VÁMI, NÁMI A CESTUJÍCÍMI

10.1. Společnost Bolt prostřednictvím aplikace Bolt poskytuje služby zprostředkovatele taxislužby ve smyslu § 2, odst. 10 ZSD. Samotné přepravní služby poskytují dopravci na základě smlouvy o přepravě osob uzavřené s cestujícími. Dopravci poskytují přepravní služby samostatně jako nezávislí podnikatelé na vlastní účet a odpovědnost. Spory vyplývající ze spotřebitelských práv, nebo z plnění právních předpisů upravujících poskytování přepravních služeb se řeší výhradně mezi dopravci a cestujícími.

10.2. Tímto berete na vědomí, že společnost Bolt odpovídá za kvalitu poskytovaných přepravních služeb pouze v rozsahu povinností zprostředkovatele taxislužby stanovených dle ZSD. Společnost Bolt svojí kontrolní činností zajišťuje, že přepravní služba zprostředkovaná prostřednictvím aplikace Bolt byla: a) poskytnuta osobou, která v době poskytnutí přepravy není po dobu delší než 15 pracovních dnů držitelem příslušné koncese, nebo b) provedena vozidlem, které není vozidlem cestujícího ani v době poskytnutí přepravy po dobu delší než 15 pracovních dnů vozidlem taxislužby, nebo c) provedena řidičem, který v době poskytnutí přepravy není po dobu delší než 15 pracovních dnů držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Kromě plnění těchto zákonných povinností nemůžeme zaručit ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za kvalitu a bezvadnost poskytování přepravních služeb, které poskytují dopravci (resp. příslušní řidiči taxislužby) jako subjekty nezávislé na společnosti Bolt. Tímto se zavazujete poskytnout společnosti Bolt veškerou součinnost potřebnou k dodržování uvedených povinností zprostředkovatele taxislužby.

10.3. Tímto potvrzujete, že mezi námi a vámi nevzniká ani nevznikne žádná pracovní smlouva ani pracovněprávní vztah. Nesmíte vystupovat jako náš zaměstnanec, zprostředkovatel či zástupce ani nás nesmíte naším jménem smluvně zavazovat. Pokud byste měl být i přes absenci pracovněprávního vztahu považován za našeho zaměstnance, tímto se zavazujete, že se vzdáte případných nároků vůči nám, které mohou vzniknout v důsledku takové skutečnosti.

10.4. Svá práva a povinnosti vyplývající ze všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy nesmíte převést na žádnou třetí stranu.

10.5. Dopravce je povinen neprodleně informovat společnost Bolt o veškerých údajích a změnách těchto údajů týkajících se činnosti dopravce, které společnost Bolt potřebuje k plnění svých povinností zprostředkovatele taxislužby. Dopravce je povinen informovat společnost Bolt zejména o držení příslušné koncese k poskytování přepravy cestujících, údajích o jeho vozidlech taxislužby (zda jsou příslušná vozidla evidována jako vozidla taxislužby), údajích o příslušných řidičích taxislužby (zda jsou příslušní řidiči evidováni jako oprávnění řidiči taxislužby).

11.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese https://bolt.eu/cs/legal/cz/privacy-for-drivers/

12.ODPOVĚDNOST

12.1. Platforma Bolt je vám k dispozici tak, „jak je“ a „jak je k dispozici“. Společnost Bolt neprohlašuje, nezaručuje ani negarantuje, že přístup k platformě Bolt bude fungovat bez přerušení či chyb. V případě chyb softwaru platformy Bolt, nebo aplikace Bolt se budeme snažit tyto chyby co nejdříve napravit. Vezměte ovšem na vědomí, že fungování může být omezeno z důvodu příležitostného výskytu technických chyb a my nejsme schopni zaručit, že platforma Bolt, nebo aplikace Bolt bude fungovat za všech okolností. Vzhledem k tomu, že užívání platformy Bolt k objednání přepravních služeb záleží na chování cestujících, nezaručujeme, že vaše užívání platformy Bolt povede k jakýmkoli objednávkám poskytnutí přepravní služby od cestujících.

12.2. Společnost Bolt, její zástupci, ani zaměstnanci nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která vám může vzniknout v souvislosti s užíváním služeb společnosti Bolt. V této souvislosti společnost Bolt zejména neodpovídá za žádné přímé či nepřímé škody na majetku či finanční škody, ušlý zisk, ztrátu zákazníků, zakázek, kontaktů, újmu na dobrém jméně, pověsti, ztrátu nebo nepřesnost dat, ani za žádnou škodu, která může vyplývat z narušení podnikání, ztráty nebo nepřesnosti údajů ani za žádný jiný druh škody.

12.3. Finanční odpovědnost společnosti Bolt v souvislosti s porušením všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy je omezena na 500 EUR. Právo požadovat náhradu škody máte pouze tehdy, jestliže společnost Bolt porušila všeobecné obchodní podmínky nebo smlouvu úmyslně.

12.4. Společnost Bolt nenese odpovědnost za jednání či nejednání cestujícího nebo spolucestujících a nebude povinna nahradit ztráty či škody, které mohou vzniknout vám nebo na vašem vozidle v důsledku jednání či nejednání cestujícího nebo spolucestujících.

12.5. Za případné porušení všeobecných obchodních podmínek, smlouvy či jakýchkoli platných právních předpisů nesete plnou odpovědnost. S tímto porušením musíte okamžitě přestat a napravit dané porušení neprodleně po přijetí příslušné výzvy od nás nebo orgánu veřejné moci. Jste povinni nám uhradit veškeré přímé a/nebo nepřímé ztráty a/nebo škody, ušlý zisk, náklady, pokuty či sankce, které nám mohou vzniknout v souvislosti s porušením všeobecných obchodních podmínek, smlouvy či platných právních předpisů z vaší strany. Pokud vůči nám cestující uplatní nárok v souvislosti s vaším poskytováním přepravních služeb, budete povinni nám nahradit škodu v plné výši do 7 (sedmi) dnů od dne, kdy od nás obdržíte příslušnou výzvu k úhradě. V případě, že budeme mít právo uplatnit vůči vám nároky, budete povinni nám vedle těchto nároků uhradit i náklady za právní služby vynaložené v souvislosti uplatněním těchto nároků.

13.DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

13.1. Podmínky stanovené v těchto všeobecných obchodních podmínkách vstoupí v platnost ke dni registrace dopravce k užívání služeb společnosti Bolt. Ostatní smluvní podmínky vstoupí v platnost v okamžiku, kdy vám bude daný dokument nebo sdělení zpřístupněno a vy začnete nebo pokračujete v užívání služeb společnosti Bolt (nevyslovíte nesouhlas s těmito smluvními podmínkami).

13.2. Smlouvu můžete kdykoli vypovědět formou výpovědi doručené společnosti Bolt alespoň 7 (sedm) dnů předem, načež bude ukončeno vaše právo používat platformu Bolt a služby společnosti Bolt. Společnost Bolt může smlouvu vypovědět kdykoli a z jakéhokoli důvodu dle vlastního uvážení formou výpovědi učiněné alespoň 3 (tři) dny předem.

13.3. Společnost Bolt je oprávněna vypovědět smlouvu s okamžitou platností a zablokovat váš přístup na platformu Bolt bez předchozího upozornění v případě, že porušíte všeobecné obchodní podmínky nebo smlouvu, platné právní předpisy nebo dle názoru společnosti Bolt znevážíte společnost Bolt nebo poškodíte značku, pověst nebo podnikání společnosti Bolt. V uvedených případech vám můžeme dle svého vlastního uvážení zakázat registraci nového účtu.

13.4. Taktéž můžeme okamžitě zablokovat váš přístup na platformu Bolt a k účtu Bolt po dobu vyšetřování, pokud máme podezření, že jste se dopustili porušení smlouvy nebo podvodné činnosti. Přístup bude odblokován, jakmile vyšetřování podezření vyvrátí.

13.5. Snažíme se o poskytování těch nejkvalitnějších služeb cestujícím, a proto sledujeme činnost řidičů na platformě Bolt. Pokud nesplníte minimální požadavky na úroveň služby, např. minimální hodnocení nebo skóre aktivity, budeme oprávněni s okamžitou platností vypovědět smlouvu bez předchozího upozornění.

14.ZMĚNY

14.1. Má se za to, že změny smlouvy vstupují v účinnost tím, že vám budou sděleny e-mailem, přes aplikaci Bolt nebo účet Bolt a vy i po jejich sdělení pokračujete v užívání služeb společnosti Bolt (nevyslovíte svůj nesouhlas s nimi).

14.2. V případě změny všeobecných obchodních podmínek bude revidované znění zveřejněno na webových stránkách (http://bolt.eu/legal/) a budeme vás o změně informovat alespoň 7 (sedm) dnů předem. Pokud budete i nadále využívat služby společnosti Bolt (nevyslovíte svůj nesouhlas s nimi), budeme mít za to, že s revidovaným zněním souhlasíte.

15.ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

15.1. Všeobecné obchodní podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Estonské republiky. Nebude-li možné případný spor vyplývající ze všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy vyřešit smírně, bude daný spor rozhodnut před okresním soudem pro okres Harju.

16.OZNAMOVÁNÍ

16.1. Jste povinni nás neprodleně informovat o případných změnách vašich kontaktních údajů, případně jiných údajů, které jsou rozhodné pro plnění povinností dle této smlouvy.

16.2. Oznámení, které má být učiněno podle všeobecných obchodních podmínek a smlouvy, bude učiněno řádně, pokud bude: (i) doručeno osobně, (ii) zasláno kurýrní službou s dodejkou, (iii) zasláno doporučeně, (iv) zasláno e-mailem nebo (v) zpřístupněno přes aplikaci Bolt nebo účet Bolt. Bude se mít za to, že oznámení, které bylo odesláno v souladu s tímto bodem, bylo doručeno: (i) v případě osobního doručení v okamžiku doručení druhé smluvní straně; (ii) v případě doručení kurýrní službou v den uvedený kurýrem jako den, kdy bylo podání obsahující oznámení doručeno druhé smluvní straně; (iii) v případě zaslání doporučenou poštou v den uvedený poskytovatelem poštovních služeb jako den, kdy bylo podání obsahující oznámení doručené druhé smluvní straně; (iv) v případě zpřístupnění přes aplikaci Bolt nebo účet Bolt v den zpřístupnění, nebo (v) v případě zaslání e-mailem v den, kdy smluvní strana přijímající e-mail potvrdí přijetí e-mailu nebo druhý den po odeslání e-mailu za předpokladu, že odesílatel neobdržel zprávu o chybě (uvádějící, že e-mail nebyl doručen) nebo obdržel takovou zprávu a poslal e-mail znovu následující kalendářní den a obdobné oznámení o chybě neobdržel.

17.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Pokud jsou ustanovení smlouvy uznána za neplatná, nebo nevymahatelná, nahradí smluvní strany daná ustanovení platnými, nebo vymahatelnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu daného ustanovení.

17.2. Datum platnosti všeobecných obchodních podmínek: 1. 1. 2023

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.